Sulat Para sa mga Taga-Colosas 4:1-18

  • Tambag para sa mga agalon (1)

  • ‘Lahutay sa pag-ampo’ (2-4)

  • Pagkinabuhing maalamon labot sa mga tagagawas (5, 6)

  • Kataposang pangomosta (7-18)

4  Kamong mga agalon, tratara ang inyong mga ulipon sa matarong ug maayong paagi, kay nahibalo mo nga naa sab moy Agalon sa langit.+  Lahutay mo sa pag-ampo,+ pabiling nagmata maylabot niini ug magpasalamat.+  Iampo sab mi,+ nga unta ang Diyos mag-ablig dalan aron masangyaw namo ang iyang pulong ug ang sagradong tinago bahin sa Kristo, nga tungod niini ako nabilanggo,+  ug nga unta akong masangyaw kini nga tin-aw sumala sa angay nakong buhaton.  Padayon sa pagkinabuhi nga maalamon maylabot sa mga tagagawas, nga gamiton ang inyong panahon sa kinamaayohang paagi.*+  Himoa ang inyong sinultihan nga kanunayng maayo, tinimplahag asin,+ aron mahibalo mo kon unsaon pagtubag ang matag tawo.+  Si Tiquico,+ nga akong hinigugmang igsoon ug matinumanong ministro ug isigkaulipon diha sa Ginoo, magpahibalo ninyo sa tanan bahin kanako.  Gipadala nako siya kaninyo aron mahibalo mo sa among kahimtang ug mahupay mo niya.  Kauban niya si Onesimo,+ nga akong matinumanon ug hinigugmang igsoon, nga taga-diha sa inyo. Isulti nila kaninyo ang tanang nahitabo dinhi. 10  Si Aristarko+ nga kauban nakong binihag nangomosta ninyo, apil sab si Marcos+ nga ig-agaw ni Bernabe (mao ni nga Marcos ang among giingon nga abiabihon ninyo kon moanha siya+ kaninyo), 11  ug si Jesus nga gitawag ug Justo, nga apil sa mga tinuli. Kini lang sila ang akong isigkamagbubuhat para sa Gingharian sa Diyos, ug sila nakahupay pag-ayo* nako. 12  Si Epafras,+ nga ulipon ni Kristo Jesus nga taga-diha sa inyo, nangomosta kaninyo. Kanunay ug kinasingkasing siyang nag-ampo para kaninyo, aron magpabilin mong hamtong ug lig-og pagtuo sa tanang kabubut-on sa Diyos. 13  Makapamatuod ko nga naningkamot siya pag-ayo para kaninyo ug para kanilang tua sa Laodicea ug Hierapolis. 14  Si Lucas,+ ang minahal nga doktor, nangomosta ninyo, ug si Demas+ sab. 15  Ikomosta ko sa mga igsoon sa Laodicea ug kang Nimfa ug sa kongregasyon diha sa iyang balay.+ 16  Kon mabasa na ninyo kining sulata, hikaya nga mabasa sab ni+ sa kongregasyon sa Laodicea ug mabasa sab ninyo ang sulat nga akong gipadala sa Laodicea. 17  Ug sultihi si Arquipo:+ “Padayon sa pagkugi sa ministeryo nga imong nadawat gikan sa Ginoo aron matuman nimo kini.” 18  Ako mismo, si Pablo, ang nagsulat niini nga pangomosta.+ Ayawg kalimti ang akong pagkabilanggo.+ Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos.

Mga Footnote

Literal, “nga paliton ang gitakdang panahon.”
O “nakapalig-on.”
Tan-awa sa Glossary.