Para sa mga Taga-Roma 16:1-27

  • Gipailaila ni Pablo si Febe (1, 2)

  • Pangomosta para sa mga Kristohanon sa Roma (3-16)

  • Pasidaan sa pagkabahinbahin (17-20)

  • Kauban ni Pablo nangomosta (21-24)

  • Sagradong tinago gipadayag (25-27)

16  Akong ipailaila* ninyo si Febe nga atong igsoong babaye, nga nag-alagad sa kongregasyon sa Cencrea,+  aron inyong dawaton siya ingong sumusunod sa Ginoo sa paagi nga angayng dawaton ang mga balaan ug ihatag kaniya ang bisan unsa nga iyang gikinahanglan,+ kay daghan sab siyag gitabangan, apil na ko.  Ikomosta ko kang Prisca ug Aquila+ nga isigkamagbubuhat nako sa buluhaton ni Kristo Jesus,  nga nagpameligro sa ilang kinabuhi* para nako,+ ug dili lang ako ang nagpasalamat nila kondili ang tanang kongregasyon sab sa kanasoran.  Ikomosta sab ko sa kongregasyon nga naa sa ilang balay.+ Komosta sa akong minahal nga si Epeneto, nga usa sa unang mga sumusunod sa Kristo sa Asia.  Komosta kang Maria, nga naghago para kaninyo.  Komosta kang Androniko ug Junia nga akong mga paryente+ ug kauban nakong piniriso, nga kaila kaayo sa mga apostoles ug mas dugay nang sumusunod sa Kristo kay kanako.  Ikomosta ko kang Ampliato nga akong minahal diha sa Ginoo.  Komosta sab kang Urbano nga atong isigkamagbubuhat diha sa Kristo, ug sa akong minahal nga si Estaquis. 10  Komosta kang Apeles, ang giuyonan sa Kristo. Komosta sa panimalay ni Aristobulo. 11  Komosta kang Herodion nga akong paryente. Komosta sa panimalay ni Narciso nga mga sumusunod sa Ginoo. 12  Komosta kang Trifena ug Trifosa, mga babaye nga naghago para sa Ginoo. Ikomosta ko kang Persida nga atong minahal, kay naghago siya para sa Ginoo. 13  Komosta kang Rufo, nga maayo kaayong alagad sa Ginoo, ug sa iyang inahan nga giisip sab nakong inahan. 14  Komosta kang Asinkrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ug sa mga igsoon nga kauban nila. 15  Komosta kang Filologo ug Julia, kang Nereo ug sa iyang igsoong babaye, ug kang Olimpas, ug sa tanang balaan nga kauban nila. 16  Komostaha ang usag usa uban ang inigsoong halok. Ang tanang kongregasyon sa Kristo nangomosta ninyo. 17  Karon mga igsoon, giawhag mo nako nga magbantay niadtong nagpatunghag pagkabahinbahin ug mga hinungdan sa pagkapandol nga sukwahi sa pagtulon-an nga inyong nakat-onan, ug likayi sila.+ 18  Kay kanang klaseha sa mga tawo mga ulipon sa ilang mga tinguha,* dili sa atong Ginoong Kristo, ug pinaagig makapadaning sinultihan ug pagdayegdayeg ilang limbongan ang kasingkasing sa mga inosente. 19  Ang inyong pagkamasinugtanon namatikdan sa tanan, mao nga nalipay kaayo ko ninyo. Apan gusto nakong magmaalamon mo aron mahimo ninyo kon unsay maayo, apan inosente sa kon unsay daotan.+ 20  Ang Diyos nga nagahatag ug kalinaw magdugmok kang Satanas+ ilalom sa inyong mga tiil sa dili madugay. Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* sa atong Ginoong Jesus. 21  Si Timoteo nga akong isigkamagbubuhat nangomosta ninyo, apil si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro, nga akong mga paryente.+ 22  Ako, si Tercio, nga maoy gipasulat niining sulata, nangomosta ninyo diha sa Ginoo. 23  Si Gayo,+ nga nagpasaka nako sa iyang balay, diin nagtigom ang tibuok kongregasyon, nangomosta ninyo. Si Erasto nga tresurero* sa siyudad nangomosta ninyo, ug si Cuarto sab nga iyang igsoon. 24 * —— 25  Dalayegon ang Diyos nga makahimo sa paglig-on ninyo sumala sa maayong balita nga akong gimantala ug sa pagsangyaw bahin kang Jesu-Kristo. Kini nga maayong balita maoy sumala sa pagpadayag sa sagradong tinago+ nga gitipigan sa taas nga panahon 26  apan karon gipadayag ug gipahibalo na ngadto sa tanang kanasoran pinaagi sa mga tagna sa Balaang Kasulatan, sumala sa sugo sa walay kataposang Diyos aron sila magpakitag pagtuo ug magmasinugtanon kaniya. 27  Hinaot ang Diyos, ang bugtong maalamon,+ mahimaya hangtod sa hangtod pinaagi ni Jesu-Kristo. Amen.

Mga Footnote

O “irekomendar.”
Literal, “liog.”
O “tiyan.”
Tan-awa sa Glossary.
O “piniyalan.”
Tan-awa ang Apendise A3.