Jeremias 17:1-27

  • Sala sa Juda nakulit na (1-4)

  • Mga panalangin sa pagsalig kang Jehova (5-8)

  • Malimbongong kasingkasing (9-11)

  • Si Jehova, ang paglaom sa Israel (12, 13)

  • Pag-ampo ni Jeremias (14-18)

  • Paghimong sagrado kanunay sa Igpapahulay (19-27)

17  “Ang sala sa Juda gisulat pinaagig pangsulat nga puthaw. Pinaagig talinis nga diamante kini gikulit diha sa papan sa ilang kasingkasingUg diha sa mga sungay sa ilang mga halaran.   Bisan ang ilang mga anak mahinumdom sa ilang mga halaran ug sa ilang sagradong mga poste*+Tapad sa labong nga kahoy, diha sa tag-as nga kabungtoran,+   Diha sa mga bukid sa kabaryohan. Oh Juda, ang imong kahinguhaan, ang tanan nimong bahandi, akong ihatag ingong inagaw+—Oo, ang imong tag-as nga dapit tungod sa sala sa tibuok nimong teritoryo.+   Tuyoon nimog wala ang panulondon nga akong gihatag kanimo.+ Ug paalagaron ka nako sa imong mga kaaway diha sa yuta nga wala nimo mailhi,+Kay imong gisugniban ang akong kasuko samag kalayo.*+ Kini magdilaab hangtod sa hangtod.”   Kini ang giingon ni Jehova: “Tinunglo ang tawo* nga sa mga tawo lang nagasalig,+Nga nagasalig sa kusog sa tawo,*+Ug kansang kasingkasing mipahilayo kang Jehova.   Siya mahisamag nag-inusarang kahoy sa desyerto. Dili siya makasinatig maayong mga butang,Hinuon siya magpuyo sa naugang mga dapit sa kamingawan,Sa asinon nga yuta nga dili kapuy-an.   Bulahan ang tawo* nga nagasalig kang Jehova,Kansang paglaom* anaa kang Jehova.+   Mahisama siyag kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan,Nga nagpakuyanap sa mga gamot niini sa sapa. Kini dili makamatikod sa kainit,Hinuon ang mga dahon niini labong kanunay.+ Ug sa tuig sa hulaw kini dili mabalaka,Ug kini dili mohunong sa pagpamunga.   Ang kasingkasing labaw nga malimbongon* kay sa bisan unsang butang, ug kini desperado.*+ Kinsa ang makahibalo niini? 10  Ako, si Jehova, nagasusi sa kasingkasing,+Nagausisa sa kinasulorang mga hunahuna,*Aron balosan ang matag usa sumala sa iyang mga dalan,Sumala sa bunga sa iyang mga binuhatan.+ 11  Samag langgam nga perdis nga nagtigom ug mga itlog nga dili iyaha,Mao man usab ang usa nga nakabatog bahandi pinaagig panglimbong.*+ Kini mobiya kaniya sa tungatunga sa iyang kinabuhi,Ug sa kataposan, mapamatud-an nga siya walay salabotan.” 12  Ang mahimayaong trono, nga gibayaw sukad sa sinugdan,Mao ang atong sangtuwaryo.+ 13  Oh Jehova, ang paglaom sa Israel,Kadtong tanan nga mibiya kanimo pakaulawan. Kadtong mga nag-apostata kanimo* isulat diha sa abog,+Kay sila mibiya kang Jehova, ang tuboran sa buhi nga tubig.+ 14  Ayoha ko, Oh Jehova, ug mamaayo ko. Luwasa ko, ug maluwas ko,+Kay ikaw ang akong pagadayegon. 15  Tan-awa! May nagaingon kanako: “Asa man ang pulong ni Jehova?+ Paanhia kini, palihog!” 16  Apan kon bahin kanako, wala ko mohunong sa pagsunod kanimo ingong magbalantay,Ug wala ko mangandoy sa adlaw sa katalagman. Nahibalo ka pag-ayo sa tanan nakong gisulti;Kining tanan nahitabo sa imong atubangan! 