Ikaduhang Timoteo 4:1-22

  • “Tumana sa bug-os ang imong ministeryo” (1-5)

    • Dinalian ang pagsangyaw (2)

  • “Nabugno na nako ang maayong bugno” (6-8)

  • Personal nga pahayag (9-18)

  • Kataposang pangomosta (19-22)

4  Atubangan sa Diyos ug kang Kristo Jesus, nga maghukom+ sa mga buhi ug mga patay,+ ug pinaagi sa iyang pagpadayag+ ug sa iyang Gingharian,+ ako nagsugo kanimo:  Isangyaw ang pulong;+ ayaw paglangan sa paghimo niini sa maayo ug sa lisod nga panahon; pamadlong,+ panul-id, panambag, uban ang dakong pailob ug maayong paagi sa pagpanudlo.+  Kay moabot ang panahon nga isalikway nila ang maayong* pagtulon-an,+ apan sumala sa ilang mga tinguha, ilang palibotan ang ilang kaugalingon ug mga magtutudlo aron gitikon ang ilang dalunggan.*+  Sila dili na maminaw sa kamatuoran apan maminaw sa bakak nga mga estorya.  Apan ikaw, hupti ang maayong panghunahuna sa tanang butang, lahutay sa mga kalisdanan,+ padayong isangyaw ang maayong balita,* tumana sa bug-os ang imong ministeryo.+  Kay ginabubo na ko samag halad nga ilimnon,+ ug ang panahon sa akong kamatayon+ duol na.  Nabugno na nako ang maayong bugno,+ natapos na nako ang lumba,+ nasunod na nako ang pagtuo.  Sukad karon, dunay gigahin para kanako nga korona sa pagkamatarong+ nga ihatag kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom,+ ingong ganti nianang adlawa,+ apan dili lang kanako kondili sa tanan sab nga nangandoy sa iyang pagpadayag.  Paningkamoti nga makaanhi ka dayon. 10  Kay gibiyaan ko ni Demas+ tungod kay gihigugma niya ang presenteng sistema sa mga butang,* ug miadto siya sa Tesalonica. Si Cresente miadto sa Galacia, si Tito sa Dalmacia. 11  Si Lucas ray akong kauban. Dad-a si Marcos, kay makatabang siya nako sa ministeryo. 12  Apan akong gipaadto si Tiquico+ sa Efeso. 13  Inig-anhi nimo, dad-a ang kupo nga akong gibilin kang Carpo sa Troas ug ang mga linukot nga basahon, ilabina ang mga pergamino.* 14  Si Alejandro nga tigsalsal ug tumbaga* naghimog daghang kadaot kanako. Si Jehova* magbalos kaniya sumala sa iyang gibuhat.+ 15  Pagbantay sab niya kay gisupak niya pag-ayo ang among mensahe. 16  Sa una nakong pagdepensa walay misuportar nako, kay gibiyaan ko nilang tanan​—⁠hinaot nga dili sila papanubagon sa Diyos. 17  Apan gitabangan ko sa Ginoo ug gihatagag kusog, aron nga pinaagi kanako ang pagsangyaw matuman sa bug-os ug ang tanang kanasoran makadungog niini;+ ug giluwas ko gikan sa baba sa leyon.+ 18  Luwason ko sa Ginoo gikan sa tanang buhat nga daotan ug luwason sab ko niya para sa iyang langitnong Gingharian.+ Iya ang himaya hangtod sa kahangtoran. Amen. 19  Ikomosta ko kang Prisca ug Aquila+ ug sa panimalay ni Onesiforo.+ 20  Si Erasto+ nagpabilin sa Corinto, apan akong gibilin si Trofimo+ sa Mileto kay nasakit siya. 21  Paningkamoti nga makaabot ka diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo nangomosta nimo, apil si Pudente, si Lino, si Claudia, ug ang tanang igsoon. 22  Hinaot panalanginan sa Ginoo ang espiritu nga imong gipakita. Hinaot maanaa kanimo ang iyang dili hitupngang pagkamaayo.*

Mga Footnote

O “makapahimsog nga; mapuslanong.”
O “aron sultihan sila sa gusto nilang madungog.”
O “himoa ang buluhaton sa tig-ebanghelyo.”
O “ang presenteng panahon.” Tan-awa sa Glossary.
Panit nga linukot nga basahon.
Iningles, copper.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa sa Glossary.