Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Indeks biblijskih reči

A

ADAM

 Pst 5:5 A. živeo 930 godina

1Ko 15:22 kao što u A. svi umiru

1Ko 15:45 Poslednji A.

1Ti 2:14 nije bio prevaren A., nego žena

AHAN

 IN 7:1 A. uzeo neke stvari

AKILA

 Del 18:2 sreo Judejca koji se zvao A.

ALATKA

 Pro 10:10 Ako se gvozdena a. istupi

ALFA

 Ot 1:8 Ja sam A. i Omega

ALILUJA

 (Videti HVALITE JAH)

ALKOHOLNO PIĆE

 Psl 20:1 a. vodi do nemira

AMIN

 Pz 27:15 ceo narod neka kaže: A.

1Ko 14:16 a. na tvoje zahvaljivanje Bogu

2Ko 1:20 preko njega kažemo a.

ANA

 Lu 2:36, 37 proročica A., 84 godine

ANANIJA

 Del 5:1 A., sa ženom Sapfirom

ANĐELI

 Pst 28:12 a. se penjali i silazili

Jov 4:18 traži greške svojim a.

Mt 13:41 poslaće a. i oni će sakupiti

Mt 22:30 biće kao a. na nebu

Mt 24:31 a. će sakupiti njegove izabrane

1Ko 4:9 poput pozorišne predstave a.

1Ko 6:3 Zar ne znate da ćemo suditi a.?

Jev 13:2 ne znajući ugostili a.

1Pe 1:12 a. žele da zavire

Ju 6 a. nisu zadržali prvobitni položaj

ANĐEO

 2Kr 19:35 a. pobio 185 000 ljudi

Ps 34:7 Jehovin a. stražari

Da 3:28 poslao svog a. i izbavio

Os 12:4 [Jakov] se borio sa a.

Del 5:19 a. otvorio zatvorska vrata

Del 12:11 poslao svog a. i izbavio me

ANTIHRISTI

 1Jv 2:18 pojavili se mnogi a.

APOLO

 Del 18:24 A., rečit čovek

APOSTOLI

 Mt 10:2 imena dvanaestorice a.

Del 15:6 A. i starešine su se okupili

1Ko 15:9 ja sam najmanji među a.

ARARAT

 Pst 8:4 arka zaustavila na brdima A.

AREOPAG

 Del 17:22 Pavle nasred A. rekao

ARHANĐEO

 1So 4:16 s glasom a.

Ju 9 a. Mihailo imao spor s Đavolom

ARKA

 Pst 6:14 Napravi sebi a.

ARMAGEDON

 Ot 16:16 mesto na hebrejskom A.

ARTEMIDA

 Del 19:34 Velika je A. efeška!

ASTROLOZI

 Mt 2:1 a. su došli u Jerusalim

AUTORITET

 2Pe 2:10 preziru one koji imaju a.

AVA

 Ri 8:15 vičemo: A., Oče!

AVELJ

 Pst 4:8 Kain je nasrnuo na A.

Mt 23:35 od krvi pravednog A. do

AVIGEJA

 1Sa 25:3 A. razborita i lepa

AVRAHAM

 Pst 21:12 Bog rekao A.: Poslušaj je

2Le 20:7 svog prijatelja A.

Mt 22:32 Bog A., Bog živih

Ri 4:3 A. verovao Jehovi

AZAZEL

 Le 16:8 Neka Aron baci žreb za A.

B

BACATI

 Ef 4:14 deca, koju b. talasi

BDETI

 Mt 26:41 B. i molite se

Ot 16:15 Srećan je onaj ko b.

BELI LUK

 Br 11:5 kako smo jeli crni i b.!

BESANE

 2Ko 6:5 u b. noćima, bez hrane

BESCILJNO

 1Ko 9:26 ja ne trčim b.

BESMISLICA

 Lu 24:11 reči zvučale kao b.

BESMRTNO

 1Ko 15:53 smrtno da postane b.

BESPLATNO

 Mt 10:8 B. dobili, b. i dajte

Ot 22:17 Ko god želi, neka uzme vodu života b.

BESPOMOĆAN

 1Sa 2:8 B. podiže iz prašine

Ps 40:17 ja sam b. i jadan

Ps 41:1 obziran prema b.

Ps 69:33 Jehova sluša vapaj b.

BESPOSLEN

 2Pe 1:8 ni b. ni besplodni

BESPREKORAN

 Jov 1:8 pravedan, b. u svemu

BESPREKORNO

 Ps 26:11 Ja ću živeti b.

BESPREKORNOST

 1Le 29:17 Bože, ti voliš b.

BESRAMAN

 2Pe 2:7 Lot patio zbog b. dela

BESRAMNO

 Ri 1:27 muškarci čine što je b.

BESRAMNOST

 Ga 5:19 blud, nečistoća, b.

BEZAKONICI

 Lu 22:37 Bio je ubrojan među b.

BEZAKONJE

 Mt 7:23 Odlazite, vi koji činite b.

Mt 24:12 sve više b., pa će ohladneti ljubav

2So 2:7 b. tog čoveka već deluje

BEZDAN

 Ot 11:7 zver koja izlazi iz b.

Ot 17:8 zver će uskoro izaći iz b.

Ot 20:3 Bacio ga je u b.

BEZOBZIRAN

 Psl 14:16 b. i samouveren

BEZUMNICI

 Ps 14:1 B. govore: Nema Jehove

BEZUMNIK

 Lu 12:20 B., ove noći ćeš umreti

BEZVREDNO

 Ps 101:3 Pred svoje oči ništa b.

1Ko 1:28 Bog je izabrao ono što je b.

BEŽATI

 1Ko 6:18 B. od bluda!

BIK

 Iz 21:28 Ako b. ubode čoveka

Pz 25:4 Ne zavezuj usta b. kad vrši žito

BIKOVI

 1Ko 9:9 Zar je Bogu stalo do b.?

BISERI

 Mt 7:6 ne bacajte b. pred svinje

Mt 13:45 Kraljevstvo, kao trgovac koji traži b.

BITKA

 1Sa 17:47 Jehova odlučuje o ishodu b.

2Le 20:17 Nećete se vi boriti u ovoj b.

1Ko 14:8 ko će se spremiti za b.?

BLAG

 Psl 25:15 b. jezik lomi kosti

1So 2:7 b. prema vama, kao majka

2Ti 2:24 treba da bude b. prema svima

1Pe 3:4 lepota mirnog i b. duha

BLAGO

 Psl 2:4 tragaš kao za skrivenim b.

Psl 10:2 B. stečeno na nepošten način

Psl 18:11 B. je za bogatog čoveka utvrđen grad

Ag 2:7 b. iz svih naroda

Mt 6:21 gde je b., tamo će biti srce

Mt 13:44 Kraljevstvo kao b. skriveno u polju

2Ko 4:7 to b. imamo u zemljanim posudama

BLAGOSILJATI

 Lu 6:28 b. one koji proklinju

Ri 12:14 B. one koji vas progone

BLAGOSLOV

 Pz 30:19 b. ili prokletstvo

Psl 10:22 B. od Jehove obogaćuje

Mal 3:10 izliti na vas b.

BLAGOSLOVITI

 Pst 1:28 Bog ih b. i rekao

Pst 32:26 Neću te pustiti dok me ne b.

Br 6:24 Neka vas Jehova b.

BLAGOSLOVLJEN

 Su 5:24 Jailja b. više od svih žena

Jv 12:13 B. onaj koji dolazi u Jehovino ime

BLIZU

 Ps 73:28 meni je dobro biti b. Boga

Ps 145:18 Jehova je b. svih koji ga prizivaju

BLIŽNJI

 Lu 10:27 Voli b. kao samog sebe

Lu 10:36 koji se od ove trojice pokazao kao b.?

BLUD

 Mt 15:19 zle misli koje vode do b.

Del 15:20 da se uzdržavaju od b. i od krvi

1Ko 6:18 Bežite od b.!

1Ko 10:8 Ne činimo ni b.

Ga 5:19 b., nečistoća, besramnost

Ef 5:3 Neka se b. i ne spominje

1So 4:3 Božja volja da se uzdržavate od b.

BLUDNICA

 Psl 7:10 žena obučena kao b.

1Ko 6:16 ko se sjedini s b., jedno telo s njom

Ot 17:1 b. koja sedi na mnogim vodama

Ot 17:16 zamrzeće b., opustošiće je

BLUDNICE

 Lu 15:30 s b. rasuo tvoju imovinu

BLUDNICI

 1Ko 5:9 da se ne družite s b.

1Ko 6:9 b. neće naslediti Kraljevstvo

BOG

 Pz 10:17 Jehova, B. nad bogovima

Mt 27:46 B. moj, zašto si me ostavio?

Jv 1:18 Nijedan čovek nikada nije video B.

Jv 17:3 dobro upoznaju tebe, jedinog pravog B.

Jv 20:17 Odlazim kod svog B. i vašeg B.

1Ko 8:4 postoji samo jedan B.

2Ko 4:4 b. ovog sveta zaslepio um

Ef 4:6 Jedan je B. i Otac svih

1Jv 4:8 B. je ljubav

BOGAT

 Le 19:15 nemoj povlađivati b.

Jer 9:23 Neka se b. čovek ne hvali

Lu 14:12 Kad priređuješ večeru, nemoj zvati b.

1Ti 6:17 b. da ne budu uobraženi

Ot 3:17 Govoriš: B. sam

BOGATO

 Ps 72:16 Na zemlji b. roditi žito

BOGATSTVO

 Ps 62:10 da srce ne prione za b.

Psl 11:4 B. ne pomaže u dan gneva

Psl 11:28 Ko se uzda u svoje b., propašće

Psl 30:8 Ne daj mi ni siromaštvo ni b.

Pro 5:10 ko voli b., nikad mu nije dosta

Is 60:5 tebi će doći b. naroda

Is 61:6 Ješćete b. naroda

Jzk 28:5 zbog b. ti se uzoholilo srce

Mt 6:24 Ne možete robovati Bogu i b.

Mt 13:22 brige ovog sveta i zavodljivo b.

Lu 16:9 steći prijatelje koristeći b.

BOJATI SE

 Pst 9:2 Neka vas se b. stvorenja

2Le 20:15 Ne b. se tog velikog mnoštva

Ps 56:4 uzdam se u Boga, ne b. se

Ps 118:6 Jehova na mojoj strani, neću se b.

Psl 8:13 B. se Jehove znači mrzeti zlo

Is 41:10 Ne b. se, jer sam ja s tobom

Lu 12:4 ne b. se onih koji ubijaju telo

Ot 2:10 Ne b. se onoga što ćeš pretrpeti

BOL

 Ps 78:40 nanosili mu b. u pustinji!

Ri 9:2 u srcu tuga i neprekidan b.

BOLEST

 Mt 9:35 lečeći svaku b. i nemoć

BOLESTAN

 Is 33:24 Niko neće reći: B. sam

Ja 5:14 Da li je neko među vama b.?

BOLESTI

 Is 53:4 on je poneo naše b.

BOLOVI

 Ri 8:22 sve stvoreno, u b. do sada

BORITI SE

 Del 5:39 da se b. protiv Boga

Ef 6:12 Jer se ne b. protiv krvi i tela

1Ti 6:12 B. se u dobroj borbi za veru

Ju 3 snažno se b. za veru

BOŽJA REČ

 Mr 7:13 obezvređujete B. predanjem

1So 2:13 prihvatili kao B., što zaista i jeste

Jev 4:12 B. je živa i delotvorna

BRAĆA

 Mt 13:55 njegova b. Jakov, Josif

Mt 23:8 vi ste svi b.

Mt 25:40 učinili jednom od ove moje b.

1Pe 2:17 volite svu b.

1Pe 5:9 vaša b. po svetu

BRAK

 Pz 7:3 Nemojte sklapati b. s njima

1Ko 7:8 onima koji nisu u b. i udovicama

1Ko 7:9 bolje stupiti u b. nego izgarati

1Ko 7:25 za one koji nisu u b. nemam zapovest

1Ko 7:36 ne greši. Takvi neka stupe u b.

1Ko 7:38 ko ne stupi u b., još bolje čini

Jev 13:4 Neka svi poštuju b.

BRANITI

 Fp 1:7 b. i zakonski potvrđivati pravo

BRAT

 Psl 17:17 u nevolji postaje b.

Psl 18:24 ima prijatelja privrženijih od b.

1Ko 5:11 ko se naziva b., a koji je bludnik

BRATSKA LJUBAV

 Ri 12:10 Negujte b.

BREME

 Ps 38:4 moji prestupi kao teško b.

Ps 55:22 Baci na Jehovu svoje b.

Ot 2:24 Ne stavljam na vas nikakvo drugo b.

BREMENA

 Ga 6:2 Nosite b. jedan drugoga

BRIGA

 Psl 12:25 Od b. čoveku srce klone

2Ko 11:28 b. za sve skupštine

BRIGE

 Mr 4:19 b. ovog sveta, bogatstvo

Lu 8:14 život pun b., zaokupljeni bogatstvom

Lu 21:34 srce zaokupljeno životnim b.

1Ko 7:32 želeo bih da budete bez b.

BRINUTI (SE)

 Mt 6:34 Ne b. se za sutrašnji dan

Mt 10:19 ne b. se kako ćete ili šta govoriti

Lu 12:25 time što se b. da produži svoj vek

1Ko 7:32 Neoženjen se b. za Gospodovo delo

1Ko 12:25 delovi tela b. jedni o drugima

Fp 4:6 Ne b. se ni za šta

1Ti 5:8 ako neko ne b. o svojoj porodici

1Pe 5:7 jer se on b. za vas

BRODOLOM

 2Ko 11:25 triput sam doživeo b.

1Ti 1:19 neki doživeli b. vere

BROJATI

 Ps 90:12 Nauči nas da b. dane

BRZOPLET

 Psl 19:2 ko je b., upada u greh

Psl 29:20 Jesi li video čoveka b. u rečima?

BUDAN

 Lu 21:36 b. i usrdno se molite

1Ko 16:13 Budite b., nepokolebljivi u veri

BUDUĆNOST

 Ps 73:17 shvatio kakva ih b. čeka

Psl 24:20 onaj ko je zao nema b.

Pro 7:14 da ne saznaju šta im donosi b.

BUNAR

 Psl 5:15 Pij vodu iz svog b.

BUNITI SE

 Del 17:7 b. se protiv carevih odredbi

BUNTOVAN

 Psl 24:21 Ne druži se s b. ljudima

BUNTOVNICI

 Br 20:10 Slušajte, b.!

BUNTOVNIŠTVO

 1Sa 15:23 b. je greh kao i gatanje

C

CAR

 Mt 22:17 dozvoljeno da se c. plaća porez

Mr 12:17 Dajte c. carevo, a Bogu Božje

Jv 19:12 Ako ga pustiš, nisi prijatelj c.!

Jv 19:15 Mi nemamo drugog kralja osim c.

Del 25:11 Prizivam se na c.!

CENITI

 1Ko 16:18 c. takve kao što su oni

CRVENO

 Pst 25:30 Daj mi da jedem malo tog c. jela

CVET

 1Ko 7:36 više nije u c. mladosti

Č

ČAS

 Mt 24:36 Niko ne zna taj dan i č.

ČAST

 Psl 3:9 Iskazuj č. Jehovi svojim imetkom

Psl 19:11 č. mu je da pređe preko uvrede

Fp 1:29 č. da za njega trpite

1Ti 5:17 smatrati dostojnima dvostruke č.

ČASTAN

 2Ti 2:20 posude za č. upotrebu

ČAŠA

 Mt 20:22 pijete iz č. iz koje ja treba da pijem

Lu 22:20 Ova č. predstavlja novi savez

Lu 22:42 ako hoćeš, ukloni ovu č. od mene

1Ko 11:25 Tako je uzeo i č.

ČEKATI

 Ps 37:7 željno ga č.

Mi 7:7 Strpljivo ću č. Boga

Avk 2:3 Čak i da kasni, č. je!

ČELO

 Jzk 3:9 č. tvrđe od kremena

Jzk 9:4 stavi znak na č. ljudima

ČESTITOST

 Ps 25:21 č. i pravednost čuvaju

ČEZNUTI

 Ps 84:2 č. za dvorištima Jehovinog doma

Ps 84:2 Celim svojim bićem č.

Is 26:9 Celo moje biće č. za tobom

ČINITI

 Iz 19:8 Č. sve što je Jehova rekao

Ri 7:15 Ne č. ono što želim, nego

ČIST

 Ps 101:2 Živeću č. srca u svom domu

Avk 1:13 Tvoje oči su isuviše č.

So 3:9 promeniti jezik u č. jezik

Mt 5:8 Srećni su oni koji su č. srca

Jv 15:3 Vi ste već č. zbog reči

ČITATI

 Pz 17:19 neka ga č. celog života

Del 8:30 Da li razumeš to što č.?

ČOKOT

 Jv 15:1 Ja sam pravi č., Otac vinogradar

ČOVEK BEZAKONJA

 2So 2:3 dok se ne otkrije č.

ČUDITI SE

 1Pe 4:4 č. se što ne trčite s njima

ČUTI

 Ri 10:14 kako će č. ako niko ne propoveda?

ČUVAR

 1Pe 2:25 vratili pastiru i č. svojih duša

ČUVATI

 Psl 4:23 Više od svega č. svoje srce

Jv 17:12 ja sam ih č.

ČVRST

 Ps 26:12 Moja noga stoji na č. tlu

1Ko 1:8 pomoći da ostanete č. do kraja

Jev 5:14 č. hrana je za zrele ljude

Ć

ĆELAV

 Le 13:40 Ako čovek postane ć., on je čist

2Kr 2:23 Odlazi, ć.!

ĆERKA

 Lu 8:49 Ć. ti je umrla

ĆERKE

 Jl 2:28 vaši sinovi i ć. će prorokovati

Del 21:9 četiri neudate ć. s darom proricanja

2Ko 6:18 vi ćete mi biti sinovi i ć.

ĆUTATI

 Ps 4:4 Zadržite reči u srcu i ć.

Ps 32:3 Dok sam ć., kosti su mi se sasušile

Pro 3:7 vreme kad se ć., vreme kad se govori

D

DA

 Mt 5:37 kad kažete: D. neka to znači d.

DAH

 Pst 2:7 udahnuo mu u nozdrve d. života

DALEKO

 Del 17:27 on nije d. ni od koga od nas

DAN

 Ps 84:10 d. u dvorištima tvog doma

Jzk 4:6 Neka bude d. za godinu

Mt 24:36 Niko ne zna kad će doći taj d. i čas

2Pe 3:8 jedan d. kao hiljadu godina

DAR

 Ps 127:3 deca su d. od Jehove

Ri 6:23 Božji d. je večni život

1Ko 7:7 svako ima svoj d. od Boga

Ef 4:8 odveo zarobljenike i dao ljude na d.

Ja 1:17 Svaki dobar d. dolazi odozgo

DAROVI

 Ri 12:6 imamo različite d.

DATI

 Mt 22:21 D. caru carevo, a Bogu Božje

Ri 6:13 d. sebe Bogu kao oni koji su oživeli

2Pe 3:14 d. sve od sebe da vas nađe čiste

DATO

 Lu 12:48 mnogo d., mnogo će se i tražiti

DAVANJE

 Del 20:35 Više usrećuje d. nego primanje

DAVID

 1Sa 16:13 Samuilo pomazao D.

Lu 1:32 presto njegovog oca D.

Del 2:34 D. nije uzašao na nebo

DECA

 Pz 31:12 Sakupite narod, d.

Ps 8:2 Rečima iz usta d.

Mt 11:16 poput d. koja sede na trgovima

Mt 18:3 ako ne postanete kao d.

Mt 19:14 Pustite d. Ne branite im

Lu 10:21 otkrio onima koji su kao mala d.

Ri 8:21 slavnu slobodu Božje d.

1Ko 7:14 Inače bi njihova d. bila nečista

1Ko 14:20 što se tiče zla, budite mala d.

2Ko 12:14 d. da stiču imovinu roditeljima

Ef 6:1 D., slušajte svoje roditelje

1Jv 3:2 sada smo Božja d.

DEČAK

 Is 11:6 mali d. će ih voditi

DEDE I BAKE

 1Ti 5:4 da se oduže d.

DELA

 Ps 104:24 Kako je mnogo tvojih d., Jehova!

Jv 14:12 Činiće i veća d.

Jev 9:14 očistiti našu savest od mrtvih d.

2Pe 3:11 Neka vaša d. budu sveta

DELIMIČNO

 1Ko 13:9 naše znanje je d.

DELITI

 Ri 12:13 D. prema njihovim potrebama

DEMON

 Del 16:16 u kojoj je bio duh, gatarski d.

1Ko 10:21 piti iz d. čaše

DEMONI

 1Ko 10:20 idolopoklonici žrtvuju d.

Ja 2:19 d. veruju i drhte od straha

DENAR

 Lu 7:41 Jedan mu je dugovao 500 d.

DESET

 Pst 18:32 Neću ga uništiti zbog tih d.

DESETAK

 Mal 3:10 Donesite sve d. u skladište

DESETINA

 Ne 10:38 Leviti donose deseti deo od d.

DESET ZAPOVESTI

 Iz 34:28 Bog je napisao D.

DESNICA

 Is 41:10 podržaću te pravednom d.

DETE

 Su 13:8 neka nas pouči kako da postupamo s d.

Psl 22:6 Odgajaj d. kojim putem da ide

Jer 1:7 Ne govori: Još sam d.

Lu 9:47 pozvao d., postavio ga pored sebe

1Ko 13:11 razmišljao kao d., rasuđivao kao d.

DETINJSTVO

 2Ti 3:15 od ranog d. poznaješ spise

DEVICE

 Mt 25:1 Kraljevstvo uporedi s deset d.

DEVOJČICA

 2Kr 5:2 zarobili jednu d.

Mr 5:42 D. je odmah ustala i počela da hoda

DINA

 Pst 34:1 D. je imala običaj da posećuje

DIRATI

 Del 5:38 Ne d. te ljude

DISATI

 Ps 150:6 Sve što d. neka hvali Jah!

