Jeremias 7:1-34

  • Sayop nga pagsalig sa templo ni Jehova (1-11)

  • Ang templo mahisama sa Shilo (12-15)

  • Bakak nga pagsimba gihukman (16-34)

    • “Rayna sa Langit” gisimba (18)

    • Paghalad ug bata sa Hinnom (31)

7  Kini ang mensahe nga nadawat ni Jeremias gikan kang Jehova:  “Barog sa ganghaan sa balay ni Jehova ug imantala kini nga mensahe didto, ‘Pamati sa pulong ni Jehova, kamong tanang katawhan sa Juda nga nagasulod niini nga mga ganghaan aron moyukbo kang Jehova.  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Bag-oha ang inyong mga dalan ug binuhatan, ug tugotan mo nako nga padayong magpuyo niining dapita.+  Ayaw mog salig sa malimbongong mga pulong pinaagi sa pag-ingon, ‘Kini ang* templo ni Jehova, ang templo ni Jehova, ang templo ni Jehova!’+  Kay kon bag-ohon ninyo ang inyong mga dalan ug binuhatan; kon inyo gyong labanan ang hustisya sa mga kaso tali sa usa ka tawo ug sa iyang isigkatawo;+  kon dili ninyo daogdaogon ang langyawng mga residente, mga wala nay ginikanan,* ug mga babayeng balo;+ kon dili mo mag-ulag inosenteng dugo niining dapita; ug kon dili mo mosimbag ubang mga diyos alang sa inyong ikadaot;+  tugotan mo nako nga padayong magpuyo niining dapita, sa yuta nga akong gihatag sa inyong mga katigulangan hangtod sa hangtod.”’”  “Apan misalig mo sa malimbongong mga pulong+​—⁠kini dili gayod makahatag ug kaayohan.  Mahimo ba nga bisag mangawat mo,+ mopatay, manapaw, manumpag bakak,+ maghalad* kang Baal,+ ug mosimbag ubang mga diyos nga wala ninyo mailhi, 10  moanhi mo nako ug mobarog sa akong atubangan niining balaya nga nagdala sa akong ngalan ug moingon, ‘Maluwas gyod mi,’ bisan pag nagbuhat mo niining tanang dulumtanang butang? 11  Kini bang balaya nga nagdala sa akong ngalan nahimo na lang nga usa ka langob sa mga tulisan alang kaninyo?+ Nakita nako mismo ang inyong ginahimo,” miingon si Jehova. 12  “‘Bisan pa niana, pangadto mo sa akong dapit sa Shilo,+ ang dapit nga una nakong gibutangan sa akong ngalan,+ ug tan-awa kon unsay akong gihimo niini tungod sa pagkadaotan sa akong katawhang Israel.+ 13  Apan padayon ninyong gibuhat kining tanan,’ miingon si Jehova, ‘ug bisag nakigsulti ko kaninyo nga balikbalik,* wala mo mamati.+ Padayon kong nagtawag kaninyo, apan wala mo motubag.+ 14  Busa ang akong gibuhat sa Shilo,+ buhaton usab nako sa balay nga nagdala sa akong ngalan,+ nga inyong gisaligan,+ ug niining dapita nga akong gihatag kaninyo ug sa inyong mga katigulangan. 15  Papahawaon mo nako sa akong atubangan, sama nga gipapahawa nako ang tanan ninyong igsoon, ang tanang kaliwat sa Epraim.’+ 16  “Kon bahin kanimo, ayaw pag-ampo alang niini nga katawhan. Ayaw pagtuaw o pag-ampo o pagpakiluoy kanako alang kanila,+ kay dili ko mamati nimo.+ 17  Wala ba nimo makita ang ilang gipangbuhat diha sa mga siyudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem? 18  Ang mga anak nangahoy, ang mga amahan naghaling, ug ang mga asawa nagmasag harina aron maghimog mga halad nga tinapay alang sa Rayna sa Langit,*+ ug sila nagbubo ug mga halad nga ilimnon alang sa ubang mga diyos aron pasakitan ko.+ 19  ‘Apan ako ba gyoy ilang gipasakitan?’* miingon si Jehova. ‘Dili ba ang ila mismong kaugalingon, alang sa ilang kaulawan?’+ 20  Busa kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘Ania! Ang akong kasuko ug ang akong kapungot ibubo niining dapita,+ sa tawo ug sa mananap, sa mga kahoy sa kapatagan ug sa mga bunga sa yuta; kini magdilaab ug dili mapalong.’