Unang Corinto 15:1-58

  • Pagkabanhaw sa Kristo (1-11)

  • Pagkabanhaw ang basehanan sa pagtuo (12-19)

  • Pagkabanhaw sa Kristo garantiya (20-34)

  • Lawas nga pisikal, lawas nga espirituhanon (35-49)

  • Pagkawalay-kamatayon ug pagkadili-madunot (50-57)

  • Puliki diha sa buluhaton sa Ginoo (58)

15  Karon pahinumdoman mo nako, mga igsoon, sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo,+ nga gidawat usab ninyo, ug nga niini kamo mibarog.  Pinaagi niini kamo usab ginaluwas kon mangupot mo pag-ayo sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo, gawas kon nahimo mong magtutuo sa wala lamay katuyoan.  Kay akong gitudlo kaninyo ang labing hinungdanong butang nga nadawat usab nako, nga ang Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa Balaang Kasulatan;+  ug nga siya gilubong,+ oo, nga siya gibanhaw+ sa ikatulong adlaw+ sumala sa Balaang Kasulatan;+  ug nga siya nagpakita kang Cefas,*+ ug unya ngadto sa Dose.+  Human niana siya nagpakita sa kapin sa 500 ka igsoon sa usa ka higayon,+ nga ang kadaghanan kanila kauban pa nato karon, apan ang pipila nangatulog na sa kamatayon.  Human niana siya nagpakita kang Santiago,+ unya ngadto sa tanang apostoles.+  Apan ulahi sa tanan siya nagpakita usab kanako+ nga daw ngadto sa usa nga natawong ahat.  Kay ako ang labing ubos sa mga apostoles, ug dili ko angayng tawgon nga apostol, kay gilutos nako ang kongregasyon sa Diyos.+ 10  Apan pinaagi sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos nahimo kong apostol. Ug ang iyang dili hitupngang pagkamaayo kanako wala makawang, hinuon naghago ko nga labaw pa kanilang tanan; apan dili sa akong kaugalingong kusog kondili pinaagi sa dili hitupngang pagkamaayo sa Diyos nga ania kanako. 11  Busa ako o sila man ang nagasangyaw, usa lang ang among mensahe ug kamo mituo niini. 12  Karon kon ginawali nato nga ang Kristo gibanhaw,+ ngano man nga ang pipila kaninyo miingon nga walay pagkabanhaw sa mga patay? 13  Kon sa pagkatinuod, walay pagkabanhaw sa mga patay, ang Kristo wala usab diay banhawa. 14  Apan kon ang Kristo wala banhawa, kawang gayod ang atong pagwali, ug kawang usab ang inyong pagtuo. 15  Dugang pa, kon ang mga patay dili gayod banhawon, wala pod unta banhawa sa Diyos ang Kristo. Busa mogawas nga kita maoy bakakong mga saksi maylabot sa Diyos+ dihang kita miingon nga gibanhaw niya ang Kristo.+ 16  Kay kon ang mga patay dili banhawon, wala usab diay banhawa ang Kristo. 17  Gawas pa, kon ang Kristo wala banhawa, ang inyong pagtuo walay pulos; wala pa mapasaylo ang inyong mga sala.+ 18  Ug kadtong nangatulog sa kamatayon nga nahiusa sa Kristo bug-os nga nangahanaw.+ 19  Kon ang atong paglaom sa Kristo maoy alang lang niini nga kinabuhi, kita ang labing makaluluoy sa tanan. 20  Apan karon ang Kristo gibanhaw, ang unang bunga niadtong mga nangatulog sa kamatayon.+ 21  Kay ang kamatayon pinaagi man sa usa ka tawo,+ ang pagkabanhaw sa mga patay pinaagi usab sa usa ka tawo.+ 22  Kay ingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay,+ sa ingon usab diha sa Kristo ang tanan pagabuhion.+ 23  Apan ang matag usa banhawon diha sa iyang kaugalingong turno: ang Kristo ang unang bunga,+ pagkahuman kadtong mga iya sa Kristo panahon sa iyang presensiya.+ 24  Unya, sa kataposan, iyang itugyan ang Gingharian ngadto sa iyang Diyos ug Amahan, dihang iya nang mawagtang ang tanang gobyerno ug tanang awtoridad ug gahom.+ 25  Kay kinahanglan siyang magmando ingong hari hangtod mabutang na sa Diyos ang tanang kaaway ilalom sa iyang mga tiil.+ 26  Ug ang kataposang kaaway, ang kamatayon, pagawagtangon.+ 27  Kay “gipasakop sa Diyos ang tanang butang ilalom sa iyang mga tiil.”+ Apan dihang miingon siya nga ‘ang tanang butang gipasakop na,’+ dayag nga wala kini maglakip sa Usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya.+ 28  Apan dihang ang tanang butang mapasakop na ngadto kaniya, niana ang Anak magpasakop usab sa Usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya,+ aron ang Diyos mahimong tanang butang ngadto sa tanan.+ 29  Kay kon dili pa ingon niana, unsay buhaton nila nga gibawtismohan aron mahimong patay?+ Kon ang mga patay dili gayod banhawon, ngano man nga gibawtismohan usab sila alang sa maong katuyoan? 