DIVITI SE

 Ps 27:4 d. se njegovom hramu

DIVNO

 Ps 139:14 što sam tako d. stvoren

Ps 147:1 To je d., jer je dostojan svake hvale

DLAKA

 Lu 21:18 ni d. s glave neće vam pasti

DOBAR

 Psl 11:17 D. čovek čini sebi dobro

Psl 31:29 mnogo d. žena, ti ih sve nadmašuješ

Mt 16:22 Budi d. prema sebi, Gospode

Ri 5:7 za d. čoveka neko odvažio da umre

DOBITAK

 Psl 15:27 stiče nepravedan d., nevolja

Pro 5:10 nikad mu nije dosta d.

Fp 3:7 d. sad smatram bezvrednim

DOBRA VEST

 Is 52:7 noge onoga koji donosi d.

Mt 24:14 d. o Kraljevstvu propovedaće se

Lu 4:43 moram objaviti d., radi toga poslat

Ri 1:16 ne stidim se d.

1Ko 9:16 teško meni ako ne objavljujem d.!

1Ko 9:23 sve činim radi d.

DOBRO

 Pst 1:31 sve što je stvorio bilo je veoma d.

Pst 3:5 kao Bog, znati šta je d., a šta zlo

Pz 8:16 da bi vam na kraju bilo d.

Pz 10:13 izvršavaš zapovesti za tvoje d.

Psl 3:27 Ne uskrati d. kojima je potrebno

Is 48:17 koji te uči za tvoje d.

Ri 7:19 ne činim d., koje želim

1Ko 7:35 govorim za vaše d.

Ga 6:10 činimo d. svima

DOBROTA

 Psl 31:26 na jeziku joj je zakon d.

DOBROVOLJNO

 1Le 29:17 d. prineo sve ovo

DOĆI

 Is 55:1 koji ste žedni, d. da pijete vodu!

Ot 22:17 Ko god čuje, neka kaže: D.!

DOGOVOR

 Psl 15:22 Namere propadaju kad nema d.

1Ko 7:5 neka to bude po d. i na neko vreme

DOKAZ

 Del 17:31 uskrsnuo iz mrtvih, pružio d.

Ri 8:23 primili smo d. svog nasledstva

DOKAZI

 Del 17:2 iznoseći d. iz Pisma

DOKAZIVATI

 Del 17:3 objašnjavao im je i d.

DOKLE

 1Kr 18:21 D. ćete biti neodlučni?

DOM

 2Sa 7:13 d. koji će nositi moje ime

Ps 27:4 da živim u Jehovinom d.

Ps 101:2 Živeću čistog srca i u svom d.

Is 56:7 zvaće se d. molitve za sve narode

Lu 2:49 moram biti u d. svog Oca

Jv 2:16 Prestanite da trgujete u d. mog Oca!

Jv 14:2 U d. mog Oca ima mnogo stanova

Jev 3:4 svaki d. je neko sagradio

DOPRINOSITI

 Ri 14:19 trudimo se da d. miru

DORKA

 Del 9:36 učenica po imenu Tavita, D.

DOSELJENICI

 Br 9:14 iste odredbe i za d.

DOSTOJAN

 Mt 10:11 potražite ko je u njemu d.

Mt 10:37 voli više nego mene, nije me d.

Lu 15:19 Nisam više d. da se zovem sinom

Del 5:41 radujući se što su bili d. da podnesu

Del 13:46 niste d. večnog života

2So 1:5 proglašeni d. Božjeg Kraljevstva

Jev 11:38 Svet ih nije bio d.

Ot 4:11 Jehova, d. si da primiš slavu

DOSTOJANSTVO

 Psl 5:9 da ne bi izgubio d.

DOSTOJNO

 Ef 4:1 da živite d. poziva

Fp 1:27 živite d. dobre vesti o Hristu

Ko 1:10 živeli d. Jehove i tako mu ugodili

DOŠLJACI

 Pz 10:19 treba da volite d.

DOŠLJAK

 Iz 22:21 Nemoj biti nepravedan prema d.

DOTAĆI

 Psl 6:29 ko god je d. neće proći nekažnjeno

Mt 8:3 d. ga i rekao: Hoću. Očisti se

DOTICATI

 Is 52:11 ne d. ništa nečisto!

2Ko 6:17 ne d. više ništa nečisto

DOVRŠITI

 Del 20:24 da d. svoju trku i službu

DOZVOLITI

 Ga 5:25 d. duhu da nas vodi

DOZVOLJENO

 1Ko 6:12 Sve je d., nije sve korisno

DRAG

 Da 9:23 jer si veoma d. Bogu

DRAGO

 Jzk 18:32 Nije mi nimalo d. da bilo ko umre

DRAGOCEN

 1Pe 1:19 Hristovom d. krvlju

DRAGOVOLJNO

 Ef 6:7 Robujte d., kao Jehovi

1Pe 5:2 brinite o Božjem stadu d.

DRAHMA

 Lu 15:8 ima deset d. pa izgubi jednu

DRHTANJE

 Fp 2:12 radite na spasenju sa strahom i d.

DRSKO

 Pz 17:12 Ako se neko bude d. ponašao

1Sa 15:23 d. ponašanje je isto što i vračanje

DRUGA SMRT

 Ot 2:11 d. neće nauditi

Ot 20:6 Nad njima d. nema vlasti

Ot 20:14 vatreno jezero predstavlja d.

DRUGE OVCE

 Jv 10:16 Imam i d., nisu iz ovog tora

DRUŠTVO

 1Ko 15:33 Loše d. kvari dobre navike

DRUŽITI SE

 1Ko 5:9 da se ne d. s bludnicima

2So 3:14 nemojte se više d. s njim

DRVA

 Psl 26:20 Kad nestane d., vatra se gasi

DRVEĆE

 Jzk 47:12 Duž obala reke raznovrsno d.

Ot 22:14 Oni smeju da jedu s d. života

DRVO

 Pst 2:9 d. poznavanja dobra i zla

Pst 2:9 d. života usred vrta

Ps 1:3 On je kao d. posađeno kraj voda

Da 4:14 Posecite d. i odsecite mu grane

Ot 2:7 daću da jede s d. života

DRŽATI SE

 Pz 10:20 Jehove se d.

IN 23:8 čvrsto se d. Jehove

Mt 28:20 učeći ih da se d. svega

Jv 14:15 Ako me volite, d. se mojih zapovesti

Ri 12:9 čvrsto se d. onoga što je dobro

Fp 2:16 čvrsto se d. reči života

DUBINA

 Ri 11:33 O d. Božjeg bogatstva

1Ko 2:10 duh istražuje čak i Božje d.

Ef 3:18 razumeti šta je d. istine

DUGA

 Pst 9:13 d. kao znak saveza

DUGOVI

 Mt 6:12 oprosti nam naše d.

DUH

 Br 11:25 uzeo nešto d. koji je bio na njemu

1Sa 16:13 Jehovin d. je došao na Davida

2Sa 23:2 Jehovin d. je govorio preko mene

Ps 51:10 stavi u mene nov d., postojan d.

Ps 51:17 Žrtva ugodna Bogu, skrušen d.

Ps 104:29 Ako im uzmeš d., umiru

Ps 104:30 Kad pošalješ svoj d., nastaje život

Ps 146:4 d. izađe iz njega, on se vraća u prah

Pro 12:7 d. se vraća Bogu, koji ga je dao

Is 61:1 D. Jehove na meni je

Jl 2:28 izliću svoj d. na sve vrste ljudi

Za 4:6 Ne silom, već mojim d.

Mt 3:16 Božji d. silazi kao golub

Mt 12:31 hula na d. neće se oprostiti

Mt 26:41 D. je srčan, ali je telo slabo

Lu 23:46 u tvoje ruke poveravam svoj d.

Jv 4:24 Bog je D., služiti mu d.

Jv 16:13 d. istine će vas voditi

Ri 8:16 Taj d. svedoči s našim d.

Ri 8:26 d. se zauzima za nas

2Ko 3:17 Jehova je D.

Ga 5:16 živite po d.

Ga 5:22 plodovi d. su: ljubav

Ga 6:8 ko seje u d., od d. će požnjeti

1Pe 3:18 vraćen u život u d.

DUHOVAN

 Mt 5:3 svesni svojih d. potreba

Ri 1:11 da bih vam dao neki d. dar

1Ko 2:15 d. čovek ispravno prosuđuje

1Ko 15:44 uskrsava d. telo

Ef 6:12 borimo se protiv zlih d. sila

DUHOVI

 Pz 18:11 ni ko bi prizivao d.

DUŠA

 Br 31:28 jednu d. od devojaka i od

Jzk 18:4 D. koja greši, ona će umreti.

Mt 22:37 Voli Jehovu svom svojom d.

Ef 6:6 celom d. rade što je po Božjoj volji

Ko 3:23 Šta god da radite, radite celom d.

DUŽAN

 Ri 13:8 nikome d., osim da volite

1Jv 3:16 d. da damo život za braću

DUŽNIK

 Ri 1:14 D. sam i mudrima i neukima

DUŽNOST

 1Ko 7:3 Muž izvršava bračnu d.

DVANAESTORICA

 Mr 3:14 d. nazvao apostolima

DVOJICA

 Lu 10:1 70 učenika, poslao po d.

DVORANIN

 Del 8:27 sreo jednog Etiopljanina, d.

Đ

ĐAVO

 Mt 25:41 večnu vatru namenjenu Đ.

Lu 4:6 Đ. rekao: vlast je meni predata

Lu 8:12 Đ. uzima reč iz njihovog srca

Jv 8:44 Vaš otac je Đ.

Ef 4:27 Ne dajte Đ. priliku

Ef 6:11 da se oduprete Đ. spletkama

Ja 4:7 suprotstavite se Đ. i pobeći će

1Pe 5:8 Đ. ide unaokolo kao ričući lav

1Jv 3:8 da uništi Đ. dela

Ot 12:12 Teško vama, jer je Đ. sišao

Ot 20:10 Đ. je bio bačen u vatreno jezero

E

EDEN

 Pst 2:8 Bog zasadio vrt u E.

EFES

 1Ko 15:32 borio sa zverima u E.

EGIPAT

 Mt 2:15 Iz E. sam pozvao svog sina

ENOH

 Pst 5:24 E. je živeo po Božjoj volji

EPILEPTIČARI

 Mt 4:24 e. i paralizovane izlečio

EVNUSI

 Is 56:4 E. biraju ono što je meni po volji

EVODIJA

 Fp 4:2 Podstičem E. i Sintihiju

F

FILIP

 Del 8:26 Jehovin anđeo je rekao F.

Del 21:8 F., propovednik, jedan od sedmorice

FILOZOFI

 Del 17:18 od epikurejskih i stoičkih f.

FILOZOFIJA

 Ko 2:8 ne uhvati u zamku služeći se f.

FINES

 Br 25:7 F. je otišao i uzeo koplje u ruku

FITILJ

 Is 42:3 f. koji tinja neće ugasiti

G

GADOST

 Mt 24:15 g. koja pustoši

GAMALILO

 Del 22:3 školovao se kod G.

GARANCIJA

 Psl 17:18 pruža ruku i daje g.

2Ko 1:22 dao nam je duh kao g.

Ef 1:14 g. da ćemo dobiti svoje nasledstvo

GARANTOVATI

 Psl 11:15 Ko g. za neznanca

GATANJE

 Br 23:23 niti g. može nauditi Izraelu

GATATI

 Pz 18:10 Neka ne bude nikog ko bi g.

GAVAON

 IN 9:3 Stanovnici G. su takođe čuli

GAVRILO

 Lu 1:19 G., koji stoji pred Bogom

GEDEON

 Su 7:20 Mač Jehovin i G.!

GEHENA

 Mt 10:28 pogubiti i dušu i telo u g.

GIJEZIJE

 2Kr 5:20 G. pomislio: potrčaću za njim

GLAD

 Ps 37:19 kad nastupi g., imaće obilje hrane

Am 8:11 ne g. za hlebom niti žeđ za vodom

Mt 24:7 biće g. i zemljotresa

GLADOVATI

 Is 65:13 moje sluge će jesti, a vi g.

GLAS

 1Kr 19:12 Posle vatre začuo se tih i blag g.

Lu 23:51 On nije dao svoj g.

Jv 5:28 svi u grobovima čuti g. Božjeg Sina

Jv 10:27 Moje ovce slušaju moj g.

2Ko 6:8 lošim g. i dobrim g.

GLASNIK

 Mal 3:1 Evo, šaljem svog g.

GLAVA

 Pst 3:15 Ono će ti zdrobiti g.

Da 2:32 G. kipa bila je od čistog zlata

GLAVNI POSREDNIK

 Del 3:15 Ubili G. života

GLEDATI

 Ga 2:6 Bog ne g. ko je ko

Ko 3:22 ne samo kad vas neko g.

GLINA

 Is 45:9 Zar će g. reći Grnčaru

Is 64:8 Mi smo g., a ti si naš Grnčar

Da 2:42 delom od gvožđa, a delom od g.

GLUV

 Le 19:14 Ne proklinji g.

Is 35:5 g. će se otvoriti uši

Mr 7:37 G. daje da čuju

GNEV

 Ps 37:8 Odbaci g. i odagnaj srdžbu

Ko 3:8 odbacite sve ovo: srdžbu, g.

GNEVITI SE

 Ko 3:19 nemojte se g. na njih

GODINA

 Br 14:34 40 dana, dan za g.

GOLGOTA

 Jv 19:17 Mesto lobanje, na hebrejskom G.

GOLIJAT

 1Sa 17:4 ratnik koji se zvao G.

GOLUB

 Mt 3:16 Božji duh silazi kao g.

GOLUBOVI

 Mt 10:16 bezazleni kao g.

GOMORA

 Pst 19:24 pustio na G. kišu od sumpora

GORA

 Ps 24:3 popeti na Jehovinu g.

Is 2:3 Pođimo na Jehovinu g.

Is 11:9 neće se činiti zlo na mojoj svetoj g.

GORČINA

 Psl 14:10 Srce zna svoju g.

GORKO

 Mt 26:75 izašao je napolje i g. plakao

GORUŠICA

 Lu 13:19 uporediti sa zrnom g.

GOSPOD

 Mt 7:22 G., G., zar nismo prorokovali

Mt 22:44 Jehova je rekao mom G.

1Ko 7:39 slobodna je da se uda, ali samo u G.

1Ko 8:5 ima mnogo bogova i mnogo g.

GOSPODAR

 Pz 10:17 Jehova, G. nad gospodarima

Mt 6:24 Niko ne može robovati dvojici g.

Mt 9:38 molite G. žetve da pošalje radnike

Ri 14:4 Njegov g. odlučuje da li će on stajati

Ko 4:1 i vi imate G. na nebu

GOSPODARITI

 Pst 3:16 muž će g. nad tobom

GOST

 Ps 15:1 ko može biti g. u tvom šatoru?

GOSTOLJUBIV

 Ri 12:13 Budite g.

Ti 1:7, 8 nadglednik treba da bude g.

GOSTOLJUBIVO

 1Pe 4:9 G. primajte bez gunđanja

3Jv 8 dužni da takvu braću primamo g.

GOSTOLJUBIVOST

 Jev 13:2 Ne zanemarivati g.

GOVORITI

 1Ko 1:10 Podstičem vas da svi jedno g.

GOZBA

 Is 25:6 g. od najboljih jela, g. od vina

GRAD

 Jev 11:10 g. koji ima prave temelje

GRADITELJ

 Psl 8:30 uz njega kao vešt g.

GRADITI

 Ps 127:1 Ako Jehova ne g. kuću

Is 65:21 g. kuće i živeće u njima

Lu 17:28 u Lotovim danima sadili i g.

1Ko 3:10 neka svako pazi kako g.

GRADOVI

 Lu 4:43 drugim g. objaviti dobru vest

GRADOVI UTOČIŠTA

 Br 35:11 pogodni da budu g.

IN 20:2 Odredite sebi g.

GRAĐANSTVO

 Fp 3:20 naše g. je na nebesima

GRAĐEVINA

 2Ko 5:1 dobiti večnu g. na nebu

GRAĐEVINE

 Del 7:48 Svevišnji ne prebiva u g.

GRANICA

 Ps 119:96 tvoje zapovesti nemaju g.

GRANICE

 1So 4:6 ne prelaziti g. onoga što je moralno

GREH

 Pst 4:7 g. vreba na tvojim vratima

Ps 32:1 Srećan je čovek kome je g. pokriven

Ps 38:18 mučio me je moj g.

Jer 31:34 više se neću sećati njihovog g.

Mt 18:15 Ako tvoj brat počini g.

Mr 3:29 huli na sveti duh, zauvek kriv za g.

Jv 1:29 Jagnje Božje odnosi g. sveta

Ri 5:12 preko jednog čoveka g. ušao u svet

Ri 6:14 g. ne sme da vlada nad vama

Ri 6:23 plata za g. je smrt

Ja 4:17 zna ispravno, a ne čini, to mu je g.

1Jv 1:7 krv Isusa čisti od svakog g.

1Jv 2:1 ako neko počini g., imamo pomoćnika

1Jv 3:6 ostaje u jedinstvu s njim, ne čini g.

1Jv 5:17 Svaka nepravednost je g.

GRESI

 Is 1:18 Iako su vaši g. kao skerlet

Is 38:17 Bacio si moje g. sebi iza leđa

Is 53:5 slomljen za naše g.

Is 53:12 Poneo je g. mnogih

Del 3:19 da bi vam g. bili izbrisani

Ri 3:25 opraštao g. počinjene u prošlosti

1Ti 5:24 g. drugih se otkriju kasnije

Ja 5:15 ako je počinio g., biće mu oprošteno

GREŠITI

 1Kr 8:46 nema čoveka koji ne g.

Jzk 33:14 kad zao prestane da g.

Ja 3:2 svi često g.

GREŠNICI

 Ps 1:5 g. neće ostati među pravednicima

Jv 9:31 Znamo da Bog ne uslišava g.

Ri 5:8 dok smo još bili g., Hrist umro

GREŠNIK

 Lu 15:7 na nebu radost zbog g. koji se kaje

Lu 18:13 Bože, budi milostiv meni g.

GRM

 Del 7:30 u vatri koja je plamtela u g.

GRNČAR

 Is 64:8 Mi smo glina, a ti si naš G.

Ri 9:21 Zar g. nema vlast

GROB

 Jov 14:13 O, kad bi me u g. sklonio

Pro 9:10 nema ni rada, ni mudrosti u g.

Os 13:14 otkupiti svoj narod iz vlasti g.

Del 2:31 on neće biti ostavljen u g.

Ot 1:18 imam ključeve od smrti i g.

Ot 20:13 Smrt i g. su predali mrtve

GROBOVI

 Jv 5:28 kad će svi koji su u g. čuti

GRUDI

 Psl 5:19 Neka te njene g. opijaju

GUBA

 Lu 5:12 čovek koji je bio pun g.

GUBAV

 Br 12:10 Marija je postala g.

GUBAVAC

 Le 13:45 Neka g. viče: Nečist, nečist!

GUNĐANJE

 Fp 2:14 Sve radite bez g.

GUNĐATI

 Br 14:27 Dokle će g. protiv mene?

1Ko 10:10 ne g., kao što su neki g.

GVOŽĐE

 Psl 27:17 Kao što se g. oštri g.

Is 60:17 umesto g. doneću srebro

Da 2:43 g. se ne može pomešati s glinom

H

HALEV

 Br 13:30 H. pokušao da umiri narod

Br 14:24 H. je imao drugačiji stav

HERUVIM

 Jzk 28:14 pomazani h. zaštitnik

HERUVIMI

 Pst 3:24 postavio h. i plameni mač

HILJADA

 Ps 91:7 H. će ih pasti pored tebe

Is 60:22 Od malog će postati h.

2Pe 3:8 jedan dan kod Jehove kao h. godina

HLEB

 Ne 9:15 Dao si im h. s neba

Ps 37:25 ni njegovu decu da prose h.

Is 55:2 trošite novac na ono što nije h.

Mt 4:4 Čovek ne živi samo od h.

Mt 6:11 Daj nam danas h. za ovaj dan

Mt 26:26 Isus je uzeo h., izlomio ga

Jv 6:35 Ja sam h. života

1Ko 10:17 jedan h., svi jedemo taj jedan h.

HODATI

 Jv 6:19 videli Isusa kako h. po moru

HRABAR

 IN 1:7 budi h. i veoma jak

Psl 28:1 pravednici su h. kao lav

HRABRITI

 Ko 3:16 h. jedni druge

Ti 1:9 da bi mogao da h. druge i da ukorava

Jev 10:25 h. jedni druge, tim više

HRABRO

 Del 4:31 h. objavljuju reč

Fp 1:14 još h. objavljuju Božju reč

HRABROST

 2Ko 5:6 Zato smo uvek puni h.

HRAM

 (Videti i DOM) Ps 11:4 Jehova u svom h.

Ps 27:4 da bih se divio njegovom h.

Jer 7:4 Ovo je Jehovin h., Jehovin h.

Jzk 41:13 Izmerio je h. i bio je dug 100 lakata

Mal 3:1 iznenada će doći u svoj h. Gospod

Mt 21:12 Isus je ušao u h. i isterao sve

Jv 2:19 Srušite h. i podići ću ga za tri dana

1Ko 3:16 Zar ne znate da ste vi Božji h.

HRAMOVI

 Del 17:24 Bog ne prebiva u h.

HRAMSKE SLUGE

 Jzd 8:20 h. u službi Levitima

HRANA

 Ps 145:15 ti im daješ h. u pravo vreme

Mt 24:45 daje h. u pravo vreme

Jv 4:34 Moja je h. da činim po volji onoga

Jv 6:27 Nemojte raditi za h. koja propada

Del 14:17 dajući vam kišu i obilje h.

1Ko 8:13 ako h. navodi brata na spoticanje

HRANITI

 Jv 21:17 Isus rekao: H. moje ovčice

1So 2:7 kao majka koja h. i brižno neguje decu

HRIST

 Mt 16:16 Ti si H., Sin živog Boga

Lu 24:26 Zar nije trebalo da H. to pretrpi?

Jv 17:3 i onoga koga si poslao, Isusa H.

Del 18:28 dokazujući da je Isus zaista H.

1Ko 11:3 a Bog je poglavar H.

HRIŠĆANI

 Del 11:26 Bog obznanio da se zovu h.

HROM

 Is 35:6 h. skakati kao jelen

Mal 1:8 prinosite h. ili bolesnu životinju

HTETI

 1Ko 12:18 svaki deo tela rasporedio kako je h.

