Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Kaedi ya Mafoko a Baebele

A

A AKANTSE

, Bar 8:6 a. ka go kgotsofatsa dikeletso

ABA

, Bar 8:15 re goe re re: A., Rara!

ABELANG

, Bar 12:13 A. bakaulengwe tse ba di tlhokang

ABELE

, Ge 4:8 Kaine o ne a tlhasela A.

Mat 23:35 go simolola ka madi a ga A.

ABIGAILE

, 1Sa 25:3 A. o ne a na le temogo

A BONTSHA KA DITIRO GORE O BOTLHALE

, Luk 16:8 molebedi o ne a.

ABORAHAME

, Ge 21:12 Modimo o ne a raya A., Mo reetse

2Dt 20:7 A. tsala ya gago

Mat 22:32 Modimo wa ga A., Modimo wa batshedi

Bar 4:3 A. o ne a dumela, a tsewa a siame

ADAME

, Ge 5:5 A. o tshetse dingwaga di le 930

1Bk 15:22 botlhe ba swa ka ntlha ya ga A.

1Bk 15:45 A. wa bofelo o ne a nna

1Ti 2:14 A. ga a tsiediwa, mme go tsieditswe mosadi

ADIMA

, Ps 37:21 yo o bosula o a a. mme ga a duele

Dia 11:15 Ope yo o tlhomamisang gore o tla mo a.

Dia 19:17 ba maemo a a kwa tlase botlhoko o a. Jehofa

Luk 6:35 lo a. batho lo sa solofele go boelwa ke sepe

ADIMILWENG

, Dia 22:7 yo o a. ke lekgoba la yo a mo adimileng

AGA

, Isa 65:21 a. matlo ba bo ba nna mo go one

Luk 17:28 ba ne ba jala, ba ne ba a.

Bk 8:1 Kitso e dira gore motho a ikgogomose, lorato lo a a.

AGANA

, Bar 14:19 a re direng dilo tse di re thusang go a.

AGANG

, 1Bk 3:10 mongwe le mongwe a tlhokomele kafa a a.

AGE

, Ps 127:1 Fa Jehofa a sa a. ntlo

AGISANA

, Bar 12:18 go a. le batho botlhe

AGISANYA

, Mat 5:24 A. le morwarrago pele

AKA

, Tit 1:2 Modimo, yo a ka se kang a a.

A KA LO NAYA SENGWE LE SENGWE

, Bah 13:21 a. gore lo dire thato ya gagwe

AKANE

, Jos 7:1 A. o ne a tsere sengwe

AKANYA

, Baf 3:19 b. ka dilo tse di mo lefatsheng

AKANYA THATA

, 1Bk 7:32 yo o sa nyalang o a. ka go direla Morena

AKANYE

, Dia 12:18 Go bua o sa a., jaaka go tlhaba ga tšhaka

AKANYETSA

, Bar 15:1 go a. makoa a ba ba sa nonofang

Bar 15:1 re tshwanetse go a. makoa a ba ba sa nonofang

AKANYETSA KWA TENG

, Ge 24:63 Isake o ne a a.

Ps 77:12 Ke tla a. ka tiro yotlhe ya gago

Dia 15:28 Mosiami o a. pele ga a araba

AKANYETSANG

, Ps 41:1 yo o a. motho wa maemo a a kwa tlase

AKANYETSANG KWA TENG

, Ps 19:14 dilo tse ke di a. di ka go itumedisa

A KA SE NTSHANG

, Mat 16:26 se motho a. gore a bone botshelo?

AKETSANA

, Bak 3:9 Lo se ka lwa a.

AKHWILA

, Dit 18:2 a fitlhela Mojuda yo o neng a bidiwa A.

AKOFISA

, Isa 60:22 Nna Jehofa, ke tla go a.

A LEBEGANG KA YONE

, Bag 2:6 ga a lebe tsela e motho a.

ALEFA

, Tsh 1:8 A. le Omega

A LE MO KGWEDING

, Lef 15:19 a., malatsi a le supa.

Lef 18:19 go tlhakanela dikobo le mosadi a.

A LE MONGWE

, 1Bk 8:6 Modimo a., le Morena a.

AMEGA

, Baf 2:4 a. ka ba bangwe, e seng dilo tse di amang lona

AMEN

, Dut 27:15 batho botlhe ba re, A.!

1Bk 14:16 A. jang fa o leboga

2Bk 1:20 fa re rapela Modimo re re A. re dirisa leina

AMOGELA

, Job 2:10 A re tla a. molemo fela mo Modimong?

AMOGELA BAENG

, Tit 1:7, 8 molebedi o tshwanetse go a.

Bah 13:2 Lo se ka lwa lebala go a.

3Jo 8 re patelesega go a. ba ba ntseng jalo

AMOGELANANG

, Bar 15:7 a., fela jaaka Keresete

AMOGELANG

, Mat 10:11 lo batlisise yo o tla lo a.

Bar 14:1 A. yo tumelo ya gagwe e leng bokoa

Bae 5:10 lo tlhomamise se Morena a se a.

AMOGELANG BA BANGWE

, Bar 12:13 A. ka lorato

AMOGELANG BAENG

, 1Pe 4:9 A. lo sa ngongorege

AMOGELE

, Joh 8:37 ka gonne ga lo a. dithuto tsa me

1Bk 7:33 gore mosadi wa gagwe a mo a.

2Bk 6:2 eno ke nako ya gore Modimo a re a.

AMOGELWE

, 2Ti 2:15 Dira bojotlhe gore o a. ke Modimo

AMOGETSE

, Luk 3:22 Morwaake; ke go a.

ANA

, Luk 2:36, 37 moporofeti A., a le dingwaga di le 84

ANANIASE

, Dit 5:1 A., le mosadi wa gagwe Safira

A NYALE KGOTSA A NYALWE

, 1Bk 7:36 go botoka gore A. Ga a leofe.

APARELWA

, Isa 44:8 lo se ka lwa a. ke letshogo

APERE

, Dia 7:10 A a. jaaka mogwebakammele

APOLOSE

, Dit 18:24 A., yo o setswerere mo puong

ARABA

, Dia 15:28 Mosiami o akanyetsa kwa teng pele a a.

Isa 65:24 Ke tla a., le pele ga ba goela kwa go nna

Bak 4:6 itse kafa lo tshwanetseng go a. ka gone

ARAKA

, Ge 6:14 Itirele a.

ARAMAGEDONA

, Tsh 16:16 le le bidiwang A. ka Sehebera

ARARATA

, Ge 8:4 araka e ne ya nna mo A.

A RE ITSEELE

, Bar 8:15 moya o o dirang gore Modimo a.

AREOPAGO

, Dit 17:22 Paulo o ne a ema mo A. a re

ARETEMISE

, Dit 19:34 ba goa ba re: A. o mogolo!

ASASELE

, Lef 16:8 Arone a latlhele bola jwa A.

A SA TSHWAIWE PHOSO

, Tit 1:7 molebedi o tshwanetse go nna a. ka sepe

A SA TSHWANELA

, 1Bk 11:27 yo o nwang senwelo sa Morena a.

A SE BOTLHOKWA

, Bag 6:3 gore o botlhokwa mme a.

ATAMELA

, Ps 73:28 go a. Modimo go ntswela mosola

ATAMELANG

, Jak 4:8 A. Modimo, mme o tla

ATANG

, Ge 1:28 A. lo nne bantsi

ATLEGA

, Jos 1:8 tsela ya gago e tla a.

1Dk 2:3 foo o tla a. mo go sengwe le sengwe

2Dt 20:20 Dumelang baporofeti, lo tla a.

Ps 1:3 se a se dirang se tla a.

Isa 55:11 Lefoko la me le tla a.

ATLHOLA

, Isa 26:9 fa o a. lefatshe

Luk 6:37 tlogelang go a., mme ga lo kitla lo atlholwa

Joh 5:22 Rara o neetse Morwawe maikarabelo a go a.

Dit 17:31 o tlhomile letsatsi le a ikaeletseng go a.

1Bk 6:2 ga lo itse gore ba ba boitshepo ba tla a. lefatshe?

Jak 4:12 o mang go bo o a. moagelani wa gago?

ATLHOLE

, Luk 22:30 ditulong tsa bogosi gore lo a. ditso tse 12

Bar 14:4 O mang gore o a. motlhanka wa

ATLHOLETSWE

, 2Bk 1:9 re ikutlwa e kete re a. loso

ATLHOLWA

, Bar 14:10 re tla a. ke Modimo

Bar 14:12 mongwe le mongwe wa rona o tla a.

A TLOGELA SENGWE LE SENGWE

, Baf 2:7 o ne a. mme a tshwana le motlhanka

A TSHWANETSENG GO SE DIRA

, Mor 12:13 ke sotlhe se motho a.

B

BAAKANYETSA

, Joh 14:2 ke ya go lo b. lefelo

BAALE

, Jer 19:5 gore ba ntshetse B. ditlhabelo

BAAPOSETOLOI

, Mat 10:2 maina a b. ba ba 12

Dit 15:6 b. le bagolwane ba kopana go sekaseka kgang

1Bk 15:9 ga ke botlhokwa jaaka b. ba bangwe

2Bk 11:5 b. ba ba itirang e kete ba siame

BABA

, Ps 110:2 Tsamaya mo gare ga b. mme o fenye

Mat 5:44 Tswelelang lo rata b. ba lona

BA BA BA GATELELANG

, Mor 4:1 b. ba ne ba na le maatla

BA BA BOITSHEPO

, Dan 7:18 b. ba tla newa bogosi

BA BA BOLELELANG DITIRAGALO PELE

, Lef 19:31 lo se ka lwa kopa kgakololo mo go b.

BA BA DIRANG BOAKA

, 1Bk 6:9 b. ga ba kitla ba rua Bogosi

BA BA DIRANG KAGISO

, Mat 5:9 Go itumela b.

BA BA DIRANG THATO YA MODIMO

, Mat 21:43 bo tla newa b.

BA BAGOLO

, Bar 13:1 a ikobele balaodi b.

BA BA LAOLWANG KE MADIMONA

, Mat 8:28 banna ba babedi b.

BABALESEGILE

, Dia 3:23 Foo o tla tsamaya o b.

BA BA LO GANETSANG

, Baf 1:28 Lo se ka lwa tshosiwa ke b.

BA BANTSINTSI

, Bah 12:1 basupi b.

BA BA OBAMELANG MEDINGWANA

, 1Bk 6:9 b. ga ba kitla ba rua Bogosi

BA BA ROBALANANG LE BANNA BA BANGWE

, 1Bk 6:9 banna b.

BA BA SA DIRENG DILO KA THULAGANYO

, 1Bt 5:14 lo tlhagise b.

BA BA SA KGOTSOFALELENG

, Jude 16 bangongoregi, b.

BA BA SA NYALANG

, 1Bk 7:8 ke raya b. le batlholagadi

BA BA SA SIAMANG

, Dit 24:15 go tsosiwa b.

1Bk 6:9 b. ga ba kitla ba rua Bogosi

BA BA SE NANG

, Jak 2:15 b. diaparo

BA BA SE NANG MAITEMOGELO

, Dia 1:32 b. ba tla swa

BA BA SE NANG MOLEMO WA SEPE

, Luk 17:10 Re batlhanka b.

