Unang Pedro 1:1-25

  • Mga pangomosta (1, 2)

  • Gipanganak pag-usab para sa buhing paglaom (3-12)

  • Magmabalaan ingong masinugtanong mga anak (13-25)

1  Gikan kang Pedro, nga apostol+ ni Jesu-Kristo, ngadto sa temporaryong mga residente nga naa sa Ponto, Galacia, Capadocia,+ Asia, ug Bitinia, kamo nga gipili  sumala sa kahibalo nga nabatonan nang daan sa Diyos nga Amahan,+ nga gibalaan sa balaang espiritu+ aron mahimong masinugtanon ug mawisikan sa dugo ni Jesu-Kristo:+ Hinaot ang dili hitupngang pagkamaayo* ug ang kalinaw sa Diyos modagaya kaninyo.  Dayegon ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy gipahinabo niya nga ipanganak ta pag-usab+ aron makabatog buhi nga paglaom+ pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo,+  ug madawat ang dili madunot ug wala mahugawi ug dili mawala nga panulondon.+ Giandam kini sa langit para kaninyo,+  kinsa gipanalipdan sa gahom sa Diyos tungod sa inyong pagtuo para sa kaluwasan nga ipadayag panahon sa kataposan.  Tungod niini kamo naglipay pag-ayo, bisan tuod kinahanglan mong mag-antos kadiyot tungod sa lainlaing pagsulay,+  aron nga pinaagi sa sinulayang kalidad sa inyong pagtuo,+ nga mas bililhon pa kay sa bulawan nga mawala ra bisag gidalisay* sa kalayo, madawat ninyo ang kadayeganan, himaya, ug dungog dihang ipadayag na si Jesu-Kristo.+  Bisag wala mo makakita niya, gihigugma ninyo siya. Bisag wala mo makakita niya karon, nagpakita mog pagtuo kaniya ug nalipay gyod mo pag-ayo,  kay segurado mo nga ang inyong pagtuo moresulta sa inyong kaluwasan.+ 10  Bahin niini nga kaluwasan, ang mga propeta,* nga nanagna bahin sa dili hitupngang pagkamaayo sa Diyos para kaninyo, makugihong nagpakisayod ug nagsusig maayo.+ 11  Nagsige silag susi kon kanus-a o kon unsang panahona matuman ang mga butang bahin sa Kristo+ nga gitagna sa balaang espiritu nga naa kanila, kay kini abanteng nagtagna bahin sa pag-antos sa Kristo+ ug sa himaya nga mosunod. 12  Gipadayag sa Diyos kanila nga sila nag-alagad, dili para sa ilang kaugalingon, kondili kaninyo. Gisulat nila ang mga butang nga gipahibalo kaninyo, ug nadungog ninyo kini gikan sa mga nagpahayag sa maayong balita sa tabang sa balaang espiritu nga gikan sa langit.+ Bisan ang mga anghel gusto kaayong mahibalo bahin niini. 13  Busa andama ang inyong hunahuna para sa buluhaton;+ hupti ang inyong maayong panghunahuna;+ ibase ang inyong paglaom sa dili hitupngang pagkamaayo nga ipakita kaninyo inigpadayag kang Jesu-Kristo. 14  Ingong masinugtanong mga anak, ayaw na mog pahiuyon* sa inyong kanhing mga tinguha dihang wala pa moy kahibalo, 15  apan sama sa Balaang Usa nga nagtawag kaninyo, magmabalaan kamo sa tanan ninyong panggawi,+ 16  kay nasulat: “Magmabalaan mo, kay ako balaan.”+ 17  Ug kon kamo nagatawag sa Amahan nga patas nga nagahukom+ sumala sa binuhatan sa matag usa, managgawi kamo nga may kahadlok+ samtang temporaryo mong nagpuyo niining kalibotana. 18  Kay nahibalo mo nga dili pinaagi sa madunot nga mga butang, sa plata* o bulawan, nga kamo nahigawas*+ sa inyong way pulos nga pagkinabuhi nga napanunod ninyo sa inyong mga katigulangan.* 19  Apan pinaagi kini sa bililhong dugo sa Kristo,+ nga sama sa dugo sa walay depekto ug hinlo nga nating karnero.+ 20  Tinuod, gipili na siya sa Diyos sa wala pa matukod ang kalibotan,+ apan siya gipadayag panahon sa kataposan para kaninyo.+ 21  Pinaagi kaniya kamo nahimong mga magtutuo sa Diyos,+ nga maoy nagbanhaw kaniya+ ug naghatag kaniyag himaya,+ aron motuo mo ug molaom sa Diyos. 22  Karon nga nahinloan na ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagsunod sa kamatuoran mao nga naa na moy sinserong inigsoong pagmahal,+ higugmaa pag-ayo ang usag usa nga kinasingkasing.+ 23  Kay kamo gipanganak pag-usab,+ dili pinaagi sa madunot, kondili pinaagi sa dili madunot nga binhi,*+ pinaagi sa pulong sa buhi ug walay kamatayon nga Diyos.+ 24  Kay “ang tanang tawo* samag sagbot, ug ang tanang himaya niini samag bulak sa kapatagan; ang sagbot malaya, ug ang bulak malarag, 25  apan ang pulong ni Jehova* magpabilin hangtod sa hangtod.”+ Ug kini nga “pulong” mao ang maayong balita nga gipahayag kaninyo.+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O “gisulayan.”
O “manalagna.”
O “pahulma.”
Iningles, silver.
Literal, “gilukat; gitubos.”
O “napanunod ninyo pinaagig tradisyon.”
Binhi nga mosanay, o makapatunghag bunga.
Literal, “unod.”
Tan-awa ang Apendise A5.