HULITI

 Mr 3:29 ko h. na sveti duh

HVALA

 1Le 16:25 Jehova dostojan najveće h.

Ps 147:1 To je divno, jer je dostojan svake h.

Jv 11:41 Oče, h. ti što si me uslišio

HVALITE JAH

 Ps 146:1 H.! Hvali Jehovu

Ps 150:6 Sve što diše neka hvali Jah! H.!

Ot 19:1 veliko mnoštvo govori: H.!

HVALITI (SE)

 Psl 27:1 Ne h. se sutrašnjim danom

Psl 27:2 Neka te h. drugi

1Ko 1:31 Ko se hvali, neka se h. Jehovom

HVALOSPEVI

 Mt 26:30 Kad su otpevali h. Bogu

I

IDOLI

 Ps 115:4 Njihovi i. su od srebra i zlata

1Jv 5:21 čuvajte se i.

IDOLOPOKLONICI

 1Ko 6:9 i. neće naslediti Kraljevstvo

IDOLOPOKLONSTVO

 1Ko 10:14 bežite od i.

IGRATI

 Su 11:34 izašla njegova ćerka i.

ILIJA

 Ja 5:17 I. je bio običan čovek kao i mi

ILIJE

 1Sa 1:3 dva I. sina sveštenici

IME

 Pst 11:4 da bismo sebi stekli slavno i.

Iz 3:13 a oni me upitaju: Kako mu je i.?

Iz 3:15 Jehova, to je moje i. doveka

Iz 9:16 da se moje i. objavi po celoj zemlji

Iz 20:7 Ne spominji i. na nedostojan način

1Sa 17:45 ja na tebe idem u i. Jehove

1Le 29:13 hvalimo tvoje divno i.

Ps 9:10 koji znaju tvoje i. uzdaće se u tebe

Ps 79:9 radi svog slavnog i.

Psl 18:10 Jehovino i. je jaka kula

Psl 22:1 Bolje je dobro i. nego bogatstvo

Pro 7:1 Bolje je dobro i. nego dobro ulje

Jer 23:27 da navedu narod da zaboravi moje i.

Jzk 39:25 Revno ću braniti svoje sveto i.

Mal 1:11 moje i. biće veliko među narodima

Mal 3:16 koji razmišljaju o njegovom i.

Mt 6:9 neka se sveti tvoje i.

Jv 7:29 jer sam došao u njegovo i.

Jv 12:28 Oče, proslavi svoje i.

Jv 14:14 zamolite u moje i., ja ću to učiniti

Jv 17:26 Ja sam im objavio tvoje i.

Del 4:12 nema i. koje može doneti spasenje

Del 15:14 narod koji će nositi njegovo i.

Ri 10:13 ko prizove Jehovino i. biće spasen

Fp 2:9 i. koje je iznad svakog drugog i.

IMETAK

 Psl 3:9 Iskazuj čast Jehovi svojim i.

IMOVINA

 Jev 10:34 kad su vam otimali i.

INOČE

 1Kr 11:3 700 žena i 300 i.

ISAK

 Pst 22:9 Svezao je svog sina I.

ISAV

 Pst 25:34 I. prezreo pravo prvorođenog

Jev 12:16 ne ceni ono što je sveto, poput I.

ISKORISTITI

 2Ko 7:2 nikoga nismo i.

ISKREN

 Ri 12:9 Neka vaša ljubav bude i.

ISKRIVLJENO

 Pro 1:15 i. se ne može ispraviti

ISKUSITI

 1Pe 2:3 i. ste koliko je Gospod dobar

ISKUŠATI

 Mal 3:10 I. me na taj način

Del 5:9 dogovorili da i. Jehovin duh

1Ti 3:10 prvo ih treba i. da li su prikladni

ISKUŠAVATI

 Pz 13:3 Jehova Bog te i. da bi znao

1Ko 10:9 I ne i. Jehovu

ISKUŠENJE

 Mt 6:13 ne daj da podlegnemo i.

Mt 26:41 molite se da ne dođete u i.

1Ko 10:13 i. koje je uobičajeno za ljude

ISMEVATI

 Ga 6:7 Bog se ne može i.

ISPIT

 Psl 27:21 pohvala je i. za čoveka

ISPITAN

 Ja 1:3 vaša vera, kad je tako i.

ISPITATI

 Ps 26:2 I. me, Jehova, pročisti mi srce

Ps 34:8 I. Jehovu i uverite se da je dobar

1Ko 11:28 svako sebe i. da li je dostojan

Ga 6:4 neka svako i. svoje postupke

ISPITIVATI

 2Ko 13:5 I. da li ste u veri

1Jv 4:1 i. da li takve izjave potiču od Boga

ISPRAVLJATI (SE)

 Ps 94:12 Srećan čovek koga ti i.

2Ko 13:11 radujte se, i. se

ISPRAVNO

 2Ti 1:13 merilo bude i. učenje

Ti 2:1 što je u skladu sa i. učenjem

ISPRAZAN

 Ef 4:17 vode njihova i. razmišljanja

ISPRAZNOST

 Pro 1:2 I. nad i.!

ISPUNITI

 Mt 5:17 ne da obezvredim Zakon, nego da i.

ISTICANJE

 1Jv 2:16 i. svog imetka

ISTINA

 Ps 15:2 govori i. u svom srcu

Ps 119:160 Srž tvoje reči je i.

Psl 23:23 Kupuj i. i nemoj da je prodaješ

Jv 4:24 moraju mu služiti duhom i i.

Jv 8:32 upoznaćete i. i i. će vas osloboditi

Jv 14:6 Ja sam put, i. i život

Jv 16:13 duh i. će vam pomoći da razumete i.

Jv 17:17 Posveti ih i., tvoja reč je i.

Jv 18:38 Pilat mu je rekao: Šta je i.?

2Ko 13:8 ništa ne možemo učiniti protiv i.

Ef 4:25 svi govorite i. jedan drugom

2Pe 1:12 utvrđeni ste u i.

3Jv 4 da moja deca žive po i.

ISTOK

 Is 41:2 podigao onoga koji dolazi sa i.

ISTRAJATI

 Mt 24:13 ko i. do kraja, taj spasen

ISTRAJNO

 Lu 8:15 i. donose plod

ISTRAJNOST

 Lu 21:19 Svojom i. sačuvaćete život

Ri 5:3 nevolja vodi do i.

Ja 1:4 dopustite da i. dovrši svoje delo

Ja 5:11 Čuli ste za Jovovu i.

ISTRAŽITI

 Pz 13:14 proveri, temeljno i.

ISTRAŽIVATI

 Psl 25:2 kraljevima je slava da i.

Del 17:11 pažljivo i. Pismo

1Pe 1:10 marljivo ispitivali i pažljivo i.

ISUS

 Mt 1:21 ti mu daj ime I.

IŠČEKIVANJE

 Psl 13:12 Od predugog i. razboli se

Lu 3:15 Narod je bio u i. i svi su se pitali

Lu 21:26 gubiti svest od straha i i.

IZABRAN

 Mt 24:22 zbog i. skratiće se ti dani

Mt 24:31 anđeli će sakupiti njegove i.

IZABRATI

 Pz 30:19 I. život i živite

IN 24:15 i. danas kome ćete služiti

Del 9:15 jer sam i. tog čoveka

IZAĆI

 Is 52:11 i. odatle, ne dotičite nečisto!

Ot 18:4 I. iz nje, narode moj

IZBAVITI

 2Pe 2:9 Jehova zna da ljude i. iz kušnje

IZBAVLJENJE

 Jes 4:14 pomoć i i. s druge strane

Lu 21:28 približava se vaše i.

IZBEGAVATI

 Is 53:3 Ljudi su ga prezirali i i.

IZBOR

 Ri 9:11 i. zavisi od onoga koji poziva

IZBRISAN

 Del 3:19 da bi vam gresi bili i.

IZDATI

 Mt 26:21 jedan od vas će me i.

IZGLEDATI

 1Sa 16:7 Ne obaziri se na to kako i.

IZGOVOR

 Jv 15:22 sada nemaju i. za svoj greh

Ri 1:20 Zato ti ljudi nemaju i.

Ju 4 i. za besramna dela

IZGRAĐIVANJE

 1Ko 14:26 sve za međusobno i.

IZGRAĐIVATI

 1Ko 8:1 ljubav i.

IZGUBLJEN

 Ps 119:176 Lutam kao i. ovca

Lu 15:24 sin mi je bio i. i nađen je

IZJEDNAČAVANJE

 2Ko 8:14 u cilju i.

IZLAZ

 1Ko 10:13 kad dođe iskušenje, stvoriti i.

IZLEČEN

 Del 5:16 i svi su bili i.

IZLEČITI

 Lu 4:23 Lekaru, i. sam sebe!

Lu 9:11 i. bolesne

IZLIVATI

 Ps 62:8 Pred njim i. svoje srce

IZMAGLICA

 Ja 4:14 poput i. se nakratko pojavi

IZMEREN

 Da 5:27 i. i našao si se isuviše lagan

IZMET

 Pz 23:13 iskopa rupu i zatrpa svoj i.

IZNENADITI

 Lu 21:34 da vas taj dan ne zatekne i i.

IZRAEL

 Pst 35:10 ime će ti biti I.

Ps 135:4 izabrao I. za svoje vlasništvo

Ga 6:16 Oni su I. Božji

IZVAN

 1Ko 5:13 Bog sudi onima koji su i. nje

IZVIDETI

 Br 14:36 i. zemlju, naveli narod da gunđa

IZVOR

 Ps 36:9 Ti si i. života

Jer 2:13 ostavili su mene, i. žive vode

IZVRTATI

 2Ko 4:2 ne i. Božju reč

J

JABUKE

 Psl 25:11 zlatne j. u srebrnim posudama

JAČATI (SE)

 Del 14:22 Tamo su j. učenike, hrabreći

Ri 14:19 trudimo se da se međusobno j.

JADAN

 Ri 7:24 J. sam ti ja čovek!

JAGANJCI

 Is 40:11 Rukom će sakupiti j.

Jv 21:15 voliš li me? Hrani moje j.

JAGNJE

 Is 53:7 Odveli su ga kao j. na klanje

Jv 1:29 Evo J. Božjeg koje odnosi greh

JAH

 Iz 15:2 J. je moja snaga i moja sila

Is 12:2 jer je J. Jehova moja snaga

JAK

 IN 1:7 budi hrabar i veoma j.

Is 35:4 Budite j., ne bojte se

Ri 15:1 nosimo slabost onih koji nisu j.

1Ko 16:13 nepokolebljivi u veri, budite j.

2Ko 12:10 kad sam slab, onda sam j.

JAKOV (1)

 Pst 32:24 Tada se neki čovek rvao s J.

JAKOV (2)

 Lu 6:16 J. sina Judu

JAKOV (3)

 Del 12:2 pogubio Jovanovog brata J.

JAKOV (4)

 Mr 15:40 Marija, majka J. Manjeg

JAKOV (5)

 Mt 13:55 njegova braća J., Josif, Simon

Del 15:13 Kad su oni završili, J. je rekao

1Ko 15:7 pojavio se J., a onda apostolima

Ja 1:1 J., Božji rob

JAMA

 Psl 26:27 Ko j. kopa, sam u nju upada

Da 6:7 treba da bude bačen u j. s lavovima

Mt 15:14 slep vodi slepog, obojica upasti u j.

JARAM

 1Kr 12:14 Moj otac je stavio na vas težak j.

Mt 11:30 moj j. je lagan i moj teret

2Ko 6:14 Ne uprežite se u j. s nevernicima.

JARCI

 Mt 25:32 kao što pastir odvaja ovce od j.

JASLE

 Lu 2:7 položila ga u j.

JEDAN

 1Ko 8:6 j. Bog, Otac, i j. Gospod, Isus

JEDINOROĐENI

 Jv 1:18 J. bog, on ga je obznanio.

Jv 3:16 Bog je dao svog j. Sina

JEDINSTVO

 Ps 133:1 divno kad braća žive u j.!

Ef 4:3 j., koje imate zahvaljujući duhu

Ef 4:13 dok svi ne postignemo j. u veri

JEDNAK

 Fp 2:6 nije ni pomišljao da bude j. Bogu

JEDNOGLASNO

 Del 15:25 j. odlučili da izaberemo

JEDVA

 1Pe 4:18 ako se pravednik j. spasava

JEFTAJ

 Su 11:30 J. se zavetovao

JEHOVA

 Iz 3:15 J. je moje ime doveka

Iz 5:2 Ko je J.? Ja ne poznajem tog J.

Iz 6:3 nisam im se objavio svojim imenom J.

Iz 20:7 Ne spominji ime J. nedostojno

Pz 6:5 Voli J. svim svojim srcem

Pz 7:9 J., pravi Bog, veran Bog

Ps 83:18 jedino ti, kome je ime J., Svevišnji

Is 42:8 Ja sam J. To je moje ime

Os 12:5 J. je ime po kome se pamti

Mal 3:6 ja sam J. i ja se ne menjam

Mr 12:29 J., naš Bog, jedan je J.

JEHOVIN DAN

 Jl 2:1 dolazi J.! Blizu je!

Am 5:18 Šta očekujete od J.?

So 1:14 Blizu je veliki J.!

1So 5:2 J. će doći kao lopov

2So 2:2 J. je već došao

2Pe 3:12 dok očekujete i imate na umu J.

JELA

 Da 1:5 od odabranih j. koja je kralj jeo

JEREMIJA

 Jer 38:6 J. bacili u bunar

JERUSALIM

 IN 18:28 Jevus, to jest J.

Da 9:25 objavi zapovest da se J. obnovi

Mt 23:37 J., J., ti koji ubijaš proroke

Lu 2:41 svake godine išli u J. na praznik

Lu 21:20 kad vidite da je J. opkolila vojska

Lu 21:24 J. će gaziti neznabošci

Del 5:28 napunili J. svojim učenjem

Del 15:2 odu kod apostola i starešina u J.

Ga 4:26 gornji J. je slobodan, naša majka

Jev 12:22 vi ste prišli nebeskom J.

Ot 3:12 Novi J. koji silazi s neba

Ot 21:2 Novi J. silazi s neba, kao nevesta

JESEJ

 1Sa 17:12 J. je imao osam sinova

Is 11:1 Mladica će izniknuti iz J. panja

JESTI

 1Ko 5:11 s takvim nemojte ni da j.

2So 3:10 neće da radi, neka i ne j.

JEZAVELJA

 1Kr 21:23 Psi će pojesti J.

Ot 2:20 trpiš tu ženu J.

JEZDRA

 Jzd 7:11 J., sveštenik i pisar

JEZEKIJA

 2Kr 19:15 J. pomolio Jehovi

JEZERO

 Ot 19:20 vatreno j. u kojem gori sumpor

JEZICI

 Za 8:23 deset ljudi govore raznim j.

Del 2:4 počeli da govore raznim j.

1Ko 13:8 j. će prestati

1Ko 14:22 govorenje j., znak za nevernike

Ot 7:9 iz svih naroda, plemena i j.

JEZIK

 Pst 11:7 napravimo pometnju u j.

Ps 34:13 čuva svoj j. od zla

Psl 18:21 Smrt i život u vlasti su j.

Is 35:6 j. nemoga radosno će klicati

Is 50:4 Jehova mi je dao j. poučenih

So 3:9 narodima promeniti j. u čist j.

Ja 1:26 zauzdati svoj j.

Ja 3:8 nijedan čovek ne može ukrotiti j.

JONA

 Jon 2:1 J. se iz utrobe ribe pomolio

JONATAN

 1Sa 18:3 J. sklopio savez s Davidom

1Sa 23:16 J. pomogao Davidu da ojača pouzdanje

JORDAN

 IN 3:13 J., voda odozgo zaustaviće se

2Kr 5:10 okupaj se sedam puta u J.

JOSAFAT

 2Le 20:3 J. se uplašio

JOSIF

 Pst 39:23 Jehova bio s J.

Lu 4:22 govorili su: Zar ovo nije J. sin?

JOSIJA

 2Kr 22:1 J. je vladao 31 godinu

JOV

 Jov 1:9 Zar se J. bez razloga boji Boga?

Ja 5:11 Čuli ste za J. istrajnost

JOVAN (1)

 Mt 21:25 Odakle J. vlast da krštava?

Mr 1:9 J. krstio Isusa u Jordanu

JOVAN (2)

 Jv 1:42 Ti si Simon, J. sin

JOVAN (3)

 Mt 4:21 Jakov i J., Zevedejevi sinovi

JUDA (1)

 Pst 49:10 Skiptar se neće odvojiti od J.

JUDA (2)

 Mt 27:3 J. vratio 30 srebrnika

JUDEJAC

 Za 8:23 uhvatiće jednog J. za ogrtač

1Ko 9:20 Judejcima sam bio kao J.

JUDEJCI

 Ri 3:29 Zar je Bog samo Bog J.?

JUNCI

 Os 14:2 prinositi hvalu kao što bismo j.

K

KACIGA

 Ef 6:17 Stavite k. spasenja

KAIN

 1Jv 3:12 Ne budimo kao K., koji je ubio brata

KAJATI SE

 Lu 15:7 radost zbog grešnika koji se k.

KAMEN

 Da 2:34 k. se odvalio, nisu ga dotakle ruke

Mt 21:42 K. koji su graditelji odbacili

KAMENJE

 Lu 19:40 ako oni ućute, k. će povikati

KAMILA

 Mt 19:24 lakše k. da prođe kroz iglene uši

KANA

 Jv 2:1 svadba u K. Galilejskoj

KASNITI

 Avk 2:3 Čak i da k., čekaj je

Lu 12:45 Moj gospodar k. s dolaskom

2Pe 3:9 Jehova ne k. sa ispunjenjem

KAZNITI

 Psl 19:18 K. svog sina dok ima nade

Jer 30:11 K. te koliko treba

2So 1:6 da Bog nevoljom k. one

KIFA

 1Ko 15:5 pojavio se K., zatim dvanaestorici

Ga 2:11 K. došao u Antiohiju, prekorio sam ga

KIP

 Iz 20:4 Ne pravi sebi k.

Da 2:31 video si jedan ogroman k.

Da 3:18 nećemo se pokloniti zlatnom k.

KIR

 Jzd 6:3 K.: Neka se dom ponovo izgradi

Is 45:1 pomazaniku K., koga drži za desnicu

KIŠA

 Pst 7:12 K. je pljuštala 40 dana

Pz 11:14 on će davati jesenju i prolećnu k.

Pz 32:2 Moja pouka će padati kao k.

Is 55:10 Kao što se k. i sneg ne vraćaju

Mt 5:45 k. pada pravednima i nepravednima

KLANJATI SE

 Mt 4:10 Jehovi, svom Bogu, k. se

KLANJE

 Ps 44:22 smatraju nas ovcama za k.

Is 53:7 Odveli su ga kao jagnje na k.

KLETI SE

 Mt 5:34 Ne k. se nikako

KLEVETATI

 1Ko 4:13 nas k., odgovaramo ljubazno

KLEVETE

 Le 19:16 Ne širi k. po svom narodu

KLEVETNIK

 Psl 16:28 k. razdvaja prijatelje

KLICATI

 Jov 38:7 jutarnje zvezde zajedno k.

Is 65:14 moje sluge će k. od radosti u srcu

KLIZAVO

 Ps 73:18 postavljaš ih na k. tlo

KLONUTI

 Ps 143:4 K. sam duhom

KLJUČ

 Lu 11:52 uzeli ste k. znanja

KLJUČEVI

 Mt 16:19 Daću ti k. Kraljevstva

Ot 1:18 imam k. od smrti i groba

KNEZ

 Is 9:6 Ime će mu biti K. Mira

Da 10:13 k. persijskog kraljevstva

KNEZOVI

 Ps 45:16 Postavićeš ih za k. po zemlji

Is 32:1 k. će vladati po pravdi

KNJIGA

Iz 32:33 njega ću izbrisati iz svoje k.

Mal 3:16 napisana k. sećanja

Ot 20:15 nije bilo zapisano u k. života

KNJIGE

Pro 12:12 Nema kraja sastavljanju mnogih k.

Del 19:19 svoje k. spalili pred svima

KOBRA

 Is 11:8 igraće se nad k. rupom

KOLA

 Su 4:13 900 bojnih k. sa oštricama

2Kr 6:17 plamena k. oko Jeliseja

KONJ

 Ot 6:2 ugledao belog k. i na njemu jahača

Ot 19:11 Video sam otvoreno nebo i belog k.

KOPLJE

 1Sa 18:11 bacio k. na Davida

KOPRENA

 2Ko 3:15 k. pokriva njihovo srce

KORACI

 Jer 10:23 Čovek ne može da upravlja k.

KORAK

 Pst 33:14 u k. sa stokom i u k. sa decom

KOREJ

 Br 26:11 K. sinovi nisu izginuli

Ju 11 zbog buntovnih reči kao K.

KOREN

 Lu 8:13 radosno prihvate, ali nemaju k.

KORISNO

 Del 20:20 nisam prećutao ništa k.

1Ko 6:12 nije sve k.

1Ko 10:23 Sve je dozvoljeno, ali nije sve k.

2Ti 3:16 nadahnuto od Boga i k.

KORIST

 Psl 14:23 Od svakog truda ima neke k.

1Ko 10:24 ne gledati svoju k.

1Ko 13:5 [ljubav] ne gleda svoju k.

Fp 2:4 ne samo svoju k. nego i k. drugih

Fp 2:21 drugi misle samo na svoju k.

KORISTITI

 1Ko 7:31 koji k. svet

KORNELIJE

 Del 10:24 K. pozvao rođake i prijatelje

KORPE

 Mt 14:20 preostalo 12 punih k.

KOSA

 1Ko 11:14 za muškarca sramota ako ima dugu k.

KOST

 Pst 2:23 napokon k. od mojih kostiju

Jv 19:36 Nijedna k. neće mu biti slomljena

KOSTI

 2Kr 13:21 mrtvac dotakao Jelisejeve k.

Ps 34:20 čuva sve njegove k., nijedna slomljena

Psl 25:15 blag jezik lomi k.

Jer 20:9 kao vatra zatvorena u mojim k.

KOVČEG

 Iz 25:10 naprave k. od akacijinog drveta

2Sa 6:6 Uza je pružio ruku i uhvatio k.

1Le 15:2 Niko osim Levita ne sme da nosi k.