BA BA SETSENG

, Tsh 12:17 tlhasela b. ba

BA BA SULENG

, 1Bt 4:13 go tlile go diragala eng ka b.

BA BA TLHOPHILWENG

, Mat 24:22 khutshwafadiwa ka ntlha ya b.

Mat 24:31 baengele ba tla phutha b.

BABELE

, Ge 11:9 o neng wa bidiwa B.

BABELONA

, Jer 51:6 Tshabang lo tswe mo B.

Jer 51:30 Batlhabani ba B. ba tlogetse go tlhabana

Jer 51:37 B. o tla nna mekoa ya maje

Tsh 17:5 B. yo Mogolo, mmadiaka

Tsh 18:2 B. yo Mogolo o ole

BABOKI

, Dit 17:28 jaaka bangwe ba b. ba lona

BABUSI

, Joh 12:42 b. ba bantsi ba ne ba dumela mo go ene

Dit 4:26 b. ba phuthega gore ba ganetsane le Jehofa

BADIRABOSULA

, Dia 15:8 Setlhabelo sa b. se makgapha mo go Jehofa

Dia 15:29 Jehofa o kgakala le b.

Isa 57:21 B. ga ba na kagiso

Mat 7:23 Tswang fa go nna, b. ke lona!

BADISA

, Esk 34:2 b. ba ba ntseng ba iphepa!

Bae 4:11 bangwe gore e nne b. le barutisi

BADUMEDIMMOGO

, Bag 6:10 b. le rona

BAEMEDI

, 2Bk 5:20 re b. ba ga Keresete

BAENGELE

, Ge 28:12 b. ba palama e bile ba fologa

Job 4:18 o bona b. ba gagwe molato

Mat 13:41 roma b. ba gagwe, mme ba tla tlosa

Mat 22:30 ba tshwana le b. kwa legodimong

Mat 24:31 b. ba tla phutha ba ba tlhophilweng

1Bk 4:9 selo sa go bogelwa ke b.

1Bk 6:3 ga lo itse gore re tlile go atlhola b.

Bah 13:2 ba ne ba amogela b. ba sa itse

1Pe 1:12 tse b. ba eletsang go di tlhaloganya

Jude 6 b. ba ba ileng ba tlogela kabelo

BA E SENG MALOKO A PHUTHEGO

, Bak 4:5 botlhale fa lo na le batho b.

BAGADINGWANA

, 1Dk 11:3 basadi ba le 700 le b. ba le 300

BAGAKOLODI

, Dia 15:22 se se fitlhelelwang fa go na le b.

BA GANETSA KERESETE

, 1Jo 2:18 le jaanong ba le bantsi b.

BAGANETSI

, Luk 21:15 botlhale jo b. ba ka se emelaneng le

1Bk 16:9 go na le b. ba le bantsi

BAGOLWANE

, Tit 1:5 o tlhome b.

BAGOMOTSI

, Job 16:2 lo b. ba ba letshwenyo!

BAGWEBI

, Tsh 18:3 b. ba ne ba huma

BAHUMANEGI

, Ps 9:18 b. ga ba kitla ba lebalwa

Ps 69:33 Jehofa o reeditse b.

Luk 4:18 ke bolelele b. dikgang tse di molemo

Joh 12:8 b. ba na le lona ka metlha

Bag 2:10 go nna re gopotse b.

BAITSEFILOSOFI

, Dit 17:18 b. ba Baepikuria le ba Basetoika

BAJUDA

, Bar 3:29 a Modimo ke wa B. fela?

BAKANG JAH

, Ps 146:1 B.! Ke bake Jehofa ka pelo yotlhe

Tsh 19:1 boidiidi bo ne jwa re: B.!

BAKAULENGWE

, Mat 23:8 lona lotlhe lo b.

1Pe 2:17 ratang b. botlhe

1Pe 5:9 b. botlhe

BAKE

, Dia 27:2 Letla motho yo mongwe a go b.

BAKE JAH

, Ps 150:6 A sengwe le sengwe se b.!

BAKERESETE

, Dit 11:26 ba bidiwa B. ba kaelwa ke Modimo

BAKWE

, Ps 147:1 go a tshwanela gore a b.!

Joh 12:13 A go b. yo o tlang ka leina la ga Jehofa

BALA

, Dut 17:19 go e b. malatsi a botshelo jwa gagwe

BALAAME

, Dip 22:28 tonki e ne ya raya B.

BALANG

, Dit 8:30 A o tlhaloganya se o se b.?

BALAODI

, Bar 13:1 a ikobele b. ba bagolo

Tit 3:1 ikobele b., ikemisetse go dira tiro e e molemo

BALE

, Ps 90:12 Re rute gore re b. malatsi a rona jang

Luk 14:28 nna fa fatshe mme o b. ditshenyegelo

BALEBEDI

, Isa 60:17 ke tla tlhoma kagiso go nna b. ba gago

Dit 20:28 moya o o boitshepo o lo tlhomile gore lo nne b.

1Bk 4:2 b. ba tshwanetse go ikanyega

1Pe 5:2 lo direle lo le b. ka go rata

BALEFI

, Ek 32:26 B. ba ne ba phuthegela kwa go ene

Dip 3:12 B. e tla nna ba me

2Dt 35:3 B., ba ba rutang Baiseraele

BA LELAPA

, Dia 18:24 tsala e e ikanyegang go gaisa b.

BALELWA

, Luk 22:37 O ne a b. mo go ba ba bosula

BALEOFI

, Ps 1:5 b. ga ba kitla ba fitlhelwa mo phuthegong

Joh 9:31 Re a itse gore Modimo ga a reetse b.

Bar 5:8 fa re ne re sa ntse re le b., Keresete

BALEPADINALEDI

, Mat 2:1 b. ba ne ba tla mo Jerusalema

BA LO BONE

, Mat 6:1 lo se ka lwa dira dilo gore batho b.

BANA

, Dut 31:12 Lo phuthe batho, b.

Ps 8:2 mafoko a a buiwang ke b.

Isa 65:23 b. ba ba segofaditsweng ke Jehofa

Mat 11:16 le b. ba ba ntseng mo marekisetsong

Mat 18:3 fa lo sa nne jaaka b.

Mat 19:14 Tlogelang b., se ba thibeleng

Luk 10:21 fitlhetse ba ba botlhale mme o di senoletse b.

Bar 8:14 ba ba kaelwang ke moya, ke b. ba Modimo

Bar 8:21 kgololesego e e galalelang ya b. ba Modimo

1Bk 7:14 b. ba lona ba ne ba ka se segofadiwe

1Bk 14:20 nnang jaaka b. mo go se se bosula

2Bk 12:14 b. ga se bone ba ba beelang batsadi

Bae 6:1 B., utlwang batsadi

1Jo 3:2 jaanong re b. ba Modimo

BANGONGOREGI

, Jude 16 Batho bano ke b.

BA NJA DITSHEGO

, Jer 20:7 Batho b.

BANNA

, Bae 5:25 B., tswelelang lo rata basadi ba lona

Bak 3:18 basadi, nnang mo taolong ya b. ba lona

BA NTLHA

, Mat 19:30 ba le bantsi b. e tla nna ba bofelo

BAOPAFADIWA

, Isa 56:4 b. ba ba tlhophileng se se mo itumedisang

Mat 19:12 go na le b. ba ba neng ba tsholwa

BAOPEDI

, 1Dt 15:16 Dafide o ne a re ba tlhome b.

BAPERESITI

, Hos 4:6 ga nkitla ke ba letla go nna b.

Mik 3:11 B. ba gagwe ba ruta ba gabile tlhwatlhwa

Dit 6:7 b. ba bantsintsi ba ne ba nna badumedi

1Pe 2:9 dikgosi tse e leng b., setšhaba se se boitshepo

Tsh 20:6 b., ba tla busa dingwaga di le 1 000

BAPOROFETI

, 1Dk 18:4 Obadia o ne a fitlha b. ba le 100

Amo 3:7 senolela b. sephiri sa gagwe

Dit 10:43 B. botlhe ba naya bosupi ka ene

BAPOROFETI BA MAAKA

, Mat 7:15 b. ba ba itirileng dinku

Mat 24:11 Go tla nna le b. mme ba tla timetsa

Mar 13:22 b. ba tla dira ditshupo

BARANODI

, 1Bk 12:30 A botlhe ke b.?

BAREKABE

, Jer 35:5 fa pele ga B.

BARENA

, 1Bk 8:5 medimo e mentsi le b. ba bantsi

BARENABASE

, Dit 9:27 B. o ne a mo thusa mme

BARUABOSWA

, Bar 8:17 b. ba Modimo, re tla nna b. le Keresete

Bag 3:29 losika lwa ga Aborahame, b. ba tsholofetso

BARUKE

, Jer 45:2 ke se Jehofa a se buang ka wena B.

BARUTISI

, Ps 119:99 Ke na le temogo go gaisa b. ba me

Bae 4:11 bangwe gore e nne badisa le b.

BARUTWA

, Mat 28:19 kwa ditšhabeng mme lo ba dire b.

Joh 8:31 Fa lo ikobela mafoko a me, lo b. ba me

Joh 13:35 Fa lo ratana, ba tla lemoga gore lo b. ba me

BASADI

, Dut 31:12 Lo phuthe batho, banna, b.

1Dk 11:3 a na le b. ba le 700 le bagadingwana ba le 300

Dia 31:3 O se ka wa naya b. matlhagatlhaga a gago

Mal 2:15 lo direla b. ba bosha jwa lona boferefere

Bae 5:22 A b. ba ikobele banna ba bone

Bae 5:28 go rata b. ba bone jaaka ba rata mebele ya bone

BA SA ITSENG

, Mor 7:14 b. se se tla ba diragalelang

BA SA RUTEGA

, Dit 4:13 le Johane ba ne b. e le batho fela

BA SEBA

, 1Ti 5:13 b. e bile ba itshunya nko

BASETSANA

, Dit 21:9 b. ba le banê ba ba sa nyalwang

BASIAMI

, Ps 72:7 Mo motlheng wa gagwe b. ba tla oketsega

BASIMANE

, Isa 66:8 Siona o ne a belega b.

BASOTLI

, 2Pe 3:3 mo metlheng ya bofelo b. ba tla tla

BASUPI

, Isa 43:10 Jehofa a re: Lo b. ba me

Dit 1:8 lo tla nna b. ba me mo

Tsh 11:3 b. ba babedi ba porofete malatsi a le 1 260

BASWI

, Mor 9:5 b. ga ba itse sepe

Luk 20:38 Ga se Modimo wa b., ke wa batshedi

BATHE-SHEBA

, 2Sa 11:3 B. mosadi wa ga Uria

BATHO

, Mat 21:43 Bogosi bo tla newa b. ba ba dirang thato ya

BATHO BA BOPIWA

, Mat 25:34 Bogosi jo lo bo baakanyeditsweng fa e sa le b.

BATHO BA LE BANTSI BA TLA RENG

, Job 31:34 ka tshosiwa ke gore b.

BATHO BA NAGA YA LONA

, 1Bt 2:14 b. ba ne ba lo bogisa

BATHO FELA

, Dit 4:13 Johane, ba ne ba sa rutega e bile e le b.