30  Ngano man nga kita usab nameligro sa tanang panahon?+ 31  Kada adlaw nag-atubang kog kamatayon. Sama kini ka segurado sa akong pagsadya tungod kaninyo, mga igsoon, nga akong nabatonan diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. 32  Kon sama sa ubang mga tawo,* nakigbugno ko sa bangis nga mga mananap sa Efeso,+ unsay kaayohan niini alang kanako? Kon ang mga patay dili banhawon, “mangaon kita ug manginom, kay ugma kita mangamatay.”+ 33  Ayawg pahisalaag. Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.*+ 34  Hunahunaa ninyog maayo aron makaamgo mo ug buhata ang matarong ug ayaw pagpakasala, kay ang pipila walay kahibalo sa Diyos. Gisulti nako kini aron maulaw mo. 35  Bisan pa niana, dunay moingon: “Sa unsang paagi banhawon ang mga patay? Unsang matanga sa lawas ang ila unyang mabatonan?”+ 36  Ikaw tawong dili makataronganon! Ang imong ipugas dili mabuhi gawas kon kini mamatay una. 37  Ug kon bahin sa imong ipugas, ipugas nimo, dili ang lawas nga motubo, kondili ang usa lang ka lugas, sa trigo man o sa lain pang matang sa binhi; 38  apan ang Diyos maghatag niini ug lawas sumala sa iyang kabubut-on, ug ang matag usa sa mga binhi hatagag kaugalingong lawas. 39  Dili tanang unod managsama; lahi ang unod sa mga tawo, lahi ang unod sa mga hayop, lahi ang unod sa mga langgam, ug lahi ang unod sa mga isda. 40  Ug dunay mga lawas nga langitnon+ ug mga lawas nga yutan-on;+ apan ang himaya sa mga lawas nga langitnon usa ka matang, ug kanang sa mga lawas nga yutan-on lahi nga matang. 41  Ang himaya sa adlaw usa ka matang, ug ang himaya sa bulan lahi,+ ug ang himaya sa mga bituon lahi; sa pagkatinuod, ang himaya sa usa ka bituon lahi nianang sa laing bituon. 42  Mao man usab sa pagkabanhaw sa mga patay. Ang lawas nahisamag binhi nga ipugas nga madunot, apan banhawon nga dili madunot.+ 43  Ipugas kini sa kaulawan; banhawon kini sa himaya.+ Ipugas kini sa kaluya; banhawon kini sa gahom.+ 44  Ipugas kini ingong lawas nga pisikal; banhawon kini ingong lawas nga espirituhanon. Kon dunay lawas nga pisikal, duna poy espirituhanon. 45  Busa kini nasulat: “Ang unang tawo nga si Adan nahimong buhing persona.”*+ Ang kataposang Adan nahimong espiritu nga nagahatag ug kinabuhi.+ 46  Apan ang unang lawas dili kanang espirituhanon. Ang una mao kanang pisikal, ug human niana kanang espirituhanon. 47  Ang unang tawo maoy gikan sa yuta ug hinimo sa abog;+ ang ikaduhang tawo gikan sa langit.+ 48  Sama sa usa nga hinimo sa abog, mao man usab kadtong mga hinimo sa abog; ug sama sa usa nga langitnon, mao man usab kadtong mga langitnon.+ 49  Ug sama nga nabatonan nato ang larawan sa usa nga hinimo sa abog,+ mabatonan usab nato ang larawan sa usa nga langitnon.+ 50  Apan isulti nako kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa Gingharian sa Diyos, ug ang pagkadunot dili makapanunod sa pagkadili-madunot. 51  Tan-awa! Sultihan mo nakog usa ka sagradong tinago: Dili kitang tanan mangatulog sa kamatayon, apan kitang tanan mangausab,+ 52  sa daklit, sa pagpamilok sa mata, panahon sa kataposang trompeta. Kay ang trompeta motingog,+ ug ang mga patay banhawon ngadto sa pagkadili-madunot, ug kita mangausab. 53  Kay ang madunot angayng magsul-ob ug pagkadili-madunot,+ ug ang may kamatayon angayng magsul-ob ug pagkawalay-kamatayon.+ 54  Apan dihang kining madunot magsul-ob ug pagkadili-madunot ug kining may kamatayon magsul-ob ug pagkawalay-kamatayon, matuman na ang mga pulong nga nasulat: “Ang kamatayon gilamoy hangtod sa hangtod.”+ 55  “Kamatayon, asa na ang imong kadaogan? Kamatayon, asa na ang imong ikot?”+ 56  Ang ikot nga nagapatunghag kamatayon mao ang sala,+ ug ang gahom alang sa sala mao ang Balaod.*+ 57  Apan salamat sa Diyos, kay gihatagan ta niyag kadaogan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo!+ 58  Busa, akong hinigugmang mga igsoon, magmalig-on,+ dili matarog, nga kanunayng puliki+ diha sa buluhaton sa Ginoo, nga nahibalo nga ang inyong paghago dili makawang+ may kalabotan sa Ginoo.

Mga Footnote

Gitawag sab ug Pedro.
Tan-awa sa Glossary.
O posible, “Kon sa tawhanong panglantaw.”
O “sa maayong tinamdan.”
O “kalag.”
O “ug ang Balaod naghatag ug gahom sa sala.”