Genesis 24:1-67

  • Isaac gipangitaag asawa (1-58)

  • Rebeca miadto kang Isaac (59-67)

24  Karon si Abraham tigulang na kaayo, ug siya gipanalanginan ni Jehova sa tanang butang.+  Si Abraham miingon sa iyang sulugoon, nga kinatigulangan sa iyang panimalay ug nagdumala sa tanan niyang nabatonan:+ “Palihog ibutang ang imong kamot ilalom sa akong paa,  ug panumpa kanako sa ngalan ni Jehova, ang Diyos sa kalangitan ug ang Diyos sa yuta, nga dili ka magkuhag asawa para sa akong anak gikan sa mga babayeng Canaanhon, kansang yuta ako nagpuyo.+  Apan adto sa yuta nga akong gigikanan ug sa akong mga paryente,+ ug pagkuhag asawa para kang Isaac nga akong anak.”  Apan ang sulugoon miingon kaniya: “Unsaon man kon ang babaye dili mouban nako dinhi? Dalhon ba nako ang imong anak sa yuta nga imong gigikanan?”+  Si Abraham miingon: “Ayaw gyod dad-a ang akong anak didto.+  Si Jehova nga Diyos sa kalangitan, nga maoy nagkuha nako sa balay sa akong amahan ug sa yuta sa akong mga paryente+ ug nanumpa kanako:+ ‘Ihatag nako sa imong kaliwat*+ kining yutaa,’+ magpadalag anghel nga mag-una kanimo,+ ug seguradong makakuha ka didto ug asawa para sa akong anak.+  Apan kon ang babaye dili mouban nimo, mahigawas ka na niini nga panumpa. Ayaw lang gyod dalha ang akong anak didto.”  Busa gibutang sa sulugoon ang iyang kamot ilalom sa paa ni Abraham nga iyang agalon ug nanumpa kaniya bahin niining butanga.+ 10  Dayon ang sulugoon nagkuhag 10 ka kamelyo sa iyang agalon ug milakaw dala ang lainlaing matang sa mahalong regalo gikan sa iyang agalon. Siya mipaingon sa Mesopotamia, sa siyudad ni Nahor. 11  Pag-abot niya sa usa ka atabay sa gawas sa siyudad, gipapahulay niya ang iyang mga kamelyo. Hapon na kaayo kadto ug tinggawas na sa mga babaye aron magkalos ug tubig. 12  Unya siya miampo: “Jehova, ang Diyos sa akong agalon nga si Abraham, palihog palamposa ko niining adlawa ug ipakita ang imong maunongong gugma sa akong agalon nga si Abraham. 13  Nagtindog ko karon duol sa atabay, ug ang mga batan-ong babaye sa siyudad nanggawas aron magkalos ug tubig. 14  Hinaot nga ang batan-ong babaye nga akong sultihan, ‘Palihog paimna kog tubig sa imong banga,’ ug motubag nga, ‘Sige inom, ug paimnon sab nako ang imong mga kamelyo,’ mao unta ang imong pilion para sa imong alagad, si Isaac. Pinaagi niini mahibalo ko nga ikaw nagpakitag maunongong gugma sa akong agalon.” 15  Wala pa gani siya makahumag ampo, si Rebeca migawas sa siyudad nga nagpas-an ug banga. Anak siya ni Betuel,+ nga anak nga lalaki ni Milca+ nga asawa ni Nahor+ nga igsoon ni Abraham. 16  Karon ang batan-ong babaye guwapa kaayo ug wala pay lalaki nga nakadulog kaniya. Milugsong siya sa atabay ug gipunog tubig ang iyang banga ug dayon mitungas. 17  Dihadiha ang sulugoon midagan sa pagsugat kaniya ug miingon: “Palihog paimna kog diyutayng tubig sa imong banga.” 18  Siya miingon: “Inom akong ginoo.” Gipaubos dayon niya ang iyang banga ug gigunitan kini samtang nag-inom ang sulugoon. 19  Human niyag painom kaniya, siya miingon: “Magkalos sab kog tubig para sa imong mga kamelyo hangtod makainom silang tanan.” 20  Busa gibubo dayon niya ang tubig sa banga diha sa imnanan nga pasong ug balikbalik nga midagan sa atabay sa pagkalos ug tubig para sa tanang kamelyo. 21  Samtang gihimo niya kana, ang tawo nagtan-aw kaniya ug nahingangha, ug naghunahuna kon si Jehova nagpalampos ba sa iyang panaw o wala. 22  Human makainom ang mga kamelyo, gihatagan siya sa tawo ug bulawang singsing sa ilong nga tunga sa siklo* ang gibug-aton ug duha ka bulawang pulseras nga 10 ka siklo* ang gibug-aton, 23  ug miingon: “Palihog sultihi ko, kang kinsa kang anak? Naa pa bay kuwarto sa balay sa imong amahan nga among katulgan karong gabii?” 