Ikaduhang Corinto 11:1-33

  • Pablo ug ang maayong laki nga mga apostoles (1-15)

  • Mga kalisdanan ni Pablo ingong apostol (16-33)

11  Hinaot nga mapasensiyahan ko ninyo bisag daw dili ko makataronganon. Apan, sa pagkatinuod, ginapasensiyahan na ko ninyo!  Kay ang akong pagtagad kaninyo sama sa pagtagad nga iya sa Diyos,* kay gisaad mo nako sa kaminyoon ngadto sa usa ka bana, sa Kristo, ug gusto mo nakong ipresentar kaniya ingong ulay.*+  Apan nahadlok ko nga sa unsa mang paagi, sama nga ang halas nagdaldal kang Eva pinaagi sa lipatlipat niini,+ basig ang inyong kaisipan mapahisalaag gikan sa kasinsero ug kaputli nga angay sa Kristo.+  Kay sa pagkatinuod, dali ra mong modawat kon dunay moabot ug magwali ug Jesus nga lahi kay sa usa nga among giwali, o modawat ug espiritu nga lahi kay sa inyong nadawat, o modawat ug maayong balita nga lahi kay sa inyong nadawat.+  Kay giisip nako nga dili ko ubos kay sa inyong maayong laki nga mga apostoles bisan sa usa ka butang.+  Apan bisan kon dili ko batid sa pagsulti,+ seguradong dili ko ingon niana maylabot sa kahibalo; sa pagkatinuod gipakita namo kana kaninyo sa tanang paagi ug sa tanang butang.  O nakasala ba ko kay gipaubos nako ang akong kaugalingon aron mabayaw mo, kay malipayon nakong gipahayag kaninyo nga walay bayad ang maayong balita sa Diyos?+  Ang ubang mga kongregasyon gihikawan* nako pinaagi sa pagdawat ug mga tagana* aron maalagaran mo.+  Apan dihang uban ko kaninyo ug nanginahanglan ko, wala ko magpabug-at kang bisan kinsa, kay ang mga igsoong nangabot gikan sa Macedonia madagayaong nagtagana sa akong mga panginahanglan.+ Oo, sa tanang paagi wala gyod ko magpabug-at kaninyo ug padayon nako kining buhaton.+ 10  Hangtod nga anaa kanako ang kamatuoran sa Kristo, dili nako undangon kini nga pagpanghambog+ diha sa mga rehiyon sa Acaya. 11  Unsa may rason? Tungod ba kay wala ko mahigugma ninyo? Nahibalo ang Diyos nga gihigugma mo nako. 12  Apan dihay pipila nga nanghambog ug nag-ingon nga mga apostoles sila sama namo. Busa ipadayon nako ang akong ginabuhat+ aron dili sila makabaton ug bisan unsang rason sa pagpanghambog. 13  Kay ang maong mga tawo bakak nga mga apostoles, nga nanglimbong sa uban ug nagpakaaron-ingnong mga apostoles sa Kristo.+ 14  Ug dili kini ikatingala, kay si Satanas kanunayng nagpakaaron-ingnong anghel sa kahayag.+ 15  Busa dili ikatingala kon ang iyang mga ministro usab kanunayng magpakaaron-ingnong ministro sa pagkamatarong. Apan ang ilang kataposan maoy sumala unya sa ilang binuhatan.+ 16  Mosulti ko pag-usab: Ayaw paghunahuna nga dili ko makataronganon. Apan bisan kon naghunahuna mo niana, dawata ko ingong dili makataronganon, aron makapanghambog sab kog gamay. 17  Nagsulti ko karon sama sa mga hambogiro nga sobrag pagsalig sa kaugalingon, dili ingong pagsunod sa panig-ingnan sa Ginoo kondili ingong tawong dili makataronganon. 18  Kay daghag nanghambog sa mga butang niining kalibotana, manghambog sab ko. 19  Kay “makataronganon” man kaayo mo, malipayon ninyong gipasensiyahan ang mga dili makataronganon. 20  Gani, inyong gipasensiyahan ang nag-ulipon ninyo, ang nagkuha sa inyong mga gipanag-iya, ang nagsakmit kon unsay naa ninyo, ang nagbayaw sa iyang kaugalingon ibabaw ninyo, ug ang nagsagpa ninyo. 21  Makauulaw ang pagsulti niini, kay mogawas nga huyang mi. Apan kon ang uban dili maulawng manghambog, dili sab ko maulawng manghambog, bisag isipon ko sa uban nga dili makataronganon. 22  Hebreohanon ba sila? Ako sab.+ Israelinhon ba sila? Ako sab. Kaliwat* ba sila ni Abraham? Ako sab.+ 23  Ministro ba sila sa Kristo? Labaw na gyod ko. Mosulti ko nga samag buang: Mas daghan kog gibuhat,+ mas kadaghan kong nabilanggo,+ nag-antos kog daghang pagbunal, ug kadaghan kong hapit mamatay.+ 24  Kalima ko nakadawat ug 39* ka hampak gikan sa mga Hudiyo,+ 25  katulo ko gibunalan,+ kausa ko gibato,+ katulo ko nakasinatig pagkalunod,+ usa ka gabii ug usa ka adlaw ko sa lawod; 26  sa daghan nakong panaw, nakasinati kog kapeligrohan sa mga suba, sa mga tulisan, sa kaugalingon nakong katawhan,+ sa kanasoran,+ sa siyudad,+ sa kamingawan, sa dagat, sa taliwala sa dili tinuod nga mga igsoon. 27  Nakasinati sab kog kahago ug kabudlay, daghang gabiing walay tulog,+ kagutom ug kauhaw,+ kanunay kong walay kaon,+ ug nakasinati kog katugnaw ug walay igong sinina.* 28  Gawas pa niining mga butanga, kada adlaw pa gyod kong nabalaka alang sa tanang kongregasyon.+ 29  Maluya ko kon dunay maluya, ug masuko ko kon dunay makapandol sa uban. 30  Kon kinahanglan kong manghambog, akong ipanghambog ang mga butang nga nagpakitang huyang ko. 31  Ang Diyos ug Amahan ni Ginoong Jesus, ang Usa nga pagadayegon hangtod sa hangtod, nahibalo nga wala ko mamakak. 32  Sa Damasco ang gobernador ilalom ni Aretas nga hari nagbantay sa mga ganghaan* sa siyudad aron dakpon ko, 33  apan gitunton ko pinaagig bukag agi sa usa ka bentana sa paril sa siyudad,+ ug nakaikyas ko.

Mga Footnote

Literal, “sa kasibot sa Diyos.”
O “putli nga ulay.”
Literal, “gikawatan.”
O “ug suporta.”
Literal, “Binhi.”
Literal, “40 kulag usa.”
Literal, “ug kahubo.”
Iningles, gate.