Vrati se na sadržaj

Objašnjenje biblijskih stihova

Saznajte pravo značenje poznatih biblijskih stihova. Upoznajte se sa njihovim kontekstom i saznajte ko ih je napisao, kada i gde. Fusnote i unakrsne reference mogu vam pomoći da proširite svoje znanje.

Objašnjenje 1. Mojsijeve 1:1: „U početku stvori Bog nebo i zemlju“

Koje su dve važne činjenice zapisane u ovom biblijskom stihu?

Objašnjenje 2. Mojsijeve 20:12: „Poštuj oca svojega i mater svoju“

Bog je ovoj zapovesti dodao i jedno obećanje, čime je pružio dodatni razlog za poslušnost.

Objašnjenje Isusa Navina 1:9: „Budi slobodan i hrabar“

Šta će vam pomoći da budete hrabri i jaki kad se nađete u teškim okolnostima ili suočite sa naizgled nesavladivim preprekama?

Objašnjenje Psalma 23:4: „Da pođem i dolinom sjena smrtnoga“

Kako Bog štiti svoje sluge i brine o njima čak i u najtežim trenucima njihovog života?

Objašnjenje Psalma 37:4: „Raduj se u Gospodu“

Kako nam ovaj psalam pomaže da budemo mudri i da steknemo Božje priznanje?

Objašnjenje Priča Solomunovih 3:5, 6: „Na svoj razum ne oslanjaj se“

Po čemu se vidi da se više oslanjamo na Božje mišljenje nego na svoje?

Objašnjenje Priča Solomunovih 16:3: „Ostavi na Gospoda djela svoja“

Iz koja dva razloga je dobro da tražimo savet od Boga kad donosimo odluke?

Objašnjenje Poslovica 17:17: „Prijatelj voli u svako vreme“

Ova poslovica na prelep način objašnjava ko je pravi prijatelj.

Objašnjenje Poslovica 22:6: „Nauči dete kojim putem da ide“

Šta je „put“ kojim dete treba da ide? Da li se on razlikuje od deteta do deteta?

Objašnjenje Propovednika 3:11: „Sve je učinio da je lijepo u svoje vrijeme“

Božja prelepa dela ne obuhvataju samo ono što je stvorio. Zašto je važno da to znamo?

Objašnjenje Isaije 26:3: „Ko se tebe drži, čuvaš ga jednako u miru“

Da li je moguće imati savršen mir? Šta znači uzdati se u Boga?

Objašnjenje Isaije 40:31: „Koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu“

Zašto Sveto pismo upoređuje orla koji se podiže u visine sa osobom koja dobija snagu od Boga?

Objašnjenje Isaije 41:10: „Ne boj se, jer sam ja s tobom“

Jehova koristi tri različita izraza da bi preneo istu misao, čime želi da istakne da će sigurno pomoći svojim slugama.

Objašnjenje Isaije 42:8: „Ja sam Gospod“

Koje je ime Bog za sebe izabrao?

Objašnjenje Jeremije 11:11: „Ja ću pustiti na njih zlo“

Da li je Bog naneo zlo svom narodu ili je samo dopustio da ga ono zadesi?

Objašnjenje Jeremije 29:11: „Ja znam misli koje mislim za vas“

Da li Bog ima određeni plan za svakog čoveka?

Objašnjenje Jeremije 33:3: „Zovi me, i odazvaću ti se“

Bog je obećao da će otkriti „velike i nedokučive stvari“ onima koji prihvate njegov poziv. Koje su to stvari? Da li taj poziv još uvek važi?

Objašnjenje Miheja 6:8: „Da hodiš smjerno s Bogom svojim“

Tri izraza u ovom stihu lepo sažimaju šta Bog očekuje od nas.

Objašnjenje Mateja 6:33: „Ištite najprije carstva Božijega“

Da li je Isus hteo da kaže da hrišćani ne moraju da rade da bi podmirili svoje potrebe?

Objašnjenje Mateja 6:34: „Ne brinite se dakle za sjutra“

Isus nije hteo da kaže da ne treba da pravimo planove za budućnost.

Objašnjenje Mateja 11:28-30: „Hodite k meni [...] i ja ću vas odmoriti“

Da li je Isus govorio o trenutnom oslobođenju od svih problema i nepravde?

Objašnjenje Marka 1:15: „Približi se carstvo Božije“

Da li je Isus hteo da kaže da je „carstvo Božije“, to jest „Božje Kraljevstvo“ već počelo da vlada?

Objašnjenje Marka 11:24: „Sve što ištete u svojoj molitvi vjerujte da ćete primiti“

Kako nam Isusov savet o molitvi i veri danas može pomoći da savladamo prepreke na koje nailazimo?