24  Siya mitubag: “Anak ko ni Betuel,+ nga anak ni Milca ug Nahor.”+ 25  Siya midugang: “Duna miy kuwarto nga inyong katulgan karong gabii, ug daghan pod mig uhot* ug kompay.” 26  Dayon ang tawo miyukbo ug mihapa atubangan ni Jehova 27  ug miingon: “Madayeg unta si Jehova, ang Diyos sa akong agalon nga si Abraham, kay padayon niyang gipakita sa akong agalon ang iyang maunongong gugma ug pagkakasaligan. Gitultolan ko ni Jehova sa balay sa mga igsoon sa akong agalon.” 28  Ang batan-ong babaye midagan paingon sa balay sa iyang inahan aron isulti kining mga butanga. 29  Si Rebeca may igsoong lalaki nga ginganlag Laban.+ Busa si Laban midagan ngadto sa tawo sa gawas sa siyudad, didto sa atabay. 30  Pagkakita niya sa singsing sa ilong ug sa mga pulseras diha sa mga kamot sa iyang igsoon ug pagkadungog niya sa gisulti ni Rebeca bahin sa giingon sa tawo, iyang giadto ang tawo nga nagtindog gihapon duol sa atabay uban sa iyang mga kamelyo. 31  Dihadiha siya miingon: “Kuyog nako, ikaw nga gipanalanginan ni Jehova. Nganong nagtindog ra man ka dinhi sa gawas? Andam na ang balay ug ang luna para sa mga kamelyo.” 32  Busa ang tawo misulod sa balay. Ug ang mga kamelyo iyang* gitangtangag mga hikot ug karga ug gihatagan kinig uhot ug kompay. Dayon gihatagan niyag tubig ang tawo ug ang iyang mga kauban aron ihugas sa ilang tiil. 33  Apan dihang naandam na ang pagkaon sa iyang atubangan, siya miingon: “Dili ko mokaon hangtod dili nako masulti ang akong tuyo.” Busa si Laban miingon: “Isulti kana!” 34  Siya miingon: “Sulugoon ko ni Abraham.+ 35  Gipanalanginan pag-ayo ni Jehova ang akong agalon, ug iyang gipadato siya pinaagi sa paghatag kaniyag mga karnero ug baka, plata ug bulawan, mga sulugoong lalaki ug babaye, ug mga kamelyo ug asno.+ 36  Dugang pa, si Sara nga asawa sa akong agalon nanganak ug lalaki dihang siya tigulang na.+ Ihatag sa akong agalon ang tanan niyang nabatonan ngadto sa iyang anak.+ 37  Busa gipapanumpa ko sa akong agalon, nga nag-ingon: ‘Ayaw pagkuhag asawa para sa akong anak gikan sa mga babayeng Canaanhon, kansang yuta ako nagpuyo.+ 38  Apan adto sa panimalay sa akong amahan ug sa akong mga paryente+ ug pagkuha didtog asawa para sa akong anak.’+ 39  Apan miingon ko sa akong agalon: ‘Unsaon man kon ang babaye dili mouban nako?’+ 40  Siya miingon kanako: ‘Si Jehova, nga akong gialagaran,+ magpadalag anghel+ uban kanimo ug magpalampos gayod sa imong panaw, ug ikaw magkuhag asawa para sa akong anak gikan sa akong mga paryente ug panimalay sa akong amahan.+ 41  Apan kon inig-adto nimo sa akong mga paryente dili nila siya ihatag kanimo, mahigawas ka na sa imong panumpa.’+ 42  “Pag-abot nako sa atabay niining adlawa, miampo ko: ‘Jehova, ang Diyos sa akong agalon nga si Abraham, kon palamposon nimo ang akong panaw tugoti nga 43  samtang magtindog ko dinhi duol sa atabay, moabot unta ang usa ka batan-ong babaye+ aron magkalos ug tubig, unya moingon ko niya, “Palihog paimna kog diyutayng tubig sa imong banga,” 44  ug siya moingon kanako, “Sige inom, ug magkalos sab kog tubig para sa imong mga kamelyo.” Hinaot siya ang babaye nga gipili ni Jehova para sa anak sa akong agalon.’+ 45  “Sa wala pa ko makahumag ampo, si Rebeca migawas sa siyudad nga nagpas-an ug banga ug miadto sa atabay aron magkalos. Dayon giingnan nako siya: ‘Paimna ko, palihog.’+ 46  Busa gipaubos dayon niya ang iyang banga ug miingon: ‘Sige inom,+ ug paimnon sab nako ang imong mga kamelyo.’ Unya miinom ko, ug gipainom sab niya ang mga kamelyo. 47  Human niana nangutana ko niya, ‘Kang kinsa kang anak?’ Siya mitubag, ‘Anak ko ni Betuel, nga anak ni Nahor ug Milca.’ Busa akong gitaod ang singsing diha sa iyang ilong ug gisul-ob ang mga pulseras sa iyang kamot.+ 48  Ug ako miyukbo ug mihapa atubangan ni Jehova ug gidayeg si Jehova, ang Diyos sa akong agalon nga si Abraham+ nga nagtultol kanako aron makita ang apo sa igsoon sa akong agalon, ug dalhon siya para sa iyang anak. 49  Karon palihog sultihi ko kon gusto ninyong ipakita sa akong agalon ang inyong maunongong gugma ug pagkakasaligan; apan kon dili, sultihi ko aron makapangita kog lain.”+ 50  Unya si Laban ug Betuel miingon: “Kay gikan man kini kang Jehova, dili mi makasultig oo o dili kanimo.* 51  Ania si Rebeca, dalha siya ug ipaasawa siya sa anak sa imong agalon, sumala sa gisulti ni Jehova.” 52  Pagkadungog sa sulugoon ni Abraham niini, dihadiha siya miyukbo sa yuta atubangan ni Jehova. 53  Dayon ang sulugoon nagpagawas ug mga butang nga plata ug bulawan ug mga besti, ug gihatag kini kang Rebeca. Gihatagan sab niyag mahalong mga regalo ang igsoong lalaki ug inahan niini. 54  Human niana, siya ug ang iyang mga kauban mikaon ug miinom, ug sila natulog didto nianang gabhiona. Pagbangon niya pagkabuntag, siya miingon: “Papaulia ko ninyo sa akong agalon.” 55  Apan ang iyang igsoong lalaki ug inahan miingon: “Tugoti unang magpabilin ang batan-ong babaye uban kanamo bisag 10 lang ka adlaw. Unya siya makalakaw na.” 56  Siya miingon kanila: “Ayaw ko ninyog hawiri, kay si Jehova nagpalampos sa akong panaw. Palakwa ko, aron makabalik na ko sa akong agalon.” 57  Busa sila miingon: “Tawgon nato ang batan-ong babaye ug ato siyang pangutan-on.” 58  Gitawag nila si Rebeca ug gipangutana: “Mouban ka ba niining tawhana?” Siya mitubag: “Oo, mouban ko.” 59  Busa gipalakaw nila ang ilang igsoong si Rebeca,+ ang iyang yaya,*+ ug ang sulugoon ni Abraham ug ang mga kauban niini. 60  Ug gipanalanginan nila si Rebeca ug giingnan: “Among igsoon, hinaot nga mahimo kang linibo ka napulo ka libo* ug mapanag-iya sa imong kaliwat* ang mga siyudad* niadtong nagdumot kanila.”+ 61  Dayon si Rebeca ug ang iyang mga babayeng tig-alagad misakay sa mga kamelyo, ug misunod sa tawo. Busa gidala sa sulugoon si Rebeca ug milakaw. 62  Karon si Isaac mibalik gikan sa Beer-lahai-roi,+ kay nagpuyo siya sa Negeb.+ 63  Pagkakilumkilom na, siya naglakawlakaw sa kapatagan aron mamalandong.+ Pagtan-aw niya sa unahan, nakita niya nga may nagsingabot nga mga kamelyo! 64  Pagkakita ni Rebeca kang Isaac, minaog dayon siya sa kamelyo. 65  Unya siya nangutana sa sulugoon: “Kinsa nang lalaki nga naglakaw aron tagboon ta?” Ang sulugoon mitubag: “Siya ang akong agalon.” Busa gikuha niya ang iyang kupo aron tabonan ang iyang ulo. 66  Ug gisulti sa sulugoon kang Isaac ang tanang butang nga iyang gihimo. 67  Human niana, gidala ni Isaac ang babaye sa sulod sa tolda ni Sara nga iyang inahan,+ sa ingon iyang gipangasawa si Rebeca. Ug si Isaac nahigugma kaniya+ ug nahupayan sa pagkamatay sa iyang inahan.+

Mga Footnote

Literal, “binhi.”
Ang usa ka siklo katumbas sa 11.4 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang usa ka siklo katumbas sa 11.4 gramos. Tan-awa ang Apendise B14.
Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.
Lagmit nagtumong kang Laban.
O “makasultig daotan o maayo kanimo.”
Ang nagpasuso niya sa bata pa siya ug karon tig-alagad na niya.
O “mahimo kang inahan sa libolibo ka tinagpulo ka libo.”
Literal, “binhi.”
Literal, “ganghaan.”