Salmo 119:1-176

 • Pagpasalamat sa bililhong pulong sa Diyos

  • ‘Sa unsang paagi mahuptang hinlo sa mga batan-on ang ilang alagianan?’ (9)

  • “Nalipay ko sa imong mga pahinumdom” (24)

  • “Ang imong pulong ang akong paglaom” (74, 81, 114)

  • “Gihigugma gyod nako ang imong balaod!” (97)

  • “Mas lawom ang akong pagsabot kay sa tanan nakong magtutudlo” (99)

  • “Ang imong pulong lampara sa akong tiil” (105)

  • “Ang katibuk-an sa imong pulong maoy kamatuoran” (160)

  • Pakigdait alang niadtong nahigugma sa balaod sa Diyos (165)

א [Aleph] 119  Malipayon kadtong kansang dalan walay ikasaway,*Nga naglakaw sa balaod ni Jehova.+   Malipayon kadtong nagtuman sa iyang mga pahinumdom,+Nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasingkasing.+   Wala sila nagbuhat ug pagkadili-matarong;Naglakaw sila sa iyang mga dalan.+   Ikaw nagmandoNga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo.+   Kon makapabilin lang unta kong lig-on*+Aron makatuman sa imong mga regulasyon!   Dili gyod ko maulawan+Dihang akong pamalandongon ang imong kasugoan.   Dayegon ka nako uban ang matinud-anong kasingkasingDihang akong makat-onan ang imong matarong nga mga hukom.   Tumanon nako ang imong mga regulasyon. Hinaot dili gyod ko nimo biyaan. ב [Beth]   Sa unsang paagi mahuptang hinlo sa batan-ong lalaki ang iyang alagianan? Pinaagi sa pagbantay sa iyang kaugalingon sumala sa imong pulong.+ 10  Nangita ko nimo sa tibuok nakong kasingkasing. Ayawg itugot nga matipas ko gikan sa imong kasugoan.+ 11  Gitipigan nako sa akong kasingkasing ang imong pulong+Aron dili ko makasala kanimo.+ 12  Hinaot madayeg ka, Oh Jehova;Tudloi ko sa imong mga regulasyon. 13  Pinaagi sa akong mga ngabil gipahayag nakoAng tanang hukom nga imong gisulti. 14  Nagsadya ko tungod sa imong mga pahinumdom+Nga labaw pa kay sa tanang ubang bililhong butang.+ 15  Pamalandongon* nako ang imong mga sugo+Ug hatagan nakog pagtagad ang imong mga alagianan.+ 16  Nalipay ko sa imong mga lagda. Dili nako kalimtan ang imong pulong.+ ג [Gimel] 17  Pakitaig kaayo ang imong alagad,Aron mabuhi ko ug makatuman sa imong pulong.+ 18  Bukha ang akong mga mata aron tin-aw nakong makitaAng talagsaong mga butang sa imong balaod. 19  Langyaw lang ko sa yuta.+ Ayawg itago ang imong kasugoan kanako. 20  Nangandoy ko pag-ayoSa imong mga hukom sa tanang panahon. 21  Gibadlong nimo ang mga mapangahason,Ang mga tinunglo nga mitipas gikan sa imong kasugoan.+ 22  Kuhaa* kanako ang kaulawan ug pagtamay,Kay akong gisunod ang imong mga pahinumdom. 23  Bisan pag ang mga prinsipe manglingkod ug magsulti batok kanako,Ang imong alagad mamalandong* sa imong mga regulasyon. 24  Nalipay ko sa imong mga pahinumdom;+Kini ang akong mga magtatambag.+ ד [Daleth] 25  Mihapa ko sa abog.+ Tipigi kong buhi sumala sa imong pulong.+ 26  Gisultihan ka nako sa akong mga dalan, ug gitubag ko nimo;Tudloi ko sa imong mga regulasyon.+ 27  Pasabta ko sa kahulogan* sa imong mga sugo,Aron mapamalandong* nako ang imong katingalahang mga buhat.+ 28  Wala koy tulog tungod sa kaguol. Palig-ona ko sumala sa imong pulong. 29  Kuhaa gikan kanako ang dalan sa kabakakan,+Ug pakitai kog pag-uyon pinaagi sa imong balaod. 30  Gipili nako ang dalan sa pagkamatinumanon.+ Giila nako nga husto ang imong mga hukom. 31  Nangupot ko pag-ayo sa imong mga pahinumdom.+ Oh Jehova, ayawg itugot nga mahigawad* ko.+ 32  Gusto gyod nakong sundon ang* dalan sa imong kasugoanKay gihatagan nimo kinig dapit sa akong kasingkasing.