Jeremias 31:1-40

  • Mga nahibilin sa Israel mopuyog balik sa yuta (1-30)

    • Si Raquel mihilak tungod sa iyang mga anak (15)

  • Bag-ong pakigsaad (31-40)

31  “Nianang panahona,” miingon si Jehova, “ako mahimong Diyos sa tanang banay sa Israel, ug sila mahimong akong katawhan.”+   Kini ang giingon ni Jehova: “Ang katawhan nga naluwas gikan sa espada nakakaplag ug pabor didto sa kamingawan,Dihang ang Israel naglakaw paingon sa iyang pahulayanan.”   Gikan sa layo si Jehova nagpakita kanako ug miingon: “Ang akong gugma kanimo maoy hangtod sa hangtod. Tungod sa akong maunongong gugma, ikaw akong gikabig nganhi kanako.*+   Apan tukoron ka nako pag-usab ug ikaw matukod pag-usab.+ Oh ulay* sa Israel, kuhaon nimo pag-usab ang imong mga tamborin Ug mosayaw ka nga masadyaon.*+   Magtanom ka pag-usab ug mga ubasan sa kabukiran sa Samaria;+Kadtong mga magtanom magpahimulos sa mga bunga niini.+   Kay ang adlaw moabot dihang ang mga magbalantay sa kabukiran sa Epraim maninggit: ‘Panindog mo, ug manungas kita sa Zion, ngadto kang Jehova nga atong Diyos.’”+   Kay kini ang giingon ni Jehova: “Singgit mo nga masadyaon kang Jacob. Singgit sa kalipay kay nahimutang mo ibabaw sa kanasoran.+ Imantala kini; dayega siya ug sulti,‘Oh Jehova, luwasa ang imong katawhan, ang nahibilin sa Israel.’+   Dad-on nako silag balik gikan sa yuta sa amihanan.+ Tigomon nako sila gikan sa kinalay-ang mga bahin sa yuta.+ Lakip unya kanila ang buta ug ang bakol,+Ang mabdos ug ang manganakay. Sila mobalik dinhi ingong usa ka dakong kongregasyon.+   Sila moabot nga maghilak.+ Tultolan nako sila samtang sila magpakiluoy. Giyahan nako sila ngadto sa kasapaan,*+Sa agianan nga patag diin dili sila mapandol. Kay ako Amahan sa Israel, ug ang Epraim ang akong panganay.”+ 10  Pamati sa pulong ni Jehova, kamong kanasoran,Ug imantala kini sa mga isla sa layo:+ “Ang Usa nga nagpatibulaag sa Israel magtigom kaniya. Bantayan niya siya sama sa ginahimo sa magbalantay ngadto sa iyang kahayopan.+ 11  Kay tubson ni Jehova si Jacob+Ug luwason* niya siya gikan sa kamot sa usa nga mas kusgan kay kaniya.+ 12  Sila mangabot ug mosinggit sa kalipay diha sa kahitas-an sa Zion+Ug magmalipayon tungod sa pagkamaayo ni* Jehova,Tungod sa mga lugas ug sa bag-ong bino+ ug sa lana,Ug tungod sa mga nati sa panon sa mga karnero ug sa mga baka.+ Sila mahisamag tanaman nga maayong pagkatubig,+Ug dili na gayod sila mangaluya pag-usab.”+ 13  “Nianang panahona ang ulay mosayaw nga masadyaon,Ingon man ang mga batan-ong lalaki ug mga tigulang nga lalaki.+ Himoon nakong kasadya ang ilang pagbangotan.+ Hupayon nako sila ug lipayon nako sila puli sa ilang kaguol.+ 14  Tagbawon nako ug daghang pagkaon* ang mga saserdote,Ug ang akong katawhan matagbaw sa akong pagkamaayo,”+ miingon si Jehova. 15  “Kini ang giingon ni Jehova: ‘Dihay tingog nga nadungog sa Rama,+ pagminatay ug grabeng paghilak: Si Raquel naghilak tungod sa iyang mga anak.*+ Siya midumili nga hupayon tungod sa iyang mga anak,Kay wala na sila.’”+ 16  Kini ang giingon ni Jehova: “‘Ayawg hilak, ug pugngi ang imong mga luha,Kay dunay ganti sa imong kalihokan,’ miingon si Jehova. ‘Sila mopauli gikan sa yuta sa kaaway.’+ 17  ‘Ug dunay paglaom alang sa imong kaugmaon,’+ miingon si Jehova. ‘Ang mga anak mopauli sa ilang kaugalingong teritoryo.’”+ 18  “Nadungog gayod nako ang pagbakho ni Epraim,‘Gitul-id ko nimo, ug ako natul-id,Samag nating baka nga wala mamanso. Pabalika ko, ug andam kong mobalik,Kay ikaw mao si Jehova nga akong Diyos. 19  Kay human sa akong pagbalik gibasolan nako ang akong nahimo;+Human ko paamgoha, gihapak nako ang akong paa sa kaguol. Naulaw ko pag-ayo,+Kay gidala nako ang kaulawan sa akong pagkabatan-on.’” 20  “Dili ba si Epraim bililhong anak alang kanako, usa ka pinangga nga bata?+ Kay sa matag higayon nga mosulti ko batok kaniya, mahinumdoman gihapon nako siya. Mao nga natandog ang akong pagbati* alang kaniya.+ Ug kaluy-an gyod nako siya,” miingon si Jehova.+ 21  “Pagpatindog ug mga timaan sa dalan alang kanimo,+Ug pagbutang ug mga ilhanang poste. Tagda pag-ayo ang dakong dalan, ang dalan nga imong adtoan.