Luka 3:1-38

  • Početak Jovanove službe (1, 2)

  • Jovan poziva ljude da se krste (3-20)

  • Isusovo krštenje (21, 22)

  • Rodoslov Isusa Hrista (23-38)

3  U petnaestoj godini vladavine cara Tiberija, kad je Pontije Pilat bio namesnik Judeje, Irod*+ vladar* u Galileji, njegov brat Filip vladar u Itureji i Trahonitidi, a Lisanija vladar u Avilini,  u danima svešteničkih poglavara Ane i Kajafe,+ Bog se obratio Zaharijinom sinu Jovanu+ u pustinji.+  Jovan je prošao celo područje oko Jordana, propovedajući ljudima da treba da se krste u znak pokajanja koje je potrebno za oproštenje greha,+  kao što stoji u knjizi u kojoj su zapisane reči proroka Isaije: „Nečiji glas se razleže pustinjom: ’Pripremite put Jehovi*! Poravnajte mu staze!+  Neka se ispuni svaka dolina, neka se izravna svaka gora i svako brdo! Neka se isprave krivudave staze, neka se poravnaju neravni putevi!  I svi ljudi* će videti onoga preko koga će Bog dati spasenje.‘ “+  Govorio je mnoštvu ljudi koji su dolazili da ih krsti: „Porode zmija otrovnica! Ko vas je upozorio da bežite od Božjeg gneva koji dolazi?+  Najpre dokažite svojim delima da ste se pokajali*. Nemojte da govorite u sebi: ’Naš otac je Avraham.‘ Jer kažem vam da Bog može i od ovog kamenja podići decu Avrahamu.  Sekira je već spremna da poseče drveće u korenu. Dakle, svako drvo koje ne donosi dobar plod biće posečeno i bačeno u vatru.“+ 10  Ljudi su ga pitali: „Šta onda treba da radimo?“ 11  On im je odgovorio: „Ko ima dva ogrtača, neka da jedan onome ko nema nijedan, i ko ima hrane, neka uradi isto tako.“+ 12  Došli su i poreznici da se krste+ i upitali su ga: „Učitelju, šta treba da radimo?“ 13  On im je odgovorio: „Ne tražite* više od onoga što je propisano.“+ 14  A i neki vojnici su ga pitali: „Šta mi treba da radimo?“ Odgovorio im je: „Nemojte nikoga ugnjetavati* niti lažno optuživati,+ nego budite zadovoljni svojom platom.“ 15  Narod je bio u iščekivanju i svi su se pitali za Jovana da nije možda on Hrist.+ 16  Zato je Jovan svima rekao: „Ja vas krštavam vodom, ali za mnom dolazi neko ko je moćniji od mene. Ja nisam dostojan ni da mu odvežem kaiševe na sandalama.+ On će vas krstiti svetim duhom i vatrom.+ 17  U ruci ima lopatu da očisti svoje gumno i da sakupi pšenicu u svoju žitnicu, a plevu će spaliti vatrom koja se ne može ugasiti.“ 18  Tako je i mnogim drugim rečima opominjao narod i objavljivao im dobru vest. 19  Jovan je prekoravao i Iroda, vladara Galileje, zbog Irodijade, žene njegovog brata, kao i zbog svih zlih dela koja je učinio. 20  Zato je Irod povrh svega učinio još jedno zlo delo: bacio je Jovana u zatvor.+ 21  Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus.+ Dok se molio, otvorilo se nebo+ 22  i sveti duh je sišao na njega u telesnom obliku kao golub, a s neba se čuo glas: „Ti si moj voljeni Sin, ti si po mojoj volji.“+ 23  Kad je Isus+ započeo sa svojom službom, imao je oko 30 godina.+ Bio je, kako se smatralo, sinJosifov,+Ilijev, 24  Matatov,Levijev,Melhijev,Janejev,Josifov, 25  Matatijin,Amosov,Naumov,Eslijev,Nagajev, 26  Matov,Matatijin,Semeinov,Josihov,Jodin, 27  Joananov,Resin,Zorovaveljev,+Salatilov,+Nirijev, 28  Melhijev,Adijev,Kosamov,Elmadamov,Irov, 29  Isusov,Elijezerov,Jorimov,Matatov,Levijev, 30  Simeonov,Judin,Josifov,Jonamov,Elijakimov, 31  Melejin,Menin,Matatin,Natanov,+Davidov,+ 32  Jesejev,+Ovidov,+Vozov,+Salmonov,+Nasonov,+ 33  Aminadavov,Arnijev,Esronov,Faresov,+Judin,+ 34  Jakovljev,+Isakov,+Avrahamov,+Tarin,+Nahorov,+ 35  Seruhov,+Ragavov,+Falekov,+Everov,+Salin,+ 36  Kainanov,Arfaksadov,+Simov,+Nojev,+Lamehov,+ 37  Metuzalemov,+Enohov,Jaredov,+Maleleilov,+Kainanov,+ 38  Enosov,+Sitov,+Adamov,+Božji.

Fusnote

Doslovno: „tetrarh“. Vladar jedne oblasti u Rimskom carstvu.
To jest Irod Antipa. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „svako telo“.
Doslovno: „donesite plod dostojan pokajanja“.
Ili: „Ne uzimajte“.
Ili: „iznuđivati novac“.