KRAJ

 Le 23:22 ne žanjite svoju njivu do samog k.

Is 46:10 od početka proričem šta će na k. biti

Mt 24:14 tada će doći k.

Jv 13:1 Isus je voleo svoje do k.

2Ti 4:7 trku sam do k. istrčao

KRALJ

 Su 21:25 U to vreme nije bilo k. u Izraelu

1Sa 23:17 Ti ćeš biti k., a ja ću biti uz tebe

Ps 2:6 postavio sam svog k. na Sionu

Psl 21:1 K. srce je kao potok

Is 32:1 K. će vladati pravedno

Za 14:9 Jehova će biti k. nad svom zemljom

Mt 21:5 dolazi ti tvoj k., sedi na magarcu

Mt 27:29 Zdravo, judejski k.!

Jv 19:15 Mi nemamo drugog k. osim cara

1Ko 15:25 da vlada kao k. dok Bog ne položi

Ot 11:15 vladati kao k. u svu večnost

KRALJEVI

 Psl 22:29 vešt čovek će stajati pred k.

Lu 21:12 Vodiće vas pred k. i namesnike

Del 4:26 K. zemlje se dižu

Ot 1:6 učinio da budemo k. i sveštenici

Ot 5:10 oni će vladati kao k. nad zemljom

Ot 18:3 K. zemlje su s njom činili blud

KRALJEVSTVA

 Mt 4:8 Đavo mu pokazao k. sveta

KRALJEVSTVO

 Iz 19:6 Bićete mi k. sveštenika

Da 2:44 Bog će nebeski uspostaviti k.

Da 7:14 Njemu predata vlast, čast i k.

Da 7:18 svete sluge Najvišeg primiće k.

Mt 6:10 dođe tvoje K. Neka bude tvoja volja

Mt 6:33 tražite najpre K.

Mt 21:43 K. dato narodu koji donosi plodove

Mt 24:14 dobra vest o K. propovedaće se

Mt 25:34 nasledite K. pripremljeno za vas

Lu 12:32 volja vašeg Oca je da vam da K.

Lu 22:29 sklapam s vama savez za k.

Jv 18:36 Moje K. nije deo ovog sveta

Del 1:6 hoćeš li sada obnoviti k.?

1Ko 15:24 predati K. svom Bogu i Ocu

Ga 5:21 koji tako čine neće naslediti K.

Ko 1:13 preneo nas u k. svog Sina

KRALJICA

 1Kr 10:1 K. Save došla kod Solomona

KRALJ JUGA

 Da 11:11 K. će se razgneviti

Da 11:40 k. sukobljavaće se s njim

KRALJ SEVERA

 Da 11:7 napašće tvrđavu k.

Da 11:40 na njega će k. navaliti s kolima

KRASTI

 Psl 30:9 k. i sramotio ime svog Boga

Ef 4:28 Ko je k., neka više ne k.

KRILA

 Ru 2:12 pod čijim si k. potražila utočište

KRITI

 Psl 28:13 Ko k. prestupe, neće imati uspeha

KRIV

 1Sa 22:22 Ja sam k. za smrt

KRIVICA

 Mt 27:25 k. za njegovu smrt padne na nas

KROTKI

 Ps 37:11 k. će posedovati zemlju

So 2:3 tražite Jehovu, svi k. na zemlji

KRSTITI (SE)

 Mt 3:13 Isus kod Jovana da ga on k.

Mt 28:19 stvarajte učenike, k. ih

Lu 3:3 da se k. u znak pokajanja

Del 2:41 k. su se, tog dana oko 3 000 ljudi

Del 8:36 Šta me sprečava da se k.?

KRŠTENJE

 Ri 6:4 svojim k. u njegovu smrt sahranjeni

1Pe 3:21 k., koje sada spasava i vas

KRUG

 Is 40:22 On boravi nad zemaljskim k.

KRUNA

 Psl 12:4 Vrsna žena je k. svom mužu

KRV

 Pst 9:4 ne smete jesti k.

Le 7:26 ne smete da jedete nikakvu k.

Le 17:11 život svakog bića je u njegovoj k.

Le 17:13 ispusti k. i zatrpa je zemljom

Ps 72:14 njihova k. dragocena u njegovim očima

Mt 26:28 ovo predstavlja moju k. saveza

Del 15:29 da se uzdržavate od k.

Del 20:26 nisam kriv ni za čiju k.

Del 20:28 koju je Bog kupio k. svog Sina

Ef 1:7 otkupninom koju je on platio svojom k.

1Pe 1:19 Hristovom dragocenom k.

1Jv 1:7 k. Isusa čisti nas od greha

Ot 18:24 U tom gradu se našla k. svetih

KRVARENJE

 Mt 9:20 12 godina patila od k.

KUCATI

 Mt 7:7 K. i otvoriće vam se

KUĆA

 Ps 127:1 Ako Jehova ne gradi k.

Del 5:42 od k. do k. bez prestanka poučavali

Del 20:20 Poučavao vas javno i od k. do k.

KUĆE

 Is 65:21 Oni će graditi k. i živeće u njima

KULA

 Pst 11:4 Sazidajmo sebi grad i k.

Psl 18:10 Jehovino ime je jaka k.

Lu 13:4 18 ljudi na koje je pala k. u Siloamu

KUPITI

 Ot 5:9 krvlju si k. ljude

KUŠNJA

 Lu 8:13 kad naiđe k., oni otpadnu od vere

Ja 1:12 Srećan je čovek koji istraje u k.

KUŠNJE

 Lu 22:28 bili ste uz mene u mojim k.

Ja 1:2 radovati se u raznim k.

KVASAC

 Mt 13:33 Kraljevstvo uporediti s k.

1Ko 5:6 malo k. ukiseli celo testo

KVOČKA

 Mt 23:37 kao što k. sakuplja svoje piliće

L

LAGATI

 Ko 3:9 Nemojte l. jedni druge

Ti 1:2 Bog, koji ne može da l.

LAKOMISLENOST

 Psl 1:32 bezumne upropastiti l.

LAKOMSTVO

 Lu 12:15 čuvajte se svake vrste l.

Ko 3:5 l., koje je idolopoklonstvo

LAKOVERAN

 Psl 14:15 L. veruje svakoj reči

LASKATI

 Psl 29:5 Čovek koji l. razapinje mrežu

Ju 16 l. drugima radi vlastite koristi

LASKAV

 Psl 26:28 l. usta donose propast

Ri 16:18 l. rečima zavode srca

LAV

 1Sa 17:36 Tvoj sluga je ubio i l. i medveda

Ps 91:13 Zgazićeš mladog l. i kobru

Is 11:7 L. će jesti slamu kao bik

1Pe 5:8 Đavo ide unaokolo kao ričući l.

Ot 5:5 L. iz Judinog plemena

LAVLJI

 Da 6:27 On je izbavio Danila iz l. kandži

LAZAR

 Lu 16:20 prosjak po imenu L.

Jv 11:11 Naš prijatelj L. je zaspao

Jv 11:43 L., izađi!

LAŽ

 Ef 4:25 kad ste odbacili l., govorite istinu

LAŽAN

 Mt 26:59 tražili l. optužbu protiv Isusa

Ga 2:4 zbog l. braće koja su se uvukla

Ti 3:10 Čoveka koji širi l. učenja

LAŽI

 Ps 101:7 govori l., neće stajati preda mnom

2So 2:11 Bog dopušta da poveruju u l.

2Pe 2:3 iskorišćavaće vas govoreći l.

LAŽNI HRISTI

 Mt 24:24 pojaviće se l.

LAŽNI PROROCI

 Mt 7:15 l. u ovčijem runu

Mt 24:11 Pojaviće se l. i zavešće mnoge

Mr 13:22 l. činiće čuda

LAŽOV

 Psl 19:22 bolje biti siromašan nego l.

Jv 8:44 Đavo, l. i otac laži

LEČENJE

 Ot 22:2 Lišće drveća za l. naroda

LEČITI

 Ps 147:3 l. one koji su slomljenog srca

Lu 10:9 L. bolesne i govorite: Približilo

LEK

 2Le 36:16 za njih više nije bilo l.

Psl 12:18 reči mudrih su poput l.

Psl 17:22 Veselo srce je dobar l.

LEKAR

 Lu 5:31 Ne treba l. zdravima

LENŠTINA

 Psl 6:6 Idi k mravu, l.

Psl 10:26 Što je dim očima, to je l.

Psl 19:24 L. stavlja ruku u činiju

Psl 20:4 Zbog hladnoće l. ne ore

LENJ

 Mt 25:26 Zli i l. robe

Ri 12:11 Budite marljivi, a ne l.

Jev 5:11 postali l. da slušate

LEOPARD

 Is 11:6 l. će ležati s jaretom

Da 7:6 zver koja je bila kao l.

LEPOTA

 Psl 6:25 Ne poželi u srcu njenu l.

Psl 31:30 l. može biti prolazna

Jzk 28:17 srce se uzoholilo zbog l.

Da 11:45 između velikog mora i svete gore L.

LETO

 Mt 24:32 znate da je blizu l.

LEVIJE

 Mal 3:3 očistiće L. sinove kao zlato

LEVITI

 Iz 32:26 svi L. su se okupili oko njega

Br 3:12 Neka L. pripadnu meni

2Le 35:3 L., koji su poučavali ceo Izrael

LIČNOST

 Ef 4:24 da obučete novu l.

Ko 3:9 Svucite staru l. i njena dela

Ko 3:10 obucite novu l. koja se obnavlja

LIDIJA

 Del 16:14 L., prodavačica purpura

LISICE

 Mt 8:20 L. imaju jazbine, a Sin čovečji

LIŠĆE

 Jzk 47:12 njegovo l. biće za lek

LOPOV

 Psl 6:30 ako l. ukrade da bi utolio glad

Psl 29:24 Ko se združi s l., mrzi sebe

Mt 24:43 kad bi znao u koje doba dolazi l.

1So 5:2 dan će doći kao što l. dolazi noću

LOPOVI

 Mt 6:20 blago na nebu, l. ne provaljuju

1Ko 6:10 l. neće naslediti Kraljevstvo

LOŠE

 Ti 2:8 nemaju ništa l. da kažu o nama

LOT

 Lu 17:32 Setite se L. žene

2Pe 2:7 izbavio je pravednog L.

LOVITI

 Lu 5:10 Od sada ćeš l. ljude

LOZA

 Jer 23:5 pravednog kralja iz Davidove l.

Mi 4:4 pod svojom l. i pod svojom smokvom

Jv 15:4 l. ne može sama da donese plod

LUDOST

 Psl 14:17 Ko lako plane, čini l.

Psl 19:3 Čoveku njegova l. iskrivljuje put

Psl 22:15 L. je privezana detetu za srce

1Ko 3:19 mudrost ovog sveta l. pred Bogom

LUKA

 Ko 4:14 voljeni lekar L.

LUTATI

 Ps 119:176 L. kao izgubljena ovca

Is 53:6 Svi smo l. kao ovce

LJ

LJILJANI

 Lu 12:27 Pogledajte lj. kako rastu

LJUBAV

 Pes 8:6 lj. je jaka kao smrt

Mt 24:12 kod većine će ohladneti lj.

Jv 15:13 Nema veće lj. od one

Ri 8:39 ne može nas rastaviti od Božje lj.

Ri 13:10 lj. je ispunjenje Zakona

1Ko 8:1 a lj. izgrađuje

1Ko 13:2 a lj. ne bih imao, bio bih ništa

1Ko 13:8 Lj. nikada neće izneveriti

1Ko 13:13 A najveća među njima je lj.

1Ko 16:14 Sve što činite, činite s lj.

Ko 3:14 lj. savršeno povezuje

1Pe 4:8 lj. pokriva mnoštvo greha

1Jv 4:8 Bog je lj.

1Jv 5:3 lj. prema Bogu znači držati se

Ju 21 održati se u Božjoj lj.

Ot 2:4 izgubio si lj. koju si imao u početku

LJUBAZNO

 1Ko 4:13 Kad nas kleveću, odgovaramo lj.

LJUBAZNOST

 Del 28:2 pokazali su nam posebnu lj.

LJUBOMORA

 Psl 14:30 lj. je trulež u kostima

LJUBOMORAN

 Psl 6:34 žestok je bes lj. muža

LJUPKOST

 Psl 31:30 Lj. lažna, lepota prolazna

LJUT

 Ef 4:26 Sunce da ne zađe, a da ste vi još lj.

LJUTNJA

 Le 19:18 nemoj gajiti lj.

M

MAČ

 1Sa 17:47 Jehova ne spasava m.

Mt 26:52 koji se m. hvataju od m. će i poginuti

Ef 6:17 m. duha, Božju reč

Jev 4:12 Božja reč je oštrija od m.

MAČEVI

 Is 2:4 prekovati svoje m. u raonike

MAGARAC

 Za 9:9 tvoj kralj jaše na m.

MAGARICA

 Br 22:28 Jehova učinio da m. progovori

MAGIJA

 Pz 18:10 nikog ko bi se bavio m.

Del 19:19 bavili m. spalili su knjige

MAGOG

 Jzk 38:2 prema Gogu iz zemlje M.

MAJKA

 Iz 20:12 Poštuj svog oca i svoju m.

Ps 27:10 Čak i ako me otac i m. ostave

Psl 23:22 ne preziri svoju m. kad ostari

Lu 8:21 Moja m. i moja braća su ovi

Jv 19:27 rekao učeniku: Evo ti m.

Ga 4:26 gornji Jerusalim je naša m.

MAKEDONIJA

 Del 16:9 Dođi u M. i pomozi nam

MALI

 Is 60:22 Od m. će postati hiljada

MALO STADO

 Lu 12:32 Ne boj se, m.

MALTA

 Del 28:1 na ostrvu koje se zove M.

MANA (hrana s neba)

 Iz 16:31 Izraelci su tu hranu nazvali m.

IN 5:12 M. je prestala da se pojavljuje

MANA (nedostatak)

 Le 22:21 Na životinji ne bude m.

MANASIJA

 2Le 33:13 M. shvatio Jehova pravi Bog

MANJI

 Lu 9:48 ko se ponaša kao m.

MARIJA (1)

 Mr 6:3 tesar, M. sin

MARIJA (2)

 Lu 10:39 M. je slušala

Lu 10:42 M. je izabrala ono što je najbolje

Jv 12:3 M. je uzela skupoceno mirisno ulje

MARIJA (3)

 Mt 27:56 Među njima M. Magdalena

Lu 8:2 M. Magdalena, izašlo sedam demona

MARIJA (4)

 Mt 27:56 M., majka Jakova i Josifa

MARIJA (5)

 Del 12:12 kuću M., majke Jovana

MARIJA (6)

 Br 12:1 M. i Aron protiv Mojsija

MARKO

 Ko 4:10 Varnavin rođak M.

MARLJIV

 Psl 21:5 Planovi m. čoveka će uspeti

Ri 12:11 Budite m., a ne lenji

Jev 6:11 svako od vas neka ostane tako m.

MARLJIVOST

 Psl 12:27 m. je dragoceno blago

MARTA

 Lu 10:41 M., brineš se

MASLINA

 Ps 52:8 kao m. u Božjem domu

Ri 11:17 kao divlja m. nakalemljen

MASLINSKA GORA

 Lu 22:39 pošao na M.

Del 1:12 M., koja je blizu Jerusalima

MED

 Iz 3:8 u zemlju u kojoj teče m. i mleko

Psl 25:27 Nije dobro jesti previše m.

MEDVEDICA

 Is 11:7 Krava i m. zajedno će jesti

MEDVEĐI

 1Sa 17:37 izbavio iz lavljih i m. kandži

MELHISEDEK

 Pst 14:18 M., kralj Salima, sveštenik

Ps 110:4 zauvek biti sveštenik poput M.

MENJATI SE

 Mal 3:6 ja sam Jehova i ja se ne m.

MERA

 Lu 6:38 kakvom m. merite

MERILO

 2Ti 1:13 Neka ti m. bude ispravno učenje

MESEC

 Jl 2:31 m. će se pretvoriti u krv

Lu 21:25 znakova na suncu, m. i zvezdama

MESEČNI CIKLUS

 Le 15:19 žena ima m., nečista

Le 18:19 odnose sa ženom dok je nečista zbog m.

MESIJA

 Da 9:25 do M., Vođe, proći će

Da 9:26 posle 62 nedelje M. pogubljen

Jv 1:41 Našli smo M.!

Jv 4:25 Znam da dolazi M., Hrist

MESO

 Psl 23:20 koji proždrljivo jedu m.

MEŠATI SE

 1Ti 5:13 m. se u tuđe poslove

1Pe 4:15 ne trpi zato što se m. u tuđe poslove

MIHAILO

 Da 10:13 M., jedan od najviših knezova

Da 12:1 U to vreme ustaće M.

Ot 12:7 M. i njegovi anđeli borili su se

MILOSRDAN

 Pz 4:31 Jehova je m. Bog

Ps 78:38 Ali on je bio m., opraštao im je

Mt 5:7 Srećni su m.

Lu 6:36 Budite m., kao vaš Otac

Ja 5:11 Jehova je veoma samilostan i m.

MILOSRĐE

 1Le 21:13 njegovo m. veoma veliko

Ne 9:19 u svom velikom m. nisi ih ostavio

Psl 28:13 ko ih priznaje, ukazaće mu se m.

Mt 9:13 Hoću m., a ne žrtvu

2Ko 1:3 Otac m. i Bog svake utehe

Ja 2:13 M. odnosi pobedu nad sudom

MILOST

 Is 26:10 zlome ukaže m., neće naučiti

2Ko 6:2 sada je vreme m.

MINA

 Lu 19:16 tvoja m. je donela deset mina

MIR

 Ps 29:11 Jehova će blagosloviti svoj narod m.

Ps 37:11 uživaće u izobilju m.

Ps 72:7 vladati m. sve dok bude meseca

Ps 119:165 Velik m. imaju koji vole tvoj zakon

Psl 17:1 Bolji je komad suvog hleba s m.

Is 9:7 m. neće biti kraja

Is 48:18 Tvoj m. bi bio kao reka

Is 54:13 tvoji sinovi će imati veliki m.

Is 57:21 Nema m. zlima

Is 60:17 Postaviću ti m. za nadglednika

Jer 6:14 M. je!, a m. nema

Mr 9:50 budite u m. jedni s drugima

Jv 14:27 Ostavljam vam m., dajem vam svoj m.

Del 9:31 za skupštinu nastupilo razdoblje m.

Ri 5:1 ostanimo u m. s Bogom preko Isusa

Ri 8:6 razmišljanje svojstveno duhu donosi m.

Ri 12:18 budite u m. sa svim ljudima

Fp 4:7 Božji m. čuvaće vaše srce

1So 5:3 M. i sigurnost!, iznenada uništenje

1Pe 3:11 teži za m. i gradi ga

Ot 6:4 dobio vlast da uzme m. sa zemlje

MIRAN

 Is 32:18 narod će živeti u m. mestima

1Pe 3:4 m. i blag duh

MIRIJADE

 Ot 5:11 Bilo ih je na m. mirijada

MIRNO

 Psl 14:30 M. srce daje život telu

1So 4:11 Trudite se da m. živite

MIROTVORCI

 Mt 5:9 Srećni su m.

MISAO

 2Ko 10:5 svaku m. da bi se pokorila Hristu

MISLI

 Ps 26:2 pročisti moje najskrivenije m.

Ps 139:17 Kako su dragocene tvoje m., Bože!

Ps 146:4 tog dana propadnu sve njegove m.

Is 55:8 moje m. nisu vaše m.

Is 65:17 što je pre bilo neće dolaziti u m.

MISLITI

 Ps 8:4 Šta je čovek da na njega m.?

Ri 12:3 ne m. previsoko o sebi

Fp 3:19 m. samo na ono što je zemaljsko

Ko 3:2 M. na ono što je na nebu

MIŠLJENJE

 Ri 14:1 nikoga ne osuđujte zbog m.

MITO

 Pro 7:7 m. kvari srce

MLAD

 Ps 110:3 m. ratnici kao kapi rose

MLADIĆI

 Psl 20:29 M. je slava njihova snaga

MLADOST

 Jov 33:25 telo svežije nego u m.

Ps 71:17 ti me učiš od moje m.

Mr 10:20 držim se toga od svoje m.

1Ti 4:12 ne potcenjuje zbog tvoje m.

MLAK

 Ot 3:16 pošto si m.

MLEKO

 Iz 3:8 zemlju u kojoj teče med i m.

Is 60:16 pićeš m. naroda

Jev 5:12 Postali ste takvi da vam treba m.

1Pe 2:2 želju za čistim m. Božje reči

MNOŠTVO

 Iz 23:2 Ne povodi se za m.

Jov 31:34 Jesam li se plašio m.?

MOĆ

 Psl 28:16 Nerazuman vođa zloupotrebljava m.

MOJSIJE

 Br 12:3 M. je bio najkrotkiji čovek

Ps 106:32 M. je zbog njih snašla nevolja

Del 7:22 M. se isticao u rečima i delima

2Ko 3:7 nisu mogli da gledaju M. lice

MOLBE

 Ps 20:5 Neka Jehova ispuni sve tvoje m.

MOLITI (SE)

 Da 6:13 nego se m. tri puta na dan

Mt 5:44 m. se za one koji vas progone

Mt 6:9 M. se, dakle, ovako

Mt 7:7 M. i daće vam se

Mr 1:35 ujutru otišao na pusto mesto i m. se

Mr 11:24 dobili sve za šta se m.

Lu 5:16 odlazio na pusta mesta da bi se m.

Del 12:5 Petar u zatvoru, skupština se m.

Ri 8:26 ne znamo za šta treba da se m.

2Ko 5:20 mi m.: Pomirite se s Bogom

Ef 3:20 neizmerno više od svega što m.

1So 5:17 Neprestano se m.

2So 3:1 m. se za nas, da se reč širi

Fm 9 ja te m. da to uradiš iz ljubavi

1Jv 5:14 m. u skladu s njegovom voljom

MOLITVA

 Ps 141:2 Neka moja m. bude kao kad

Psl 15:8 m. čestitih mu je ugodna

Psl 28:9 čak je i njegova m. mrska

Ri 12:12 Istrajte u m.

Ja 5:15 M. s verom ozdraviće bolesnog

Ja 5:16 Usrdna pravednikova m.

