Brojevi 26:1-65

  • Drugi popis izraelskih plemena (1-65)

26  Posle te pošasti+ Jehova je rekao Mojsiju i Eleazaru, sinu sveštenika Arona:  „Popišite sve Izraelce od 20 godina pa naviše, po njihovim plemenskim porodicama, sve muškarce u Izraelu koji su sposobni za vojsku.“+  Mojsije i sveštenik Eleazar+ rekli su narodu u pustim moavskim ravnicama,+ kod Jordana, nasuprot Jerihonu:+  „Popišite sve muškarce od 20 godina pa naviše, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.“+ Izraelci koji su izašli iz Egipta bili su:  Ruvimovo pleme,+ koje su činili potomci Izraelovog prvenca Ruvima:+ od Enoha Enohova porodica; od Faluja Falujeva porodica;  od Esrona Esronova porodica; od Harmije Harmijina porodica.  To su Ruvimove porodice. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 43 730.+  Falujev sin bio je Elijav.  Elijavovi sinovi bili su Nemuilo, Datan i Aviron. Taj Datan i taj Aviron bili su među ljudima koji su predstavljali narod. Oni su se pobunili protiv Mojsija+ i Arona zajedno s Korejevim pristalicama.+ Pobunili su se protiv Jehove.+ 10  Tada se zemlja otvorila* i progutala ih. A Korej je poginuo sa svojim pristalicama kad je vatra spalila 250 ljudi.+ To što im se desilo služi kao upozorenje drugima.+ 11  Ali Korejevi sinovi nisu izginuli.+ 12  Simeonovi potomci+ po svojim porodicama bili su: od Nemuila Nemuilova porodica; od Jamina Jaminova porodica; od Jahina Jahinova porodica; 13  od Zare Zarina porodica; od Saula Saulova porodica. 14  To su Simeonove porodice. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 22 200.+ 15  Gadovi potomci+ po svojim porodicama bili su: od Sifona Sifonova porodica; od Agija Agijeva porodica; od Sunija Sunijeva porodica; 16  od Azena Azenova porodica; od Irija Irijeva porodica; 17  od Aroda Arodova porodica; od Arilija Arilijeva porodica. 18  To su porodice Gadovih potomaka. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 40 500.+ 19  Judini sinovi+ bili su Ir i Onan.+ Ali Ir i Onan su umrli u hananskoj zemlji.+ 20  Judini potomci po svojim porodicama bili su: od Sale+ Salina porodica; od Faresa+ Faresova porodica; od Zare Zarina porodica.+ 21  Faresovi potomci bili su: od Esrona+ Esronova porodica; od Jamuila+ Jamuilova porodica. 22  To su Judine porodice. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 76 500.+ 23  Isaharovi potomci+ po svojim porodicama bili su: od Tole+ Tolina porodica; od Fuve Fuvina porodica; 24  od Jasuva Jasuvova porodica; od Simrona Simronova porodica. 25  To su Isaharove porodice. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 64 300.+ 26  Zavulonovi potomci+ po svojim porodicama bili su: od Sereda Seredova porodica; od Alona Alonova porodica; od Alila Alilova porodica. 27  To su Zavulonove porodice. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 60 500.+ 28  Josifovi sinovi+ po svojim porodicama bili su Manasija i Jefrem.+ 29  Manasijini potomci+ bili su: od Mahira+ Mahirova porodica. Mahiru se rodio Galad+ od kog je potekla Galadova porodica. 30  Ovo su bili Galadovi potomci: od Ahijezera Ahijezerova porodica; od Heleka Helekova porodica; 31  od Azrila Azrilova porodica; od Sihema Sihemova porodica; 32  od Semide Semidina porodica; od Efera Eferova porodica. 33  A Eferov sin Salpad nije imao sinove nego samo ćerke.+ Salpadove ćerke+ zvale su se Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa. 34  To su Manasijine porodice. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 52 700.