* ה [He] 33  Tudloi ko, Oh Jehova,+ sa dalan sa imong mga regulasyon,Ug tumanon nako kini hangtod sa kataposan.+ 34  Hatagi kog pagsabot,Aron matuman nako ang imong balaodUg sundon kini sa tibuok nakong kasingkasing. 35  Giyahi* ko sa agianan sa imong kasugoan,+Kay nalipay ko niini. 36  Palihoka ang akong kasingkasing nga higugmaon ang imong mga pahinumdom,Dili ang kaugalingong kaayohan.*+ 37  Ilikay ang akong mga mata sa pagtan-aw sa butang nga walay pulos;+Tipigi kong buhi sa imong dalan. 38  Tumana ang imong saad* ngadto sa imong alagad,Aron kahadlokan ka sa mga tawo.* 39  Kuhaa ang kaulawan nga akong gikalisangan,Kay ang imong mga hukom maayo.+ 40  Tan-awa kon unsa ka dako ang akong pagpangandoy sa imong mga sugo. Tipigi kong buhi sa imong pagkamatarong. ו [Waw] 41  Hinaot masinati nako ang imong maunongong gugma, Oh Jehova,+Ang imong pagluwas sumala sa imong saad;*+ 42  Unya akong tubagon ang nagtamay kanako,Kay duna koy pagsalig sa imong pulong. 43  Ayawg kuhaa sa bug-os ang pulong sa kamatuoran gikan sa akong baba,Kay naglaom* ko sa imong hukom. 44  Tumanon nako kanunay ang imong balaod,Hangtod sa kahangtoran.+ 45  Ug molakaw ko sa luwas* nga dapit,+Kay gipangita nako ang imong mga sugo. 46  Mosulti ko bahin sa imong mga pahinumdom atubangan sa mga hari,Ug dili ko maulaw.+ 47  Nalipay ko sa imong kasugoan,Oo, gihigugma nako kini.+ 48  Bayawon nako ang akong mga kamot tungod sa imong kasugoan, nga akong gihigugma,+Ug pamalandongon* nako ang imong mga regulasyon.+ ז [Zayin] 49  Hinumdomi ang imong pulong* ngadto sa imong alagad,Nga pinaagi niini gihatagan ko nimog paglaom.* 50  Kini ang nakahupay nako sa akong kasakitan,+Kay ang imong pulong nagtipig nakong buhi. 51  Gitamay ko pag-ayo sa mga mapangahason,Apan wala ko motipas gikan sa imong balaod.+ 52  Nahinumdom ko sa imong mga hukom kanhi,+ Oh Jehova,Ug nahupay ko niini.+ 53  Misilaob gyod ang akong kasuko tungod sa daotan,Nga mibiya sa imong balaod.+ 54  Ang imong mga regulasyon maoy mga awit alang nakoBisag asa ko magpuyo.* 55  Sa kagabhion ginahinumdoman nako ang imong ngalan, Oh Jehova,+Aron matuman nako ang imong balaod. 56  Kini na ang akong naandanKay gituman nako ang imong mga sugo. ח [Heth] 57  Si Jehova ang akong bahin;+Gisaad nako nga tumanon ang imong mga pulong.+ 58  Naghangyo ko nimo* sa tibuok nakong kasingkasing;+Kaluy-i ko+ sumala sa imong saad.* 59  Gisusi nako ang akong mga dalan,Aron mapabalik nako ang akong mga tiil sa imong mga pahinumdom.+ 60  Magdali ko ug dili maglanganSa pagtuman sa imong kasugoan.+ 61  Ang mga higot sa mga daotan milikos nako,Apan ang imong balaod dili nako kalimtan.+ 62  Sa tungang gabii mobangon ko sa pagpasalamat nimo+Tungod sa imong matarong nga mga hukom. 63  Higala ko sa tanang nahadlok nimoUg niadtong mga nagtuman sa imong mga sugo.+ 64  Oh Jehova, ang yuta puno sa imong maunongong gugma;+Tudloi ko sa imong mga regulasyon. ט [Teth] 65  Maayo ang imong pagpakiglabot sa imong alagad,Oh Jehova, sumala sa imong pulong. 66  Tudloi ko aron makabaton kog kahibalo ug maayong pagsabot,+Kay duna koy pagsalig sa imong kasugoan. 67  Sa wala pa ko gisakit, sagad kong matipas,*Apan karon ginatuman nako ang imong pulong.+ 68  Maayo ka+ ug maayo ang imong mga buhat. Tudloi ko sa imong mga regulasyon.+ 69  Ang mapangahason nag-akusar nakog kabakakan,Apan gituman nako ang imong mga sugo sa tibuok nakong kasingkasing. 