BATHONG BA BA BOSULA

, Luk 22:37 O ne a balelwa mo b.

BATLA

, Job 23:12 go feta se a neng a se b.

Esk 34:11 ke tla b. dinku tsa me

Luk 15:8 a feela ntlo a bo a e b. go fitlha a e bona

Joh 4:23 Rara o b. ba ba ntseng jalo

1Bk 12:18 rulagantse karolo nngwe le nngwe jaaka a b.

Bak 3:1 tswelelang lo b. dilo tse di kwa godimo

1Bt 4:3 Modimo o b. gore lo ithibe mo boitsholong jo bo

BA TLA FELELA JANG

, Ps 73:17 Go fitlha ke lemoga gore b.

BATLANG

, Isa 55:6 B. Jehofa, a sa ntse a ka bonwa

BATLHANKA

, Isa 65:13 B. ba me ba tla ja, mme lona

Luk 17:10 Re b. ba ba se nang molemo wa sepe

1Bk 7:23 tlogelang go nna b. ba batho

2Bk 3:6 re kgone go dira tiro ya b.

BATLHANKA BA BA DIRELANG MO TEMPELENG

, Esr 8:20 b. ba ba neng abetswe go direla Balefi

BATLHANKA BA BODIREDI

, 1Ti 3:8 B. le bone ba tshwanetse

BATLHANOGI

, Dip 20:10 utlwang b. ke lona!

Dia 24:21 o se ka wa itsalanya le b.

BATLHOLAGADI

, Jak 1:27 tlhokomela dikhutsana le b.

BATLISISA

, Dia 25:2 kgalalelo ya dikgosi ke go b. kgang

1Pe 1:10 ba sekaseka ka tlhoafalo ba bo ba b. ka kelotlhoko

BATLIWA

, Luk 12:48 newa go le gontsi, b. go le gontsi

BATLODIWA

, Ps 105:15 Lo se ka lwa kgoma b. ba me

BATSADI

, Luk 18:29 yo o tlogetseng b. ka ntlha ya Bogosi

Luk 21:16 b. ba lona ba tla lo tshwarisa

2Bk 12:14 b. ke bone ba ba beelang bana boswa

Bae 6:1 utlwang b. ba lona

Bak 3:20 utlwang b. mo go sengwe le sengwe

BATSADI BA BATSADI

, 1Ti 5:4 duela b. se se ba tshwanetseng

BATSHEDI

, Luk 20:38 Modimo wa b., botlhe ba a tshela mo go ene

BATSHWARI BA BATHO

, Mat 4:19 ke tla lo dira b.

BAYA

, 1Bk 15:27 a b. dilo tsotlhe mo taolong ya ga Keresete

BEGE

, Lef 5:1 gore go tlhokega ba ba ka supang a bo a sa e b.

BEINE

, Lef 10:9 O se ka wa nwa b. fa

Ps 104:15 b. e e itumedisang pelo ya motho

Dia 20:1 B. ke mosotli, bojalwa bo dira gore

Dia 23:31 O se ka wa leba mmala o mohibidu wa b.

Mor 10:19 b. e dira gore botshelo bo itumedise

Isa 25:6 Mokete wa b. e e monate, e e tlhotlhilweng

Hos 4:11 b. e ntšha e tlosa maikaelelo

Joh 2:9 metsi a jaanong a neng a fetotswe b.

1Ti 5:23 o nwe b. e nnye gore e thuse mala a gago

BEKE

, 1Bk 16:2 letsatsi la ntlha la b., beela sengwe kwa thoko

BELAELE

, Mat 21:21 fa lo na le tumelo e bile lo sa b.

Jak 1:6 a kope a na le tumelo, a sa b.

BELEGA

, Isa 66:7 o ne a b. pele ga a nna le ditlhabi

BELESHASARE

, Dan 5:1 Kgosi B. o ne a dira mokete o mogolo

BENG

, Mat 6:24 Ga go ope yo o ka direlang b. ba babedi

BERA

, 1Sa 17:37 nkgolola mo maroong a tau le a b.

Isa 11:7 Kgomo le b. di tla fula mmogo

BEREKA

, Neh 4:6 ba ne ba tswelela ba b. ka tlhoafalo

Joh 5:17 Go fitlha jaanong, Rre o ntse a b.

1Bt 2:9 Re ne re b. motshegare le bosigo

2Bt 3:10 a sa batle go b., a a se ka a ja

BEREKILE

, Mat 25:21 O b., o motlhanka yo o molemo!

BESALELE

, Ek 31:2 ke tlhophile B.

BETHELE

, Ge 28:19 O ne a bitsa lefelo leo B.

BETHELEHEMA

, Mik 5:2 B. Eferatha, mo go wena go tla tswa

BINA

, Baa 11:34 morwadie o ne a tswa, a b.!

BITSANG

, Bar 10:13 yo o b. leina la ga Jehofa

BOAKA

, Ek 20:14 Ga o a tshwanela go dira b.

Mat 5:28 o setse a dirile b. mo pelong

Mat 19:9 a bo a nyala mosadi yo mongwe, o dira b.

BOAMMAARURI

, Ps 15:2 a bua b. mo pelong

Ps 119:160 Lefoko la gago lotlhe le b.

Dia 23:23 Reka b. mme o se ka wa bo rekisa

Joh 4:24 go obamela ka moya le ka b.

Joh 8:32 itse b., mme b. bo tla lo golola

Joh 14:6 Ke nna tsela, le b. le botshelo

Joh 16:13 moya wa b. o tla lo kaela gore lo tlhaloganye b.

Joh 17:3 ba go itse, wena Modimo wa b.

Joh 17:17 Ba dire boitshepo ka b.

Joh 18:38 Pilato o ne a re: B. ke eng?

2Bk 13:8 re ka se dire sepe se se ganetsanang le b.

Bae 4:25 mongwe le mongwe wa lona a bue b.

Tit 2:1 bua dilo tse di tsamaisanang le thuto e e b.

2Pe 1:12 lo ngangatletse b.

BOAMMAARURING

, 3Jo 4 bana ba me ba tsamaya mo b.

BOBABA

, Ge 3:15 b. fa gare ga gago le mosadi

BOBEDI LE BOBEDI

, Luk 10:1 a tlhopha ba le 70, a ba roma ka b.

BOBOENG

, Baa 6:37 monyo mo b. fela

BODILENG

, Bae 4:29 A lefoko le le b. le se ka la tswa

BODIREDI

, 2Bk 4:1 b. ka gonne Modimo a re utlwetse botlhoko

BOELANE

, Bar 3:25 setlhabelo gore batho ba b. le Modimo

1Bk 7:11 a nne a sa nyalwa kgotsa a b. le

BOELANG

, Joe 2:12 b. mo go nna ka dipelo tsa lona tsotlhe

Mal 3:7 B. mo go nna, mme ke tla boela mo go lona

BOELEELE

, Dia 19:3 B. jwa motho bo mo faposa mo tseleng

Dia 22:15 B. bo bofeletswe mo pelong ya mosimane

BOFA

, Ge 22:9 O ne a b. Isake

Dut 25:4 Ga o a tshwanela go b. poo molomo

BOFELO

, Isa 2:2 Mo metlheng ya b.

BOFELONG

, 2Ti 4:7 ke weditse lobelo go ya kwa b.

BOFEREFERE

, Lef 19:13 O se ka wa direla yo mongwe b.

Jer 17:9 Pelo e b. go gaisa

Mal 2:15 lo se ka lwa direla basadi ba bosha ka b.

BOFILWE

, Mat 16:19 se setse se b. kwa magodimong

BOFOLOLANG

, Mat 18:18 dilo dipe fela tse lo tla di b.

BOGA

, Ps 119:50 Le a nkgomotsa fa ke b.

Bar 8:17 baruaboswa fa fela re b. mmogo

1Bk 12:26 Fa karolo nngwe ya mmele e b., dikarolo tse

Baf 1:29 tshiamelo ya go b. ka ntlha ya gagwe

Bah 2:10 a letle Moemedi yo Mogolo go b. gore a kgone

1Pe 3:14 fa lo b. ka gonne lo dira se se siameng

1Pe 5:9 bakaulengwe mo lefatsheng ba b. jaaka lo b.

BOGALE

, Ps 37:8 Tlogela b. le go shakgala

Dia 16:32 yo o laolang b. jwa gagwe o botoka

Bak 3:8 tlogelang b., mafoko a a kgobang

BOGELWA

, 1Bk 4:9 re fetogile selo sa go b.

BOGISA

, Joh 15:20 ba mpogisitse, ba tla lo b.

Dit 22:4 Ke ne ke b. batho ba Tsela eno

1Bk 4:12 fa ba re b., re a itshoka

BOGISANG

, Bar 8:18 tse di re b. gone jaanong e se sepe

Bar 12:14 Nnang lo rapelele ba ba lo b.

BOGISEDIWANG

, Mat 5:10 Go itumela batho ba ba b.

BOGISITSWE

, Ps 119:71 Go molemo go bo ke b.

BOGISIWA

, Job 36:15 o golola ba ba bogisiwang fa ba b.

Mat 13:21 fa a b., ka bonako fela o felelwa ke tumelo

Mar 4:17 fa ba b., ba felelwa ke tumelo

2Bk 4:9 re a b., mme gone Modimo ga a re latlha

BOGISIWANG

, Esk 9:4 tshwaya batho ba ba b.

BOGOLE

, Lef 22:21 phologolo e se ka ya nna le b.

BOGOSI

, Ek 19:6 Lo tla nna b. jwa me jwa baperesiti

Dan 2:44 Modimo yo o kwa legodimong o tla tlhoma b.

Dan 7:14 o ne a newa puso, tlotlo le b.

Dan 7:18 ba ba boitshepo ba tla newa b.

Mat 6:10 A B. jwa gago bo tle. A thato

Mat 6:33 nnang lo batle B. le

Mat 21:43 B. bo tla newa ba ba dirang thato ya Modimo

Mat 24:14 dikgang tse di molemo tsa B. di tla rerwa

Mat 25:34 Tlang, ruang B. jo lo bo baakanyeditsweng

Luk 12:32 o itumeletse go lo naya B.

Joh 18:36 B. jwa me ga se karolo ya lefatshe

Dit 1:6 a o busetsa b. gone jaanong?

1Bk 15:24 busetsa B. kwa Modimong wa gagwe

Bag 5:21 ga ba kitla ba rua B. Jwa Modimo

Tsh 11:15 B. jwa lefatshe bo fetogile B.

BOGOSING

, Luk 22:29 ke dira kgolagano gore lo buse le nna mo b.

Bak 1:13 a re isa kwa b. jwa Morwawe

BOIDIIDI JO BOGOLO

, Tsh 7:9 b., jo motho a sa kgoneng go bo bala

BOIFA

, Ge 9:2 Setshedi sengwe le sengwe se tla lo b.

2Dt 20:15 Lo se ka lwa b. ka ntlha ya boidiidi jo bogolo

Ps 118:6 Jehofa o ka fa letlhakoreng la me; ga nkitla ke b.

Dia 29:25 Go b. batho ke serai

Isa 41:10 O se ka wa b., ka gonne ke na le wena

Luk 12:4 lo se ka lwa b. ba ba ka lo bolayang

Tsh 2:10 se ka wa b. dilo tse di tla tlogang di go

BOIFANG

, 1Jo 4:18 yo o b. ga a ise a nne le lorato

BOIFE

, Ps 56:4 Ke ikanya Modimo; ga ke b.

