Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

5. PITANJE

Koja je osnovna tema Svetog pisma?

„Staviću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog potomstva i njenog potomstva. Ono će ti zdrobiti glavu, a ti ćeš ga raniti u petu.“

Postanak 3:15

„Preko tvog potomstva blagosloviće se svi narodi na zemlji zato što si me poslušao.“

Postanak 22:18

„Neka dođe tvoje Kraljevstvo. Neka bude tvoja volja, kako na nebu tako i na zemlji.“

Matej 6:10

„Bog koji daje mir uskoro će pod vašim nogama zdrobiti Satanu.“

Rimljanima 16:20

„Nakon što mu sve bude podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji mu je sve podložio, da Bog bude sve svima.“

1. Korinćanima 15:28

„Obećanja su bila data Avrahamu i njegovom potomstvu [...] a to je Hrist. A ako ste Hristovi, onda ste Avrahamovo potomstvo.“

Galatima 3:16, 29

„Kraljevska vlast nad svetom sada pripada našem Gospodu i njegovom Pomazaniku, i on će vladati kao kralj u svu večnost!“

Otkrivenje 11:15

„Tako je bio zbačen veliki zmaj, prazmija, koji se zove Đavo i Satana, koji zavodi ceo svet. Bio je zbačen na zemlju, a s njim su bili zbačeni i njegovi anđeli.“

Otkrivenje 12:9

„Uhvatio je zmaja, prazmiju, koji je Đavo i Satana, i svezao ga na 1 000 godina.“

Otkrivenje 20:2