MOLITVE

 Ps 65:2 Ti slušaš m.

1Pe 3:7 vaše m. naići na prepreku

Ot 8:4 Dim iz kadionice zajedno s m. svetih

MORE

 Iz 14:21 pretvarao m. dno u suvo tlo

Is 57:20 zli su kao uzburkano m.

MOTIVI

 Psl 16:2 Jehova prosuđuje m.

MRAK

 Is 60:2 m. će pokriti zemlju

So 1:15 dan tame i m.

MRAV

 Psl 6:6 Idi k m., lenštino

MRAVI

 Psl 30:25 m. leti sebi spremaju hranu

MREŽA

 Mt 13:47 Kraljevstvo uporediti s m.

MREŽE

 Lu 5:4 bacite m. i lovite

MRTAV

 Pro 9:5 m. ne znaju ništa

Lu 15:24 jer mi je ovaj sin bio m. i oživeo je

Lu 20:38 On nije Bog m., nego živih

Ef 2:1 iako ste bili m. zbog svojih prestupa

MRZETI

 Le 19:17 Ne m. svog brata

Ps 45:7 Ti m. zlo

Ps 97:10 Vi koji volite Jehovu, m. zlo

Psl 6:16 šest stvari koje Jehova m.

Psl 8:13 Bojati se Jehove znači m. zlo

Am 5:15 M. zlo, a volite dobro

Mt 24:9 m. zbog mog imena

Lu 6:27 činite dobro onima koji vas m.

Jv 7:7 Svet m. mene, jer ja svedočim

Jv 15:25 M. su me bez razloga

Ri 12:9 M. zlo, čvrsto se držite dobra

1Jv 3:15 Ko god m. svog brata, ubica je

MUČENIČKI STUB

 Mt 10:38 Ko ne prihvati m.

Lu 9:23 neka uzme svoj m. i nosi ga svaki dan

MUDAR

 Ps 119:98 čine me m. od mojih neprijatelja

Psl 3:7 Ne misli za sebe da si m.

Psl 9:9 Pouči m. i biće još m.

Psl 13:20 Ko se druži s m., postaće m.

Psl 27:11 Budi m., sine moj, i obraduj mi srce

Is 5:21 Teško onima koji su m. u svojim očima

Mt 11:25 ovo sakrio od m. i umnih

1Ko 1:26 nema mnogo m. po ljudskim merilima

Ef 5:15 ne živeti kao nemudri, nego kao m.

MUDRO

 Psl 2:7 Čestitima pomaže da postupaju m.

MUDROST

 Ps 111:10 Strahopoštovanje početak m.

Psl 2:6 Jehova daje m.

Psl 3:21 Čuvaj m. i sposobnost prosuđivanja

Psl 4:7 m. je važnija od svega

Psl 8:11 m. je bolja od dragog kamenja

Psl 24:3 M. se gradi dom

Pro 7:12 m. čuva život onome ko je ima

Pro 10:10 m. donosi uspeh

Mt 11:19 m. opravdavaju njena dela

Lu 21:15 m. kojoj se neće moći suprotstaviti

Ri 11:33 O dubino Božjeg bogatstva, m.

1Ko 2:5 vera ne bi zasnivala na ljudskoj m.

1Ko 2:6 niti m. vladara ovog sveta

1Ko 3:19 m. ovog sveta je ludost

Ko 2:3 U njemu su sakrivena sva blaga m.

Ja 1:5 nedostaje m., neka je traži od Boga

Ja 3:17 m. odozgo je miroljubiva

MUKA

 Jov 6:2 Kad bi se moja m. mogla izmeriti

MUNJA

 Mt 24:27 m. zapara nebo i zasvetli

Lu 10:18 Satana već pao s neba kao m.

MUŠKARAC

 Le 20:13 Ako m. ima odnose s m.

MUŠKARCI

 1Ko 6:9 m. koji imaju odnose s m.

MUŠKI

 1Ko 16:13 držite se m., budite jaki

MUŽ

 1Ko 7:2 neka svaka žena ima svog m.

1Ko 7:14 m. koji nije vernik posvećen je

MUŽEVI

 Ef 5:25 M., volite svoje žene

Ko 3:18 Žene, budite podložne svojim m.

N

NACRTI

 1Kr 6:38 dom završen u skladu s n.

NAČAS

 Is 26:20 Sakrij se n. dok ne prođe gnev

NAČELA

 1Ko 4:17 podsetiti na n. kojih se držim

Ga 4:9 vraćate se bezvrednim n.

NAČIN

 Del 1:11 doći će na isti n.

NADA

 Ps 146:5 Srećan koji n. polaže u Jehovu

Ri 8:24 Imajući tu n., mi smo spaseni

Ri 12:12 Radujte se zbog svoje n.

Ri 15:4 svojom istrajnošću imamo n.

Ef 1:18 jasno videli kakvu ste n. dobili

Ef 2:12 Bili ste bez n. i bez Boga u svetu

Jev 6:19 n. je sidro duše

NADAHNUĆE

 1Le 28:12 nacrt dobijen pod n.

NADAHNUTO

 2Ti 3:16 Celo Pismo je n. od Boga

NADAPOSTOLI

 2Ko 11:5 nisam lošiji od vaših n.

NADATI SE

 Mt 24:44 doći će kad se najmanje n.

NADGLEDNICI

 Del 20:28 sveti duh postavio za n.

1Pe 5:2 služeći kao n. dragovoljno

NADGLEDNIK

 Is 60:17 Postaviću ti mir za n.

1Ti 3:1 Ako neko želi da služi kao n.

NADMETATI SE

 Ga 5:26 ne n. se jedni s drugima

NADOKNADA

 1Ko 9:18 propovedam bez n.

NADOKNADITI

 Iz 21:36 neka n. bika za bika

NADVLADATI

 Ps 119:133 ne daj da me n. ikakvo zlo

Jer 1:19 boriti protiv tebe, ali te neće n.

NAGRADA

 Jer 39:18 Dobićeš svoj život kao n.

1Ko 9:24 samo jedan dobija n.

Ef 1:18 blagoslove čuva kao n. za svete

Ko 2:18 Pazite da ne ostanete bez n.

Ko 3:24 od Jehove dobiti n.

NAGRADITI

 Ru 2:12 Neka te Jehova n.

NAGRAĐIVATI

 Jev 11:6 verovati da on postoji i n.

NAIN

 Lu 7:11 uputio se u grad koji se zove N.

NAJMANJE

 Lu 16:10 veran u n., veran je i u mnogome

NAJSKRIVENIJI

 Ot 2:23 ispituje n. misli

NAJVAŽNIJE

 Fp 1:10 prosuditi šta je n.

NAKLONOST

 Mr 10:21 Isus osetio n. prema njemu

NAMERA

 Psl 16:4 učinio da sve služi njegovoj n.

Ri 9:11 u skladu s Božjom n. izbor ne zavisi

Ef 3:11 u skladu s večnom n.

NAMERE

 Psl 15:22 N. propadaju kad nema dogovora

Psl 19:21 Mnogo je n. u čovekovom srcu

NAMERNO

 Jev 10:26 ako n. grešimo

NAPISANO

 Ri 15:4 nekada n., nama za pouku

1Ko 4:6 Ne idite preko onoga što je n.

NAPREDAK

 1Ti 4:15 n. svima očigledan

NAPREDOVATI

 Fp 3:16 koliko god da smo već n.

NAPREZATI SE

 Lu 13:24 Snažno se n.

NAPUNITI

 Pst 1:28 n. zemlju i podložite je

NAPUSTITI

 Ps 37:28 Jehova neće n. verne sluge

Jev 13:5 nipošto te neću n.

NARAŠTAJ

 Mt 24:34 ovaj n. neće proći

NAREDITI

 Del 5:28 Strogo vam n. da ne poučavate

NAROD

 Iz 19:6 kraljevstvo sveštenika i sveti n.

Ps 33:12 Srećan je n. čiji je Bog Jehova

Is 66:8 Može li se n. odjednom roditi?

Mt 21:43 dato n. koji donosi plodove

Mt 24:7 Ustaće n. na n.

1Pe 2:9 izabrani rod, sveti n.

NARODI

 Pst 22:18 blagosloviće se svi n.

Mt 25:32 Svi n. biće pred njim

Del 17:26 Od jednog čoveka stvorio sve n.

NASILJE

 Pst 6:11 Zemlja se napunila n.

Ps 5:6 Jehovi su odvratni koji se služe n.

Ps 11:5 mrzi onoga ko voli n.

Ps 72:14 Izbaviće ih od ugnjetavanja i n.

NASLEDITI

 Mt 5:5 krotki će n. zemlju

Mt 25:34 n. Kraljevstvo pripremljeno za vas

NASLEDNICI

 Ri 8:17 onda smo i n. – Božji n.

Ga 3:29 n. u skladu sa obećanjem

NASLEDSTVO

 Br 18:20 Ja sam tvoj deo i tvoje n.

Tu 3:24 Jehova je moje n.

Da 12:13 dobićeš n. kad se navrše dani

1Pe 1:4 n. koje je neuprljano i neprolazno

NASMEJATI SE

 Pst 18:13 Zašto se Sara n.?

NASTOJNICI

 1Ko 4:2 od n. se očekuje da budu verni

NASTOJNIK

 Lu 12:42 Ko je zapravo verni n.?

NATAN

 2Sa 12:7 N. rekao: Ti si taj čovek!

NAUČITI

 Pz 4:10 Sakupi narod kako bi n.

Ps 143:10 N. me da činim što je po tvojoj volji

Fp 4:9 u skladu sa onim što ste n.

NAVIN

 Iz 33:11 sluga i pomoćnik Isus, N. sin

NAVODITI

 Mt 5:29 desno oko n. na greh

Mt 13:41 sakupiti sve koji druge n. na greh

NAVUHODONOSOR

 Da 2:1 N. je usnio snove

NEBESA

 Ps 8:3 Kad gledam n., mesec i zvezde

Ps 19:1 N. objavljuju Božju slavu

NEBO

 Pst 15:5 pogledaj n. i prebroj zvezde

Jv 3:13 Niko nije uzašao na n.

2Ko 12:2 odnesen do trećeg n.

Ko 1:23 propovedala se svim ljudima pod n.

Ko 3:2 Mislite na ono što je na n.

2Pe 3:13 očekujemo novo n. i novu zemlju

NEČIST

 Le 13:45 Neka viče: N., n.!

Jov 14:4 Može li n. roditi čistog?

Ri 1:24 dopustio da postupaju po n. željama

NEČISTOĆA

 Ko 3:5 sklonosti vašeg tela: blud, n.

NEČUVENO

 Jv 6:60 Ovo je n.! Ko može da sluša

NEDELJA

 1Ko 16:2 prvog dana u n., na stranu

NEDELJE

 Da 9:24 Sedamdeset je n. određeno

NEDOSTAJATI

 Fp 1:8 svedok da mi svi vi n.

NEDOSTOJNO

 1Ko 11:27 n. pije iz Gospodove čaše

NEDRA

 Is 40:11 nosiće ih u n.

NEFILIMI

 Pst 6:4 rađale sinove, zvali se n.

NEGOVATI

 Ef 5:29 nego ga hrani i n.

NEISCRPNO

 Lu 12:33 n. blago na nebesima

NEISKUSAN

 Ps 19:7 daju mudrost n.

Psl 22:3 n. trpe posledice

NEISTINE

 Iz 23:1 Nemoj širiti n.

NEIZMERNO

 Ef 3:20 n. više od svega što molimo

NEJASAN

 1Ko 14:8 ako truba oglasi n. poziv

NEM

 Is 35:6 jezik n. radosno će klicati

Is 53:7 ovca n. pred onima koji je strigu

NEMARAN

 Psl 19:15 n. čovek će gladovati

NEMARNO

 Jer 48:10 n. izvršava zadatak

NEMOGUĆE

 Pst 18:14 Zar je Jehovi išta n.?

Jov 42:2 da ti ništa nije n.

Mt 19:26 Ljudima je n., ali Bogu je sve moguće

NEOBRAZOVAN

 Del 4:13 Petar i Jovan, n. i obični

NEODLUČAN

 1Kr 18:21 Dokle ćete biti n.?

Ja 1:8 on je n., nepostojan

NEOSETLJIVO

 Mt 13:15 srce naroda postalo n.

NEOSETLJIVOST

 Mr 3:5 zbog n. njihovog srca

NEOŽENJEN

 1Ko 7:32 N. čovek brine za Gospodovo

NEPOBITAN

 Del 9:22 n. dokazi da je Isus Hrist

NEPOKOLEBLJIV

 1Ko 16:13 Budite n. u veri

1Pe 5:10 Bog će vas učiniti n.

NEPOŠTENO

 Da 6:4 nikakav propust niti išta n.

NEPOZNAT

 2Ko 2:11 njegove namere nam nisu n.

NEPRAVDA

 Pz 32:4 Bog nikad ne čini n.

Pro 4:1 Moć je u rukama onih koji im čine n.

1Ko 6:7 Zašto radije ne podnesete n.?

2Ti 2:24 da strpljivo podnosi n.

1Pe 2:19 Bogu je ugodno ako neko trpi n.

NEPRAVEDAN

 Psl 15:27 Ko stiče n. dobitak

Ri 9:14 Da li je Bog n.? Nipošto!

1Ko 6:9 n. ljudi neće naslediti Kraljevstvo

NEPRAVEDNIK

 Del 24:15 uskrsnuti pravednike i n.

NEPREDVIĐEN

 Pro 9:11 vreme nevolje, n. događaji

NEPRIJATELJ

 Ri 12:20 n. gladan, nahrani ga

NEPRIJATELJI

 Ps 110:2 Idi među n. i pokori ih!

Mt 5:44 Volite svoje n.

Mt 10:36 Čoveku će n. biti njegovi ukućani

NEPRIJATELJSTVO

 Pst 3:15 n. između tebe i žene

NEPRILIKE

 Ps 94:20 n. služeći se zakonom

NEPRIRODAN

 Ju 7 zadovoljavanju n. želja

NEPROMIŠLJEN

 Jov 6:3 moje reči su bile n.

Psl 12:18 N. reči probadaju poput mača

NEPROSPAVAN

 2Ko 11:27 u mnogim n. noćima

NERASPADLJIVO

 1Ko 15:42 uskrsava n.

NERED

 1Ko 14:33 Bog nije Bog n., nego mira

NEROTKINJA

 Iz 23:26 Nijedna žena neće biti n.

Is 54:1 Kliči od radosti, n.

NESMETANO

 1Ko 7:35 da n. služite Gospodu

NESPOKOJAN

 Ps 94:19 Kad me obuzmu n. misli

NESTRPLJIV

 Psl 14:29 n. pokazuje svoju ludost

NEUREDNO

 1So 5:14 opominjete one koji n. žive

2So 3:6 klonite se svakog brata koji živi n.

NEVERAN

 Mal 2:15 ne budite n. ženi mladosti

NEVERNICI

 1Ko 6:6 na sud, i to pred n.?

2Ko 6:14 Ne uprežite se u isti jaram s n.

NEVESTA

 Ot 21:9 pokazaću ti n., Jagnjetovu ženu

NEVIDLJIV

 Ri 1:20 on n., njegova svojstva se vide

Jev 11:27 kao da vidi onog koji je n.

NEVOLJA

 Iz 11:1 Pustiću još jednu n. na faraona

2Sa 22:7 U n. sam prizivao Jehovu

Jov 36:15 izbavlja one koji su u n.

Ps 119:50 To mi je uteha u n.

Ps 119:71 Dobro je što trpim n.

Is 38:14 Jehova, u velikoj sam n. Zaštiti me!

Mt 24:21 tada će biti velika n.

Ri 5:3 radujmo se, jer n. vodi do istrajnosti

Ri 12:12 Budite postojani u n.

2Ko 4:17 naša n., koja je trenutna

Ot 7:14 To su oni koji dolaze iz velike n.

NEVOLJE

 Ps 34:19 Pravednik ima mnogo n.

Ps 46:1 pomoć koja se u n. lako nalazi

Del 14:22 ući ćemo u Kraljevstvo kroz n.

2So 1:4 sa istrajnošću i verom podnosite n.

Ot 18:4 da vas ne bi zadesile njene n.

NEZAHVALAN

 Psl 29:21 Sluga kom se povlađuje n.

NEZASLUŽENA DOBROTA

 Jv 1:17 n. preko Isusa

1Ko 15:10 n. nije bila uzaludna

2Ko 6:1 da ispunite svrhu Božje n.

2Ko 12:9 Dovoljna ti je moja n.

NEZNABOŠCI

 Lu 21:24 dok se ne završe vremena n.

NEZNANJE

 1Ti 1:13 činio sam to u n.

NEZNATAN

 Ps 119:141 Ja sam n. i prezren

NEZREO

 Ri 14:1 Prihvatite onoga ko je n. u veri

NIKADA

 Pst 18:25 Ti n. ne bi tako postupio

NINIVA

 Jon 4:11 meni da ne bude žao N.

NIŠTA

 Ga 6:3 misli da je nešto, a zapravo nije n.

NIŠTAVILO

 Is 41:29 kipovi su vetar i n.

NOĆ

 Ps 19:2 iz n. u n. otkrivaju znanje

Ri 13:12 N. je na izmaku, dan se približio

NOGE

 Is 52:7 divne n. onoga koji donosi dobru vest

Jv 13:5 počeo da pere n. učenicima

Ri 16:20 pod vašim n. zdrobiti Satanu

NOJE

 Pst 6:9 N. je živeo po Božjoj volji

Mt 24:37 kao što je bilo u N. danima

NOSITI

 Ri 15:1 jaki n. slabost onih koji nisu jaki

NOV

 Is 65:17 ja stvaram n. nebo i n. zemlju

Jv 13:34 Dajem vam n. zapovest

Ot 21:1 n. nebo i n. zemlju

NOVAC

 Pro 7:12 n. je zaštita, prednost mudrosti

Pro 10:19 n. pribavlja sve

1Ti 6:10 ljubav prema n. je koren svakog zla

Jev 13:5 ne bude ljubavi prema n.

NOVO

 Is 42:9 sada vam javljam nešto n.

Del 17:21 kažu ili čuju nešto n.

Ot 21:5 Evo, sve činim n.

NJ

NJIVA

 Mt 13:38 nj. je svet

1Ko 3:9 vi ste Božja nj.

O

OBEĆANJA

 2Ko 1:20 Božja o., posredstvom njega „da“

OBEĆANJE

 1Kr 8:56 nijedno o. nije neispunjeno

Ps 15:4 Drži se o., i kad mu je to na štetu

Jev 10:23 veran je onaj koji je dao o.

OBELEŽITI

 2So 3:14 o. ga i nemojte se družiti

OBESHRABRITI SE

 2Le 15:7 jaki, nemojte se o.

Psl 24:10 Ako se o. u dan nevolje

Ko 3:21 ne razdražujte decu da se ne o.

OBIČAN

 Del 4:13 Petar i Jovan, neobrazovani i o.

Ja 5:17 Ilija je bio o. čovek kao i mi

OBILNO

 Psl 11:24 Neko o. deli, a ima sve više

OBILJE

 Lu 12:15 i kad neko ima o., njegov život

OBJAŠNJAVATI

 Del 17:3 o. im je i dokazivao

OBJAVITI SE

 Iz 9:16 da se moje ime o. po zemlji

Ri 8:19 iščekuje da se o. slava Božjih sinova

OBJAVLJIVATI

 Del 5:42 bez prestanka o. vest

1Ko 11:26 o. Gospodovu smrt, dok on ne dođe

Jev 10:23 nepokolebljivo o. svoju nadu

OBLACI

 Pro 11:4 ko gleda na o., nikad neće žeti

Mt 24:30 Sina čovečjeg kako dolazi na o.

OBLAK

 Jev 12:1 okruženi smo velikim o. svedoka

OBLIKOVATI

 Ri 12:2 ne dajte da vas o. ovaj svet

1Pe 1:14 ne dajte da vas i dalje o. želje

OBMANJIVATI

 Le 19:13 Ne o. svog bližnjeg

OBOGATITI (SE)

 Psl 10:22 Blagoslov od Jehove o.

2Ko 6:10 kao na siromašne, a mnoge o.

1Ti 6:9 odlučili da se o. upadaju u iskušenja

OBRADOVATI

 Psl 27:11 Budi mudar, o. mi srce

OBRAZ

 Mt 5:39 ošamari po desnom o., okreni drugi

OBREZAN

 1Ko 7:19 Nije važno da li je neko o.

OBREZANJE

 Ri 2:29 o. srca po duhu

OBUČAVANJE

 1Pe 5:10 Bog će dovršiti vaše o.

OBUČEN

 Psl 7:10 žena o. kao bludnica

OBUĆI (SE)

 Ko 3:12 o. se u najdublju samilost

Ja 2:15 brat ili sestra nemaju šta da o.

OBUZDAVATI

 Psl 10:19 ko o. svoje usne, razborit

2Ko 10:5 o. svaku misao

OBZIRAN

 Ps 41:1 koji je o. prema bespomoćnom

OBZNANITI

 Jv 1:18 on ga je o.

Ri 10:10 ustima se o. vera

OČEKIVATI

 Ri 8:25 to istrajno o.

OČI

 Ps 115:5 o. imaju, ali ne vide

Psl 15:3 Jehovine o. su na svakom mestu

OČISTITI (SE)

 Ps 51:2 o. me od mog greha

Da 12:10 Mnogi će se o.

2Ko 7:1 o. se od svake prljavštine

OČIŠĆENJE

 Le 16:34 da se izvrši obred o.

OČNA MAST

 Ot 3:18 Kupi o. da progledaš

ODAN

 1Ti 4:7 vežbaj se u tome da budeš o. Bogu

ODANO

 2Ti 3:12 svi koji žive o. Bogu progonjeni

ODANOST BOGU

 Jov 27:5 neću se odreći svoje o.!

1Ti 4:8 o. je korisna u svakom pogledu

1Ti 6:6 o. zaista donosi veliku korist

ODAZVATI SE

 Is 65:24 Pre nego što prizovu, o. se

ODBACITI

 Jer 8:9 Oni su o. Jehovinu reč

1So 4:8 ne o. čoveka, nego Boga

ODBAČEN

 1Ko 9:27 da ne bih i sam bio o.