70  Ang ilang kasingkasing nakubalan na,*+Apan ako nalipay sa imong balaod.+ 71  Maayo nga gisakit ko,+Aron makakat-on ko sa imong mga regulasyon. 72  Ang balaod nga imong gipahayag maayo alang nako,+Labaw pa kay sa linibo ka pirasong bulawan ug plata.+ י [Yod] 73  Gibuhat ug giumol ko sa imong mga kamot. Hatagi kog pagsabot,Aron makakat-on ko sa imong kasugoan.+ 74  Kadtong nahadlok nimo nakakita nako ug nagsadya,Kay ang imong pulong ang akong paglaom.*+ 75  Nahibalo ko, Oh Jehova, nga ang imong mga hukom matarong+Ug gidisiplina ko nimo tungod sa imong pagkamatinumanon.+ 76  Hinaot hupayon ko sa imong maunongong gugma,+Sumala sa imong gisaad* sa imong alagad. 77  Pakitai kog kaluoy, aron magpadayon kong buhi,+Kay nalipay ko sa imong balaod.+ 78  Hinaot maulawan ang mga mapangahason,Kay gihimoan ko nilag kadaot sa wala lamay hinungdan.* Apan pamalandongon* nako ang imong mga sugo.+ 79  Mobalik unta kanako kadtong nahadlok nimo,Kadtong nahibalo sa imong mga pahinumdom. 80  Hinaot bug-os kasingkasing kong mosunod sa imong mga regulasyon,+Aron dili ko maulawan.+ כ [Kaph] 81  Nangandoy ko sa imong pagluwas,+Kay ang imong pulong ang akong paglaom.* 82  Ang akong mata nangandoy sa imong pulong+Samtang nag-ingon ko: “Kanus-a man ko nimo hupayon?”+ 83  Kay nahisama kog panit nga sudlanan nga nauga sa aso,Apan dili nako kalimtan ang imong mga regulasyon.+ 84  Hangtod kanus-a ba maghulat ang imong alagad? Kanus-a man ka magpahamtang ug paghukom niadtong naglutos nako?+ 85  Ang mapangahason nagkalot ug mga gahong alang nako,Kadtong misupak sa imong balaod. 86  Ang tanan nimong kasugoan kasaligan. Ang mga tawo naglutos nako sa wala lamay hinungdan; tabangi ko!+ 87  Halos laglagon na ko nila gikan sa yuta,Apan wala nako biyai ang imong mga sugo. 88  Tipigi kong buhi tungod sa imong maunongong gugma,Aron matuman nako ang mga pahinumdom nga imong gisulti. ל [Lamed] 89  Hangtod sa hangtod, Oh Jehova,Ang imong pulong magpabilin sa kalangitan.+ 90  Ang imong pagkamatinumanon magpadayon sa tanang kaliwatan.+ Lig-on nimong gitukod ang yuta, aron padayon kining magbarog.+ 91  Pinaagi sa imong mga hukom kini* nagpabilin hangtod karon,Kay kining tanan imong mga alagad. 92  Kon wala lang ko malipay sa imong balaod,Nahanaw na unta ko tungod sa akong kasakitan.+ 93  Dili gyod nako kalimtan ang imong mga sugo,Kay pinaagi niini gitipigan ko nimong buhi.+ 94  Imoha ko; luwasa ko,+Kay gipangita nako ang imong mga sugo.+ 95  Ang daotan maghulat sa paglaglag nako,Apan hatagan nakog dakong pagtagad ang imong mga pahinumdom. 96  Nakita nako nga may limitasyon ang tanang kahingpitan, Apan ang imong sugo walay limitasyon.* מ [Mem] 97  Gihigugma gyod nako ang imong balaod!+ Gipamalandong* nako kini sa tibuok adlaw.+ 98  Ang imong sugo naghimo nakong mas maalamon kay sa akong mga kaaway,+Kay gigiyahan ko niini hangtod sa hangtod. 99  Mas lawom ang akong pagsabot kay sa tanan nakong magtutudlo,+Kay gipamalandong* nako ang imong mga pahinumdom. 100  Milihok ko nga mas maalamon kay sa mga tigulang,Kay gituman nako ang imong mga sugo. 101  Wala ko molakaw sa dalan sa mga daotan,+Aron matuman nako ang imong pulong. 102  Wala ko motipas gikan sa imong mga hukom,Kay gitudloan ko nimo. 103  Pagkatam-is sa imong mga pulong diha sa akong alingagngag,Labaw pa kay sa dugos diha sa akong baba!+ 104  Tungod sa imong mga sugo milihok ko nga maalamon.+ Mao nga gidumtan nako ang tanang bakak nga alagianan.