+ Balik, Oh ulay sa Israel, balik niining imong mga siyudad. 22  Hangtod kanus-a ka maglatagaw, Oh dili matinumanong anak nga babaye? Kay dunay bag-ong gibuhat si Jehova sa yuta: Ang usa ka babaye mangita pag-ayo ug lalaki.” 23  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel: “Isulti nila pag-usab kining mga pulonga sa yuta sa Juda ug sa mga siyudad niini, dihang tigomon nakog balik ang mga nabihag kanila: ‘Hinaot panalanginan mo ni Jehova, Oh matarong nga puloy-anang dapit,+ Oh balaang bukid.’+ 24  Ug dinhi, ang Juda ug ang tanang siyudad niini magkauban ug puyo, ang mga mag-uuma ug ang mga magbalantay sa kahayopan.+ 25  Kay akong tagbawon ang usa nga gikapoy ug busgon ang matag usa nga naluya sa kagutom.”+ 26  Unya nakamata ko ug mitan-aw sa palibot, ug maayo kaayo ang akong pagkatulog. 27  “Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,” miingon si Jehova, “dihang ang panimalay ni Israel ug ang panimalay ni Juda pugsan nakog binhi* sa tawo ug binhi sa binuhing hayop.”+ 28  “Ug sama nga gibantayan nako sila aron lukahon, pukanon, lumpagon, laglagon, ug himoag kadaot,+ bantayan usab nako sila aron tukoron ug itanom,”+ miingon si Jehova. 29  “Nianang mga adlawa dili na sila moingon, ‘Ang mga amahan mikaon ug aslom nga mga ubas, apan ang ngipon sa mga anak ang mingilo.’*+ 30  Hinuon, ang matag usa mamatay tungod sa iyang kaugalingong kasaypanan. Bisan kinsa nga mokaon ug aslom nga mga ubas, ang iya mismong ngipon ang mongilo.” 31  “Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,” miingon si Jehova, “dihang maghimo kog bag-ong pakigsaad uban sa panimalay ni Israel ug panimalay ni Juda.+ 32  Dili kini sama sa pakigsaad nga akong gihimo uban sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga gigunitan nako ang ilang kamot aron giyahan sila pagawas sa yuta sa Ehipto,+ ‘ang akong pakigsaad nga ilang gilapas,+ bisan tuod ako ang ilang tinuod nga agalon,’* miingon si Jehova.” 33  “Kay kini ang pakigsaad nga akong himoon uban sa panimalay ni Israel human niadtong mga adlawa,” miingon si Jehova. “Ibutang nako ang akong balaod sa sulod nila,+ ug isulat nako kini sa ilang kasingkasing.+ Ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimong akong katawhan.”+ 34  “Ug dili na nila tudloan ang ilang isigkatawo ug ang ilang igsoon, nga mag-ingon, ‘Ilha ninyo si Jehova!’+ kay silang tanan makaila na kanako, gikan sa labing ubos ngadto sa labing taas kanila,”+ miingon si Jehova. “Kay pasayloon nako ang ilang kasaypanan, ug dili na nako hinumdoman ang ilang sala.”+ 35  Kini ang giingon ni Jehova,Kinsa naghatag sa adlaw alang sa kahayag sa maadlaw,Sa mga balaod* sa bulan ug mga bituon alang sa kahayag sa magabii,Kinsa nag-ukay sa dagat ug nagpadaguok sa mga balod niini,Kansang ngalan maoy Jehova sa mga panon:+ 36  “‘Kon kini nga mga regulasyon mapakyas,’ miingon si Jehova,‘Ang kaliwat sa Israel dili na magpabiling usa ka nasod sa akong atubangan.’”+ 37  Kini ang giingon ni Jehova: “‘Sama nga ang kalangitan dili masukod ug ang mga pundasyon sa yuta dili masuhid, dili usab nako mahimong isalikway ang tanang kaliwat sa Israel tungod sa tanan nilang gibuhat,’ miingon si Jehova.”+ 38  “Tan-awa! Ang mga adlaw moabot,” miingon si Jehova, “dihang ang siyudad tukoron+ alang kang Jehova gikan sa Torre ni Hananel+ ngadto sa Ganghaan sa Eskina.+ 39  Ug ang pisi nga pangsukod+ molahos sa bungtod sa Gareb, ug kini moliko paingon sa Goa. 40  Ug ang tibuok walog* sa mga patayng lawas ug sa mga abo* ug ang tanang hinagdang uma hangtod sa Walog sa Kidron,+ hangtod sa eskina sa Ganghaan sa Kabayo+ pasidlakan, mahimong balaan alang kang Jehova.+ Dili na gayod kini lukahon o lumpagon.”

Mga Footnote

O “Mao nga padayon kong nagpakitag maunongong gugma kanimo.”
O “birhen.”
O “mosayaw ka sa sayaw niadtong mga nangatawa.”
O “mga walog.” Tan-awa sa Glossary.
O “bawion.”
O “sa maayong mga butang gikan kang.”
Literal, “ug katambok.”
Literal, “anak nga lalaki.”
Literal, “tinai.”
O “kaliwat.”
Literal, “nahabol.”
O posible, “ilang bana.”
O “lagda.”
O “ubos nga patag.”
O “mantikaong abo,” mga abo nga natuhopan sa mantika sa mga halad.