Para sa mga Taga-Roma 15:1-33

  • Dawata ang usag usa sama sa gihimo sa Kristo (1-13)

  • Pablo alagad sa kanasoran (14-21)

  • Giplanong biyahe ni Pablo (22-33)

15  Apan kita nga mga lig-on angayng mopas-an sa mga kaluyahon sa mga dili lig-on,+ ug dili kay kaugalingon ray gihunahuna.+  Angayng himoon sa matag usa nato kon unsay makaayo sa atong isigkatawo aron malig-on siya.+  Kay bisan ang Kristo wala maghunahuna sa iya rang kaugalingon,+ apan sumala sa nasulat: “Naagoman nako ang mga pagtamay niadtong mga nagatamay kanimo.”+  Kay ang tanang gisulat kaniadto gisulat aron tudloan ta,+ aron nga pinaagi sa atong paglahutay+ ug pinaagi sa paghupay gikan sa Balaang Kasulatan kita makabatog paglaom.+  Hinaot nga ang Diyos nga nagatabang nato sa paglahutay ug nagahupay nato mohatag ninyog hunahuna nga parehas nianang kang Kristo Jesus,  aron nga magkahiusa+ mo sa paghimaya sa Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa usa lang ka tingog.*  Busa dawata* ang usag usa,+ sama nga gidawat mo sa Kristo,+ alang sa himaya sa Diyos.  Kay gusto kong mahibalo mo nga ang Kristo nahimong alagad sa mga tinuli+ aron ipakita ang pagkamatinud-anon sa Diyos ug lig-onon ang saad nga Iyang gihatag sa ilang mga katigulangan,+  ug aron mahimaya sa mga nasod ang Diyos tungod sa iyang kaluoy.+ Sumala kini sa nasulat: “Dayegon ka nako diha sa kanasoran ug mag-awit kog mga pagdayeg para sa imong ngalan.”+ 10  Ug miingon sab siya: “Paglipay kamong kanasoran uban sa iyang katawhan.”+ 11  Ug usab: “Dayega si Jehova,* kamong tanang kanasoran, ug padayega ang tanang katawhan kaniya.”+ 12  Ug miingon sab si Isaias: “Duna unyay gamot ni Jese,+ ug duna unyay mobangon nga magmando sa mga nasod;+ ang mga nasod molaom kaniya.”+ 13  Hinaot nga ang Diyos nga nagahatag ug paglaom magpuno sa inyong kasingkasing ug kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagsalig kaniya, aron molig-on pa gyod* ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa balaang espiritu.+ 14  Karon mga igsoon, kombinsido ko nga kamo sab puno sa pagkamaayo, igo ug kahibalo, ug makahimo sa pagtambag* sa usag usa. 15  Apan prangka nakong gihisgotan ang pipila ka punto, aron pahinumdoman mo pag-usab, tungod sa dili hitupngang pagkamaayo* nga gipakita kanako sa Diyos 16  aron mahimo kong alagad ni Kristo Jesus ngadto sa kanasoran.+ Akong ginahimo kining balaang buluhaton sa maayong balita sa Diyos,+ aron kining mga nasora mahimong dalawaton nga halad, nga gibalaan pinaagi sa balaang espiritu. 17  Busa naa koy hinungdan nga malipay ingong sumusunod ni Kristo Jesus labot sa buluhaton nga gihatag kanako sa Diyos. 18  Kay dili ko mangahas sa pagsultig bisan unsa gawas sa gihimo sa Kristo pinaagi nako aron ang mga nasod magmasinugtanon sa Kristo. Gihimo niya kini pinaagi sa akong pulong ug buhat 19  ug pinaagi sa mga ilhanan ug kahibulongang mga butang*+ ug sa gahom sa balaang espiritu, mao nga bug-os nakong nasangyaw ang maayong balita bahin sa Kristo gikan sa Jerusalem hangtod sa Ilirico.+ 20  Gani niining paagiha gihimo nakong tumong nga dili isangyaw ang maayong balita sa dapit diin ang Kristo napaila na, aron dili ko makatukod sa pundasyon sa laing tawo; 21  ug akong mahimo ang nasulat: “Kadtong wala masultihi bahin kaniya makakita, ug kadtong wala makadungog makasabot.”+ 22  Kini sab ang hinungdan nga kadaghan kong nababagan sa pag-anha kaninyo. 23  Apan karon nasangyawan na nako ang tanang lugar niini nga mga rehiyon, ug sa daghang* tuig nangandoy ko nga moanha ninyo. 24  Busa inigbiyahe nako paingon sa Espanya unta magkita ta aron mag-uban kadiyot. Human sa atong malipayong pag-ubanay, unta inyo kong ubanag lakaw sa mubo lang nga distansiya. 25  Apan karon moadtoay ko sa Jerusalem aron moalagad sa mga balaan.+ 26  Kay ang mga igsoon sa Macedonia ug Acaya malipayong nag-amot para sa pobre nga mga balaan sa Jerusalem.+ 27  Tinuod, gihimo nila kana nga kinasingkasing, apan sa pagkatinuod sila utangan kanila; kay kon ang mga nasod nakaambit sa espirituwal nga mga butang niini nga mga balaan, sila obligado sab nga moalagad kanila pinaagi sa ilang materyal nga mga butang.+ 28  Busa inigkahuman nako niini ug madala na nako kanila kining amot,* mohapit ko ninyo inigpaingon nako sa Espanya. 29  Dugang pa, nahibalo ko nga inig-anha nako kaninyo, dala nako ang daghang panalangin gikan sa Kristo. 30  Karon mga igsoon, giawhag mo nako pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug sa gugma nga gihatag sa espiritu nga kinasingkasing mong mag-ampo sa Diyos para kanako parehas sa akong ginahimo,+ 31  aron maluwas ko+ gikan sa mga dili magtutuo sa Judea ug aron ang akong pag-alagad para sa Jerusalem makapalipay sa mga balaan,+ 32  aron nga kon kabubut-on sa Diyos malipayon kong moanha ninyo ug mapalagsik uban ninyo. 33  Hinaot nga ang Diyos nga nagahatag ug kalinaw magauban kaninyong tanan.+ Amen.

Mga Footnote

Literal, “baba.”
O “abiabiha.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “mag-awas-awas.”
O “pagtudlo.”
Tan-awa sa Glossary.
O “tilimad-on.”
O posible, “pipila ka.”
Literal, “bunga.”