Unang Corinto 11:1-34

  • “Mahimong mga tigsundog kanako” (1)

  • Pagkaulo ug pagpandong sa ulo (2-16)

  • Pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo (17-34)

11  Mahimong mga tigsundog kanako, sama nga ako nagsundog sa Kristo.+  Gikomendahan mo nako kay sa tanang butang gihinumdoman ko ninyo ug nangupot mo pag-ayo sa mga tradisyon nga akong gipasa kaninyo.  Apan gusto nakong mahibalo mo nga ang ulo sa matag lalaki mao ang Kristo;+ sa baylo, ang ulo sa babaye mao ang lalaki;+ sa baylo, ang ulo sa Kristo mao ang Diyos.+  Ang matag lalaki nga nagaampo o nagapanagna nga nagapandong sa iyang ulo nagapakaulaw sa iyang ulo;  apan ang matag babaye nga nagaampo o nagapanagna+ nga walay pandong sa iyang ulo nagapakaulaw sa iyang ulo, kay kini sama ra nga siya usa ka babaye nga kiniskisan ang ulo.  Kay kon ang usa ka babaye dili magpandong sa iyang ulo, angay siyang magpaputol ug buhok; apan kon makauulaw alang sa usa ka babaye nga magpaputol ug buhok o magpakiskis sa ulo, angay siyang magpandong.  Kay ang usa ka lalaki dili angayng magpandong sa iyang ulo, kay siya larawan+ ug himaya sa Diyos, apan ang babaye himaya sa lalaki.  Kay ang lalaki dili gikan sa babaye, kondili ang babaye gikan sa lalaki.+  Dugang pa, ang lalaki wala lalanga alang sa babaye, kondili ang babaye alang sa lalaki.+ 10  Mao nga ang babaye angay nga magbaton ug timaan sa awtoridad diha sa iyang ulo, tungod sa mga anghel.+ 11  Gawas pa, maylabot sa Ginoo, ang babaye gikinahanglan sa lalaki ug ang lalaki gikinahanglan sa babaye. 12  Kay sama nga ang babaye gikan sa lalaki,+ ang lalaki usab maoy pinaagi sa babaye; apan ang tanang butang gikan sa Diyos.+ 13  Kamoy maghukom niini: Angay ba sa usa ka babaye nga mag-ampo ngadto sa Diyos nga walay pandong? 14  Dili ba ang kinaiyahan nagtudlo nga kon ang lalaki taas ug buhok, kaulawan kini kaniya, 15  apan kon ang babaye taas ug buhok, himaya kini kaniya? Kay ang iyang buhok gihatag kaniya imbes sa usa ka pandong. 16  Apan kon may dili mouyon niini nga kostumbre, ingna siya nga wala na miy lain pang kostumbre, o ang mga kongregasyon sa Diyos. 17  Apan samtang naghatag niini nga mga instruksiyon, wala mo nako komendahi, kay nagtigom mo alang sa kadaotan, dili alang sa kaayohan. 18  Kay una sa tanan, nakadungog ko nga dihang magtigom mo sa kongregasyon, dunay pagkabahinbahin sa inyong taliwala; ug sa usa ka bahin mituo ko niini. 19  Kay seguradong duna pod unyay mga sekta sa inyong taliwala,+ nga pinaagi niini madayag usab ang mga giuyonan sa Diyos sa inyong taliwala. 20  Dihang nagtigom mo aron mokaon sa Panihapon sa Ginoo, wala ninyo kini himoa sa hustong paagi.+ 21  Kay dihang mokaon mo niini, ang uban nagkaon na sa ilang kaugalingong panihapon, mao nga dihay gigutom ug ang uban nahubog. 22  Wala ba moy mga balay nga didto mo mokaon ug moinom? O tamayon ba ninyo ang kongregasyon sa Diyos ug pakaulawan kadtong mga walay bisan unsa? Unsay akong ikasulti kaninyo? Angay ba mo nakong komendahan? Niini dili mo nako komendahan. 23  Kay ang nadawat nako gikan sa Ginoo mao usab ang akong gihatag kaninyo, nga sa gabii+ nga budhian ang Ginoong Jesus siya mikuhag tinapay, 24  ug human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini ug miingon: “Kini nagkahulogan sa akong lawas,+ nga maoy alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”+ 25  Ingon usab niini ang iyang gibuhat sa kopa+ human sila manihapon, ug siya miingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad+ pinasukad sa akong dugo.+ Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini, dihang kamo moinom niini, sa paghandom kanako.”+ 26  Kay dihang kamo mokaon niini nga tinapay ug moinom niini nga kopa, padayon ninyong gimantala ang kamatayon sa Ginoo, hangtod nga siya moabot. 27  Busa si bisan kinsa nga mokaon sa tinapay o moinom sa kopa sa Ginoo nga dili takos mahimong sad-an maylabot sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. 28  Susihon una sa usa ang iyang kaugalingon kon takos ba siya+ ayha pa siya mokaon sa tinapay ug moinom sa kopa. 29  Kay ang usa nga mokaon ug moinom apan wala makasabot sa kahulogan sa lawas, siya mokaon ug moinom ug paghukom batok sa iyang kaugalingon. 30  Mao nga daghan taliwala kaninyo ang luya ug masakiton, ug ubay-ubay ang nangatulog sa kamatayon.*+ 31  Apan kon atong masusi kon unsa kita sa atong kaugalingon, kita dili hukman. 32  Hinuon, dihang kita gihukman, kita gidisiplina ni Jehova,*+ aron dili kita mahukman uban sa kalibotan.+ 33  Tungod niana, akong mga igsoon, dihang magtigom mo aron mokaon niini, hulata ninyo ang usag usa. 34  Kon dunay gigutom, pakan-a siya sa balay, aron ang inyong pagtigom dili maoy alang sa paghukom.+ Apan kon bahin sa nahibiling mga butang, husayon ra nako kini inig-abot nako dinha.

Mga Footnote

Dayag nga nagtumong sa espirituwal nga kamatayon.
Tan-awa ang Apendise A5.