Unang Corinto 16:1-24

  • Pagpangolekta alang sa mga Kristohanon sa Jerusalem (1-4)

  • Mga plano sa panaw ni Pablo (5-9)

  • Giplanong pagduaw ni Timoteo ug Apolos (10-12)

  • Mga pagdasig ug pangomosta (13-24)

16  Karon bahin sa pagpangolekta alang sa mga balaan,+ mahimo ninyong sundon ang mga direksiyon nga akong gihatag sa mga kongregasyon sa Galacia.  Sa unang adlaw sa matag semana, ang matag usa kaninyo angayng maggahin sumala sa iyang maarangan, aron dili na mangolekta inig-abot nako.  Apan inig-abot nako dinha, ipadala nako ang mga lalaki nga inyong giaprobahan sa inyong mga sulat+ aron dad-on sa Jerusalem ang donasyon nga kinabubut-on ninyong gihatag.  Hinuon kon maayo nga moadto usab ko didto, moadto ko didto uban kanila.  Apan moanha ko kaninyo dihang makaabot na ko sa Macedonia, kay moagi man ko sa Macedonia;+  ug basin moestar ko o magpalabay pa gani sa tingtugnaw uban kaninyo, aron mahatod ko ninyo ug mapagikan paingon sa dapit nga akong adtoan.  Kay dili nako gusto nga moagi lang kaninyog kadiyot, kay naglaom ko nga makagugol ug taastaas nga panahon uban kaninyo,+ kon itugot ni Jehova.*  Apan magpabilin ko dinhi sa Efeso+ hangtod sa Pista sa Pentekostes,  kay nabuksan kanako ang dakong pultahan sa kahigayonan alang sa daghang buluhaton,+ apan dunay daghang magsusupak. 10  Karon inig-abot ni Timoteo,+ paneguroa nga wala siyay kabalak-an taliwala kaninyo, kay siya nagabuhat sa buluhaton ni Jehova,*+ sama kanako. 11  Busa ayawg tugoti nga dunay motamay kaniya. Pagikana siya uban ang kalinaw, aron makaabot siya dinhi kanako, kay naghulat ko niya uban sa mga igsoon. 12  Karon bahin kang Apolos+ nga atong igsoon, giawhag nako siya pag-ayo nga moanha kaninyo uban sa mga igsoon. Wala pa siyay planong moanha karon, apan moanha siya kon makahigayon na siya. 13  Magpabiling nagtukaw,+ barog nga lig-on sa pagtuo,+ magpakalalaki,*+ magmakusganon.+ 14  Himoa ang tanang butang uban ang gugma.+ 15  Karon awhagon mo nako, mga igsoon: Nahibalo mo nga ang panimalay ni Estefanas mao ang mga unang bunga sa Acaya ug nga ilang gideboto ang ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga balaan. 16  Hinaot padayon usab mong magpasakop sa mga tawo nga ingon niana ug sa tanan nga nakigkooperar ug naghago pag-ayo.+ 17  Apan nalipay ko sa pagkaania ni Estefanas,+ Fortunato, ug Acaico, kay sila naghulip kaninyo samtang wala mo dinhi. 18  Kay napalig-on nila ang akong espiritu ug ang inyoha. Busa pabilhi ninyo ang mga tawong sama kanila. 19  Ang mga kongregasyon sa Asia nangomosta kaninyo. Si Aquila ug Prisca uban ang kongregasyon nga anaa sa ilang balay+ kinasingkasing nga nangomosta kaninyo diha sa Ginoo. 20  Ang tanang igsoon nangomosta kaninyo. Komostaha ang usag usa uban ang inigsoong halok. 21  Ako mismo, si Pablo, ang nagsulat sa akong mga pangomosta. 22  Si bisan kinsa nga walay gugma sa Ginoo, matinunglo siya. Oh among Ginoo, palihog anhi! 23  Hinaot ang dili hitupngang pagkamaayo* ni Ginoong Jesus maanaa kaninyo. 24  Hinaot ang akong gugma maanaa kaninyong tanan nga nahiusa kang Kristo Jesus.

Mga Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “magmaisogon.”
Tan-awa sa Glossary.