BOIFISANG

, Ps 91:5 Ga o kitla o boifa dilo tse di b.

Dia 3:25 Ga o kitla o boifa sepe se se b.

Bah 10:31 selo se se b. go wela mo diatleng tsa Modimo

BOIKAELELO

, Dia 16:4 o diretse sengwe le sengwe b. jwa gagwe

Bar 8:28 ba ba biditsweng go dumalana le b. jwa gagwe

Bar 9:11 b. jwa Modimo ga bo a ikaega ka ditiro

Bae 3:11 go ya ka b. jwa gagwe jo bo nnelang ruri

BOIKANYEGI

, Mik 6:8 o dire tshiamiso, o rate b.

BOIKARABELO

, Bar 1:14 Ke na le b. mo go ba ba botlhale

BOIKGAPO

, Bag 5:22, 23 maungo a moya ke b.

BOIKGODISO

, 1Sa 15:23 ditiro tsa b. di tshwana fela le

Ps 19:13 nthibele gore ke se ka ka dira ditiro tsa b.

BOIKGOGOMOSO

, Dut 17:12 yo ka b. a sa reetseng

Dia 8:13 Ke tlhoile boikgodiso le b.

Dia 16:18 B. bo dira gore motho a we

BOIKOKOBETSO

, Dia 15:33 b. bo tla pele ga kgalalelo

Sek 9:9 e b. e bile e palame tonki

BOIKUTLO

, Baf 2:5 b. jo Keresete a neng a na le jone

BOINGOTLO

, Mik 6:8 o tsamaye le Modimo o le b.!

BOITSEANAPE

, Dip 23:23 b. bope jo bo ka direlwang Iseraele

Dut 18:10 go se ka ga fitlhelwa ope yo o dirisang b.

BOITSHEKOLOGO

, Lef 13:45 a goa a re, ‘B., b.!

Bak 3:5 boitsholo jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo, b.

BOITSHEPO

, Ek 26:33 B. le B. Jwa Maitshepo

Lef 19:2 Lo nne b. ka gonne ke b.

1Dk 9:3 Ke dirile gore ntlo eno e nne b.

Jer 1:5 pele ga o tsholwa ke ne ka go dira b.

Esk 36:23 ke tla dira gore ba bone gore leina la me le b.

Hab 1:13 Matlho a gago a b. thata gore a ka leba

1Pe 1:15 nnang b. mo boitshwarong jotlhe jwa lona

Tsh 4:8 O b., o b., o b. Jehofa Modimo

BOITSHOKO

, Jak 1:4 letlang b. bo feleletse tiro ya jone

BOITSHOLO JO BO SA SIAMANG JWA TLHAKANELODIKOBO

, Mat 15:19 mo pelong go tswa b.

Dit 15:20 ba tile b.

1Bk 5:9 lwa dirisana le batho ba ba dirang b.

1Bk 6:9 ba ba dirang b. ga ba kitla ba rua Bogosi

1Bk 6:18 Tshabang b.!

1Bk 10:8 re se ka ra dira b.

Bag 5:19 b. le boitshekologo

Bae 5:3 A b. bo se ka jwa umakwa

BOITSHOLONG JO BO SA SIAMANG JWA TLHAKANELODIKOBO

, 1Bt 4:3 Modimo o batla gore lo ithibe mo b.

BOITSHWARO

, 1Pe 3:1 ka b. jwa lona, e seng ka se lo se

BOITSHWARO JO BO REPILENG JWA GO SA KGATHALE

, Bag 5:19 jo bo sa siamang jwa tlhakanelodikobo, b.

2Pe 2:7 Lote o ne a tshwenyegile thata ka b.

BOITUMELO

, 1Dt 28:9 direla Modimo ka b.

Neh 8:10 b. jo Jehofa a lo bo nayang bo a lo nonotsha

Job 38:7 dinaledi tsa moso di goa ka b.

Ps 37:4 Jehofa o tla go tlisetsa b. jo bogolo

Ps 100:2 Direlang Jehofa ka b.

Isa 65:14 Batlhanka ba me ba tla goa ka b.

Luk 8:13 ba utlwa lefoko, ba le amogele ka b.

Luk 15:7 b. kwa legodimong fa moleofi a ikwatlhaya

Joh 16:22 ga go na ope yo o tla lo tseelang b.

1Bt 1:6 b. jo bo tlisiwang ke moya o o boitshepo

BOITUMELONG

, Bah 12:2 tlhomile mogopolo mo b., o ne a itshoka

BOJALWA

, Dia 20:1 b. bo dira gore motho a se ka a laolesega

BOJELONG JWA DIRUIWA

, Luk 2:7 a mo robatsa mo b.

BOJOTLHE

, 2Ti 2:15 Dira b. gore o amogelwe

BOKAMOSO

, Dia 24:20 badirabosula ga ba na b.

Isa 65:11 modimo yo o laolang b.

BO-KERESETE BA MAAKA

, Mat 24:24 go tla nna le b.

BOKETE

, Bah 12:1 a re apoleng b. bongwe le bongwe

BOKGONI

, Ek 18:21 o tlhophe banna ba ba nang le b.

Ek 35:35 o ba neile b. jwa go dira tiro

Mat 25:15 ditalenta go ya ka b.

Bae 4:8 a abela phuthego banna ba ba nang le b.

BOKGONI JWA GO AKANYA

, Dia 1:4 naya lekawana b.

BOKHUTLO

, Mor 12:13 B. jwa kgang ke jono:

Mat 24:14 go tswa foo b. bo tla tla

BOKHUTLONG

, Mat 28:20 ke na le lona go fitlha kwa b.

Joh 13:1 Jesu o ne a ba rata go fitlha kwa b.

BOKOA

, Bar 14:1 Amogelang motho yo o b.

1Bk 1:27 Modimo o ne a tlhopha dilo tse di tsewang di le b.

2Bk 12:10 fa ke le bokoa, ke gone ke leng b.

1Bt 5:14 lo tshegetse ba ba b., lo nne pelotelele

1Pe 3:7 basadi ba b., sejana se se seng thata

BOLA

, Ps 22:18 diaparo tsa me ba di tshelela b.

BOLAYA

, Ek 20:13 Ga o a tshwanela go b.

BOLAYA

. Bona KOTA.

BOLAYANG

, Mat 10:28 lwa boifa ba ba ka lo b.

Joh 16:2 mongwe le mongwe yo o lo b. o tla ithaya

Bak 3:5 b. dikeletso tsa lona tse di sa siamang

BOLELA

, Joh 7:7 Lefatshe le ntlhoile, ka gonne ke b.

Bar 10:10 o b. phatlalatsa gore a bone poloko

BOLELELA

, Ps 32:5 La bofelo ke ne ka go b. boleo jwa me

1Bk 11:26 lo b. batho ka loso lwa Morena, go fitlha

Bah 10:23 re b. batho botlhe tsholofelo e re nang le yone

BOLELELE

, Joh 18:37 ke b. batho ka ga boammaaruri

BOLELWE

, Ek 9:16 gore leina la me le b.

BOLEO

, Ge 4:7 b. bo iphitlhile fa kgorong

Ps 32:1 Go itumela yo b. jwa gagwe bo phimotsweng

Ps 38:18 B. jwa me bo ne bo ntshwenya

Jer 31:34 ga nkitla ke gakologelwa b. jwa bone

Esk 33:14 Fa modirabosula a tlogela b. jwa gagwe

Mar 3:29 go tlhapatsa moya o o boitshepo ke b.

Joh 1:29 Kwana ya Modimo e e tlosang b. jwa lefatshe!

Bar 5:12 B. bo ne jwa tsena mo lefatsheng ka motho a le

Bar 6:14 b. ga bo a tshwanela go lo laola

Bar 6:23 dituelo tsa b. ke loso

Jak 4:17 a itse se se siameng mme a sa se dire, ke b.

Jak 5:15 fa a dirile b., Modimo o tla mo itshwarela

1Jo 5:17 Ditiro tsotlhe tse di bosula ke b.

BOLEONG

, 1Jo 1:7 madi a ga Jesu a re phepafatsa mo b.

BOLOKA

, Isa 59:1 Seatla sa ga Jehofa se a b.

Luk 19:10 Morwa motho o tletse go batla le go b.

BOLOKANG

, Ps 3:8 Jehofa ke ene a b.

BOLOKE

, 1Bk 13:5 Ga a b. sekgopi

BOLOKWANG

, Dit 4:12 ga go na yo mongwe yo re ka b.

BOLOKWE

, Mat 24:22 ope o ne a ka se b. fa malatsi

Baf 2:12 a dire ka natla gore a b., a dira jalo

BOLWETSE JWA GO WA

, Mat 4:24 b. le ba ba sa kgoneng go tsamaya, a ba fodisa

BOMORWA

, Ge 6:2 b. Modimo ba ne ba itlhophela basadi

Job 38:7 b. Modimo ba ne ba goa ba mmaka

BOMORWADIAKE

, 2Bk 6:18 lo tla nna bomorwaake le b.

BOMORWADIALONA

, Joe 2:28 bomorwaalona le b. ba tla porofeta

BOMORWAO

, Isa 54:13 b. botlhe ba tla rutiwa ke Jehofa

BOMORWARRAAGWE

, Mat 13:55 b. ga se Jakobe le Josefa le

BOMORWARRE

, Mat 25:40 lwa direla b. bano, lo ne lwa di direla nna

BOMORWAWE

, 1Sa 8:3 b. ga ba a tsamaya mo ditseleng tsa gagwe

BONA

, Joh 1:18 Ga go na motho yo o kileng a b. Modimo

BONOLO

, Dia 25:15 loleme lo lo b. lo kgona go roba lerapo

1Bk 4:13 fa re senngwa leina, re araba ka b.

1Bt 2:7 ra nna b. jaaka mmê

2Ti 2:24 o tlhoka go nna b. mo go botlhe

1Pe 3:4 moya o o didimetseng le o o b.

BONTLE

, Dia 6:25 O se ka wa eletsa b. jwa gagwe

Dia 31:30 B. bo ka tsietsa, e bile bo ka nna jwa nyelela

Dia 31:30 b. bo ka nna jwa nyelela

1Pe 3:3 b. jwa lona e se ka ya nna jwa ka fa ntle

BONTSHA

, Joh 5:20 Rara o b. Morwa dilo tse a di dirang

Bar 5:8 Modimo o ne a b. gore o a re rata

2Bk 6:4 ka dinako tsotlhe re b. gore re direla Modimo

BONTSHANG

, Luk 3:8 ungwang maungo a a b. gore lo a ikwatlhaya

BONTSI

, Ek 23:2 Ga o a tshwanela go sala b. morago

Jer 8:6 a boela mo ditseleng tse b. bo tsamayang

BONTSU

, Isa 40:31 Ba tla phaphasela ka diphuka jaaka b.

BONYA

, Jak 1:19 b. go bua, b. go galefa

2Pe 3:9 Jehofa ga a b. ka tsholofetso ya gagwe

BOOMO

, Bah 10:26 fa re dira boleo ka b.

