Unang Corinto 1:1-31

  • Mga pangomosta (1-3)

  • Pablo nagpasalamat sa Diyos alang sa mga taga-Corinto (4-9)

  • Awhag nga magkahiusa (10-17)

  • Kristo, ang gahom ug kaalam sa Diyos (18-25)

  • Pagpanghambog diha lang kang Jehova (26-31)

1  Gikan kang Pablo, kinsa gitawag aron mahimong apostol+ ni Kristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Diyos, ug kang Sostenes nga atong igsoon,  nganha sa kongregasyon sa Diyos nga anaa sa Corinto,+ kaninyo nga nabalaan ug nahiusa kang Kristo Jesus,+ nga gitawag aron mahimong mga balaan, uban niadtong tanan nga sa tanang dapit nagtawag sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo,+ ang ilang Ginoo ug atoa:  Hinaot nga maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* ug kalinaw gikan sa Diyos nga atong Amahan ug ni Ginoong Jesu-Kristo.  Kanunay kong nagpasalamat sa akong Diyos alang kaninyo tungod sa dili hitupngang pagkamaayo sa Diyos nga gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus;  kay tungod kaniya gibuhong mo sa tanang butang, sa bug-os nga katakos sa pagsulti ug sa bug-os nga kahibalo,+  sama nga ang pagsaksi bahin sa Kristo+ gipalig-on diha kaninyo.  Tungod niana wala mo makulangi sa bisan unsang gasa samtang maikagon mong naghulat sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+  Lig-onon usab mo niya hangtod sa kataposan aron walay ikasumbong batok kaninyo sa adlaw sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+  Ang Diyos kasaligan,+ kinsa nagtawag kaninyo sa pagpakig-uban* sa iyang Anak, si Jesu-Kristo nga atong Ginoo. 10  Karon awhagon mo nako, mga igsoon, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga kamong tanan angayng magsulti nga may panagkauyon ug dili angayng magkabahinbahin,+ kondili bug-os mong magkahiusa sa samang kaisipan ug sa samang panghunahuna.+ 11  Kay ang pipila ka sakop sa panimalay ni Cloe misugilon kanako bahin kaninyo, mga igsoon ko, nga kamo nagkasumpakiay. 12  Ang buot nakong ipasabot mao kini, nga ang matag usa kaninyo miingon: “Ako iya ni Pablo,” “Apan ako kang Apolos,”+ “Apan ako kang Cefas,”* “Apan ako sa Kristo.” 13  Ang Kristo ba nabahinbahin? Si Pablo wala patya diha sa estaka alang kaninyo, dili ba? O gibawtismohan ba mo sa ngalan ni Pablo? 14  Nagpasalamat ko sa Diyos nga wala koy gibawtismohan kaninyo gawas ni Crispo+ ug Gayo,+ 15  aron walay makaingon nga gibawtismohan mo sa akong ngalan. 16  Oo, gibawtismohan usab nako ang panimalay ni Estefanas.+ Kon bahin sa uban, wala ko mahibalo kon diha pa koy laing gibawtismohan. 17  Kay gipadala ko sa Kristo, dili aron mamawtismo, kondili aron magpahayag sa maayong balita;+ ug dili pinaagig sinultihan sa mga makinaadmanon, aron ang estaka sa pagsakit* sa Kristo dili mahimong walay pulos. 18  Kay ang mensahe bahin sa estaka sa pagsakit* maoy kabuangan alang niadtong nagpadulong sa kalaglagan,+ apan kanato nga ginaluwas, kini maoy gahom sa Diyos.+ 19  Kay kini nasulat: “Hanawon nako ang kaalam sa mga tawong maalamon, ug isalikway* nako ang kinaadman sa mga tawong makinaadmanon.”+ 20  Asa man ang tawong maalamon? Asa man ang eskriba?* Asa man ang debatedor niini nga sistema sa mga butang?* Dili ba gihimo sa Diyos nga kabuangan ang kaalam sa kalibotan? 21  Kay ang kaalam sa Diyos gipakita niining paagiha: ang kalibotan wala makaila sa Diyos+ tungod sa kaugalingong kaalam niini,+ apan ang Diyos nalipay sa pagluwas niadtong mga nagatuo pinaagi sa gisangyawng mensahe nga giisip sa uban nga kabuangan.+ 22  Kay ang mga Hudiyo nangayog mga ilhanan+ ug ang mga Grego nangitag kaalam; 23  apan kita nagwali nga ang Kristo gipatay diha sa estaka, nga alang sa mga Hudiyo hinungdan sa pagkapandol apan alang sa kanasoran kabuangan.+ 24  Apan alang sa mga tinawag, nga mga Hudiyo ug mga Grego, ang Kristo mao ang gahom sa Diyos ug ang kaalam sa Diyos.+ 25  Kay ang mga butang sa Diyos nga giisip nga kabuangan mas maalamon kay sa mga tawo, ug ang mga butang sa Diyos nga giisip nga huyang mas kusgan kay sa mga tawo.+ 26  Kay inyong nakita, mga igsoon, nga dihang gitawag mo sa Diyos, dili daghan kaninyo ang maalamon sumala sa sukdanan sa tawo,*+ dili daghan ang gamhanan, dili daghan ang halangdon ug kagikan,*+ 27  apan gipili sa Diyos ang mga butang sa kalibotan nga giisip nga kabuangan aron mapakaulawan ang mga tawong maalamon; ug gipili sa Diyos ang mga butang sa kalibotan nga giisip nga huyang aron mapakaulawan ang kusganong mga butang;+ 28  ug gipili sa Diyos ang dili importanteng mga butang sa kalibotan ug ang mga butang nga gipakamenos, mga butang nga giisip nga walay pulos, aron wagtangon ang mga butang nga giisip nga importante,+ 29  aron walay usa* nga makapanghambog sa atubangan sa Diyos. 30  Apan tungod kaniya kamo nahiusa kang Kristo Jesus, nga alang kanato nahimong kaalam gikan sa Diyos, ug pagkamatarong+ ug pagkabalaan+ ug kagawasan pinaagi sa lukat,+ 31  aron mahimo kining sama sa nasulat: “Ang usa nga nagapanghambog, papanghamboga siya diha kang Jehova.”*+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O “pagpakig-ambit.”
Gitawag sab ug Pedro.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
O “ipadaplin.”
Eksperto sa Balaod.
O “niining panahona?” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “sumala sa unod.”
O “gikan sa prominenteng mga pamilya.”
Literal, “unod.”
Tan-awa ang Apendise A5.