+ 21  “Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel, ‘Lakaw, idugang ang inyong mga tibuok halad nga sinunog sa uban ninyong mga halad, ug kaona kini.+ 22  Kay sa adlaw nga gipagula nako ang inyong mga katigulangan sa yuta sa Ehipto, wala ko makigsulti nila o magsugo kanila bahin sa mga tibuok halad nga sinunog ug sa uban pang mga halad.+ 23  Apan akong gihatag kanila kining sugoa: “Pamatia ninyo ang akong tingog, ug ako mahimong inyong Diyos, ug kamo mahimong akong katawhan.+ Sunda ang tanan nakong gisugo kaninyo, aron kamo magmalamposon.”’+ 24  Apan wala sila mamati o maghatag ug pagtagad;*+ hinuon, sila misunod sa kaugalingon nilang mga plano.* Sila wala gyod mopatuo ug misunod sila sa ilang daotang kasingkasing,+ ug imbes moabante, sila miatras, 25  sukad sa adlaw nga ang inyong mga katigulangan migula sa yuta sa Ehipto hangtod niining adlawa.+ Busa padayon nakong gipadala kaninyo ang tanan nakong alagad nga propeta, nga nagpadala kanila adlaw-adlaw ug balikbalik.*+ 26  Apan sila dili mamati, ug wala sila maghatag ug pagtagad.*+ Sila gahig ulo,* ug mas grabe pa ang ilang gibuhat kay sa ilang mga katigulangan! 27  “Isulti nimo kanila kining tanan,+ apan sila dili mamati kanimo; ikaw motawag kanila, apan sila dili motubag kanimo. 28  Ug sultihi sila, ‘Kini ang nasod nga wala mamati sa tingog ni Jehova nga ilang Diyos ug dili modawat ug disiplina. Nahanaw na ang pagkamatinumanon ug wala na gani nila kini hisgoti.’*+ 29  “Putla ang imong buhok* ug isalibay kini, ug diha sa upaw nga kabungtoran ipatugbaw ang awit sa pagbangotan, kay gisalikway ni Jehova kini nga kaliwatan nga nakapasuko pag-ayo kaniya ug biyaan niya sila. 30  ‘Kay ang katawhan sa Juda nagbuhat kon unsay daotan sa akong mga mata,’ miingon si Jehova. ‘Gibutang nila ang ilang makaluod nga mga idolo diha sa balay nga nagdala sa akong ngalan, aron hugawan kini.+ 31  Sila naghimog tag-as nga dapit sa Topet, nga anaa sa Walog sa Anak ni Hinnom,*+ aron sunogon ang ilang mga anak nga lalaki ug babaye diha sa kalayo,+ butang nga wala nako isugo ug wala gyod gani mosantop sa akong hunahuna.’*+ 32  “‘Busa tan-awa! ang mga adlaw moabot,’ miingon si Jehova, ‘dihang dili na kini tawgong Topet o Walog sa Anak ni Hinnom* kondili Walog sa Pagpatay. Sila maglubong ug mga patay sa Topet hangtod nga wala nay kalubngan.+ 33  Ug ang mga patayng lawas niini nga katawhan mahimong pagkaon sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga mananap sa yuta, nga walay mobugaw nila.+ 34  Akong pahunongon ang tingog sa pagsadya ug ang tingog sa paglipay, ang tingog sa pamanhonon ug ang tingog sa pangasaw-onon,+ diha sa mga siyudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem, kay ang yuta mahimong kagun-oban.’”+

Mga Footnote

Literal, “Kini sila,” nga nagtumong sa tanang tinukod sa templo.
O “bata nga wala nay amahan.”
O “maghimog gipaaso nga halad.”
Literal, “nga mobangon ug sayo ug mosulti.”
Titulo sa usa ka diyosa nga gisimba sa apostatang mga Israelinhon; lagmit diyosa sa pagsanay.
O “gipasuko?”
Literal, “wala nila ikiling ang ilang igdulungog.”
O “hunahuna.”
Literal, “nga mobangon ug sayo adlaw-adlaw ug magpadala.”
Literal, “wala nila ikiling ang ilang igdulungog.”
Literal, “nagpatikig sa ilang liog.”
Literal, “ug kini giputol gikan sa ilang baba.”
O “wala maputli nga buhok; gipahinungod nga buhok.”
Tan-awa sa Glossary ang “Gehenna.”
Literal, “wala motungha sa akong kasingkasing.”
Tan-awa sa Glossary ang “Gehenna.”