BOPA

, Ge 1:1 Kwa tshimologong Modimo o ne a b.

Bak 1:16 o ne a dirisiwa go b. dilo tsotlhe

BOPELANG

, Isa 45:18 Yo o sa b. lefatshe lefela

BOPELOKGALE

, Dit 4:31 bua lefoko la Modimo ka b.

Bae 6:20 [lo nthapelele] gore ke tle ke bue ka b.

BOPELONOMI

, Dia 31:26 lo kaelwa ke molao wa b.

Dit 28:2 ba ne ba re bontsha b. jo bogolo

BOPELONOMI JO BOGOLO

, Joh 1:17 b. ka Jesu Keresete

1Bk 15:10 b. e ne e se jwa lefela

2Bk 6:1 lwa amogela b. lo bo lo lebala boikaelelo jwa jone

2Bk 12:9 B. jwa me bo go lekane

BOPELOTELELE

, Dia 25:15 Molaodi o kgonwa ka b.

2Pe 3:15 tsayang b. jwa Morena wa rona e le tshono

BOPELOTLHOMOGI

, Bak 3:12 nnang le lorato le b.

BOPELOTSHETLHA

, Bak 3:5 b., e leng kobamelo ya medingwana

BOPELOTSHWEU

, Dut 15:8 go mmulela seatla ka b.

Dia 11:24 o aba ka b. mme o felela a na le mo gontsi

Jak 1:5 kope mo Modimong, gonne o naya ka b.

BOPHOKOJE

, Mat 8:20 B. ba na le mengobo, mme Morwa motho

BOPILE

, Tsh 4:11 o b. tsotlhe ka gonne e ne e le thato ya gago

BOPIWA

, Ps 104:30 Fa o romela moya wa gago, di a b.

Tsh 3:14 wa ntlha go b. ke Modimo

BOPOROFETI

, 2Pe 1:20 ga go na b. jo bo mo Dikwalong jo bo tswang

2Pe 1:21 ga go na b. jo bo neng jwa tla ka thato ya motho

BORETHE

, Bar 16:18 faposa batho ka loleme lo b.

BOROKONG

, Bar 13:11 nako ya gore lo thanye mo b.

BOSAKHUTLENG

, Ps 37:29 Basiami ba tla nna mo lefatsheng ka b.

1Pe 1:25 lefoko la ga Jehofa le nna ka b.

BOSETLHOGO

, Ge 6:11 lefatshe le ne le tletse b.

BOSIGO

, Ps 19:2 b. bongwe le bongwe o senola kitso

Bar 13:12 B. bo tloga bo sa; motshegare o atametse

BOSULA

, Ge 3:5 lo tla tshwana le Modimo, lo itse molemo le b.

Ps 34:13 sireletsa loleme mo go se se b.

Ps 37:9 batho ba ba b. ba tla fedisiwa

Ps 37:10 ba ba b. ba tla bo ba sa tlhole ba le teng

Isa 5:20 go latlhega ba ba reng molemo ke b.

Isa 26:10 yo o b. a utlwelwa botlhoko ga a kitla a ithuta

Mat 24:12 e re ka b. bo tla bo bo oketsegile, lorato

Bar 7:19 dilo tse di b. tse ke sa batleng go di dira

Bar 12:17 Lo se ka lwa busetsa ope b. ka b.

1Bt 5:22 Ithibeng mo dilong tsotlhe tse di b.

2Bt 2:7 yo o se nang molao o dira dilo tse di b.

BOSUPI

, Mat 24:14 di tla rerelwa batho gore e nne b.

Dit 28:23 a ntsha b. jo bo tletseng ka Bogosi

BOSUSU

, Isa 35:5 ditsebe tsa b. di tla thibololwa

Mar 7:37 E bile o dira gore b. ba utlwe

BOSWA

, Dip 18:20 Ke nna karolo ya gago le b. jwa gago

Ps 127:3 Bana ke b. jo bo tswang kwa go Jehofa

Bah 10:34 b. jo bo botoka le jo bo nnelang ruri

1Pe 1:4 b. jo bo sa leswafalang le jo bo sa nyeleleng

BOTENG

, Bar 11:33 dikhumo le botlhale jwa Modimo di b.

1Bk 2:10 moya o senola dilo tse di b. tsa Modimo

Bae 3:18 tlhaloganya sentle b.

BOTHO

, Bae 4:24 lo apare b. jo bosha

Bak 3:9 Apolang b. jo bogologolo le mekgwa ya jone

BOTLHABATSATSI

, Isa 41:2 yo o tlhotlheleditseng mongwe go tswa b.

BOTLHAJANA

, Mat 10:16 lo le b. jaaka dinoga, lo se na molato

BOTLHALE

, Ps 111:10 Go boifa Jehofa ke tshimologo ya b.

Ps 119:98 dira gore ke nne b. go gaisa baba ba me

Dia 2:6 Jehofa o naya b.

Dia 3:7 O se ka wa itsaya o le b.

Dia 4:7 B. ke selo sa botlhokwa thata

Dia 8:11 b. bo botoka go na le dikorale

Dia 9:9 Kaela motho yo o b. mme o tla nna b.

Dia 12:23 yo o b. o fitlha se a se itseng

Dia 13:20 Yo o tsamayang le batho ba ba b. o tla nna b.

Dia 14:15 yo o b. o akanyetsa kgato nngwe le nngwe

Dia 22:3 Yo o b. o bona kotsi a bo a iphitlha

Dia 24:3 Ntlo e agiwa ka b.

Mor 7:12 b. bo boloka botshelo

Mor 10:10 b. bo thusa motho gore a atlege

Isa 5:21 Ruri go latlhega ba ba iponang ba le b.

Mat 11:19 dilo tse motho a di dirang, di bontsha gore o b.

Mat 11:25 o fitlhetse batho ba ba b. dilo tseno

Mat 24:45 motlhanka yo o boikanyego le yo o b.

Luk 16:8 ba b. go gaisa batho ba ba mo leseding

Luk 21:15 mafoko le b. tse baganetsi ba se kitlang ba

Bar 11:33 dikhumo le b. le kitso ya Modimo di boteng

1Bk 1:26 batho ba le bantsi ba ba b.

1Bk 2:5 tumelo e se ka ya ikaega ka b. jwa batho

1Bk 2:6 e seng b. jwa babusi ba lefatshe

1Bk 3:19 b. jwa lefatshe ke boeleele

Bae 5:15 lo itshware jaaka ba ba b.

Bak 2:3 Matlotlo otlhe a b. a mo go ene

Jak 1:5 fa mongwe wa lona a tlhoka b., a a nne

Jak 3:17 yo o nang le b. jo bo tswang kwa godimo o kagiso

BOTLHALE JO BO MOSOLA

, Dia 2:7 O bolokile b.

Dia 3:21 Sireletsa b. le bokgoni jwa go akanya

BOTLHALE JWA LEFATSHE

, Bak 2:8 a lo digela a dirisa b.

BOTLHANOGI

, 1Sa 15:23 b. bo tshwana le boitseanape

2Bt 2:3 pele ga b. bo nna gone

BOTLHASWA

, Dia 14:16 sematla se b. e bile se itshepa thata

Luk 15:13 a dirisa dilo tsa gagwe b.

BOTLHOKO

, Dia 14:10 Pelo e itse b. jwa yone

Mat 26:75 o ne a tswela kwa ntle a bo a lela mo go b.

Bak 3:19 lo se ka lwa ba galefela mo go b.

BOTLHOKWA

, Dan 9:23 o mongwe yo o b. thata

Mat 6:26 A ga lo b. go di feta?

Baf 1:10 lo lemoge dilo tse di b. thata

BOTLHOKWA THATA

, Mat 23:23 dilo tse di b. tsa Molao

BOTOKA THATA

, Ps 119:96 ditaelo tsa gago di b.

BOTSHABELO

, Ps 9:9 Jehofa lefelo la b. mo go ba ba gateletsweng

BOTSHELO

, Dut 30:19 ke beile fa pele ga lona b. le loso

Ps 36:9 Mo go wena go na le motswedi wa b.

Jer 10:23 motho ga a kgone go kaela b. jwa gagwe

Luk 9:24 yo o batlang go sireletsa b. bo tla mo latlhegela

Joh 5:26 Rara a na le maatla a go naya b. o neile le Morwa

Joh 11:25 Ke nna tsogo le b.

Dit 20:24 ga ke tseye b. jwa me bo le botlhokwa

BOTSHELO JO BO BOITSHEPO

, Bah 12:14 Lwelang go tshela b.

BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG

, Luk 18:30 go le gontsi thata mo nakong eno, mme b.

Joh 3:16 a se ka a senngwa mme a nne le b.

Joh 17:3 E le gore ba bone b. ba tshwanetse go go itse

Dit 13:48 go amogela boammaaruri jo bo nayang b.

Bar 6:23 mpho e Modimo a re nayang yone ke b.

1Ti 6:12 o ngangatlele b.

BUA

, Dia 14:23 go b. fela go dira gore motho a humanege

BUANG

, Dia 10:19 Yo o b. thata o tla dira diphoso

BUKA

, Jos 1:8 B. ya Molao e se ka ya tloga

Mal 3:16 b. ya kgakologelo e ne ya kwalwa

BUKENG

, Ek 32:33 ke tla mo phimola mo b. ya me

Tsh 20:15 yo o neng a sa kwalwa mo b. ya botshelo

BUSA

, Ps 45:6 Modimo ke ene a go nayang taolo ya go b.

Dia 29:2 fa modirabosula a b., batho ba a hutsafala

Tsh 11:15 o tla b. e le kgosi ka bosakhutleng

BUSETSA

, Bag 6:1 lekang go b. motho yoo ka bonolo

BUSOLOSA

, Dut 32:35 Ke tla b., e bile ke tla duela

D

DAFIDE

, 1Sa 16:13 Samuele o ne a tlotsa D.

Luk 1:32 setulo sa bogosi sa ga rraagwe e bong D.

Dit 2:34 D. ga a ka a tlhatlogela kwa magodimong

DERAKEMA

, Luk 15:8 madi a tshipi a d. a le lesome

DIABOLO

, Mat 25:41 molelo o o baakanyeditsweng D.

Luk 4:6 D. o ne a re, magosi ano ke a me

Luk 8:12 D. o tsaya lefoko leo mo dipelong

Joh 8:44 Rraalona ke D.

Bae 4:27 lo se ka lwa naya D. sebaka

Bae 6:11 lo tla kgona go emelana le D.

Jak 4:7 ganetsang D., mme o tla lo tshaba

1Pe 5:8 D. o tsamayatsamaya jaaka tau e e kurutlang

1Jo 3:8 go senya ditiro tsa ga D.

Tsh 12:12 Ruri D. o fologetse kwa go lona

Tsh 20:10 D. o ne a latlhelwa mo letšheng le le tukang

DIAKA

, Luk 15:30 yo o dirisitseng dilo botlhaswa a na le d.

