Vrati se na sadržaj

Objašnjenje biblijskih stihova

Saznajte pravo značenje poznatih biblijskih stihova. Upoznajte se sa njihovim kontekstom i saznajte ko ih je napisao, kada i gde. Fusnote i unakrsne reference mogu vam pomoći da proširite svoje znanje.

Objašnjenje 1. Mojsijeve 1:1: „U početku stvori Bog nebo i zemlju“

Koje su dve važne činjenice zapisane u ovom biblijskom stihu?

Objašnjenje 2. Mojsijeve 20:12: „Poštuj oca svojega i mater svoju“

Bog je ovoj zapovesti dodao i jedno obećanje, čime je pružio dodatni razlog za poslušnost.

Objašnjenje Isusa Navina 1:9: „Budi slobodan i hrabar“

Šta će vam pomoći da budete hrabri i jaki kad se nađete u teškim okolnostima ili suočite sa naizgled nesavladivim preprekama?

Objašnjenje Psalma 23:4: „Da pođem i dolinom sjena smrtnoga“

Kako Bog štiti svoje sluge i brine o njima čak i u najtežim trenucima njihovog života?

Objašnjenje Priča Solomunovih 3:5, 6: „Na svoj razum ne oslanjaj se“

Po čemu se vidi da se više oslanjamo na Božje mišljenje nego na svoje?

Objašnjenje Isaije 40:31: „Koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu“

Zašto Sveto pismo upoređuje orla koji se podiže u visine sa osobom koja dobija snagu od Boga?

Objašnjenje Isaije 41:10: „Ne boj se, jer sam ja s tobom“

Jehova koristi tri različita izraza da bi preneo istu misao, čime želi da istakne da će sigurno pomoći svojim slugama.

Objašnjenje Isaije 42:8: „Ja sam Gospod“

Koje je ime Bog za sebe izabrao?

Objašnjenje Jeremije 29:11: „Ja znam misli koje mislim za vas“

Da li Bog ima određeni plan za svakog čoveka?

Objašnjenje Miheja 6:8: „Da hodiš smjerno s Bogom svojim“

Tri izraza u ovom stihu lepo sažimaju šta Bog očekuje od nas.

Objašnjenje Mateja 6:33: „Ištite najprije carstva Božijega“

Da li je Isus hteo da kaže da hrišćani ne moraju da rade da bi podmirili svoje potrebe?

Objašnjenje Mateja 6:34: „Ne brinite se dakle za sjutra“

Isus nije hteo da kaže da ne treba da pravimo planove za budućnost.

Objašnjenje Mateja 11:28-30: „Hodite k meni [...] i ja ću vas odmoriti“

Da li je Isus govorio o trenutnom oslobođenju od svih problema i nepravde?

Objašnjenje Marka 1:15: „Približi se carstvo Božije“

Da li je Isus hteo da kaže da je „carstvo Božije“, to jest „Božje Kraljevstvo“ već počelo da vlada?

Objašnjenje Jovana 1:1: „U početku bješe riječ“

Ovaj stih otkriva detalje o životu Isusa Hrista pre nego što se rodio na zemlji kao čovek.

Objašnjenje Jovana 3:16: „Jer Bogu tako omilje svijet“

Kako je Jehova Bog pokazao da voli svakoga od nas i da želi da živimo večno?

Objašnjenje Jovana 14:6: „Ja sam put i istina i život“

Zašto onaj ko želi da na ispravan način služi Jehovi mora da prizna ključnu ulogu koju Isus ima u tome?

Objašnjenje Jovana 14:27: „Mir vam ostavljam“

Kakav mir je Isus ostavio, to jest dao svojim sledbenicima? Kako i mi možemo imati takav mir?

Objašnjenje Jovana 16:33: „Ja nadvladah svijet“

Kako su Isusove reči uverile njegove sledbenike da i oni mogu ostati verni Bogu?

Objašnjenje Rimljanima 5:8: „Hristos još kad bijasmo grješnici umrije za nas“

Budući da smo skloni tome da razmišljamo i postupamo na način koji je suprotan Božjim pravednim merilima, kako već sada možemo imati dobar odnos s Bogom, a u budućnosti večni život?

Objašnjenje Rimljanima 10:13: „Koji god prizove ime Gospodnje spašće se“

Bog je nepristrastan i on svakom čoveku daje priliku da bude spasen i da dobije večni život, bez obzira na njegovu nacionalnost, rasu ili društveni položaj.

Objašnjenje Rimljanima 12:12: „Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako“

Kako hrišćani mogu ostati verni Bogu i ako trpe progonstvo ili druge nevolje?

Objašnjenje Filipljanima 4:6, 7: „Ne brinite se ni za što“

Kakve nam molitve mogu pomoći da se rasteretimo briga i steknemo unutrašnji mir?

Objašnjenje Filipljanima 4:13: „Sve mogu u Isusu Hristu“

Šta je to „sve“ za šta je Pavle dobio snagu?

Objašnjenje 2. Timoteju 1:7: „Jer nam Bog ne dade duha straha“

Kako nam Bog pomaže da savladamo strah i hrabro činimo ono što je ispravno?