17  Ayawg tugoting mahadlok ko tungod nimo. Ikaw ang akong dangpanan sa adlaw sa katalagman. 18  Pakaulawi ang mga naglutos kanako,+Apan ako ayawg pakaulawi. Lisanga sila,Apan ako ayawg lisanga. Ipadangat kanila ang adlaw sa katalagman,+Ug dugmoka sila ug bug-os laglaga.* 19  Kini ang giingon ni Jehova kanako: “Lakaw ug tindog sa ganghaan sa mga anak sa katawhan diin ang mga hari sa Juda nagasulod ug nagagawas, ug sa tanang ganghaan sa Jerusalem.+ 20  Ug ingna sila, ‘Pamati sa pulong ni Jehova, kamong mga hari sa Juda, tanang katawhan sa Juda, ug tanang molupyo sa Jerusalem, nga nagasulod agi niini nga mga ganghaan. 21  Kini ang giingon ni Jehova: “Bantayi ang inyong kaugalingon, ug ayaw pagdalag bisan unsa sa adlawng Igpapahulay o ayaw kinig dad-a agi sa mga ganghaan sa Jerusalem.+ 22  Dili mo magdalag bisan unsa gikan sa inyong mga balay sa adlawng Igpapahulay; ug dili mo magbuhat ug bisan unsang buluhaton.+ Himoang sagrado kanunay ang adlawng Igpapahulay, sumala sa akong gisugo sa inyong mga katigulangan.+ 23  Apan wala sila mamati o maghatag ug pagtagad,* ug sila midumili gyod* sa pagsunod o sa pagdawat ug disiplina.”’+ 24  “‘“Apan kon sundon ko ninyo pag-ayo,” miingon si Jehova, “ug dili mo magdalag bisan unsa agi sa mga ganghaan niini nga siyudad sa adlawng Igpapahulay, ug himoon ninyong sagrado kanunay ang adlawng Igpapahulay pinaagi sa dili pagbuhat ug bisan unsang buluhaton nianang adlawa,+ 25  ang mga hari ug mga prinsipe nga maglingkod sa trono ni David+ manulod usab agi sa mga ganghaan niining siyudara, nga magsakay sa karo ug sa mga kabayo, sila ug ang ilang mga prinsipe, ang mga tawo sa Juda ug ang mga molupyo sa Jerusalem;+ ug kini nga siyudad pagapuy-an hangtod sa hangtod. 26  Ug ang katawhan mangabot gikan sa mga siyudad sa Juda, sa mga dapit palibot sa Jerusalem, sa yuta sa Benjamin,+ sa kapatagan,+ sa kabukiran, ug sa Negeb.* Sila magdalag mga tibuok halad nga sinunog,+ mga halad,+ mga halad nga lugas,+ kamangyan, ug mga halad sa pagpasalamat ngadto sa balay ni Jehova.+ 27  “‘“Apan kon dili ninyo sundon ang akong sugo nga himoong sagrado kanunay ang adlawng Igpapahulay ug nga dili magdalag bisan unsa ug dili magdala niini agi sa mga ganghaan sa Jerusalem sa adlawng Igpapahulay, akong sunogon ang mga ganghaan niini, ug lamyon gayod niini ang lig-ong mga torre sa Jerusalem+ ug kini dili mapalong.”’”+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O posible, “Kay samag kalayo nasugniban ka sa akong kasuko.”
O “kusgang tawo.”
Literal, “Nga naghimo sa unod nga iyang bukton.”
O “pagsalig.”
O “kusgang tawo.”
O “maluibon.”
O posible, “dili maulian.”
O “kinailadmang mga pagbati.” Literal, “mga rinyon.”
O “apan dili sumala sa hustisya.”
Literal, “kanako,” dayag nga nagtumong kang Jehova.
O “ug laglaga sa makaduha.”
Literal, “ilang gipatikig ang ilang liog.”
Literal, “wala nila ikiling ang ilang igdulungog.”
O “habagatan.”