Genesis 37:1-36

  • Mga damgo ni Jose (1-11)

  • Si Jose ug ang iyang masinahong mga igsoon (12-24)

  • Jose gibaligya ingong ulipon (25-36)

37  Si Jacob padayong nagpuyo sa Canaan, diin ang iyang amahan nagpuyo kaniadto ingong langyaw.+  Kini ang kasaysayan sa pamilya ni Jacob.* Sa nag-edad si Jose+ ug 17, siya nag-atiman sa mga karnero+ uban sa mga anak nga lalaki ni Bilha+ ug Zilpa,+ mga asawa sa iyang amahan. Ug gisumbong ni Jose sa iyang amahan ang daotang gibuhat sa iyang mga igsoon.  Mas gihigugma ni Israel si Jose kay sa uban niyang anak nga lalaki+ kay tigulang na siya pagkatawo niini, ug gipahimoan niya kinig espesyal nga besti.*  Dihang nakita sa iyang mga igsoong lalaki nga mas gihigugma siya sa ilang amahan kay kanila, sila nagdumot kaniya, ug dili maayo ang ilang sinultihan kaniya.  Sa ulahi si Jose nagdamgo, ug gisulti niya kini sa iyang mga igsoong lalaki.+ Ug nakapasamot kini sa ilang pagdumot kaniya.  Siya miingon kanila: “Palihog, paminaw mo sa akong damgo.  Didto sa uma, namugkos ta ug tinapok nga mga uhay. Unya ang akong binugkos mibarog, ug ang inyong mga binugkos miyukbo palibot sa akong binugkos.”+  Ang iyang mga igsoon miingon: “Sa ato pa mahimo kang hari namo ug mandoan mi nimo?”+ Tungod sa iyang damgo ug sa iyang gisulti, misamot pa ang ilang pagdumot kaniya.  Dayon nagdamgo na sab siya, ug gisulti niya kini sa iyang mga igsoong lalaki: “Nagdamgo na pod ko. Niining higayona ang adlaw, ang bulan, ug ang 11 ka bituon miyukbo nako.”+ 10  Unya gisulti niya kini sa iyang amahan ug mga igsoon, apan gikasab-an siya sa iyang amahan: “Unsay ipasabot sa imong damgo, nga moduol ko nimo ug moyukbo, hasta ang imong inahan ug mga igsoon?” 11  Ang iyang mga igsoong lalaki nasina niya,+ apan gitiman-an sa iyang amahan ang iyang gisulti. 12  Karon ang iyang mga igsoong lalaki nanglakaw aron magpasibsib sa mga hayop sa ilang amahan duol sa Sekem.+ 13  Sa ulahi si Israel miingon kang Jose: “Dili ba ang imong mga igsoon nag-atiman sa mga hayop duol sa Sekem? Lakaw, adtoa sila.” Siya mitubag: “Sige, moadto ko!” 14  Si Israel miingon kaniya: “Palihog susiha kon maayo ra ang kahimtang sa imong mga igsoon ug sa mga hayop, ug balitai ko.” Busa si Jose migikan sa walog* sa Hebron+ ug miadto sa Sekem. 15  Samtang naglibotlibot siya sa kapatagan, may tawo nga nakakita niya ug nangutana: “Unsay imong gipangita?” 16  Siya mitubag: “Nangita ko sa akong mga igsoon. Nahibalo ba ka kon asa sila nagpasibsib sa mga hayop?” 17  Ang tawo miingon: “Nanglakaw na sila. Pero nakadungog ko nga miingon sila nga mangadto sila sa Dotan.” Busa giapas ni Jose ang iyang mga igsoon ug nakit-an niya sila sa Dotan. 18  Unya nakita siya sa iyang mga igsoon sa layo, ug sa wala pa siya makaabot kanila, sila nagplano sa pagpatay kaniya. 19  Busa sila nag-estoryahanay: “Tan-awa! Nagpaingon dinhi ang tigdamgo.+ 20  Dali, ato siyang patyon ug ihulog sa usa sa mga gahong sa tubig, ug isulti nato nga gikaon siyag bangis nga mananap. Tan-awon natog mahitabo pa ba ang iyang mga damgo.” 21  Pagkadungog ni Ruben+ niini, misulay siya sa pagluwas kaniya. Busa siya miingon: “Dili nato siya patyon.”*+ 22  Giingnan sila ni Ruben: “Ayaw mo pagpabanaw ug dugo.+ Ihulog siya niini nga gahong sa tubig sa kamingawan, apan ayaw lang ninyo siyag patya.”+ Tuyo niya nga luwason siya gikan kanila ug iuli siya sa iyang amahan. 23  Pag-abot ni Jose sa iyang mga igsoon, ilang gihukasag besti si Jose, ang espesyal nga besti nga iyang gisul-ob,+ 24  ug ilang gigunitan siya ug gihulog sa gahong sa tubig. Niadtong tungora ang gahong walay tubig. 25  Unya sila nanglingkod ug nangaon. Pagtan-aw nila sa unahan, nakita nila ang panon sa mga Ismaelinhon+ nga nagpanaw gikan sa Gilead. Ang ilang mga kamelyo nagdalag tagok nga labdanum, balsamo, ug tagokon nga panit sa kahoy.+ Paingon sila sa Ehipto. 26  Busa si Juda miingon sa iyang mga igsoon: “Unsa may atong makuha kon patyon nato ang atong igsoon ug isekreto kini?+ 27  Dali, ato siyang ibaligya+ sa mga Ismaelinhon, ug dili nato siya bun-ogon. Total igsoon nato siya, atong unod.” Busa namati sila sa ilang igsoon. 28  Pag-agi sa Midianhong+ mga negosyante, ilang gikuha si Jose sa gahong sa tubig ug gibaligya siya ngadto sa mga Ismaelinhon sa kantidad nga 20 ka pirasong plata.+ Si Jose gidala sa mga tawo ngadto sa Ehipto. 29  Pagbalik ni Ruben sa gahong sa tubig, wala na didto si Jose. Busa gigisi niya ang iyang besti tungod sa kaguol. 30  Miadto siya sa iyang mga igsoon ug miingon: “Wala na ang bata! Unsa may akong buhaton?” 31  Busa gikuha nila ang taas nga besti ni Jose ug nag-ihaw silag laking kanding ug gituslob ang besti sa dugo. 32  Dayon ilang gipadala ang espesyal nga besti ngadto sa ilang amahan uban niini nga mensahe: “Nakit-an namo kini. Palihog tan-awa kon kini ba ang espesyal nga besti sa imong anak.”+ 33  Gisusi niya kini ug miingon: “Mao ni ang espesyal nga besti sa akong anak! Lagmit gikaon siyag bangis nga mananap! Seguradong gikuniskunis si Jose!” 34  Ug gigisi ni Jacob ang iyang besti ug nagtapis siyag sakong panapton sa iyang hawak ug nagbangotan sa iyang anak sulod sa daghang adlaw. 35  Ang tanan niyang anak nga lalaki ug babaye nagsigeg hupay niya, apan dili siya maminaw nila ug siya moingon: “Magbangotan ko sa akong anak hangtod sa Lubnganan!”*+ Ang iyang amahan nagsigeg hilak tungod niya. 36  Karon ang mga Midianhon nagbaligya kaniya sa Ehipto, kang Potipar nga opisyal sa palasyo sa Paraon+ ug pangulo sa mga bantay.+

Mga Footnote

O “kasaysayan ni Jacob.”
O “taas ug nindot nga besti.”
O “ubos nga patag.”
O “Dili nato patyon ang iyang kalag.”
O “Sheol!” Tan-awa sa Glossary.