Jovan 1:1-51

  • „Reč je postala telo“ (1-18)

  • Svedočanstvo Jovana Krstitelja (19-28)

  • Isus – Jagnje Božje (29-34)

  • Isusovi prvi učenici (35-42)

  • Filip i Natanailo (43-51)

1  U početku je bila Reč+ i Reč je bila s Bogom.+ Reč je bila bog*.+  On* je u početku bio s Bogom.  Sve je postalo preko njega+ i bez njega nije postalo ništa.  Preko njega je postao život i taj život je bio svetlost ljudima.+  I svetlost sija u tami+ i tama je nije nadjačala.  Bog je poslao čoveka koji se zvao Jovan.+  On je došao kao svedok, da svedoči o svetlosti,+ kako bi sve vrste ljudi poverovale preko njega.  Jovan nije bio ta svetlost,+ nego je trebalo da svedoči o toj svetlosti.  Prava svetlost koja svetli svim vrstama ljudi tek je trebalo da dođe u svet.+ 10  On* je bio u svetu+ i svet je postao preko njega,+ ali svet ga nije prepoznao. 11  Došao je među svoje, ali ga oni nisu prihvatili. 12  A onima koji su ga prihvatili dao je pravo da postanu Božja deca,+ jer su imali veru u njega*.+ 13  Oni nisu potomstvo ljudskih roditelja, niti su rođeni zbog njihove volje* ni volje nekog čoveka nego zbog Božje volje.+ 14  I Reč je postala telo+ i prebivala je među nama. Gledali smo njegovu slavu, slavu kakvu jedinorođeni sin+ dobija od oca. Bio je pun Božje milosti* i istine. 15  (Jovan je svedočio o njemu, objavljujući na sav glas: „To je čovek za kog sam rekao: ’Onaj koji za mnom dolazi iznad mene je, jer je postojao pre mene.‘ “)+ 16  A svi mi smo neprestano primali ono čega je on bio pun – obilje nezaslužene dobrote. 17  Jer Zakon je bio dat preko Mojsija,+ a nezaslužena dobrota+ i istina došle su preko Isusa Hrista.+ 18  Nijedan čovek nikada nije video Boga.+ Jedinorođeni bog,+ koji je Ocu najbliži*,+ on ga je obznanio.+ 19  Ovo je Jovanovo svedočanstvo o njemu. Judejci su kod njega poslali sveštenike i Levite iz Jerusalima da ga upitaju: „Ko si ti?“+ 20  A on nije oklevao da im odgovori, već je otvoreno rekao: „Ja nisam Hrist.“ 21  Na to su ga oni upitali: „Ko si onda? Jesi li Ilija?“+ On je odgovorio: „Nisam.“ „Jesi li Prorok+ koji treba da dođe?“ Odgovorio je: „Nisam.“ 22  Tada su ga pitali: „Ko si onda? Reci nam, da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali. Šta ti kažeš, ko si?“ 23  Odgovorio je: „Ja sam onaj čiji se glas razleže pustinjom: ’Poravnajte put Jehovi*‘,+ kao što je rekao prorok Isaija.“+ 24  A te ljude su poslali fariseji. 25  Oni su ga upitali: „Zašto onda krštavaš ako nisi ni Hrist ni Ilija ni Prorok?“ 26  Jovan im je odgovorio: „Ja krštavam vodom. A među vama stoji jedan koga vi ne poznajete, 27  onaj koji dolazi za mnom, a kome ja nisam dostojan da odvežem kaiševe na sandalama.“+ 28  To se dogodilo u Vitaniji* s druge strane Jordana, gde je Jovan krštavao.+ 29  Sutradan je Jovan video Isusa kako dolazi kod njega, pa je rekao: „Evo Jagnjeta+ Božjeg koje odnosi greh+ sveta!+ 30  To je onaj za koga sam rekao: ’Za mnom dolazi čovek koji je iznad mene, jer je postojao pre mene.