+ 35  Ovo su bili Jefremovi potomci+ po svojim porodicama: od Sutala+ Sutalova porodica; od Vehera Veherova porodica; od Tahana Tahanova porodica. 36  Sutalovi potomci bili su: od Erana Eranova porodica. 37  To su porodice Jefremovih potomaka. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 32 500.+ To su Josifovi potomci po svojim porodicama. 38  Venijaminovi potomci+ po svojim porodicama bili su: od Vele+ Velina porodica; od Asvila Asvilova porodica; od Ahirama Ahiramova porodica; 39  od Sufama Sufamova porodica; od Ufama Ufamova porodica. 40  Velini sinovi bili su Arad i Naman.+ Od Arada je potekla Aradova porodica, a od Namana Namanova porodica. 41  To su Venijaminovi potomci po svojim porodicama. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 45 600.+ 42  Ovo su bili Danovi potomci+ po svojim porodicama: od Sameja Samejeva porodica. To su Danove porodice. 43  Broj popisanih u svim Samejevim porodicama iznosio je 64 400.+ 44  Asirovi potomci+ po svojim porodicama bili su: od Jemne Jemnina porodica; od Jesvije Jesvijina porodica; od Verije Verijina porodica; 45  od Verijinih potomaka: od Evera Everova porodica; od Melhila Melhilova porodica. 46  Asirova ćerka zvala se Sara. 47  To su porodice Asirovih potomaka. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 53 400.+ 48  Neftalimovi potomci+ po svojim porodicama bili su: od Asila Asilova porodica; od Gunija Gunijeva porodica; 49  od Jesera Jeserova porodica; od Silima Silimova porodica. 50  To su Neftalimove porodice. Broj popisanih iz njihovog plemena iznosio je 45 400.+ 51  Ukupan broj popisanih Izraelaca iznosio je 601 730.+ 52  Posle toga, Jehova je rekao Mojsiju: 53  „Neka im se podeli zemlja u nasledstvo prema popisu imena*.+ 54  Većim grupama daj veće nasledstvo, a manjim grupama daj manje nasledstvo.+ Neka se svakoj grupi da nasledstvo srazmerno broju popisanih. 55  Ali zemlja neka se podeli žrebom.+ Svakoj porodici treba dati nasledstvo od dela koji je pripao njenom plemenu. 56  Kako se odredi žrebom, tako neka se podeli nasledstvo među velikim i malim grupama.“ 57  Ovo su Levijevi potomci+ koji su bili popisani po svojim porodicama: od Girsona Girsonova porodica; od Kata+ Katova porodica; od Merarija Merarijeva porodica. 58  Ovo su porodice Levijevih potomaka: Lovenijeva porodica,+ Hevronova porodica,+ Malijeva porodica,+ Musijeva porodica,+ Korejeva porodica.+ Katu se rodio Amram.+ 59  Amramova žena zvala se Johaveda+ i bila je Levijeva ćerka, rođena u Egiptu. Ona je Amramu rodila Arona, Mojsija i njihovu sestru Mariju.+ 60  Aronu su se rodili Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar.+ 61  Ali Nadav i Avijud su poginuli jer su pred Jehovom prineli kâd na nedozvoljen način.+ 62  Ukupan broj popisanih među njima bio je 23 000, računajući svako muško od jednog meseca pa naviše.+ Oni nisu bili popisani zajedno sa ostalim Izraelcima,+ jer nije trebalo da dobiju nasledstvo među njima.+ 63  To su oni koje su popisali Mojsije i sveštenik Eleazar kad su popisivali Izraelce u pustim moavskim ravnicama, kod Jordana, nasuprot Jerihonu. 64  Ali među njima nije bilo nikoga od onih koje su popisali Mojsije i sveštenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.+ 65  Jer Jehova je za njih rekao: „Svi do jednog pomreće u pustinji.“+ Tako nije ostao niko od njih osim Haleva, Jefonijinog sina, i Isusa, Navinovog sina.+

Fusnote

Doslovno: „Zemlja je otvorila svoja usta“.
Ili: „srazmerno broju popisanih imena“.