Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

B1

Poruka koju nam prenosi Sveto pismo

Jedino Jehova Bog ima pravo da vlada. Njegov način vladanja je najbolji. Njegova namera sa zemljom i ljudima sigurno će se ostvariti.

Nakon 4026. pre n. e.

„Zmija“, to jest Satana, osporava Jehovino pravo da vlada i njegov način vladanja. Jehova obećava da će podići „potomstvo“, koje će Satani zdrobiti glavu (Postanak 3:1-5, 15). Jehova dozvoljava ljudima da određeno vreme vladaju jedni nad drugima pod Sataninim uticajem.

1943. pre n. e.

Jehova govori Avrahamu da će obećano „potomstvo“ doći iz njegove loze (Postanak 22:18).

Nakon 1070. pre n. e.

Jehova govori kralju Davidu i kasnije njegovom sinu Solomonu da će obećano „potomstvo“ doći iz njihove loze (2. Samuilova 7:12, 16; 1. Kraljevima 9:3-5; Isaija 9:6, 7).

29. n. e.

Jehova otkriva da je Isus obećano „potomstvo“ i da će on naslediti Davidov presto (Galatima 3:16; Luka 1:31-33; 3:21, 22).

33. n. e.

Satana navodi Božje neprijatelje da ubiju Isusa. Tako se ispunjava deo proročanstva koji kaže da će zmija „raniti u petu“ obećano potomstvo. Jehova uskrsava Isusa kao duhovno biće na nebu. Život koji je Isus žrtvovao kao savršeni čovek Jehova prihvata kao otkupninu za grešno čovečanstvo. Time Adamovim potomcima omogućava oproštenje greha i daje im priliku da dobiju večni život (Postanak 3:15; Dela apostolska 2:32-36; 1. Korinćanima 15:21, 22).

Otprilike 1914. n. e.

Isus zbacuje Satanu s neba na zemlju i ograničava njegovo delovanje na „malo vremena“ (Otkrivenje 12:7-9, 12).

Budućnost

Isus će zatvoriti Satanu na 1 000 godina, a zatim će ga uništiti. Time će mu, simbolično govoreći, „zdrobiti glavu“. Jehova će ispuniti svoju prvobitnu nameru sa zemljom i ljudima, skinuće sramotu sa svog imena i dokazati da je njegov način vladanja pravedan i ispravan (Otkrivenje 20:1-3, 10; 21:3, 4).