Objašnjenje Luke 1:37: „Jer u Boga sve je moguće što reče“

Ništa ne može sprečiti Svemoćnog Boga da ispuni ono što je obećao. Šta to znači za tebe?

Objašnjenje Jovana 1:1: „U početku bješe riječ“

Ovaj stih otkriva detalje o životu Isusa Hrista pre nego što se rodio na zemlji kao čovek.

Objašnjenje Jovana 3:16: „Jer Bogu tako omilje svijet“

Kako je Jehova Bog pokazao da voli svakoga od nas i da želi da živimo večno?

Objašnjenje Jovana 14:6: „Ja sam put i istina i život“

Zašto onaj ko želi da na ispravan način služi Jehovi mora da prizna ključnu ulogu koju Isus ima u tome?

Objašnjenje Jovana 14:27: „Mir vam ostavljam“

Kakav mir je Isus ostavio, to jest dao svojim sledbenicima? Kako i mi možemo imati takav mir?

Objašnjenje Jovana 15:13: „Od ove ljubavi niko veće nema“

Kako Isusovi učenici po ugledu na njega mogu voleti druge?

Objašnjenje Jovana 16:33: „Ja nadvladah svijet“

Kako su Isusove reči uverile njegove sledbenike da i oni mogu ostati verni Bogu?

Objašnjenje Dela apostolskih 1:8: „Nego ćete primiti silu – kad Duh Sveti siđe na vas“

Kakvu pomoć je Isus obećao svojim sledbenicima i šta su zahvaljujući tome postigli?

Objašnjenje Rimljanima 5:8: „Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas“

Budući da smo skloni tome da razmišljamo i postupamo na način koji je suprotan Božjim pravednim merilima, kako već sada možemo imati dobar odnos s Bogom, a u budućnosti večni život?

Objašnjenje Rimljanima 6:23: „Smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je – večni život“

Nijedan grešan čovek ne može da zaradi spasenje, ali može da od Boga dobije dar večnog života. Kako?

Objašnjenje Rimljanima 10:13: „Koji god prizove ime Gospodnje spašće se“

Bog je nepristrastan i on svakom čoveku daje priliku da bude spasen i da dobije večni život, bez obzira na njegovu nacionalnost, rasu ili društveni položaj.

Objašnjenje Rimljanima 12:12: „Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako“

Kako hrišćani mogu ostati verni Bogu i ako trpe progonstvo ili druge nevolje?

Objašnjenje 1. Korinćanima 10:13: „Bog je veran“

U kom smislu nam Božja vernost posebno znači kada smo u nekom iskušenju?

Objašnjenje 2. Korinćanima 12:9: „Dosta ti je moja milost“

Zašto je apostolu Pavlu mnogo značila Božja nezaslužena dobrota? Koliko može značiti nama?

Objašnjenje Galatima 6:9: „Dobro činiti da nam se ne dosadi“

Čemu se mogu nadati hrišćani koji ne posustaju u činjenju dobra?

Objašnjenje Efešanima 3:20: „[Bog] može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo“

Kako Bog odgovara na molitve svojih slugu i nadmašuje njihova očekivanja?

Objašnjenje Filipljanima 4:6, 7: „Ne brinite se ni za što“

Kakve nam molitve mogu pomoći da se rasteretimo briga i steknemo unutrašnji mir?

Objašnjenje Filipljanima 4:13: „Sve mogu u Isusu Hristu“

Šta je to „sve“ za šta je Pavle dobio snagu?

Objašnjenje Kološanima 3:23: „Sve štagod činite, od srca činite“

Kako naš stav prema radu utiče na to kako Bog gleda na nas?

Objašnjenje 2. Timoteju 1:7: „Jer nam Bog ne dade duha straha“

Kako nam Bog pomaže da savladamo strah i hrabro činimo ono što je ispravno?

Objašnjenje Jevrejima 4:12: „Jer je živa riječ Božija, i jaka“

Da li dopuštate Božjoj reči da deluje u vašem životu? Šta to govori o vama?

Objašnjenje 1. Petrove 5:6, 7: „Ponizite se [...] Sve svoje brige bacite nanj“

Šta znači baciti brige na Boga i da li nam to može doneti olakšanje?

Objašnjenje Otkrivenja 21:1: „Vidjeh nebo novo i zemlju novu“

Kako nam drugi delovi Biblije pomažu da razumemo značenje ovog stiha?

Objašnjenje Otkrivenja 21:4: „Bog će otrti svaku suzu“

U ovom stihu se nalazi predivno obećanje za budućnost.