ODBRANITI

 1Pe 3:15 uvek spremni da o. nadu

ODEĆA

 Pst 3:21 Bog načinio o. od kože

ODGAJATI

 Psl 22:6 O. dete prema putu kojim da ide

ODGOVARATI

 Psl 18:13 Ko o. pre nego što sasluša

ODGOVOR

 Psl 15:1 Blag o. utišava gnev

ODGOVORAN

 Jzk 3:18 smatrati o. za njegovu smrt

ODGOVORITI

 Psl 15:23 raduje se kad mudro o.

Psl 15:28 pravednik razmišlja šta da o.

Ko 4:6 da biste znali svakome da o.

ODLIČNO

 Mt 25:21 O., dobri i verni robe!

ODLUTALI

 Jzk 34:4 ne dovodite nazad o.

ODLUTATI

 Jev 2:1 da ne bismo o. s pravog puta

ODMARATI SE

 Lu 12:19 O. se, jedi, pij, uživaj

ODRASTAO

 Ef 4:13 dok ne postanemo o. ljudi

ODREĆI SE

 Psl 30:9 zasitio, pa se o. tebe

Mt 16:24 o. sebe i uzme mučenički stub

Mr 14:30 tri puta ćeš me se o.

Lu 14:33 ko se ne o. svega što ima

Del 26:11 prisiljavao sam ih da se o. vere

Fp 2:7 o. se svega i postao je poput roba

Ti 1:16 o. se Boga svojim delima

ODSPAVATI

 Psl 6:10 Dok malo o., odremaš

ODUSTATI

 2Ko 4:1 ovu službu imamo, ne o.

2Ko 4:16 Zato ne o.

ODVAŽITI SE

 1So 2:2 uz pomoć našeg Boga o. se

ODVAŽNO

 Ef 6:20 da bih mogao o. govoriti

ODVEZATI

 Mt 18:18 šta god o. na zemlji

ODVOJITI

 Mt 25:32 on će o. ljude jedne od drugih

OGADITI SE

 Br 21:5 nikakav hleb već nam se o.

OGLEDALO

 1Ko 13:12 vidimo nejasan odraz u o.

2Ko 3:18 poput o. odražavamo Jehovinu slavu

Ja 1:23 posmatra svoje lice u o.

OGORČENOST

 Ef 4:31 Odbacite svu o., ljutnju

OGOVARATI

 Psl 20:19 ko voli da o.

1Ti 5:13 o., mešaju se u tuđe poslove

OGRADA

 Lu 19:43 podići o. od zašiljenih kolaca

OHOL

 Ps 19:13 Čuvaj svog slugu od o. dela

Ja 4:6 Bog se suprotstavlja o.

OHOLOST

 Psl 11:2 Kad dođe o., dođe i sramota

OHRABRITI SE

 1Sa 30:6 David se o., jer se pouzdao

Del 28:15 Kad ih je ugledao, Pavle se o.

Ri 1:12 da se uzajamno o.

1Ko 14:31 da svi nešto nauče i da se svi o.

OJAČATI

 Is 35:3 O. klonule ruke

Is 41:10 Ja ću te o. i pomoći ću ti

Lu 22:32 kad se vratiš, o. svoju braću

OKLOP

 Ef 6:14 o. pravednosti

OKO

 Mt 5:38 O. za o. i zub za zub

Mt 6:22 tvoje o. usmereno samo na dobro

1Ko 2:9 Što o. nije videlo i uho nije čulo

1Ko 12:21 O. ne može reći ruci: Ne trebaš mi

1Ko 15:52 u tren o.

OKREPA

 Del 3:19 da bi vam došla o.

OKREPITI

 Mt 11:28 Dođite k meni, i ja ću vas o.

OKRUTAN

 Psl 11:17 o. čovek navlači nevolju

Psl 12:10 zli je o. čak i kad milosrdno postupa

OKUPATI SE

 2Kr 5:10 o. se sedam puta u Jordanu

OKUPLJENO MNOŠTVO

 Ps 22:25 Hvaliću te usred o.

Ps 40:9 Usred o. objavljujem dobru vest

OKUSITI

 Jev 6:4 o. nebeski dar

OLAKŠANJE

 2So 1:7 trpite nevolju, doći će o.

OLTAR

 Pst 8:20 Noje je podigao o.

Iz 27:1 Napravi o. od akacijinog drveta

Mt 5:24 ostavi dar pred o.

Del 17:23 o. Nepoznatom Bogu

OPASNOST

 Psl 22:3 Pametan vidi o. i sklanja se

Ri 16:4 zbog mene su izložili svoj život o.

2Ko 11:26 u o. u gradu, u o. u pustinji

OPIJATI SE

 Ef 5:18 ne o. se vinom

OPIS

 Iz 26:30 Podigni šator prema o.

OPOMENE

 Ps 119:24 Volim tvoje o.

Psl 3:11 ne odbacuj Jehovine o.

Psl 23:13 Ne uskraćuj o. detetu

OPOMENUTI

 Jzk 3:17 moraš ih o. u moje ime

Jzk 33:9 ako o. onog ko je zao

OPOMINJATI

 Ot 3:19 one koje volim ukoravam i o.

OPRAN

 1Ko 6:11 o. ste, posvećeni ste

OPRAŠTATI

 Ne 9:17 Bog koji rado o.

Ps 103:3 On o. sve tvoje grehe

Psl 17:9 Ko o. prestup, traži ljubav

OPRATI

 Ps 51:2 O. me sasvim od mog prestupa

OPREMA

 Ef 6:13 uzmite svu Božju ratnu o.

OPREMITI

 Jev 13:21 o. vas svime što je potrebno

OPREMLJEN

 2Ti 3:17 o. za svako dobro delo

OPREZAN

 Psl 14:16 Mudar je o. i kloni se zla

Mt 10:16 o. kao zmije, bezazleni kao golubovi

OPROSNA GODINA

 Le 25:10 To neka vam bude o.

OPROSTITI

 Ps 25:11 o. mi prestup, iako je velik

Is 55:7 jer Bog će mu velikodušno o.

Mt 6:14 ako vi opraštate, Otac će o. vama

Mt 18:21 koliko puta treba da o. bratu?

Ko 3:13 Jehova velikodušno o. vama

OPROŠTENJE

 Mt 26:28 krv proliti radi o. greha

OPSEDNUT

 Mt 8:28 dva čoveka o. demonima

1Ti 6:4 o. svađama i raspravama

OPTUŽBA

 1Ti 5:19 o. protiv starešine

OPTUŽITI

 Ri 8:33 Ko će o. Božje izabranike

ORLOVI

 Is 40:31 Podići se na krilima kao o.

ORUŽJE

 Is 54:17 Nikakvo o. načinjeno protiv tebe

2Ko 10:4 o. našeg ratovanja nije telesno

OSAMLJIVATI SE

 Psl 18:1 ko se o. ide za sebičnim

OSIROMAŠITI

 Psl 30:9 da ne o., da ne bih krao

OSKUDEVATI

 Fp 4:12 Znam šta znači o., a i imati

OSLANJATI SE

 Psl 3:5 na svoj razum nemoj se o.

1Pe 4:11 neka se o. na snagu koju daje Bog

OSLEPITI

 Pst 19:11 Potom su o. ljude

OSLOBODITI

 Jv 8:32 istina će vas o.

OSLOBOĐEN

 Ri 6:7 ko je umro, o. je od greha

Ri 6:18 pošto ste o. od greha

OSLONAC

 Psl 3:26 Jehova će biti tvoj o.

OSNOVE

 Ri 2:20 o. znanja i istine

OSPOSOBLJEN

 2Ti 2:2 ljudima, koji će tako biti o.

OSRAMOTITI SE

 Ps 25:3 uzda u tebe, neće se o.

OSTARITI

 Ps 37:25 Bio sam mlad i o. sam

OSTATAK

 Ot 12:17 da ratuje sa o. njenog potomstva

OSTATI

 1Jv 2:17 postupa po Božjoj volji o. zauvek

OSTAVITI

 Pz 31:8 neće te napustiti niti o.

1Sa 12:22 Jehova neće o. svoj narod

Ps 27:10 ako me otac i majka o.

Is 1:28 izginuće oni koji o. Jehovu

Mt 19:29 svako ko je o. kuću ili zemlju

Jv 8:29 Nije me o. samog, jer ja uvek činim

OSTVARITI

 Is 55:11 o. ono zbog čega sam je poslao

OSUDA

 1Ko 11:29 jede i pije, navlači na sebe o.

OSUĐEN

 2Ko 1:9 mislili smo da smo o. na smrt

OSUĐIVATI

 Ri 14:4 Ko si ti da o. tuđeg slugu?

Ja 4:12 ko si ti da o. svog bližnjeg?

OSVETA

 Pz 32:35 Moja je o. i moja je odmazda

OSVETITI SE

 Ri 12:19 Ne o. se, voljeni

2So 1:8 o. se onima koji ne poznaju Boga

OSVRTATI SE

 Lu 9:62 stavi ruku na plug pa se o.

OŠTAR

 Psl 15:1 o. reč izaziva bes

OTAC

 Pst 2:24 ostaviti svog o. i svoju majku

Ps 2:7 danas sam ti postao o.

Ps 89:26 Ti si moj O., moj Bog

Ps 103:13 Kao što je o. milosrdan prema deci

Is 9:6 Ime će mu biti Večni O., Knez Mira

Mt 6:9 O. naš, koji si na nebesima

Mt 23:9 nikoga na zemlji ne zovite o.

Lu 2:49 moram biti u domu svog O.

Lu 15:20 o. ga je ugledao, potrčao i zagrlio ga

Jv 5:20 O. pokazuje Sinu sve što sam čini

Jv 10:30 Ja i O. smo jedno

Jv 14:6 Do O. se može doći samo preko mene

Jv 14:9 Ko je video mene, video je i O.

Jv 14:28 O. je veći od mene

Jv 14:28 radovaćete se što odlazim kod O.

OTIĆI

 1Ko 7:15 ako onaj koji nije vernik želi da o.

OTIMATI

 Le 19:13 ne o. ono što je tuđe

Jev 10:34 ni kad su vam o. imovinu

OTKRITI

 Mt 11:25 sakrio od mudrih, a o. deci

1Ko 2:10 nama je Bog to o. svojim duhom

OTKRIVEN

 Ef 3:5 tajna o. apostolima i prorocima

OTKUPITI

 Ps 49:7 niko ne može o. drugog čoveka

Os 13:14 Ja ću o. svoj narod iz vlasti groba

OTKUPNINA

 Ps 49:7 niko ne može platiti Bogu o.

Mt 20:28 Sin došao da život da kao o.

Ri 8:23 oslobođeni svog tela putem o.

OTMIČAR

 Pz 24:7 neka se o. pogubi

OTPADNIK

 Psl 11:9 O. upropašćuje svog bližnjeg

OTPADNIŠTVO

 2So 2:3 dok se najpre ne pojavi o.

OTVRDNUTI

 Jev 3:13 srce ne o. zavedeno grehom

OVCE

 Ps 100:3 narod i o. s njegovog pašnjaka

Jzk 34:12 Brinuću o svojim o.

Mt 25:33 O. postaviti na desnu stranu

Jv 10:27 Moje o. slušaju moj glas

OVČICA

 2Sa 12:3 nije imao ništa osim jedne o.

OVČICE

 Jv 21:16 Brini o mojim o.

OZIJA

 2Le 26:21 Kralj O. je ostao gubav

OŽENITI SE

 Pst 27:46 Ako se i Jakov o. Hetejkom

OŽIVETI

 Is 57:15 da o. duh poniznih

P

PABIRČITI

 Ru 2:8 Voz: nemoj da p. na drugoj njivi

PALICA

 Ot 12:5 gvozdenom p. vladati narodima

PAMETAN

 Psl 12:23 P. ne govori sve što zna

Psl 14:15 p. pazi na svaki svoj korak

Psl 22:3 P. vidi opasnost i sklanja se

PAMTITI

 1Ko 13:5 ne p. zlo

PANJ

 Is 11:1 Mladica iz Jesejevog p.

Da 4:15 ostavite mu p. s korenjem

PARALIZOVAN

 Lu 5:24 rekao p.: uzmi nosila

PAS

 Psl 26:17 čovek koji hvata p. za uši

Pro 9:4 bolje je živom p. nego mrtvom lavu

2Pe 2:22 P. se vraća na svoju bljuvotinu

PASHA

 Iz 12:11 To je P. u čast Jehovi

PASHALNI

 Iz 12:27 p. žrtva u čast Jehovi

1Ko 5:7 Hrist, naše p. jagnje, već žrtvovan

PASTI

 Psl 24:16 ako pravednik i sedam puta p.

Pro 4:10 ako jedan p., drugi će ga podići

1Ko 10:12 ko misli da stoji, neka pazi da ne p.

PASTIR

 Ps 23:1 Jehova je moj P.

Is 40:11 Kao p. on će brinuti o svom stadu

Jzk 37:24 svi će imati jednog p. Davida

Za 13:7 Udari p. i neka se ovce razbeže

Mt 9:36 bili su kao ovce bez p.

Jv 10:11 Dobri p. polaže život za ovce

Jv 10:14 Ja sam dobri p., poznajem svoje ovce

Jv 10:16 jedno stado s jednim p.

PASTIRI

 Jzk 34:2 Teško p., koji brinu o sebi!

Del 20:28 kao p. brinete o Božjoj skupštini

Ef 4:11 neke da budu p. i učitelji

1Pe 5:2 Poput p. brinite o Božjem stadu

PAŠNJACI

 Is 30:23 stoka pasti na prostranim p.

PATNJE

 Ri 8:18 p. ništa u poređenju sa slavom

Jev 2:10 putem p. učini savršenim

1Pe 5:9 znajući da iste p. podnose

PAVLE

 (Videti i SAVLE) 1Ko 1:12 Ja sam P.

PAZITI

 Na 1:7 P. na one koji traže utočište

Del 20:28 P. na sebe

Ef 5:15 dobro p. kako živite

1Ti 4:16 p. kako živiš i kako poučavaš

PAŽLJIVO

 IN 1:8 P. je čitaj dan i noć

Ps 1:2 p. čita njegov zakon dan i noć

PEČAT

 Pes 8:6 Stavi me kao p. na svoje srce

2Ko 1:22 stavio svoj p. na nas

Ef 1:13 preko njega ste kao p. obeleženi

Ot 7:3 dok robovima p. ne obeležimo čela

PEĆ

 Da 3:17 Bog nas može izbaviti iz užarene p.

PEĆINA

 Mt 21:13 od njega pravite razbojničku p.

PESAK

 Pst 22:17 da tvog potomstva bude kao p.

Ot 20:8 biće ih kao morskog p.

PESMA

 Ps 98:1 Pevajte Jehovi novu p.

Del 16:25 Pavle i Sila p. hvalili Boga

PESME

 Ne 12:46 pevanje p. hvale i zahvalnosti

Ko 3:16 duhovnim p. izražavate zahvalnost

PESNICA

 1Ko 9:26 ne udaram p. u prazno

PESNICI

 Del 17:28 neki od vaših p. rekli

PETAO

 Mt 26:34 pre nego što p. zapeva

PETAR

 Mt 14:29 P. hodao po vodi

Lu 22:54 P. je izdaleka išao za njim

Jv 18:10 P. izvukao mač, pa je napao roba

Del 12:5 P. u zatvoru, a skupština se molila

PEVAČI

 1Le 15:16 David rekao da postave p.

PEVATI

 Ps 96:1 P. Jehovi novu pesmu

Ef 5:19 p. Jehovi i pesmom ga hvalite

PIJANICA

 Psl 23:21 p. će osiromašiti

1Ko 5:11 da prestanete da se družite sa p.

PIJANICE

 1Ko 6:10 p. neće naslediti Kraljevstvo

PILAT

 Jv 19:6 P. rekao: nisam našao ništa

PISMO

 Mt 22:29 ne poznajete ni P. ni Božju moć

Lu 24:32 srce gorelo dok nam je tumačio P.

Del 17:2 iznoseći dokaze iz P.

Del 17:11 Svaki dan pažljivo istraživali P.

Ri 15:4 utehom koju daje P. imamo nadu

2Ti 3:16 Celo P. je nadahnuto od Boga

PLAČ

 Is 65:19 više se neće čuti p.

PLAĆEN

 1Ko 7:23 Skupo ste p.

PLAKATI

 Jzk 9:4 znak na čelo ljudima koji tuguju i p.

Os 12:4 P. je i molio ga za blagoslov

Mt 26:75 izašao je napolje i gorko p.

Lu 6:21 Srećni ste vi koji sada p.

Ri 12:15 p. sa onima koji p.

PLANINA

 Pst 7:20 Vode podigle iznad p. vrhova

Da 2:35 postao velika p. i ispunio zemlju

PLANUTI

 Psl 19:19 Ko lako p., snosiće kaznu

PLAŠITI (SE)

 Jov 31:34 Jesam li se p. mnoštva?

Mi 4:4 niko ih neće p.

Fp 1:28 da se nimalo ne p. protivnika

PLAŠLJIV

 2Ti 1:7 nije dao duh koji nas čini p.

PLATA

 Pst 31:7 menjao mi je p. deset puta

Jer 22:13 neće da mu da p.

Ri 6:23 p. za greh je smrt

PLEMENA

 Pst 49:28 Od njih potiče 12 izraelskih p.

PLEMENIT

 Del 17:11 p. od onih u Solunu

1Ko 1:26 nema mnogo mudrih, ni onih p. roda

PLEVA

 So 2:2 pre nego što dan prođe kao p.

PLOČE

 Iz 31:18 dao je Mojsiju dve p.

PLOD

 Pst 3:3 ne dirajte p. da ne biste umrli

Lu 8:15 istrajno donose p.

Jv 15:2 čisti, da bi donela još više p.

Jv 15:8 Ako donosite mnogo p. i pokažete

PLODOVI

 Mt 7:20 prepoznaćete ih po njihovim p.

Mt 21:43 daće se narodu koji donosi dobre p.

Ga 5:22 p. duha su: ljubav, radost

PLUG

 Lu 9:62 stavi ruku na p. pa se osvrće

PLJUVATI

 Mt 26:67 p. su mu u lice i udarali ga

POBACITI

 Iz 23:26 Nijedna žena neće p.

POBEDA

 Ot 6:2 da pobeđuje i da ostvari konačnu p.

POBEDITI

 2Le 20:20 Uzdajte se u proroke i p.

Jv 16:33 budite hrabri, ja sam p. svet

Ot 2:7 Onome ko p. daću da jede s drveta

POBEDNIČKI

 2Ko 2:14 koji nas vodi u p. povorci

POBEĐIVATI

 Ri 8:37 u svemu tome p., uz pomoć

Ri 12:21 uvek p. zlo dobrim

POČECI

 Za 4:10 ko je prezreo dan skromnih p.?

POČETAK

 Is 46:10 od p. proričem šta će na kraju

Mt 24:8 p. strašnih nevolja

POČIVATI

 Da 12:13 P., ali ćeš ustati

POĆI

 Mt 4:20 ostavili mreže i p. za njim

Mt 19:21 A onda p. za mnom

PODELE

 Ri 16:17 pažnju na one koji stvaraju p.

1Ko 1:10 da među vama ne bude p.

PODLOŽAN

 Ri 13:1 svaki čovek bude p. vlastima

Ri 13:5 Zato morate biti p.

Jev 13:17 budite p. onima koji predvode

PODLOŽITI (SE)

 1Ko 15:27 sve p. pod njegove noge

1Pe 2:13 p. se kralju jer je na višem položaju

PODNOSITI

 Avk 1:13 ti ne p. zlobu

Ri 9:22 Bog p. posude gneva

1Ko 4:12 Kad nas progone, strpljivo p.

Ef 4:2 p. jedni druge s ljubavlju

1Pe 2:20 ako p. patnje zato što činite dobro

PODRUČJA

 Ri 15:23 nema p. gde nisam propovedao

PODRUGLJIVCI

 2Pe 3:3 u poslednjim danima p.

PODSEĆATI

 2Pe 1:12 Zato ću vas uvek na to p.

PODSTAĆI

 Iz 35:5 Svako koga srce p. neka donese

Iz 35:21 svi koje je srce p. doneli su prilog

PODSTICATI

 Jev 10:24 p. se na ljubav, dobra dela

POGAZITI

 Jev 10:29 ko p. Božjeg Sina

POGLAVAR

 1Ko 11:3 ženi je p. muškarac

Ef 5:23 Hrist je p. skupštini

Ef 5:23 muž je p. ženi

POGLAVARI

 Jv 12:42 mnogi p. poverovali u njega

POGRDAN GOVOR

 Ef 4:31 gnev, viku i p.

POGRDNO

 2Pe 2:10 p. govore o onima

POGREŠITI

 Jov 6:24 da shvatim u čemu sam p.

POHAĐATI

 Jv 7:15 kad nije p. škole?

POHLEPAN

 1Ko 5:11 da se ne družite sa onim ko je p.

1Ko 6:10 p. neće naslediti Kraljevstvo

POHVALA

 Psl 27:21 p. je ispit za čoveka

POHVALITI

 1Ko 11:2 P. vas što se držite svega

POJAS

 Is 11:5 Pravda će mu biti p.

POKAJANJE

 Del 26:20 čineći dela koja su dokaz p.

Ri 2:4 Bog želi da te dovede do p.

2Ko 7:10 žalost po Božjoj volji podstiče na p.

POKAJATI SE

 Lu 3:8 dokažite delima da ste se p.

Del 3:19 P. se i vratite se Bogu

Del 17:30 poručuje svim ljudima da se p.

Ot 16:11 hulili su na Boga i nisu se p.

POKAZATI

 Jv 5:20 Otac p. Sinu sve što sam čini

Ri 5:8 Bog je p. svoju ljubav prema nama

POKOLEBATI (SE)

 Lu 17:2 p. u veri jednog od malih

1So 3:3 da se niko ne p. zbog nevolja

2So 2:2 nemojte se brzo p. u prosuđivanju

POKORAVATI SE

 Del 5:29 p. se Bogu, a ne ljudima

POKRIVATI

 1Ko 11:6 ako žena ne p. glavu

POKVAREN

 Psl 3:32 Jehovi je odvratan p. čovek

POLUDETI

 Jv 10:20 Opsednut je demonom i p. je

POLJA

 Jv 4:35 pogledajte p., kako su zrela za žetvu

POLJUBAC

 Lu 22:48 zar p. izdaješ Sina čovečjeg?

