Josue 24:1-33

  • Kasaysayan sa Israel gihisgotan ni Josue (1-13)

  • Tambag nga alagaron si Jehova (14-24)

    • “Para nako ug sa akong panimalay, kami mag-alagad kang Jehova” (15)

  • Josue nakigsaad sa Israel (25-28)

  • Josue namatay ug gilubong (29-31)

  • Bukog ni Jose gilubong sa Sekem (32)

  • Eleasar namatay ug gilubong (33)

24  Unya gitigom ni Josue ang tanang tribo sa Israel didto sa Sekem ug gipatawag ang mga ansiyano sa Israel, mga pangulo, mga maghuhukom, ug mga opisyal,+ ug sila mitindog atubangan sa matuod nga Diyos.  Si Josue miingon sa tibuok katawhan: “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ang inyong mga katigulangan,+ apil si Tera nga amahan ni Abraham ug Nahor, nagpuyo kaniadto+ sa tabok sa Suba* ug nag-alagad kaniadto sa ubang mga diyos.+  “‘Sa ulahi, akong gikuha sa tabok sa Suba* si Abraham+ nga inyong katigulangan ug gipalakaw siya sa tibuok yuta sa Canaan ug gipadaghan ang iyang kaliwat.*+ Akong gihatag kaniya si Isaac.+  Unya akong gihatag kang Isaac si Jacob ug Esau.+ Sa ulahi akong gihatag kang Esau ang Bukid sa Seir aron iyang mapanag-iya;+ ug si Jacob ug ang iyang mga anak miadto sa Ehipto.+  Sa ulahi akong gipadala si Moises ug Aaron,+ ug akong gihampak ang Ehipto,+ dayon gipagawas mo nako.  Dihang gipagawas nako sa Ehipto+ ang inyong mga amahan ug nakaabot mo sa dagat, ang inyong mga amahan gigukod sa mga Ehiptohanon, nga may mga karong panggubat ug sundalong mangangabayo, hangtod sa Pulang Dagat.+  Sila nagpakitabang kang Jehova,+ maong nagbutang siyag itom nga panganod taliwala ninyo ug sa mga Ehiptohanon ug iyang gibalik ang dagat ug gitabonan sila,+ ug nakita ninyo mismo ang akong gibuhat sa Ehipto.+ Unya kamo nagpuyo sa kamingawan sa daghang katuigan.*+  “‘Ug gidala mo nako sa yuta sa mga Amorihanon nga nagpuyo sa tabok* sa Jordan, ug nakiggubat sila ninyo.+ Apan gitugyan nako sila sa inyong kamot aron inyong mapanag-iya ang ilang yuta, ug akong gilaglag sila sa inyong atubangan.+  Unya ang hari sa Moab nga si Balak nga anak ni Zipor nakiggubat sa Israel. Busa iyang gipatawag si Balaam nga anak ni Beor sa pagtunglo kaninyo.+ 10  Apan wala ko maminaw kang Balaam.+ Busa balikbalik mo niyang gipanalanginan,+ ug giluwas mo nako gikan kaniya.+ 11  “‘Unya mitabok mo sa Jordan+ ug nakaabot sa Jerico.+ Ang mga lider* sa Jerico, ang mga Amorihanon, Perizihanon, Canaanhon, Hitihanon, Girgasihanon, Hivihanon, ug Jebusihanon nakiggubat ninyo, apan gitugyan nako sila sa inyong kamot.+ 12  Sa wala pa mo makaabot nila, akong gipahinabo nga mawad-an silag paglaom* maong nangikyas sila sa inyong atubangan+—ang duha ka hari sa mga Amorihanon. Nahitabo kini dili tungod sa inyong espada ug pana.+ 13  Busa gihatagan mo nakog yuta nga wala ninyo hagoi ug mga siyudad nga wala ninyo tukora.+ Nagkaon mo gikan sa mga ubasan ug mga kaolibohan nga dili kamoy nagtanom.’+ 14  “Busa kahadloki ninyo si Jehova ug alagara siya uban ang integridad* ug pagkamatinumanon,*+ ug wagtanga ang mga diyos nga gialagaran sa inyong mga katigulangan sa tabok sa Suba* ug sa Ehipto,+ ug alagara si Jehova. 15  Karon kon daotan para ninyo nga moalagad kang Jehova, pagpili karong adlawa kon kinsay inyong alagaran,+ ang mga diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan sa tabok sa Suba*+ o ang mga diyos sa mga Amorihanon sa yuta nga inyong gipuy-an.