+ נ [Nun] 105  Ang imong pulong lampara sa akong tiil,Ug kahayag sa akong alagianan.+ 106  Nanumpa ko, ug tumanon nako kini,Sa pagtuman sa imong matarong nga mga hukom. 107  Gisakit ko pag-ayo.+ Oh Jehova, tipigi kong buhi sumala sa imong pulong.+ 108  Hinaot malipay ka sa akong kinabubut-ong mga halad sa pagdayeg,*+ Oh Jehova,Ug tudloi ko sa imong mga hukom.+ 109  Ang akong kinabuhi kanunayng nameligro,Apan wala nako kalimti ang imong balaod.+ 110  Gibitik ko sa daotan,Apan wala ko motipas gikan sa imong mga sugo.+ 111  Gidawat nako ang imong mga pahinumdom ingong permanenteng katigayonan,*Kay kini ang kalipay sa akong kasingkasing.+ 112  Determinado kong motuman* sa imong mga regulasyonSa tanang panahon, hangtod sa kataposan. ס [Samekh] 113  Gidumtan nako kadtong nabahin ang kasingkasing,*+Apan akong gihigugma ang imong balaod.+ 114  Ikaw ang akong salipdanan ug taming,+Kay ang imong pulong ang akong paglaom.*+ 115  Palayo nako, kamong mga tawong daotan,+Aron matuman nako ang kasugoan sa akong Diyos. 116  Tabangi ko sumala sa imong gisaad,*+Aron magpabilin kong buhi; Ayawg itugot nga ang akong paglaom mahimong kapakyasan.*+ 117  Tabangi ko aron maluwas ko;+Unya kanunay kong magpokus sa imong mga regulasyon.+ 118  Gisalikway nimo ang tanang mitipas gikan sa imong mga regulasyon,+Kay sila bakakon ug malinglahon. 119  Imong gisalikway ang tanang daotan sa yuta nga daw sila walay pulos nga hugaw.*+ Mao nga gihigugma nako ang imong mga pahinumdom. 120  Nangurog ang akong lawas* tungod sa kalisang kanimo;Nahadlok ko sa imong mga hukom. ע [Ayin] 121  Gipatuman nako ang hustisya ug gihimo kon unsay matarong. Ayaw kog itugyan sa mga tigdaogdaog nako! 122  Pasaligi ug kaayohan ang imong alagad;Hinaot dili ko daogdaogon sa mapangahason. 123  Nangluyloy na ang akong mga mata ug hinulat sa imong pagluwas+Ug sa imong matarong nga saad.*+ 124  Ipakita sa imong alagad ang imong maunongong gugma,+Ug tudloi ko sa imong mga regulasyon.+ 125  Alagad ko nimo; hatagi kog pagsabot,+Aron mahibalo ko sa imong mga pahinumdom. 126  Panahon na nga si Jehova molihok,+Kay ilang gilapas ang imong balaod. 127  Mao nga gihigugma nako ang imong kasugoanLabaw pa kay sa bulawan, sa dinalisay* nga bulawan.+ 128  Busa giisip nako nga husto ang tanang instruksiyon* nga gikan nimo;+Gidumtan nako ang tanang bakak nga alagianan.+ פ [Pe] 129  Maayo kaayo ang imong mga pahinumdom. Mao nga gituman nako kini. 130  Ang pagpadayag sa imong mga pulong magdalag kahayag,+Nga maghatag ug pagsabot sa walay kasinatian.+ 131  Gibuka nako pag-ayo ang akong baba ug nanghupaw,*Kay nangandoy ko sa imong kasugoan.+ 132  Lingia ko ug kaluy-i ko,+Sumala sa imong hukom niadtong nahigugma sa imong ngalan.+ 133  Giyahi ang akong mga lakang* pinaagi sa imong pulong;Hinaot walay daotan nga magdominar nako.+ 134  Luwasa* ko gikan sa mga daogdaogan,Ug tumanon nako ang imong mga sugo. 135  Pasidlaka* ang imong nawong nganha sa imong alagad,+Ug tudloi ko sa imong mga regulasyon. 136  Midaligdig ang mga luha sa akong mga mataKay ang katawhan dili motuman sa imong balaod.+ צ [Tsade] 137  Matarong ka, Oh Jehova,+Ug ang imong mga hukom walay pagpihigpihig.+ 138  Ang mga pahinumdom nga imong ihatag matarongUg kasaligan gayod. 139  Ang akong kasibot nagdilaab,+Kay ang akong mga kaaway nakalimot sa imong mga pulong. 140  Ang imong pulong gidalisay pag-ayo,+Ug ang imong alagad nahigugma niini.