DIAPARO

, Ge 3:21 Modimo o ne a mo direla d. tse ditelele

Bae 6:13 d. tse di feletseng tsa ntwa

DIAPARO TSA NTWA

, Bae 6:11 Aparang d. tse di feletseng

DIAPOLE

, Dia 25:11 d. tsa gauta mo dikotleleng tsa selefera

DIBATANA

, Esk 34:25 ke tla fedisa d. tse di kotsi

Dan 7:3 d. tse dikgolo tse nnê di ne tsa tswa mo lewatleng

DIBEKE

, Dan 9:24 d. di le 70 tse di beetsweng batho

DIBETSA

, 2Bk 10:4 d. tsa rona ga se tse di tswang mo

DIBUKA

, Mor 12:12 ba kwala d. di le dintsi

Dit 19:19 d. tsa bone ba bo ba di fisa ka molelo

DIDENARIO

, Luk 7:41 o ne a mo kolota d. di le 500

DIDIMALA

, Ps 32:3 Fa ke ne ke d., ke ne ke nna bokoa

Mor 3:7 Nako ya go d. le nako ya go bua

DIDIMALE

, Ps 4:4 Buelang mo dipelong tsa lona, mme lo d.

DIDIMATSE

, 1Pe 2:15 lo d. batho ba ba se nang kitso

DIDIMETSENG

, Isa 53:7 jaaka nku e e d. fa pele ga babeodi

1Pe 3:4 moya o o d. le o o bonolo

DIEGA

, Isa 46:13 poloko ya me ga e kitla e d.

Hab 2:3 Le fa e ka d., nna o e lebeletse

Luk 12:45 Mong wa me o d. go tla

DIFOFU

, Isa 35:5 matlho a d. a tla bulwa

DIGAKOLODI

, 1Bk 8:12 gobatsa d. tsa bone tse di bokoa

1Ti 4:2 ba d. tsa bone di sa berekeng jaaka

DIGANKA

, Ge 6:4 Go ne go na le d. mo lefatsheng

DIIPONE

, 2Bk 3:18 re tshwana le d. tse di bonatsang kgalalelo

DIJO

, Ps 37:25 kgotsa bana ba gagwe ba tlhoka d.

Ps 145:15 o di naya d. ka paka ya tsone

Mat 6:11 Re neye d. tse re di tlhokang mo letsatsing

Mat 24:45 a ba neye d. ka nako e e siameng?

Joh 4:34 D. tsa me ke go dira thato ya yo o nthomileng

Joh 6:27 Lo se ka lwa direla d. tse di nyelelang

Dit 14:17 a lo nesetsa dipula le d. gore lo kgotsofale

1Bk 8:13 fa e le gore d. di kgopisa mokaulengwe wa me

DIJONG TSA MAEMO

, Dan 1:5 ba newe dijo go tswa mo d. tsa kgosi

DIJO TSA MAITSEBOA

, 1Bk 11:20 lo je D. Tsa Morena

DIKAI

, 1Bk 10:6 dilo tseno e ne ya nna d. mo go rona

DIKAKANYO

, Ps 26:2 Itshekise d. tsa me tse di kwa tengteng

Ps 139:17 d. tsa gago di tlhwatlhwakgolo thata

Ps 146:4 d. tsa gagwe di a nyelela

Dia 20:5 D. tse di mo pelong di tshwana le metsi a a boteng

Isa 55:8 d. tsa me ga se d. tsa lona

DIKAKANYO LE DIKELETSO

, Ge 6:5 d. tsa pelo ya gagwe

Ge 8:21 d. tsa pelo di bosula go tloga bosheng

1Dt 28:9 Modimo o lemoga d. tsotlhe

DIKALE

, Lef 19:36 dirise d. tse di tlhomameng

Dia 11:1 D. tsa tsietso di makgapha mo go Jehofa

DIKAO

, 1Pe 5:3 lo nne d. mo letsomaneng

DIKARA TSA NTWA

, Baa 4:13 d. di le 900 tse di nang le disekele

2Dk 6:17 d. tsa molelo go dikologa Elisha

DIKELEDI

, 2Dk 20:5 utlwile thapelo ya gago, ke bone d. tsa gago

Ps 6:6 ke kolobetsa bolao jwa me ka d.

Ps 126:5 Ba ba jalang peo ka d., ba tla roba

Mor 4:1 d. tsa ba ba gatelelwang, go se na mogomotsi

Tsh 21:4 phimola d. tsotlhe mo matlhong a bone

DIKELETSO

, Bar 16:18 ke batlhanka ba d. tsa bone

1Bk 3:3 lo sa ntse lo laolwa ke d. tsa lona

Bag 5:16 ga lo kitla lo diragatsa d. tse di sa siamang

Bae 2:3 go dumalana le d. tse di sa siamang

2Ti 2:22 tshaba d. tse basha ba nang le tsone

DIKELETSONG

, 1Pe 2:11 lo ithiba mo d. tse di sa siamang

DIKELETSO TSE DI SA SIAMANG

, Bar 8:5 Ba ba laolwang ke d.

DIKETE

, Tsh 5:11 Palo ya bone e ne e le d. di le diketekete

DIKGAKOLOLO

, Ps 119:24 Ke rata d. tsa gago

DIKGANG

, Ps 112:7 Ga a kitla a boifa d. tse di bosula

DIKGANG TSE DI MOLEMO

, Isa 52:7 dinao tsa yo o tlisang d.

Mat 24:14 d. tseno tsa Bogosi di tla rerwa

Luk 4:43 Ke tshwanetse go rera d., ka gonne ke rometswe

Bar 1:16 ga ke tlhabisiwe ditlhong ke d.

1Bk 9:16 go latlhega nna fa ke sa rere d.!

1Bk 9:23 ke dira dilo tsotlhe ka ntlha ya d.

DIKGAOGANO

, Bar 16:17 lo ele tlhoko ba ba bakang d.

1Bk 1:10 go se ka ga nna le d. mo go lona

DIKGAOLO

, Bar 15:23 ke setse ke reretse d. tseno tsotlhe

DIKGOLEGELONG

, Bah 13:3 Nnang lo akantse ka ba ba kwa d.

DIKGONG

, Dia 26:20 Kwa go se nang d. teng, molelo o a tima

DIKGOSANA

, Ps 45:16 gore e nne d. mo lefatsheng lotlhe

Isa 32:1 d. di tla busa gore go nne le tshiamiso

DIKGOSI

, Dia 22:29 motho yo o setswerere? O tla ema fa pele ga d.

Dit 4:26 D. tsa lefatshe di ne tsa ema

Tsh 1:6 re nne d. le baperesiti ba Modimo wa gagwe

Tsh 5:10 ba tla busa lefatshe e le d.

Tsh 18:3 d. di ne tsa dira boitsholo jo bo sa siamang le ene

DIKGOSING

, Luk 21:12 isiwa kwa d. le kwa balaoding

DIKGOTLATSHEKELONG

, Mar 13:9 Batho ba tla lo isa kwa d.

DIKHIBIDU

, Ge 25:30 ntabolele dikgobe tse d.

DIKHUMO

, Ps 62:10 Fa d. tsa lona di oketsega, lo se ka lwa

Dia 11:4 D. ga di kitla di nna le mosola mo letsatsing la

Dia 11:28 Yo o ikanyang d. tsa gagwe o tla wa

Dia 18:11 D. tsa mohumi di ntse jaaka lobota

Dia 30:8 O se ka wa nnaya lehuma kgotsa d.

Mor 5:10 motho yo o ratang d. ga a kitla a kgotsofadiwa

Isa 61:6 Lo tla ja d. tsa ditšhaba

Esk 28:5 pelo ya gago e ne ya nna mabela ka ntlha ya d.

Mat 6:24 Ga lo ka ke lwa direla Modimo le D.

Mat 13:22 d. tse di tsietsang

Luk 16:9 ditsala lo dirisa d. tse di sa siamang

DIKHUMO TSE DINTSI

, Tsh 18:7 d. tse di sa mo tlhabiseng ditlhong

DIKHUTSANA

, Ps 68:5 rraagwe d., mosireletsi wa batlholagadi

Jak 1:27 go tlhokomela d. le batlholagadi

DIKOLOBE

, Luk 15:15 a mo romela kwa masimong gore a ye go disa d.

DIKOLOBENG

, Luk 8:33 madimona a ne a tsena mo d.

DIKOLONG

, Joh 7:15 a sa ithuta kwa d.?

DIKOPANO

, Lef 23:4 Eno ke d. tse di boitshepo

DIKOPO

, Ps 20:5 E kete Jehofa a ka diragatsa d. tsa gago

DIKOTSI

, 2Bk 11:26 d. mo motseng, d. mo

DIKWALELO

, Ek 31:18 o ne a naya Moshe d. tse pedi

DIKWALO

, Mat 22:29 Ga lo itse D. e bile ga lo itse

Luk 24:32 a ama dipelo fa a ntse a re tlhalosetsa D.

Dit 17:2 ka go ba thusa go tlhaloganya D.

Dit 17:11 ba tlhatlhoba D. ka kelotlhoko letsatsi le letsatsi

Bar 15:4 D. di re thusa go itshoka le go nna le tsholofelo

DIKWALONG

, 2Ti 3:16 Dilo tsotlhe tse di mo D. di tswa kwa Modimong

DIKWANYANA

, Isa 40:11 O tla phutha d. mmogo

Joh 21:15 a o nthata? Fudisa d. tsa me

DILO DI DIRWE KA TSELA YA BONE

, 2Pe 2:10 ba le pelokgale e bile ba rata gore d.

DILO DI LE DINTSI

, 2Bk 6:10 re humanegile mme re abela batho d.

DILONG TSE DI SE NANG MOSOLA

, Bag 4:9 lo boela gape kwa d.

DILOTLOLO

, Mat 16:19 Ke tla go naya d. tsa Bogosi

Tsh 1:18 ke na le d. tsa loso le tsa Lebitla

DILO TSA BOTLHOKWA

, 2Ti 2:20 dijana tse di dirisediwang d.

DILO TSA GAGWE

, Luk 14:33 yo o ka se kang a tlogela d.

DILO TSA LONA

, Bah 10:34 fa d. di ne di gapiwa

DILO TSE A DI BOPILENG

, Bar 1:20 go mo itse fa re ithuta ka d.

DILO TSE DI BOSULA

, Bar 12:14 mme lo se ka lwa bua d.

DILO TSE DI MASWE

, Bar 1:24 Modimo a ba tlogelela gore ba dire d.

DILO TSE DINTSI

, Luk 12:15 le fa motho a na le d., botshelo jwa gagwe

DIMATLA

, Ps 14:1 D. tsa re: Ga go na Jehofa

DIMMANKI

, Mat 14:20 manathwana mme a tlala d. di le 12

DIMPHO

, Bar 12:6 re na le d. tse di sa tshwaneng

DINA

, Ge 34:1 D. o ne a tle a ye go fetsa nako

DINAKA

, Dan 7:7 sebatana sa bonê se ne se na le d. di le lesome

DINAKO

, Dit 1:7 ga lo tlhoke go itse d. tseo

DINAKO TSE DI TLHOMILWENG

, Luk 21:24 d. tsa ditšhaba

DINALEDI

, Ps 147:4 O bitsa d. tsotlhe ka maina

Mat 24:29 Ka bonako fela morago ga pitlagano, d. di tla wa

Tsh 2:1 d. tse supa mo seatleng sa gagwe sa moja

DINAO

, Isa 52:7 d. tsa yo o tlisang dikgang tse di molemo di dintle

Joh 13:5 a simolola go tlhapisa d. tsa barutwa

Bar 16:20 o tla tšhwetla Satane fa tlase ga d. tsa lona

DINGWAONG

, Bag 1:14 ke tlhoafetse thata mo d. tsa borre

DINKU

, Ps 100:3 e bile re d. tsa mafulo a gagwe

Esk 34:12 Ke tla tlhokomela d. tsa me

Mat 25:33 o tla baya d. ka fa seatleng sa moja

Joh 21:16 Disa d. tsa me tse dinnye

DINKU TSE DINGWE

, Joh 10:16 ke na le d., tse e seng tsa lesaka leno

DINNYE

, Sek 4:10 nyaditseng dilo tse di simologileng di le d.?