+ Apan para nako ug sa akong panimalay, kami mag-alagad kang Jehova.” 16  Niana ang katawhan mitubag: “Dili mi makaako nga mobiya kang Jehova ug moalagad sa laing mga diyos. 17  Si Jehova nga atong Diyos ang nagpagawas kanato ug sa atong mga amahan gikan sa Ehipto+ diin kita giulipon,+ ug siya ang naghimo niining dagkong ilhanan nga ato mismong nakita.+ Gibantayan ta niya sa tibuok natong panaw ug batok sa tanang katawhan nga atong naagian.+ 18  Giabog ni Jehova ang tanang katawhan, apil ang mga Amorihanon, nga nagpuyo kaniadto niining yutaa. Busa mag-alagad sab mi kang Jehova kay siya ang among Diyos.” 19  Unya si Josue miingon sa katawhan: “Dili mo makahimo sa pag-alagad kang Jehova kay balaan siya nga Diyos;+ siya maoy Diyos nga nangayog eksklusibong debosyon.+ Dili niya pasayloon ang inyong kalapasan* ug mga sala.+ 20  Kon mobiya mo kang Jehova ug moalagad sa ubang mga diyos, siya usab motalikod kaninyo, ug laglagon mo niya bisag gihimoan mo niyag maayo sa una.”+ 21  Apan ang katawhan miingon kang Josue: “Dili. Moalagad gyod mi kang Jehova!”+ 22  Busa si Josue miingon sa katawhan: “Saksi mo sa inyong kaugalingon nga kinabubut-on mong mipili nga moalagad kang Jehova.”+ Niini sila miingon: “Mga saksi mi.” 23  “Busa wagtanga ang ubang mga diyos nga naa ninyo, ug alagara si Jehova nga Diyos sa Israel sa tibuok ninyong kasingkasing.” 24  Ang katawhan miingon kang Josue: “Moalagad mi kang Jehova, ug mamati mi sa iyang tingog!” 25  Busa si Josue nakigsaad uban sa katawhan niadtong adlawa ug mihimog regulasyon ug balaod para kanila didto sa Sekem. 26  Unya gisulat kini ni Josue sa basahon sa Balaod sa Diyos+ ug mikuhag dakong bato+ ug gibutang kini ilalom sa dakong kahoy duol sa sangtuwaryo ni Jehova. 27  Si Josue dugang miingon sa tibuok katawhan: “Tan-awa! Kining batoha magsilbing saksi batok kanato,+ kay nakadungog kini sa tanang gisulti ni Jehova kanato, ug magsilbi kining saksi batok kaninyo, aron dili ninyo ilimod ang inyong Diyos.” 28  Dayon gipalakaw ni Josue ang katawhan, ang matag usa ngadto sa iyang yuta.+ 29  Unya si Josue nga anak ni Nun, ang alagad ni Jehova, namatay sa edad nga 110.+ 30  Busa ilang gilubong siya sa teritoryo nga iyang napanag-iya sa Timnat-sera,+ nga naa sa kabukiran sa Epraim, amihanan sa Bukid sa Gaas. 31  Ang Israel padayong nag-alagad kang Jehova sa tanang adlaw ni Josue ug sa tanang adlaw sa mga ansiyano nga buhi pa human mamatay si Josue ug kinsa nahibalo sa tanang gibuhat ni Jehova para sa Israel.+ 32  Ang mga bukog ni Jose,+ nga gidala sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto, ilang gilubong sa Sekem sa usa ka luna sa yuta nga gipalit ni Jacob sa mga anak ni Hamor,+ nga amahan ni Sekem, sa kantidad nga 100 ka pirasong salapi;+ ug nahimo kining panulondon sa mga anak ni Jose.+ 33  Namatay sab si Eleasar nga anak ni Aaron.+ Busa ilang gilubong siya sa Bungtod ni Pinehas nga iyang anak,+ nga gihatag kaniya sa kabukiran sa Epraim.

Mga Footnote

Ang Euprates.
Ang Euprates.
Literal, “binhi.”
Literal, “adlaw.”
Sa sidlakan nga bahin.
O posible, “mga tag-iyag yuta.”
O posible, “matarantar sila; malisang sila.”
O “nga walay ikasaway.”
O “ug sa kamatuoran.”
Ang Euprates.
Ang Euprates.
O “pagrebelde.”