+ 141  Tinamay ko ug walay bili;+Apan wala ko malimot sa imong mga sugo. 142  Ang imong pagkamatarong maoy hangtod sa hangtod,+Ug ang imong balaod maoy kamatuoran.+ 143  Bisag modangat kanako ang kasakit ug kalisdanan,Malipay gihapon ko sa imong kasugoan. 144  Ang pagkamatarong sa imong mga pahinumdom maoy hangtod sa hangtod. Hatagi kog pagsabot+ aron magpabilin kong buhi. ק [Qoph] 145  Tibuok kasingkasing kong motawag. Tubaga ko, Oh Jehova. Tumanon nako ang imong mga regulasyon. 146  Motawag ko nimo; luwasa ko! Tumanon nako ang imong mga pahinumdom. 147  Nagmata na ko sa wala pay banagbanag* aron motuaw alang sa tabang,+Kay ang imong mga pulong ang akong paglaom.* 148  Momata ko sa tungang gabii,*Aron mamalandong* sa imong pulong.+ 149  Patalinghogi ang akong tingog tungod sa imong maunongong gugma.+ Oh Jehova, tipigi kong buhi sumala sa imong hustisya. 150  Kadtong naghimog makauulaw* nga mga buhat nagpaduol kanako;Sila layo sa imong balaod. 151  Haduol ka kanako, Oh Jehova,+Ug ang tanan nimong kasugoan maoy kamatuoran.+ 152  Nahibalo na ko kanhi bahin sa imong mga pahinumdom,Nga imo kining gihimo aron molungtad hangtod sa hangtod.+ ר [Resh] 153  Tan-awa ang akong kasakitan ug luwasa ko,+Kay wala nako kalimti ang imong balaod. 154  Labani ko* ug luwasa ko;+Tipigi kong buhi sumala sa imong saad.* 155  Ang kaluwasan layo sa mga daotan,Kay wala sila mangita sa imong mga regulasyon.+ 156  Dako ang imong kaluoy, Oh Jehova.+ Tipigi kong buhi sumala sa imong hustisya. 157  Daghan ang akong maglulutos ug kaaway;+Apan wala ko motipas gikan sa imong mga pahinumdom. 158  Nagtan-aw ko sa mga maluibon uban ang kasilag,Kay wala nila tumana ang imong pulong.+ 159  Tan-awa kon unsa ka dako ang akong gugma sa imong mga sugo! Oh Jehova, tipigi kong buhi tungod sa imong maunongong gugma.+ 160  Ang katibuk-an sa imong pulong maoy kamatuoran,+Ug ang tanan nimong matarong nga hukom molungtad hangtod sa hangtod. ש [Sin] o [Shin] 161  Gilutos ko sa mga prinsipe+ sa wala lamay hinungdan,Apan ang akong kasingkasing nagtahod pag-ayo sa imong mga pulong.+ 162  Nagsadya ko tungod sa imong pulong+Sama sa usa nga nakakaplag ug daghang inagaw. 163  Gidumtan nako ang kabakakan—gikasilagan nako kini+Apan gihigugma nako ang imong balaod.+ 164  Kapito sa usa ka adlaw ginadayeg ka nakoTungod sa imong matarong nga mga hukom. 165  Ang dagayang pakigdait matagamtam niadtong nahigugma sa imong balaod;+Walay makapandol nila.* 166  Naglaom ko sa imong mga buhat sa pagluwas, Oh Jehova,Ug gituman nako ang imong kasugoan. 167  Gituman nako ang imong mga pahinumdom,Ug gihigugma nako kini pag-ayo.+ 168  Gituman nako ang imong mga sugo ug pahinumdom,Kay nahibalo ka sa tanan nakong ginabuhat.+ ת [Taw] 169  Hinaot makaabot nimo ang akong pagtuaw alang sa tabang, Oh Jehova.+ Pasabta ko, sumala sa imong pulong.+ 170  Hinaot makaabot sa imong atubangan ang akong hangyo alang sa pabor. Luwasa ko, sumala sa imong gisaad.* 171  Hinaot mapunog pagdayeg ang akong mga ngabil,+Kay gitudloan ko nimo sa imong mga regulasyon. 172  Hinaot ang akong dila moawit bahin sa imong pulong,+Kay ang tanan nimong kasugoan matarong. 173  Hinaot ang imong kamot andam motabang nako,+Kay gipili nako nga tumanon ang imong mga sugo.+ 174  Nangandoy ko sa imong pagluwas, Oh Jehova,Ug nalipay ko sa imong balaod.+ 175  Magpabilin unta kong buhi aron makadayeg ko nimo;+Hinaot tabangan ko sa imong mga hukom. 176  Nasaag ko samag nawalang karnero.+ Pangitaa ang imong alagad,Kay wala nako kalimti ang imong kasugoan.+

