Para sa mga Taga-Roma 9:1-33

  • Pablo naguol sa mga Israelinhon (1-5)

  • Tinuod nga kaliwat ni Abraham (6-13)

  • Dili makuwestiyon ang desisyon sa Diyos (14-26)

    • Sudlanan sa kapungot ug kaluoy (22, 23)

  • Ang mabilin ray maluwas (27-29)

  • Israel napandol (30-33)

9  Ingong sumusunod sa Kristo, nagsulti kog tinuod; wala ko mamakak, kay ang akong konsensiya nga giniyahan sa balaang espiritu nagpamatuod  nga naguol pag-ayo ang akong kasingkasing ug way hunong ang akong kasakit.  Kon puwede lang, andam kong mahimulag sa Kristo ingong tinunglo imbes ang akong mga igsoon, nga akong mga paryente,  ang mga Israelinhon. Sila ang gisagop sa Diyos ingong mga anak+ nga nakadawat sa himaya, mga pakigsaad,+ Balaod,+ sagradong pag-alagad,+ ug mga saad.+  Kaliwat sila sa atong mga katigulangan+ nga maoy kagikan sa Kristo.+ Ang Diyos, nga labaw sa tanan, dayegon hangtod sa hangtod. Amen.  Apan wala kini magpasabot nga napakyas ang pulong sa Diyos. Kay dili tanang gikan kang Israel tinuod nga Israelinhon.+  Bisan tuod kaliwat* sila ni Abraham, wala kini magpasabot nga sa panan-aw sa Diyos silang tanan anak ni Abraham;+ apan kini ang nasulat: “Ang kaliwat* nga akong gisaad kanimo maggikan kang Isaac.”+  Sa ato pa, dili tanang anak ni Abraham tinuod nga mga anak sa Diyos,+ apan kadtong nangatawo tungod sa saad+ mao ang tinuod nga kaliwat* ni Abraham.  Kay kini ang giingon sa saad: “Moanhi ko sunod tuig sa samang panahon, ug ang imong asawa nga si Sara manganak ug batang lalaki.”+ 10  Apan dili lang niadtong panahona, kondili niadtong si Rebeca nagmabdos sab ug kaluha pinaagi kang Isaac nga atong katigulangan;+ 11  sa wala pa matawo kadtong mga bataa ug wala pa makabuhat ug maayo o daotan, gisulti nang daan sa Diyos kon kinsay iyang gipili. Kay pilion sa Diyos kon kinsay iyang gusto, dili sumala sa binuhatan sa usa ka tawo. 12  Tungod niana giingnan siya: “Ang magulang mahimong ulipon sa manghod.”+ 13  Sumala kini sa nasulat: “Gihigugma nako si Jacob, apan gidumtan nako si Esau.”+ 14  Busa unsay atong ikaingon? Duna bay inhustisya sa Diyos? Wala gayod!+ 15  Kay miingon siya kang Moises: “Kaluy-an nako si bisan kinsa nga gusto nakong kaluy-an, ug higugmaon si bisan kinsa nga gusto nakong higugmaon.”+ 16  Busa kini nag-agad, dili sa tinguha o sa paningkamot sa usa,* kondili sa Diyos nga maluluy-on.+ 17  Kay ang kasulatan nag-ingon bahin sa Paraon: “Kini ang hinungdan nga gitugotan ti ka nga mabuhi: aron ipakita ang akong gahom pinaagi nimo ug aron mailhan ang akong ngalan sa tibuok yuta.”+ 18  Busa kaluy-an niya kadtong gusto niyang kaluy-an, apan tugotan niya ang uban nga pagahion ang ilang kasingkasing.+ 19  Busa basig moingon ka: “Nganong pangitaan pa man niyag sayop ang mga tawo? Kinsa bay makababag sa iyang kabubut-on?” 20  O tawo, kinsa man ka nga mosaway sa Diyos?+ Moingon ba ang inumol sa nag-umol niini, “Nganong ingon ani ang imong pagkabuhat nako?”+ 21  Kay ngano? Wala bay awtoridad ang magkukulon sa paghimog duha ka sudlanan gikan sa usa ra ka minasa,+ ang usa para sa dungganon nga katuyoan ug ang usa para sa dili dungganon nga katuyoan? 22  Kon gipasensiyahag maayo sa Diyos ang mga sudlanan sa kasuko nga angayng laglagon, bisag naa siyay tinguha nga ipakita ang iyang kasuko ug ipaila ang iyang gahom, unsa may naa ana? 23  Ug kon iya ning gihimo aron ang kadagaya sa iyang himaya ikapakita niya sa mga sudlanan sa kaluoy,+ nga giandam niyang daan para sa himaya, 24  nga mao kita, nga iyang gitawag dili lang gikan sa mga Hudiyo kondili gikan sab sa kanasoran,+ unsa man poy naa ana? 25  Mao ni ang iyang giingon sa Oseas: “Kadtong dili nako katawhan+ tawgon nako nga ‘akong katawhan,’ ug siya nga wala higugmaa tawgon nakong ‘hinigugma’;+ 26  ug sa dapit nga ako miingon, ‘Dili mo nako katawhan,’ didto tawgon sila nga ‘mga anak sa buhi nga Diyos.’”+ 27  Dugang pa, si Isaias miingon bahin sa Israel: “Bisan pag ang mga anak ni Israel sama ka daghan sa balas sa dagat, ang mahibilin mao ray maluwas.+ 28  Kay si Jehova* makighusay sa yuta, ug humanon dayon niya kini.”+ 29  Dugang pa, sama sa gitagna ni Isaias: “Kon si Jehova* sa mga panon* wala pa magbilin kanatog kaliwat,* kita nahisama na unta sa Sodoma, ug kita naparehas na unta sa Gomora.”+ 30  Busa unsay atong ikaingon? Nga ang katawhan sa mga nasod, bisag wala mangita sa pagkamatarong, sila nahimong matarong+ sa panan-aw sa Diyos tungod sa pagtuo;+ 31  apan ang Israel, bisag naningkamot nga motuman sa balaod sa pagkamatarong, wala bug-os makatuman niana. 32  Unsay hinungdan? Kay naningkamot sila nga mahimong matarong pinaagi sa buhat, dili pinaagi sa pagtuo. Sila nangapandol sa “bato nga kapandolan”;+ 33  sumala sa nasulat: “Tan-awa! Nagbutang ko sa Zion ug bato+ nga kapandolan ug dakong bato nga makapatumba, apan siya nga dunay pagtuo niini dili maulawan.”+

Mga Footnote

Literal, “binhi.”
Literal, “binhi.”
Literal, “binhi.”
Literal, “dili sa usa nga nagtinguha o sa usa nga nagdagan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “kasundalohan.”
Literal, “binhi.”