DINONOFO TSE DINTLE TSA MODIMO

, Bar 3:23 ba paletswe ke go bontsha d.

DINONYANE

, Mat 6:26 Lebang d. ka kelotlhoko

DINTHO

, Dia 23:29 Ke mang yo o nang le d. kwantle ga lebaka?

Isa 53:5 ka ntlha ya d. tsa gagwe, re ne ra fodisiwa

DINTSI

, Ps 72:16 Go tla nna le dijo di le d.

DINTWA

, Ps 46:9 O fedisa d. mo lefatsheng

DIPAKA

, Dan 2:21 O fetola metlha le d.

1Bt 5:1 go lo kwalela sepe ka dinako le d.

DIPEGO

, Dan 11:44 e tla tshwenngwa ke d.

DIPELAELO

, Jude 22 lo utlwela ba ba nang le d. botlhoko

DIPELO

, Dia 17:3 Jehofa ke motlhatlhobi wa d.

Luk 12:34 kwa letlotlo la lona le leng gone, d. tsa lona

Luk 21:34 d. tsa lona di se ka tsa imelwa

Luk 24:32 a ama d. tsa rona thata fa a ntse a bua le rona

1Jo 3:20 Modimo o mogolo go feta d. tsa rona

DIPELONG

, Jer 31:33 ke tla kwala molao mo d. tsa bone

DIPERELA

, Mat 7:6 Lo se ka lwa latlhela d. fa pele ga dikolobe

Mat 13:45 Bogosi bo tshwana le mogwebi yo o batlang d.

DIPETSO

, Tsh 18:4 fa lo sa batle go tlelwa ke d. tsa gagwe

DIPHAPOSING

, Isa 26:20 Tsamayang, tsenang mo d. tse di kwa teng

DIPHATLENG

, Esk 9:4 o beye letshwao mo d. tsa batho

DIPHEFO

, Mat 7:25 d. tsa foka tsa itaaka ntlo eo

Tsh 7:1 ba ngangatletse d. tse nnê tsa lefatshe

DIPHETOGO TSE DI TLHOKEGANG

, 2Bk 13:11 tswelelang lo itumetse, lo dira d.

DIPHIRI

, Dia 20:19 yo o senyang batho maina o ntsha d.

Mat 7:15 dinku, mme mo teng e le d.

Luk 10:3 Ke lo roma jaaka dikwanyana mo gare ga d.

Dit 20:29 d. tse di gatelelang di tla tsena

DIPHOLOGOLO

, Ge 7:2 o tseye d. tse di phepa di le supa

Lef 26:6 tlosa d. tse di kotsi

Mor 3:19 batho le d., di na le phelelo e e tshwanang

Hos 2:18 kgolagano le d. tsa naga

DIPHOSO

, Ps 130:3 Fa o ka bo o ne o lebelela d.

Isa 53:5 a ketekiwa ka ntlha ya d. tsa rona

Jak 3:2 rotlhe re dira d.

DIPHUKA

, Ru 2:12 ka fa tlase ga d. tsa gagwe

DIPILARA

, Bag 2:9 ba ba neng ba tshwana le d.

DIPINA

, Neh 12:46 d. tsa pako le tsa go leboga Modimo

Bak 3:16 d. tsa kobamelo le tse di opelwang go lebogiwa

DIPITLAGANO

, Dit 14:22 tsena mo Bogosing Jwa Modimo ka d.

DIPODI

, Mat 25:32 modisa a kgaoganya dinku le d.

DIPOGISO

, Mar 10:30 bana le masimo di na le d.

DIPONE

, Mat 25:1 makgarebane a le lesome a ne a tsaya d.

DIPOO

, 1Bk 9:9 A Modimo o tshwenyegile ka d.?

DIPOTA

, Esk 38:11 ba ba nnang mo metsaneng e e se nang d.

DIPOWANA

, Hos 14:2 d. tse re di go ntshetsang setlhabelo

DIPULA

, Dut 32:2 Mafoko a me a tla rotha jaaka d. tsa medupe

DIPUO

, Dit 2:4 ba simolola go bua d. tse di farologaneng

Dit 15:32 ba kgothatsa bakaulengwe ka d. di le dintsi

1Bk 14:22 go bua ka d. di sele ke bosupi jwa ba ba sa dumeleng

Tsh 7:9 mo ditšhabeng tsotlhe e bile ba bua d.

DIPUONG

, Sek 8:23 batho ba le lesome ba ba tswang mo d. tsotlhe

DIRA

, Bar 7:15 ke d. se ke se tlhoileng

1Pe 1:14 tlogelang go d. dilo go ya ka dikeletso tse di sa siamang

DIRA DILO SENTLE

, Bag 5:7 Lo ne lo d.. Ke mang yo o lo kgoreleditseng

DIRA DITENTE

, Dit 18:3 tiro ya bone e ne e le ya go d.

DIRAGATSA

, Mat 5:17 Ke tlile go d., e seng go senya

DIRANG

, Jak 1:22 d. se lefoko la Modimo le se buang

DIRANG KA NATLA

, Bar 12:11 D., lo se ka lwa nna ditshwakga

DIRE

, Bae 4:28 a se ka a tlhola a utswa; a a d. ka natla

1Jo 3:6 yo o seoposengwe le ene ga a d. boleo

DIRELA

, Dan 7:10 dikete di ne di mo d.

Mat 20:28 Morwa motho a tletse go d.

Joh 6:27 Lo se ka lwa d. dijo tse di nyelelang

2Bk 6:4 re bontsha gore re d. Modimo

2Ti 4:5 d. Modimo ka botlalo

DIRELANA

, Bag 5:13 a lorato lo le tlhotlheletse go d.

1Pe 4:10 dirisang mpho go d.

DIRELANG

, Jos 24:15 itlhopheleng yo lo tla mo d.

Ps 100:2 D. Jehofa ka boitumelo

Bar 11:13 ke tlotla tiro e ke e d. Modimo

DIRELE

, 1Dt 28:9 o mo d. ka pelo e e feletseng, ka boitumelo

DIRISANA

, 1Bk 5:9 lo se ka lwa d. le ba boitsholo jo bo sa siamang

DIRISANG

, 1Bk 7:31 ba ba d. lefatshe

DIRUIWA

, Dia 12:10 Mosiami o tlhokomela d.

DISANG

, 1Pe 5:2 D. letsomane le lo le tlhokometseng

DISE

, Dit 20:28 balebedi, gore lo d. phuthego ya Modimo

DI SE NA MOSOLA

, Baf 3:7 di le botlhokwa, ke di tsaya d.

DISHA

, Isa 42:9 ke bolela dilo tse d.

Tsh 21:5 Ke dira dilo tsotlhe d.

DISITSE

, Mat 26:41 Nnang lo d. e bile lo rapele lo sa kgaotse

DITAELO

, Mat 22:40 Molao o ikaegile ka d. tseno tse pedi

1Bt 4:6 Go se ka ga nna le motho ope yo o tlolang d.

DITALENTA

, Mat 25:15 yo mongwe d. tse tlhano, yo mongwe tse pedi

DITAU

, Dan 6:27 o golotse Daniele mo maroong a d.

DITEBOGO

, Ps 92:1 Go molemo go ntshetsa Jehofa d.

Ps 95:2 A re tleng ka d.

DITEKO

, Luk 8:13 fa ba lebana le d. ba felelwa ke tumelo

Luk 22:28 lona ga lo ise lo ke lo ntatlhe fa ke ne ke lebane le d.

1Bk 10:13 D. tse di lo welang di wela batho botlhe

2Bk 4:17 Gonne le fa d. e le tsa nakwana

Jak 1:2 itumeleng thata fa lo tlelwa ke d.

Jak 1:12 Go itumela motho yo o tswelelang a itshokela d.

DITEME

, 1Bk 13:8 go bua ka d., bo tla fela

DITEMPELENG

, Dit 17:24 ga a nne mo d. tse di dirilweng ka diatla

DITEPISI

, Ge 28:12 d. di fitlha kwa magodimong

DITHABA

, Ge 7:20 Metsi a ne a oketsega mme a feta d.

DITHAGA

, Mat 10:29 D. tse pedi di rekisiwa ka ledi la tshipi

DITHAPELO

, 1Pe 3:7 ga a ka ke a reetsa d. tsa lona

Tsh 8:4 maswalo le d. tsa ba ba boitshepo

DITHOROMO TSA LEFATSHE

, Luk 21:11 Go tla nna le d. tse dikgolo

DITHOTO

, Isa 60:5 D. tsa ditšhaba di tla tla

DITHULAGANYO

, Dia 15:22 D. di a kgoreletsega fa go se na puisano

Dia 19:21 Go na le d. tse dintsi mo pelong ya motho

DITIRO

, Ps 104:24 Ruri d. tsa gago di dintsi, wena Jehofa!

Joh 14:12 o tla dira d. tse dikgolo go feta tseno

DITIRONG

, Bah 9:14 gore digakolodi di nne phepa mo d. tse di

DITLAMORAGO TSE DI BOTLHOKO

, Dia 27:12 yo o se nang maitemogelo o tlelwa ke d.

DITLHABELO

, 2Sa 24:24 d. tse ke sa di duelelang

Ps 51:17 D. tse di itumedisang Modimo ke moya o o

Isa 1:11 Ke lapisitswe ke d. tsa lona tse di fisiwang

DITLHAELO TSA DIJO

, Mat 24:7 go tla nna le d.

DITLHAPI

, Joh 21:11 letlowa le le tletseng d. tse dikgolo di le 153

DITLHARE

, Isa 61:3 ba tla bidiwa d. tse dikgolo tsa tshiamo

Esk 47:12 d. tsa maungo mo matlhakoreng a lotshitshi

Tsh 22:14 tshwanelo ya go ja maungo a d. tsa botshelo

DITLHOBAELO

, Ps 94:19 Fa d. di ne di mphekeetsa, o ne wa nkgomotsa

Mar 4:19 d. tsa botshelo jono le dikhumo tse di tsietsang

Luk 8:14 ba itewa tsebe ke d., dikhumo le menate

Luk 21:34 dipelo di se ka tsa imelwa ke d. tsa botshelo

DITSABOSOME

, Mal 3:10 Tlisang d. tsotlhe mo mabolokelong

DITSALA

, Dia 14:20 d. tsa mohumi di dintsi.

Dia 16:28 yo o senyang batho maina o kgaoganya d.

Luk 16:9 Itireleng d. lo dirisa dikhumo tse di sa siamang

Joh 15:13 yo o ntshang botshelo mo boemong jwa d.