Mga Footnote

O “kadtong naghupot ug integridad sa ilang dalan.”
Literal, “Oh nga lig-on untang natukod ang akong mga dalan.”
O “Tun-an.”
Literal, “Iligid palayo.”
O “magtuon.”
Literal, “dalan.”
O “matun-an.”
O “maulawan.”
Literal, “Modagan ko sa.”
O posible, “Kay gihimo nimong may pagsalig ang akong kasingkasing.”
O “Palakwa.”
O “ang ganansiya.”
O “pulong.”
O posible, “Nga gihimo alang sa nahadlok nimo.”
O “pulong.”
O “naghulat.”
O “luag.”
O “tun-an.”
O “saad.”
O “gipahulat ko nimo.”
O “Sa balay diin nagpuyo ko ingong langyaw.”
O “Akong gilukmay ang (gitinguha ang pahiyom sa) imong nawong.”
O “pulong.”
O “nakahimo kog mga sala nga wala tuyoa.”
Literal, “dili mobati, samag tambok.”
O “Kay naghulat ko sa imong pulong.”
O “gipamulong.”
O posible, “pinaagig kabakakan.”
O “tun-an.”
O “Kay naghulat ko sa imong pulong.”
Nagtumong sa tanan niyang gilalang.
Literal, “lapad kaayo.”
O “Gitun-an.”
O “gitun-an.”
Literal, “sa kinabubut-ong mga halad sa akong baba.”
O “ingong panulondon hangtod sa hangtod.”
Literal, “Gikiling nako ang akong kasingkasing.”
O “dili bug-os ug kasingkasing.”
O “Kay naghulat ko sa imong pulong.”
O “gipamulong.”
O “kaulawan.”
Ang Hebreohanong termino nagtumong sa hugaw nga mobulag sa plata o bulawan dihang kini tunawon.
Literal, “unod.”
O “pulong.”
O “maayong klase.”
O “sugo.”
Literal, “mihangos.”
O “Palig-ona ang akong mga lakang.”
Literal, “Tubsa.”
O “Papahiyoma.”
O “sa kadlawon.”
O “Kay naghulat ko sa imong mga pulong.”
O “sa wala pa ang mga yugto sa pagbantay sa kagabhion.”
O “magtuon.”
O “law-ay.”
O “Dumalaha ang akong kaso.”
O “pulong.”
O “Alang nila walay kapandolan.”
O “gipamulong.”