POMAGATI

 Ga 6:1 p. mu u duhu blagosti

POMAZANICI

 Ps 105:15 Ne dirajte moje p.

POMAZANIK

 Ps 2:2 Kraljevi se dižu protiv p.

POMAZATI

 1Sa 16:13 Samuilo p. Davida

Is 61:1 Jehova me je p. da objavim dobru vest

POMIREN

 Ri 5:10 ako smo bili p. s Bogom

POMIRENJE

 1Jv 2:2 On je žrtva p.

POMIRITI (SE)

 Mt 5:24 prvo se p. s bratom

Ri 3:25 žrtvu kojom je p. sa sobom

1Ko 7:11 neka se p. s mužem

2Ko 5:19 Bog je p. svet sa sobom

POMOĆ

 Ps 46:1 p. koja se u nevoljama lako nalazi

POMOĆNIK

 Jv 14:16 on će vam dati drugog p.

Jv 14:26 p., sveti duh, poučiće vas

POMOLITI SE

 2Kr 19:15 Tada se Jezekija p.

PONAŠANJE

 1Pe 3:1 pridobile bez reči svojim p.

1Pe 3:16 postideli zbog vašeg dobrog p.

PONIŠTITI

 Is 14:27 Jehova doneo odluku, ko može p.?

PONIZAN

 Is 57:15 da oživim duh p.

Za 9:9 p. je i jaše na magarcu

Mt 18:4 ko bude p. kao ovo dete

Ja 4:6 nezasluženu dobrotu pokazuje p.

PONIZITI SE

 Ja 4:10 P. se pred Jehovom

1Pe 5:6 p. se pod Božju moćnu ruku

PONIZNOST

 Pz 8:2 da bi vas naučio p. i iskušao

Psl 15:33 p. ide pre časti

PONOS

 Psl 8:13 mrzim samouzvisivanje i p.

Psl 16:18 P. prethodi propasti

2So 1:4 s p. govorimo o vama

PONOSAN

 Psl 16:5 p. u srcu, odvratan je Jehovi

POREĐENJA

 Mt 13:34 Isus je govorio u p.

Mr 4:2 Poučavao je služeći se p.

POREZ

 Mt 17:25 Od koga kraljevi uzimaju p.?

Lu 20:22 Da li da plaćamo p. caru?

Lu 23:2 zabranjuje da se plaća p. caru

Ri 13:7 onome ko traži p. – p.

POREZI

 Ri 13:6 Zato i plaćate p.

POREZNIK

 Mt 18:17 neka ti bude kao p.

Lu 18:11 hvala ti što nisam kao ovaj p.

PORODICA

 Ef 3:15 kome svaka p. duguje postojanje

PORODITI SE

 Is 66:7 Pre bolova, žena se p.

POSADITI

 1Ko 3:6 Ja sam p., Apolo zalio, ali Bog

POSED

 Jev 10:34 imate bolji i trajan p.

POSEJATI

 Ga 6:7 šta čovek p., to će i požnjeti

POSETITI

 Del 15:36 p. braću da vidimo kako su

POSLANICI

 2Ko 5:20 p. koji zastupaju Hrista

POSLATI

 Is 6:8 Evo mene, mene p.!

POSLEDICE

 Psl 27:12 neiskusni trpe p.

POSLEDNJI DANI

 Is 2:2 U p. gora Jehovinog doma

2Ti 3:1 u p. naročito teška vremena

POSLUŠAN

 Iz 24:7 Činićemo sve i bićemo mu p.

1Kr 3:9 daj svom slugi p. srce

Ps 51:12 probudi u meni želju da ti budem p.

Lu 2:51 bio im je p.

Jv 3:36 Ko nije p. Sinu, neće dobiti život

Ri 6:17 od srca postali p. pouci

Ri 16:26 da veruju u njega i budu mu p.

Ef 6:5 Robovi, budite p. svojim gospodarima

Fp 2:8 p. sve do smrti

Jev 13:17 Budite p. onima koji predvode

POSLUŠNOST

 1Sa 15:22 p. je bolja od žrtve

Ri 5:19 p. jednoga mnogi postati pravedni

Jev 5:8 iz onoga što je pretrpeo naučio se p.

POSPANOST

 Psl 23:21 p. će čoveka obući u rite

POSREDNIK

 1Ti 2:5 jedan je p. između Boga i ljudi

POST

 Is 58:6 Ovo je p. koji sam odredio

POSTANAK

 Mt 25:34 Kraljevstvo pripremljeno od p.

POSTATI

 Iz 3:14 Bog rekao: P. šta god želim da p.

POSTELJA

 Ps 41:3 podržavati na bolesničkoj p.

Jev 13:4 neka bračna p. bude neokaljana

POSTIDETI (SE)

 Mr 8:38 ko se p. mene i mojih reči

1Ko 4:14 Ovo ne pišem da vas p.

POSTITI

 Lu 18:12 P. dvaput nedeljno i dajem

POSTOJAN

 Ri 12:12 Budite p. u nevolji

1Ko 15:58 budite p., nepokolebljivi

POSTOJANO

 Da 6:16 Bog kom p. služiš

POSTOJATI

 Jv 7:28 zaista p. onaj koji me je poslao

POSTUPATI

 Ja 1:22 slušati reč, p. u skladu

POSUDA

 Ri 9:21 jednu p. za časnu upotrebu, a drugu

POSUSTATI

 Ga 6:9 Zato ne p. čineći dobro

POSVETITI

 1Kr 9:3 P. sam ovaj dom

Jer 1:5 Pre nego što si se rodio, p. sam te

Jzk 36:23 P. svoje veliko ime

POSVETITI SE

 1Ti 4:15 sav se tome p.

POŠASTI

 Lu 21:11 p. po raznim mestima

POŠTENO

 2Ko 8:21 nastojimo da sve radimo p.

Jev 13:18 u svemu p. postupamo

POŠTOVANJE

 Ri 12:10 Prednjačite u pokazivanju p.

1Pe 3:2 čisto ponašanje i duboko p.

1Pe 3:15 odbranite svoju nadu s dubokim p.

POŠTOVATI

 Iz 20:12 P. svog oca i svoju majku

Ef 5:33 žena neka p. svog muža

Fp 2:29 P. braću kao što je on

1So 5:12 p. one koji vas predvode

1So 5:13 p. ih i volite zbog njihovog rada

POTIŠTEN

 Fp 2:26 [Epafrodit] p. zbog toga

1So 5:14 tešite p.

POTOMAK

 Ga 3:16 odnosi na jednog p., a to je Hrist

POTOMSTVO

 Pst 3:15 neprijateljstvo između tvog p.

Pst 22:17 zaista ću umnožiti tvoje p.

Is 65:23 p. koje je Jehova blagoslovio

Ga 3:29 onda ste Avrahamovo p., naslednici

POTOP

 Pst 9:11 više neću uništiti sva stvorenja p.

Mt 24:38 Kao što su pre P. jeli i pili

2Pe 2:5 kada je p. uništio svet

POTPUNA ODANOST

 Iz 34:14 Jehova zahteva p.

POTRAŽITI

 Ps 119:176 Lutam kao ovca. P. slugu

Jzk 34:11 ja ću sam p. svoje ovce

POTREBE

 Ri 12:13 Delite sa svetima prema p.

POTREBNO

 Mt 6:32 nebeski Otac zna da vam je to p.

POTRESTI

 Ag 2:7 P. sve narode

POTROŠITI

 2Ko 12:15 rado za vas p. i samog sebe

POTVRDA

 Pz 24:1 neka napiše p. o razvodu

Mt 19:7 muž može dati ženi p. o razvodu

POUČAVANJE

 Mt 7:28 narod zadivljen načinom p.

2Ti 4:2 strpljiv i vešt u p.

POUČAVATI

 Jzd 7:10 Jezdra odlučio u srcu da p.

Is 54:13 Jehova će p. sve tvoje sinove

Mt 7:29 p. kao neko ko ima autoritet od Boga

Jv 7:16 Ono čemu p. ljude ne potiče od mene

1Ti 2:12 Ne dopuštam da žena p.

POUČITI

 Su 13:8 Manoje pomolio: P. nas o detetu

Ps 32:8 p. te kojim putem da ideš

Psl 9:9 P. mudroga i biće još mudriji

Da 11:33 razboriti među narodom p. mnoge

POUKA

 Psl 1:7 ludi preziru mudrost i p.

Ri 15:4 napisano je nama za p.

POUZDAN

 Iz 18:21 Izaberi razborite i p. ljude

Ps 19:7 Jehovine opomene su p.

Ti 2:10 neka budu potpuno p.

POVERENJE

 Ps 33:4 sva Jehovina dela ulivaju p.

Psl 25:9 ne otkrivaj ono što ti je rečeno u p.

POVERITI

 Ps 31:5 U tvoje ruke p. svoj duh

Lu 16:11 ko će vam p. istinsko bogatstvo?

1Pe 4:19 neka p. svoj život Stvoritelju

POVEZATI

 Ef 4:3 mir koji vas p.

Ko 3:14 ljubav savršeno p.

POVLAČITI SE

 Jev 10:39 koji se p., uništenje

POVLAĐIVATI

 Psl 29:21 Sluga, od detinjstva p.

POZAJMLJIVATI

 Ps 37:21 Zli p. i ne vraća

Psl 19:17 Ko se smiluje siromašnom, Jehovi p.

Lu 6:35 p. ne nadajući se ničemu

POZDRAVLJATI

 2Jv 10 niti ga p.

POZIV

 Ef 4:1 živite dostojno p.

POZNAT

 2Ko 6:9 nepoznati, a ipak smo dobro p.

POZNAVATI

 Jer 31:34 svi će me p., od najmanjeg do

POZORIŠTE

 1Ko 4:9 postali poput p. predstave

POZVAN

 Mt 22:14 mnogo je p., ali malo izabranih

POŽELETI

 Iz 20:17 Ne p. ženu svog bližnjeg

POŽNJETI

 Os 8:7 seju vetar, p. oluju

Ga 6:7 šta čovek poseje, to će p.

Ga 6:9 jer ćemo p., ako se ne umorimo

POŽUDA

 Ri 1:26 prepustio besramnoj polnoj p.

Ri 1:27 muškarci se uspalili u p.

Ko 3:5 neobuzdanu polnu p.

1So 4:5 nezasitoj, neobuzdanoj polnoj p.

PRADAVNI

 Da 7:9 P. je seo

PRAH

 Pst 2:7 stvorio čoveka od zemaljskog p.

Pst 3:19 Jer si p. i u p. ćeš se vratiti

Ps 103:14 ne zaboravlja da smo p.

PRAŠINA

 Is 40:15 narodi su njemu kao p. na vagi

PRATI

 Jv 13:5 počeo da p. noge učenicima

PRAVAC

 Jl 2:7 Svaki se drži svog p.

PRAVDA

 Jov 34:12 Svemoćni ne izvrće p.

Jov 40:8 Zar ćeš dovesti u pitanje moju p.?

Ps 37:28 Jehova voli p.

Psl 29:4 Kralj p. utvrđuje zemlju

Pro 5:8 uskraćuje im p. na sudu

Is 32:1 knezovi će vladati po p.

Is 60:17 Postaviću ti p. za upravitelja

Lu 18:7 Bog pobrinuti da p. dobiju

Del 28:4 P. mu ne dopušta da živi

PRAVEDAN

 Pst 15:6 on ga je zbog toga smatrao p.

PRAVEDNICI

 Ps 72:7 U njegovim danima cvetaće p.

1Pe 3:12 Jehovine oči bdiju nad p.

PRAVEDNIK

 Ps 34:19 P. ima mnogo nevolja

Ps 37:25 nisam video p. ostavljenog

Ps 141:5 Ako me p. udari

Psl 24:16 ako p. i sedam puta padne

PRAVEDNO

 Is 32:1 Kralj će vladati p.

Mi 6:8 da postupaš p., da ceniš vernost

PRAVEDNOST

 Ps 45:7 Ti voliš p. i mrziš zlo

Is 26:9 oni koji žive na zemlji učiće se p.

So 2:3 Tražite p., tražite krotost

2Pe 3:13 u kojima će vladati p.

PRAVI

 Jv 17:3 da upoznaju tebe, jedinog p. Boga

1Ti 6:19 osvojiće p. život

PRAVILA

 2Ti 2:5 ako se nije takmičio po p.

PRAVO

 Jzk 21:27 onaj koji ima zakonsko p.

1Ko 9:18 ne bih zloupotrebio p. koje imam

PRAZNICI

 Le 23:4 Ovo su p. u čast Jehovi

PREBIVALIŠTE

 Ps 84:1 volim veličanstveno p.

PREDANJA

 Ga 1:14 mnogo revniji za p. svojih očeva

PREDANJE

 Mt 15:3 kršite Božju zapovest zbog svog p.

Mr 7:13 obezvređujete Božju reč svojim p.

PREDUGO

 Psl 13:12 Od p. iščekivanja razboli se

PREDVODITI

 Ri 12:8 ko p., neka to čini revno

1So 5:12 poštujte one koji vas p.

Jev 13:7, 17 oni koji p. među vama

PREDZNACI

 Pz 18:10 nikog ko bi proricao po p.

PREKO

 1Ko 4:6 Ne idite p. onoga što je napisano

PREKORAVATI

 1Ti 5:1 Starijeg čoveka nemoj p.

PRELJUBA

 Iz 20:14 Ne učini p.

Mt 5:28 već je učinio p. u srcu

Mt 19:9 ko se oženi drugom, čini p.

PRELJUBNICI

 1Ko 6:9 p. neće naslediti

PREOBRAZITI SE

 Mt 17:2 Tada se p. pred njima

Ri 12:2 p. se menjajući način razmišljanja

PREOSTALO

 Mt 14:20 sakupili što je p., 12 korpi

PREPISATI

 Pz 17:18 neka p. sebi u knjigu Zakon

PREPORUČITI SE

 2Ko 6:4 p. se kao Božje sluge

PRESTO

 Ps 45:6 Bog je tvoj p. doveka

Is 6:1 video Jehovu da sedi na visokom p.

Mt 25:31 Kad Sin čovečji dođe, sešće na p.

Lu 1:32 Bog će mu dati p. njegovog oca Davida

PRESTOLI

 Da 7:9 bili su postavljeni p.

PRESTUP

 Psl 17:9 priča o p., razdvaja prijatelje

PRESTUPI

 Ps 40:12 Od mnoštva p. ne vidim put

Ps 40:12 p. ima više nego vlasi na glavi

Ps 130:3 ako bi ti gledao na p.

PRESUDA

 Pro 8:11 p. za zlo delo ne izvršava brzo

PRETITI

 Ef 6:9 I vi, gospodari, nemojte da im p.

1Pe 2:23 Kada je patio, nije p.

PRETRAŽIVATI

 2Le 16:9 Jehova očima p. zemlju

Da 12:4 Mnogi će je p.

PREVARA

 Ps 34:13 neka čuva svoje usne od p.

PREVARITI

 Jer 20:7 Jehova, p. si me

PREVISOKO

 Ri 12:3 ne misli p. o sebi

PREVITI

 Jzk 34:16 p. ranjene

PREVODITI

 1Ko 12:30 Zar svi p.?

PREZIRATI

 Is 53:3 Ljudi su ga p. i izbegavali

PREZRETI

 2Sa 12:14 svojim postupcima p. Jehovu

PRIBLIŽITI SE

 Ja 4:8 P. se Bogu, on će se p. vama

PRIDOBITI

 1Ko 9:22 Slabima bio slab, p. slabe

PRIGOVARATI

 Ju 16 To su ljudi koji p.

PRIGOVORITI

 Ti 1:7 čovek kome nema šta da se p.

PRIHVATATI

 Jv 8:37 ne p. moje učenje

PRIHVATITI

 Ri 14:1 P. onoga ko je nezreo

Ri 15:7 p. jedni druge, kao što je i Hrist

PRIJATELJ

 2Le 20:7 svog p. Avrahama

Ps 25:14 Jehova je p. onima koji ga se boje

Ps 55:13 moj p. kog dobro poznajem

Psl 3:32 Jehova je p. čestitima

Psl 17:17 Pravi p. voli u svako doba

Psl 27:6 Udarci p. izraz su vernosti

Ja 2:23 Avraham nazvan Jehovinim p.

Ja 4:4 p. svetu postaje Božji neprijatelj

PRIJATELJI

 Psl 14:20 bogataš ima mnogo p.

Psl 16:28 klevetnik razdvaja dobre p.

Psl 18:24 ima p. privrženijih od brata

Lu 16:9 Stecite p. koristeći bogatstvo

Jv 15:13 kad neko da život za svoje p.

Jv 15:14 p. ako činite ono što vam zapovedam

PRILIKA

 Lu 4:13 otišao od njega do druge p.

1Ko 16:9 dobra p. za službu

Ga 6:10 dok imamo p., činimo dobro svima

PRILOZI

 1Le 29:9 Narod se radovao što je davao p.

2Le 31:10 počeli da donose p.

PRIMATI

 Jov 2:10 Zar da od Boga p. samo dobro

PRIMER

 Jv 13:15 Dao sam vam p.

1Ko 10:6 to se dogodilo nama za p.

2Ko 4:2 pružamo dobar p. svakom čoveku

1Pe 2:21 Hrist vam je ostavio p.

1Pe 5:3 budite p. stadu

PRINOS OD VINA

 Fp 2:17 izlivam se kao p.

PRIONUTI

 Pst 2:24 p. uz svoju ženu

PRIPADATI

 Ri 14:8 bilo da umiremo, p. Jehovi

1Ko 6:19 vi ne p. sebi

PRIPREMITI

 Jv 14:2 idem da vam p. mesto

PRIRODAN

 Ri 1:26 žene p. odnose zamenile

Ri 1:27 ostavili p. odnose sa ženama

PRISKILA

 Del 18:26 P. i Akila pozvali su ga

PRISTOJNO

 Ri 13:13 Živimo p., kao po danu

1Ko 14:40 sve neka bude p.

PRISTRASTAN

 Pz 10:17 Bog nije p.

Mt 22:16 nisi p., jer ne gledaš ko je ko

Del 10:34 zaista shvatam da Bog nije p.

Ja 2:9 ako ste p., vi činite greh

PRISUTNOST

 Mt 24:3 znak tvoje p.

Mt 24:37 kao u Nojevim danima, takva p. Sina

1So 4:15 vreme Gospodove p.

2Pe 3:4 Gde je ta njegova obećana p.?

PRITISAK

 2Ko 1:8 pod p., prevazilazilo snage

PRITUŽBE

 Ko 3:13 čak i ako imate opravdane p.

PRIVREMEN

 Jev 11:13 p. stanovnici u zemlji

PRIVREMENO

 Jev 11:25 a ne da p. uživa u grehu

PRIVUĆI

 Jv 6:44 ako ga ne p. Otac

PRIZNANJE

 Jv 12:43 više su voleli p. od ljudi

2Ti 2:15 Daj sve od sebe da stekneš Božje p.

PRIZNATI

 Ps 32:5 Na kraju sam ti p. svoj greh

Psl 28:13 ko p., ukazaće mu se milosrđe

Jzk 39:7 morati da p. da sam ja Jehova

Ja 5:16 p. svoje grehe jedni drugima

1Jv 1:9 Ako p. grehe, Bog će nam ih oprostiti

PRIZVATI

 Ri 10:13 svako ko p. Jehovino ime

PRLJAVŠTINA

 2Ko 7:1 očistimo se od svake p.

PROBOSTI

 Za 12:10 gledaće onoga koga su p.

PROBUDITI (SE)

 Jv 11:11 ja idem da ga p.

Ri 13:11 došao je čas da se p.

PROCVETATI

 Is 35:1 pustoš p. kao šafran

PROČISTITI (SE)

 Da 11:35 da bi se p.

Za 13:9 p. je kao što se p. srebro

Mal 3:3 P. ih kao zlato i kao srebro

PRODUŽITI

 Is 54:2 P. uža svog šatora

Mt 6:27 p. svoj životni vek

PROGONITI

 Ps 119:86 Oni me p. bez razloga

Jv 15:20 Ako su progonili mene, p. i vas

Del 22:4 Sledbenike ovog Puta sam p.

Ri 12:14 Blagosiljajte one koji vas p.

1Ko 4:12 Kad nas p., strpljivo podnosimo

PROGONSTVA

 Mr 10:30 decu i njive, s p.

PROGONSTVO

 Mt 13:21 kad naiđe p., pokoleba se

Mr 4:17 kad naiđe p., odmah se pokolebaju

PROGONJEN

 Mt 5:10 Srećni su oni koji su p.

2Ko 4:9 P. smo, ali nismo napušteni

PROKLET

 Jv 7:49 narod koji ne poznaje Zakon p. je

PROKLETI

 Jov 2:5 videćeš da će te u lice p.

Jov 2:9 P. Boga, pa umri!

PROKLINJATI

 Br 23:8 da prokunem koje Bog ne p.

Ri 12:14 blagosiljajte, a ne p.

PROLISTATI

 Mt 24:32 kad joj grana napupi i p.

PROPAST

 2So 1:9 kažnjeni večnom p.

PROPASTI

 Psl 29:1 Čovek tvrdoglav iznenada će p.

PROPISATI

 1Le 15:13 nismo postupili kako je on p.

PROPOVEDATI

 Mt 9:35 Isus p. vest o Kraljevstvu

Mt 24:14 dobra vest o Kraljevstvu p. se

Lu 8:1 obilazi gradove, p. i objavljujući

Ri 10:14 kako će čuti ako niko ne p.?

2Ti 4:2 P. Božju reč i čini to revno

2Ti 4:5 A ti, p. dobru vest

PROPOVEDNIK

 Del 21:8 Filip, p. dobre vesti

2Pe 2:5 Noje, p. pravednosti

PROPUST

 Da 6:4 Danilu se nije mogao naći p.

PRORAČUNATI

 Lu 14:28 sedne i p. trošak

PRORICATI

 Le 19:31 ne pitajte one koji p.

PROROCI

 1Kr 18:4 Avdija je uzeo 100 p.

Am 3:7 a da svoju tajnu ne otkrije slugama, p.