‘+ 31  Ni ja nisam znao ko je to, ali zato sam i došao da krštavam vodom da bi ga Izrael jasno video.“+ 32  Jovan je još posvedočio: „Video sam kako sveti duh kao golub silazi s neba i ostaje na njemu.+ 33  Ni ja nisam znao da je to on, ali Bog, koji me je poslao da krštavam vodom, rekao mi je: ’Na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu,+ to je onaj koji krštava svetim duhom.‘+ 34  Ja sam to video i svedočim da je on Božji Sin.“+ 35  Sutradan je Jovan ponovo stajao tamo sa dvojicom svojih učenika. 36  Video je Isusa kako prolazi onuda i rekao je: „Evo Jagnjeta+ Božjeg!“ 37  Kad su ta dvojica učenika to čula, pošla su za Isusom. 38  Tada se Isus okrenuo i video da idu za njim, pa ih je upitao: „Šta tražite?“ Oni su mu odgovorili: „Rabi (što znači „učitelju“), gde stanuješ?“ 39  On im je rekao: „Dođite i videćete.“ I tako su oko desetog* sata pošli i videli gde stanuje, pa su ostatak dana proveli s njim. 40  Jedan od te dvojice koji su čuli šta je Jovan rekao i koji su pošli za Isusom bio je Andrija,+ brat Simona Petra. 41  On je najpre našao svog brata Simona i rekao mu: „Našli smo Mesiju!“+ („Mesija“ znači „Hrist“.) 42  I odveo ga je kod Isusa. Kad ga je video, Isus je rekao: „Ti si Simon,+ Jovanov sin. Zvaćeš se Kifa.“ („Kifa“ je na grčkom „Petar“.*)+ 43  Sutradan je Isus odlučio da ode u Galileju. Sreo je Filipa+ i rekao mu: „Pođi za mnom.“* 44  Filip je bio iz Vitsaide, odakle su bili Andrija i Petar. 45  Filip je našao Natanaila+ i rekao mu: „Našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u Zakonu i o kome su pisali Proroci. To je Isus, Josifov sin,+ iz Nazareta.“ 46  Natanailo mu je rekao: „Može li išta dobro doći iz Nazareta?“ A Filip mu je odgovorio: „Dođi i vidi.“ 47  Isus je video Natanaila kako ide prema njemu i rekao je: „Evo pravog Izraelca, u kom nema prevare.“+ 48  A Natanailo ga je upitao: „Odakle me poznaješ?“ Isus mu je odgovorio: „Video sam te dok si bio pod smokvom, pre nego što te je Filip pozvao.“ 49  Natanailo mu je rekao: „Učitelju, ti si Božji Sin, ti si Kralj Izraela.“+ 50  Tada mu je Isus odgovorio: „Zar veruješ zato što sam ti rekao da sam te video pod smokvom? Videćeš i više od toga.“ 51  Još je rekao: „Istinu vam kažem, videćete otvoreno nebo i Božje anđele kako se penju i silaze ka Sinu čovečjem.“+

Fusnote

Ili: „božanskog porekla“.
Zamenica „on“ odnosi se na „Reč“ spomenutu u 1. stihu. Iako je u našem jeziku „Reč“ ženskog gramatičkog roda, ovde je upotrebljena zamenica muškog roda, jer se grčki izraz Logos (Reč) odnosi na Isusa.
Odnosi se na „Reč“.
Doslovno: „njegovo ime“.
Doslovno: „telesne volje“.
Ili: „nezaslužene dobrote“.
Ili: „koji je u Očevom naručju“. Ovaj izraz ukazuje na izuzetno povlašćen položaj.
Nije reč o Vitaniji u okolini Jerusalima.
To jest oko 16 sati.
I aramejsko ime „Kifa“ i grčko ime „Petar“ znače „stena; kamen“.
Izraz „poći za Isusom“ koristi se u prenesenom smislu i znači postati Isusov sledbenik.