Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Tabela knjiga Svetog pisma

Knjige hebrejskog dela Svetog pisma napisane pre nove (hrišćanske) ere

NAZIV KNJIGE

PISAC

MESTO PISANJA

PISANJE ZAVRŠENO (PRE N. E.)

OBUHVATA VREME (PRE N. E.)

Postanak

Mojsije

pustinja

1513.

od stvaranja sveta („u početku“) do 1657.

Izlazak

Mojsije

pustinja

1512.

1657–1512.

Levitska

Mojsije

pustinja

1512.

1 mesec (1512)

Brojevi

Mojsije

pustinja i moavske ravnice

1473.

1512–1473.

Ponovljeni zakoni

Mojsije

moavske ravnice

1473.

2 meseca (1473)

Isus Navin

Isus Navin

Hanan

oko 1450.

1473 – oko 1450.

Sudije

Samuilo

Izrael

oko 1100.

oko 1450 – oko 1120.

Ruta

Samuilo

Izrael

oko 1090.

11 godina vladavine sudija

1. Samuilova

Samuilo, Gad, Natan

Izrael

oko 1078.

oko 1180 – 1078.

2. Samuilova

Gad, Natan

Izrael

oko 1040.

1077 – oko 1040.

1. Kraljevima

Jeremija

Juda

580.

oko 1040 – 911.

2. Kraljevima

Jeremija

Juda i Egipat

580.

oko 920 – 580.

1. Letopisa

Jezdra

Jerusalim (?)

oko 460.

nakon 1. Letopisa 9:44: oko 1077 – 1037.

2. Letopisa

Jezdra

Jerusalim (?)

oko 460.

oko 1037 – 537.

Jezdra

Jezdra

Jerusalim

oko 460.

537 – oko 467.

Nemija

Nemija

Jerusalim

posle 443.

456 – posle 443.

Jestira

Mardohej

Susan, Elam

oko 475.

493 – oko 475.

Jov

Mojsije

pustinja

oko 1473.

više od 140 godina između 1657. i 1473.

Psalmi

David i drugi

 

oko 460.

 

Poslovice

Solomon, Agur, Lemuilo

Jerusalim

oko 717.

 

Propovednik

Solomon

Jerusalim

pre 1000.

 

Pesma nad pesmama

Solomon

Jerusalim

oko 1020.

 

Isaija

Isaija

Jerusalim

posle 732.

oko 778 – posle 732.

Jeremija

Jeremija

Juda, Egipat

580.

647–580.

Tužbalice

Jeremija

okolina Jerusalima

607.

 

Jezekilj

Jezekilj

Vavilon

oko 591.

613 – oko 591.

Danilo

Danilo

Vavilon

oko 536.

618 – oko 536.

Osija

Osija

pokrajina Samarija

posle 745.

pre 804 – posle 745.

Joilo

Joilo

Juda

oko 820. (?)

 

Amos

Amos

Juda

oko 804.

 

Avdija

Avdija

 

oko 607.

 

Jona

Jona

 

oko 844.

 

Mihej

Mihej

Juda

pre 717.

oko 777 – 717.

Naum

Naum

Juda

pre 632.

 

Avakum

Avakum

Juda

oko 628. (?)

 

Sofonija

Sofonija

Juda

pre 648.

 

Agej

Agej

Jerusalim

520.

112 dana (520)

Zaharija

Zaharija

Jerusalim

518.

520–518.

Malahija

Malahija

Jerusalim

posle 443.

 

Knjige grčkog dela Svetog pisma napisane tokom nove (hrišćanske) ere

NAZIV KNJIGE

PISAC

MESTO PISANJA

PISANJE ZAVRŠENO (N. E.)

OBUHVATA VREME

Matej

Matej

Izrael

oko 41.

2. pre n. e. – 33. n. e.

Marko

Marko

Rim

60–65.

29–33. n. e.

Luka

Luka

Cezareja

56–58.

3. pre n. e. – 33. n. e.

Jovan

Jovan (apostol)

Efes ili okolina

oko 98.

(izuzev uvoda) 29–33. n. e.

Dela apostolska

Luka

Rim

oko 61.

33 – oko 61. n. e.

Rimljanima

Pavle

Korint

oko 56.

 

1. Korinćanima

Pavle

Efes

oko 55.

 

2. Korinćanima

Pavle

Makedonija

oko 55.

 

Galatima

Pavle

Korint ili Sirijska Antiohija

50–52.

 

Efešanima

Pavle

Rim

60–61.

 

Filipljanima

Pavle

Rim

60–61.

 

Kološanima

Pavle

Rim

60–61.

 

1. Solunjanima

Pavle

Korint

oko 50.

 

2. Solunjanima

Pavle

Korint

oko 51.

 

1. Timoteju

Pavle

Makedonija

61–64.

 

2. Timoteju

Pavle

Rim

oko 65.

 

Titu

Pavle

Makedonija (?)

61–64.

 

Filimonu

Pavle

Rim

60–61.

 

Jevrejima

Pavle

Rim

oko 61.

 

Jakovljeva

Jakov (Isusov brat)

Jerusalim

pre 62.

 

1. Petrova

Petar

Vavilon

62–64.

 

2. Petrova

Petar

Vavilon (?)

oko 64.

 

1. Jovanova

Jovan (apostol)

Efes ili okolina

oko 98.

 

2. Jovanova

Jovan (apostol)

Efes ili okolina

oko 98.

 

3. Jovanova

Jovan (apostol)

Efes ili okolina

oko 98.

 

Judina

Juda (Isusov brat)

Izrael (?)

oko 65.

 

Otkrivenje

Jovan (apostol)

Patmos

oko 96.

 

[Imena pisaca nekih knjiga i njihovo mesto pisanja ne mogu se sa sigurnošću utvrditi. Mnoge godine su određene samo približno. Skraćenice i njihovo značenje: „n. e.“ – „nove ere“; „pre n. e.“ – „pre nove ere“.]