Del 10:43 Svi p. su govorili o njemu

PROROČANSKI

 2Pe 1:19 p. reč još pouzdanija

PROROČANSTVO

 2Pe 1:20 nijedno p. iz Pisma

2Pe 1:21 p. nikada izrečeno ljudskom voljom

PROROK

 Pz 18:18 Podići ću im p. kao što si ti

Jzk 2:5 znaće da je p. bio među njima

Am 7:14 Nisam bio p., niti sin p.

PROROKOVATI

 Jl 2:28 vaši sinovi i ćerke će p.

PROSTAČKI

 Ef 5:4 ni bezuman govor, ni p. šale

Ko 3:8 odbacite p. reči

PROSUDITI

 Psl 21:2 Jehova p. srca

Fp 1:10 da možete p. šta je najvažnije

PROSUĐIVANJE

 Psl 1:4 da stekne sposobnost p.

PROŠLOST

 1Pe 4:3 u p. radili što ljudi u svetu

PROTIV

 Ri 8:31 ko će biti p. nas?

PROTIVLJENJE

 1So 2:2 doživljavali žestoko p.

PROTIVNICI

 Lu 21:15 p. neće moći suprotstaviti

1Ko 16:9 ali mnogo je p.

Fp 1:28 da se ne plašite svojih p.

PROTIVPRIRODNO

 Le 18:23 To bi bilo p.

PROVERAVATI

 1So 5:21 p. kako biste se uverili

PROZOR

 Del 20:9 Evtih sedeo na p.

PRST

 Iz 8:19 Ovo je Božji p.!

Iz 31:18 ploče ispisane Božjim p.

PRVENAC

 Ko 1:15 p. svega što je stvoreno

PRVENCI

 Iz 11:5 pomreće svi p. u Egiptu

PRVI

 Mt 19:30 mnogi koji su p. biće poslednji

Mr 9:35 da bude p., neka bude poslednji

PRVOSVEŠTENIK

 Jev 2:17 milosrdan i veran p.

PŠENICA

 Mt 13:25 posejao kukolj među p.

PTICE

 Mt 6:26 Pogledajte p.

PTIČAR

 Ps 91:3 izbaviti iz p. zamke

PUSTINJA

 Is 35:6 Jer će vode izvirati u p.

Is 41:18 P. ću pretvoriti u jezero

PUSTOŠ

 Is 35:1 veseliće se p. i procvetaće

Is 35:6 potoci će izvirati u p.

PUT

 Psl 16:25 p. se čini ispravnim, vodi u smrt

Is 30:21 To je p., idite njim

Mt 7:14 uska vrata i tesan p. vode u život

Mt 13:4 nešto semena je palo pored p.

Jv 14:6 Ja sam p. i istina i život

Del 9:2 sve sledbenike P.

Ga 6:1 ako neko krene pogrešnim p.

R

RAČUN

 Ri 14:12 svako će položiti Bogu r.

RAD

 Pro 2:24 uživa u svom r.

RADITI

 Ne 4:6 Narod je i dalje r. svim srcem

Jv 5:17 Moj Otac r. sve do sada

Jv 6:27 Nemojte r. za hranu koja propada

Ef 4:28 neka više ne krade, nego vredno r.

1So 2:9 r. smo danju i noću

2So 3:10 neće da r., neka i ne jede

RADNIK

 Lu 10:7 r. dostojan svoje plate

2Ti 2:15 budeš r. koji nema čega da se stidi

RADOSNO

 Ps 100:2 Služite Jehovi r.

Lu 8:13 Kad čuju reč, r. je prihvate

2Ko 9:7 Bog voli onoga ko r. daje

RADOST

 Ne 8:10 r. Jehovina vaša tvrđava

Ps 37:4 Neka Jehova bude tvoja najveća r.

Ps 137:6 ako mi Jerusalim ne bude najveća r.

Psl 8:30 bila sam mu naročita r.

Lu 15:7 na nebu r. zbog grešnika koji se kaje

Jv 16:22 niko vam neće oduzeti r.

Ri 15:13 Neka vas Bog ispuni svom r. i mirom

1So 1:6 prihvatili Božju reč s r.

Jev 12:2 Zbog r. koja je stajala pred njim

3Jv 4 nema veće r., deca žive po istini

RADOSTAN

 1Le 28:9 služi Bogu r. dušom

RADOVATI SE

 1Le 29:9 Narod se r., davao priloge

Ps 149:4 Jehova se r. svom narodu

Is 65:13 Moje sluge će se r. vi ćete se stideti

Del 5:41 otišli iz Sinedriona, r. se

Ri 5:3 r. se i u nevoljama

Ri 12:12 R. se zbog svoje nade

Ri 12:15 R. se sa onima koji se r., plačite sa

Fp 3:1 r. se u Gospodu

Fp 4:4 Uvek se r. u Gospodu. R. se!

RAĐATI SE

 Pst 1:28 R. se i množite se

RAHELA

 Pst 29:18 Služiću ti sedam godina za R.

Jer 31:15 R. plače za svojim sinovima

RAJ

 Lu 23:43 bićeš sa mnom u r.

2Ko 12:4 bio odnesen u r.

RAME

 So 3:9 služili mu r. uz r.

RANE

 Psl 23:29 Ko ima r. bez razloga?

Is 53:5 zbog njegovih r. mi smo izlečeni

RANJEN

 Ot 13:3 jedna glava izgledala kao smrtno r.

RASKOŠ

 Ot 18:7 razmetala svojom besramnom r.

RASPADATI SE

 2Ko 4:16 ako se spoljašnji čovek r.

RASPLAMSATI

 2Ti 1:6 r. Božji dar koji si primio

RASPOREDITI

 1Ko 12:18 Bog je svaki deo tela r.

RASPRAVE

 1Ti 1:4 samo izaziva beskorisne r.

RASPUŠTENO

 Psl 29:15 r. dete sramoti majku

RASTAVITI

 Ri 8:39 ne može r. od Božje ljubavi

RASTRZAN

 Fp 1:23 R. sam između to dvoje

RASUTI

 Lu 15:13 r. svoje nasledstvo

RAT

 Os 2:18 Odstraniću iz zemlje mač i r.

Ot 12:7 Na nebu je izbio r.: Mihailo

Ot 16:14 r. na veliki dan Svemoćnog Boga

RATNA OPREMA

 Ef 6:11 Obucite svu Božju r.

RATNIK

 Jer 20:11 Jehova je sa mnom kao r.

RATOVANJE

 Is 2:4 niti će se više učiti r.

RATOVI

 Ps 46:9 On prekida r.

RAZBORIT

 Iz 18:21 Izaberi r. ljude, pouzdane

Ps 119:99 Postao sam r. od svojih učitelja

Da 12:3 r. će sijati poput nebeskog svoda

Mt 24:45 Ko je verni i r. rob

RAZBORITOST

 1Kr 3:11 tražio si r.

Psl 4:7 uz sve što stičeš, stiči i r.

Mt 24:15 neka čitalac upotrebi r.

RAZDERATI

 Jl 2:13 R. svoja srca

RAZDOBLJA

 Da 2:21 On menja vremena i r.

Del 1:7 Nije vaše da znate vremena ili r.

1So 5:1 o vremenima i r.

RAZDRAŽIVATI

 Ef 6:4 ne r. svoju decu

Ko 3:21 ne r. svoju decu

RAZDRAŽLJIV

 Psl 21:19 živeti sa r. ženom

1Ko 13:5 [Ljubav] nije r.

RAZDVOJITI (SE)

 Mt 10:35 Došao da r. čoveka od

1Ko 7:10 žena neka se ne r. od muža

RAZLIKA

 Mal 3:18 r. između pravednog i zlog

RAZLIKOVATI

 Le 11:47 r. nečisto od čistog

Jev 5:14 uvežbali da r. dobro od zla

RAZMETATI SE

 1Ko 2:1 nisam se r. rečima

RAZMIŠLJANJA

 Psl 20:5 Duboke vode r. u srcu

RAZMIŠLJANJE

 Ps 19:14 r. mog srca bude ugodno

Ri 8:6 r. svojstveno telu donosi smrt

Ef 4:23 da usvajate nov način r.

RAZMIŠLJATI

 Pst 24:63 [Isak] otišao u polje da r.

Ps 77:12 Duboko ću r. o svim tvojim delima

Psl 15:28 Srce pravednika r. šta da odgovori

1Ko 14:20 R. kao zreli ljudi

Fp 2:5 R. onako kako je r. Hrist

Fp 2:20 nemam nikog drugog ko r. poput njega

Fp 4:8 r. o svemu što je istinito, plemenito

RAZOČARATI (SE)

 Ri 5:5 nada nas neće r.

Ri 9:33 ko veruje u njega neće se r.

RAZUM

 Psl 3:5 na svoj r. nemoj se oslanjati

Ri 12:1 služite Bogu koristeći svoj r.

RAZUMETI

 Ne 8:8 pomagali narodu da r.

Ps 119:27 Pomozi mi da r. smisao zapovesti

RAZUMEVANJE

 Psl 19:11 ima r., ne ljuti se lako

RAZUMNOST

 Fp 4:5 vaša r. poznata svim ljudima

RAZVESTI SE

 Mt 19:9 ko se r., osim zbog bluda

Mr 10:11 Ko se r. od žene i oženi se drugom

RAZVOD

 Mal 2:16 ja mrzim r.

RAŽALOSTITI SE

 2Ko 7:9 r. se u skladu s Božjom voljom

REBEKA

 Pst 26:7 R. je bila veoma lepa

REBRO

 Pst 2:22 stvorio ženu od r.

REČ

 Is 40:8 r. našeg Boga ostaje zauvek

Is 55:11 tako će se ispuniti i moja r.

Lu 8:12 Đavo uzima r. iz njihovog srca

Jv 1:1 U početku je bila R.

Jv 17:17 Tvoja r. je istina

Del 18:5 Pavle posvetio propovedanju r.

Fp 2:16 čvrsto se držite r. života

2Ti 2:15 ispravno služi r. istine

REČI

 Psl 14:23 prazne r. vode u oskudicu

Psl 25:11 r. izgovorene u pravo vreme

Del 15:32 ohrabrili braću mnogim r.

REČIT

 Iz 4:10 ali ja nisam r. čovek

RED

 Lu 1:3 odlučio da ti napišem sve po r.

1Ko 14:40 pristojno i onako kako je r.

1Ko 15:23 svako po r.: prvo Hrist

REKA

 Ot 12:16 zemlja je progutala r.

Ot 22:1 r. vode života

RESE

 Br 15:39 Morate imati r.

REVNO

 Ri 10:2 r. se trude da ugode Bogu

2Ti 4:2 čini to r., u povoljno i teško vreme

Ti 2:14 narod koji r. čini dobra dela

REVNOST

 2Kr 10:16 videćeš moju r. za Jehovu

Ps 69:9 R. za tvoj dom gori u meni

Is 37:32 u svojoj r. učiniti Jehova

Ri 12:11 Neka vas duh podstiče na r.

RIBA

 Jon 1:17 poslao veliku r. da proguta Jonu

RIBARI

 Mt 4:19 učiniću vas r. ljudi

RIBE

 Jv 21:11 mrežu punu velikih r., 153

RIHAV

 Jer 35:5 pred R. potomke stavio vino

RIZNICA

 Lu 6:45 Dobar iz r. srca iznosi dobro

ROB

 Psl 22:7 ko uzima zajam r. onom ko daje

Mt 24:45 Ko je verni i razboriti r.?

Mt 25:21 Odlično, dobri i verni r.!

Jv 8:34 svako ko čini greh, r. je greha

ROBOVATI

 1Ko 6:12 ne želim ničemu da r.

Ga 5:13 ljubav podstiče da r. jedni drugima

ROBOVI

 Lu 17:10 kao r. dužni da uradimo

1Ko 7:23 ne budite više r. ljudima

RODITELJI

 Lu 18:29 ostavio r. radi Kraljevstva

Lu 21:16 Čak će vas i r. izdati

2Ko 12:14 r. da stiču imovinu deci

Ef 6:1 Deco, slušajte svoje r.

Ko 3:20 slušajte svoje r. u svemu

RODITI (SE)

 Jov 14:1 Čovek, koga je žena r., kratkog veka

1Pe 1:3 učinio je da se ponovo r.

ROĐACI

 Del 10:24 Kornelije je pozvao svoje r.

ROĐENDAN

 Pst 40:20 bio je faraonov r.

Mt 14:6 na proslavi Irodovog r.

ROĐENJE

 Ps 51:5 Od r. sam kriv za prestup

ROG

 Da 8:8 veliki r. se slomio

ROGOVI

 Da 7:7 četvrta zver imala je deset r.

ROSA

 Pz 32:2 moje reči će se spustiti kao r.

Ps 110:3 kao kapi r. dolaze mladi ratnici

RUGATI SE

 1Sa 17:26 Filistejin se r. vojsci Boga

Psl 27:11 odgovoriti onome ko mi se r.

Lu 18:32 oni će mu se r. i pljuvaće ga

Lu 22:63 počeli da mu se r. i da ga udaraju

RUKA

 Pz 15:8 Budi široke r.

Ps 145:16 otvaraš r. i daješ ono što žele

Za 14:13 svako će podizati r. na svog bližnjeg

Mt 6:3 neka leva r. ne zna šta radi desna

Jv 12:38 Kome je Jehova otkrio svoju moćnu r.?

RUKE

 Pz 16:16 Neka niko ne dolazi praznih r.

Is 35:3 Ojačajte klonule r.

RULJA

 Del 17:5 našli neke zle ljude i okupili r.

RUNO

 Su 6:37 Ako rosa bude samo na r.

RUŠENJE

 2Ko 10:4 r. onoga što je snažno utvrđeno

RUŽAN

 Ef 4:29 Nikakva r. reč ne izlazi iz usta

S

SABAT

 Mt 12:8 Sin čovečji je Gospodar s.

Mr 2:27 S. je nastao radi čoveka

Ko 2:16 neka vam niko ne govori da držite s.

SABATNI

 Iz 20:8 Drži s. dan

Lu 14:5 sin ili bik upadne u bunar na s. dan

Jev 4:9 Božjem narodu ostaje s. odmor

SADITI

 Is 65:22 neće s., a neko drugi jesti rod

SAKAT

 Mt 15:31 s. su ozdravili

SAKUPLJATI

 Le 19:9 ne s. što ostane posle žetve

SAM

 Jv 16:32 ostavićete me s. Ali ja nisam s.

SAMARIĆANIN

 Lu 10:33 S. se sažalio na njega

SAMARIĆANKA

 Jv 4:7 S. došla da zahvati vodu

SAMARIJA

 2Kr 17:6 asirski kralj je osvojio S.

SAMILOST

 Ko 3:12 obucite se u najdublju s.

SAMILOSTAN

 Iz 34:6 Jehova, Bog milosrdan i s.

Ja 5:11 Jehova je veoma s.

SAMOSAVLADAVANJE

 Ga 5:22, 23 plodovi duha: s.

SAMOUVEREN

 Psl 14:16 bezumnik bezobziran i s.

SAMOVOLJAN

 2Pe 2:10 Drski su, s.

SAMSON

 Su 13:24 dala mu je ime S.

SAMUILO

 1Sa 1:20 Ana mu je dala ime S.

1Sa 2:18 S. je služio, iako je još bio dečak

SAN

 Pro 5:3 od previše briga dolazi nemiran s.

SAOSEĆATI

 Jev 4:15 s. s nama što smo slabi

SARA

 Pst 17:19 S. će ti roditi sina

1Pe 3:6 S. bila poslušna Avrahamu

SARADNICI

 1Ko 3:9 mi smo Božji s.

SASTANCI

 Jev 10:25 ne propuštajmo svoje s.

SASTAVITI (SE)

 Mt 19:6 što je Bog s.

Ef 1:10 da se sve s. posredstvom Hrista

SATANA

 Jov 1:6 S. među onima koji su se okupili

Za 3:2 Neka te Jehova prekori, S.

Mt 4:10 Odlazi, S.! Jer pisano je

Mt 16:23 rekao Petru: Odlazi od mene, S.!

Mr 4:15 dolazi S. i uzima reč

Ri 16:20 Bog će zdrobiti S.

1Ko 5:5 predajte takvog čoveka S.

2Ko 2:11 da nas S. ne bi prevario

2Ko 11:14 S. se pretvara da je anđeo svetlosti

2So 2:9 S. omogućuje svojim delovanjem

Ot 12:9 prazmija, koji se zove Đavo i S.

Ot 20:2 svezao je S. na 1 000 godina

SAUL

 1Sa 15:11 Žao mi je što sam postavio S.

SAVESNO

 IN 1:8 s. činio sve što je napisano

SAVEST

 Ri 2:15 o tome svedoči i njihova s.

Ri 13:5 nego i zbog svoje s.

1Ko 8:12 povređujete njihovu s.

1Ti 4:2 čija je s. otupela

1Pe 3:16 Sačuvajte čistu s.

1Pe 3:21 molba upućena Bogu za čistu s.

SAVETNICI

 Psl 15:22 uspevaju kad ima mnogo s.

SAVETNIK

 Is 9:6 Ime će mu biti Divni S.

SAVEZ

 Pst 15:18 Jehova je sklopio s. s Avramom

Jer 31:31 sklopiću novi s.

Lu 22:20 novi s. na osnovu moje krvi

Lu 22:29 sklapam s vama s., kao moj Otac

SAVLE

 Del 7:58 kod nogu mladića koji se zvao S.

Del 8:3 S. je žestoko progonio skupštinu

Del 9:1 S. je i dalje bio ispunjen mržnjom

Del 9:4 S., zašto me progoniš?

SAVRŠEN

 Pz 32:4 On je Stena, njegova dela su s.

Ps 19:7 Jehovin zakon je s.

Mt 5:48 Budite s., kao što je s. vaš Otac

Jev 2:10 učini s. Glavnog Posrednika

SAŽALITI SE

 Mt 9:36 video mnoštvo naroda, s. se

Mt 20:34 S. se, Isus im je dotakao oči

SCENA

 1Ko 7:31 menja se s. ovog sveta

SEĆATI SE

 Pro 12:1 S. se Stvoritelja u mladosti

Jev 10:32 S. se prošlih dana

SEĆI SE

 Le 21:5 neka se ne s. po telu

SED

 Psl 16:31 S. kosa je predivna kruna

SEDEKIJA

 Jer 52:11 vavilonski kralj oslepio S.

SEDETI

 Ps 110:1 S. meni s desne strane

SEJATI

 Ps 126:5 Oni koji s. sa suzama

Pro 11:6 Ujutru s. svoje seme

SEKTA

 Del 28:22 protiv ove s. se svuda govori

SEKTE

 2Pe 2:1 neprimetno uvesti razorne s.

SEME

 Lu 8:11 s. je Božja reč

SENAHIRIM

 2Kr 19:16 S. se rugao živom Bogu

SENA

 Ps 91:1 nalazi utočište u s. Svemoćnog

SENKA

 1Le 29:15 Naši su dani kao s.

Ko 2:17 samo s. onoga što dolazi

Ja 1:17 koji se ne menja poput nestalne s.

SESTRA

 Pz 27:22 proklet koji ima odnose sa s.

SETITI SE

 Jov 14:13 rok odredio i onda me se s.!

SHVATITI

 Jov 6:24 da s. u čemu sam pogrešio

SIDRO

 Jev 6:19 nada kao s. duše

SIGURNOST

 Is 32:17 plod pravednosti biće s.

SILA

 Za 4:6 Ne s. ni snagom, već mojim duhom

Mr 5:30 osetio da je iz njega izašla s.

2Ko 12:9 moja s. se pokazuje kad si slab

SIMON

 Del 8:18 S. ponudio apostolima novac

SIN

 Ps 2:12 poštovanje s., da se Bog ne razgnevi

Psl 13:24 Ko ne ukorava svog s., mrzi ga

Psl 15:20 Mudar s. raduje svog oca

Mt 3:17 Ovo je moj voljeni S.

Lu 15:13 mlađi s. je rasuo nasledstvo

SINAJ

 Iz 19:20 Jehova sišao na goru S.

SIN ČOVEČJI

 Da 7:13 na oblacima neko kao s.

Mt 10:23 pre nego što dođe S.

Lu 21:27 videti S. kako dolazi u oblaku

SINEDRION

 Del 5:41 otišli iz S., radujući se

SINOVI

 Pst 6:2 s. pravog Boga uzimali žene

1Sa 8:3 s. nisu išli njegovim stopama

Jov 38:7 Božji s. uzvikivali od radosti

Is 54:13 Jehova će poučavati sve tvoje s.

Is 66:8 Sion je rodio s.

Lu 16:8 s. ovog sveta snalažljiviji su

Ri 8:14 Svi koje vodi duh Božji su s.

SION

 Ps 2:6 postavio svog kralja na S.

Ps 48:2 gora S., grad Velikog Kralja

Is 66:8 S. je rodio sinove

Ot 14:1 Jagnje na gori S. i 144 000

SIROČAD

 Ja 1:27 brinuti se za s. i udovice

SIROČE

 Iz 22:22 Nemojte činiti zlo s.

SIROČIĆI

 Ps 68:5 otac s. i zaštitnik udovicama

SIROMAŠAN

 1Sa 2:8 s. diže iz pepela

Ps 9:18 Bog neće zaboraviti s.

Lu 4:18 da objavim dobru vest s.

Jv 12:8 s. ćete uvek imati pored sebe

2Ko 6:10 kao na s., a mnoge obogaćujemo

2Ko 8:2 velikodušnost, iako su veoma s.

2Ko 8:9 Hrist je radi vas postao s.

Ga 2:10 mislimo na s.

SIROMAŠTVO

 Psl 30:8 Ne daj mi s. ni bogatstvo

SKAKAVCI

 Is 40:22 stanovnici kao s.

Jl 1:4 što je ostalo iza proždrljivih s.

SKAMENITI SE

 Is 44:8 nemojte se s. od straha

SKERLET

 Is 1:18 Iako su vaši gresi kao s.

SKIPTAR

 Pst 49:10 S. se neće odvojiti od Jude

Ps 2:9 Razbićeš ih gvozdenim s.

SKLADNO

 Ri 8:28 sva njegova dela s. doprinose

Ef 4:16 celo telo je s. sastavljeno

SKLONO

 Pst 8:21 srce je s. zlu od mladosti

SKRHAN

 Ps 34:18 spasava one koji su s. duha

SKRNAVITI

 Jzk 39:7 neću dati da se moje ime s.

SKROMAN