Joh 15:14 d. fa lo dira se ke se lo laelang

Bar 5:10 re ne ra nna d. tsa Modimo

2Bk 5:19 Modimo o ne a re re nne d. tsa gagwe

DITSELA TSE DI SA SIAMANG

, Dia 15:27 Yo o dirisang d. go huma o tlisa mathata

DITŠHABA

, Ge 22:18 d. tsotlhe tsa lefatshe di tla itshegofatsa

Mat 25:32 D. tsotlhe di tla phuthelwa fa pele ga gagwe

Luk 21:24 dinako tse di tlhomilweng tsa d. di fela

Dit 17:26 o dirile batho ba d. mo mothong a le mongwe

DITŠHAKA

, Isa 2:4 Ba tla fetola d. tsa bone ba di dira megoma

DITSHENYEGELO

, Luk 14:28 bala d. pele

1Bt 2:6 lo duelele d. tsa rona

DITŠHERUBA

, Ge 3:24 a baya d. le tšhaka e e tswang kgabo ya molelo

DITSHOLOFETSO

, 2Bk 1:20 d. tsa Modimo di nnile ee ka ene

DITSHOSWANE

, Dia 30:25 D. di phutha dijo selemo

DITSHUPO

, Dip 23:23 ga go na d. tse di ka direlwang Jakobe

Dut 18:10 ope yo o batlang d.

Luk 21:25 go tla nna le d. mo letsatsing le mo ngweding

2Bt 2:9 d. le dikgakgamatso tsa maaka

DITSHWAKGA

, Bar 12:11 Dirang ka natla, lo se ka lwa nna d.

2Pe 1:8 lo se ka lwa nna d. kgotsa lwa tshwana le setlhare

DITSHWANTSHO

, Mat 13:34 Jesu o ne a bua a dirisa d.

Mar 4:2 a ba ruta a dirisa d.

DITSIAKGOPE

, Isa 40:22 ba ba nnang mo go lone ba tshwana le d.

DITSO

, Ge 49:28 ke d. di le 12 tsa Iseraele

DI TSWA KWA MODIMONG

, 2Ti 3:16 Dilo tsotlhe tse di mo Dikwalong d.

DITSWALO

, Joh 20:19 ba lotletse d., Jesu o ne a tla

DITUELO

, Bar 6:23 Gonne d. tsa boleo ke loso

DITULO

, Dan 7:9 go fitlha go bewa d.

DOREKASE

, Dit 9:36 morutwa yo o neng a bidiwa Tabitha, D.

DUELA

, Ek 21:36 o tshwanetse go d.

Ru 2:12 E kete Jehofa a ka go d.

Ps 116:12 Ke tla d. Jehofa ka eng

Jer 22:13 A gana go mo d.

Bar 12:19 Ke tla busolosa; ke tla d.

Bak 3:24 Jehofa o tla lo d. ka go lo naya boswa

Bah 11:6 o d. ba ba batlang go dira thato ya gagwe

DUELA MELATO

, Dia 17:18 o dumalana gore o tla d. ya ba bangwe

DUELANG

, Mat 22:21 d. Kaesara dilo tsa ga Kaesara, lo duele Modimo

DUELE

, Ps 37:21 Motho yo o bosula o a adima mme ga a d.

DUMALANA

, Dit 15:25 re ile ra d. mme ra dira tshwetso

DUMALANE

, 1Bk 1:10 lo d. ka se lo se buang

1Bk 7:5 Lo se ka lwa timana tshwanelo eo, kwantle ga fa lo d.

DUMEDISA

, 2Jo 10 lo se ka lwa mo d.

DUMELA

, 2Bt 2:12 ba ne ba se ka ba d. boammaaruri mme

DUMELANG

, Joh 3:16 mongwe le mongwe yo o d. mo go ene

Joh 20:29 Go itumela ba ba d. le fa ba sa bona

DUMELENG

, 1Bk 6:6 kwa kgotlatshekelong, fa pele ga ba ba sa d.

1Bk 7:12 mosadi yo o sa d. a dumalana go nna le ene

2Bk 6:14 Lo se ka lwa pataganela jokwe le ba ba sa d.

E

EDENE

, Ge 2:8 Modimo o ne a jala tshingwana mo E.

EE

, Mat 5:37 A lefoko la lona la E. le reye e.

E E TSWANG KWA MODIMONG

, Bar 1:11 lo neye mpho nngwe e.

EFESO

, 1Bk 15:32 ke lole le dibatana kwa E.

EGEPETO

, Mat 2:15 Ke ne ka bitsa morwaake ka mo ntsha kwa E.

ELANG TLHOKO

, Bae 5:15 e. tsela e lo itshwarang ka yone

ELETSA

, Ek 20:17 Ga o a tshwanela go e. ntlo ya yo mongwe

Bar 7:18 ke e. go dira se se molemo

ELETSANG

, Ps 37:4 o tla go naya dilo tse o di e.

ELI

, 1Sa 1:3 Bomorwa E. e ne e le baperesiti

ELIJA

, Jak 5:17 E. e ne e le motho yo o nang le maikutlo jaaka rona

EMA

, Job 37:14 E. mme o sekaseke ditiro tse di gakgamatsang

EMANG LO TLHOMAME

, 1Bk 15:58 e., lo sa tshikhinyege

EME

, 1Bk 10:12 a motho yo o akanyang gore o e.

ENOKE

, Ge 5:24 E. o ne a nna a tsamaya le Modimo

ESAU

, Ge 25:34 E. o ne a nyatsa tshwanelo ya go nna leitibolo

Bah 12:16 yo o nyatsang dilo tse di boitshepo, jaaka E.

E SENG SE SE TSWELANG ENE MOSOLA

, 1Bk 10:24 a dire e.

ESERA

, Esr 7:11 E. yo e neng e le moperesiti

ETELE

, Dit 15:36 re e. bakaulengwe re ye go bona gore ba tsoga jang

ETELELANG

, Bah 13:7, 17 ba ba lo e. pele

ETSA

, Bar 12:2 tlogelang go e. tsela e batho ba lefatshe

ETSANG

, 1Bk 11:1 E. sekao sa me, jaaka le nna ke etsa Keresete

Bae 5:1 e. Modimo ka gonne lo bana ba ba rategang

ETSE

, Bah 13:7 lo e. tumelo ya bone

F

FA LO TSALANA

, 1Bk 15:33 F. le batho ba ba bosula, ba tla senya

FAPHOLA

, Joh 19:3 ba nna ba mo f. mo sefatlhegong

FA RE NTSE RE ITHUTA KA ENE

, Bak 3:10 botho jo bosha, jo bo ntšhafadiwang f.

FAROLOGANYA

, Bah 5:14 go f. se se siameng le se se sa siamang

FEDISIWA

, Mat 25:46 bano ba tla f.

FELANG PELO

, Dia 14:29 yo o f. o bontsha gore ke seeleele

FELELWA KE NONOFO

, Isa 40:28 Jehofa ga a ke a f.

FELETSENG

, 1Dt 28:9 direla Modimo ka pelo e e f.

1Bk 13:9 ga re na kitso e e f.

FEMELA

, Baf 1:7 lwa nthusa go f. dikgang tse di molemo

FENSETERENG

, Dit 20:9 Yutiko o ne a ntse fa f.

FENTSE

, Joh 16:33 pelokgale! Ke f. lefatshe

2Bk 2:14 o etelela pele masole a a tswang kwa ntweng a f.

FENYA

, Jer 1:19 ga ba kitla ba go f.

Bar 8:37 mo dilong tseno tsotlhe re a f., ka ntlha ya ene

FENYANG

, Tsh 2:7 Yo o f. ke tla mo letla

FENYE

, Bar 12:21 nnang lo f. bosula ka molemo

FEROSANG SEBETE

, Bar 1:27 banna le banna, ba dira se se f.

Bae 5:4 bua dilo tsa boeleele kgotsa metlae e e f.

Bak 3:8 lo tshwanetse go tlogela puo e e f.

FETOGE

, Mal 3:6 ke nna Jehofa; ga ke f.

FETOLA

, Dia 18:13 f. kgang pele ga a utlwa dintlha tsa yone

2Bt 2:2 ope a f. tsela e lo akanyang ka yone

FILIPO

, Dit 8:26 moengele wa ga Jehofa o ne a bua le F.

Dit 21:8 F. wa moefangele, mongwe wa ba ba supa

FINEASE

, Dip 25:7 E rile F. a bona seno, o ne a tsaya lerumo

FITLHANG

, Dia 28:13 yo o f. maleo a gagwe ga a kitla

FITLHILWENG

, Luk 8:17 se se f. se tla bonwa

FODISA

, Ps 147:3 O f. ba ba pelo e phatlogileng

Mat 9:35 a f. bolwetse jwa mofuta mongwe le mongwe

Luk 9:11 o ne a f. ba ba tlhokang go fodisiwa

Tsh 22:2 matlhare e ne e le a go f. ditšhaba

FODISANG

, Luk 10:9 f. ba ba lwalang

FODISIWA

, 2Dt 36:16 go fitlha ba sa kgone go f.

Dit 5:16 ba ne ba f. botlhe

FOUFADITSE

, 2Bk 4:4 modimo wa lefatshe leno o f. megopolo

FOUFATSA

, Ge 19:11 ba ne ba f. banna

FOUFETSENG

, Mat 15:14 Ke bagogi ba ba f.

FUDISA

, Joh 21:17 Jesu o ne a re: F. dinku tsa me tse dinnye

FUFEGELA

, Ps 106:16 ba ne ba f. Moshe

G

GABARIELE

, Luk 1:19 G. yo o emang fa pele ga Modimo

GAGOGANYANG

, Joe 2:13 G. dipelo tsa lona

GAISANA

, Bag 5:26 re se ka ra g.

GA KE ITSE

, Baf 1:23 Mo dilong tseno tse pedi g. gore ke tlhophe eng

GA KE KGONE GO ITIRA SEPE

, Ps 40:17 g. e bile ke humanegile

GA KE MOTHO WA SEPE

, Ps 119:141 g. e bile ke a nyatsega

GA KE NA MAATLA

, Ps 143:4 G. gotlhelele

GAKGAMALA

, 1Pe 4:4 Ba a g. ka gonne ga lo tlhole

GAKOLOGELWA

, Isa 65:17 dilo tsa pele ga di kitla di g.

Bah 10:32 nnang lo g. malatsi a pele

GAKOLOGELWE

, Mor 12:1 g. Mmopi mo malatsing a bosha jwa gago

GALALEDIWA

, Joh 12:43 ba rata go g. ke batho go feta

GALALEDIWE

, 1Bk 10:31 dirang dilo tsotlhe gore Modimo a g.

GALALELANG

, 2Pe 2:10 go kgoba ba ba g.

GALALETSA

, Jude 16 ba g. batho ba bangwe gore ba iponele molemo

GALEFA

, Dia 14:17 bonako go g. o dira dilo ka boeleele

GALEFANG MOTLHOFO

, Dia 19:19 Motho yo o g. o tla duedisiwa

GALEFE

, Ps 103:8 Jehofa ga a g. ka bonako

1Bk 13:5 ga a g. ka bonako

GALEFILE

, Bae 4:26 letsatsi le se ka la phirima lo sa ntse lo g.

GALEFISA

, Bak 3:21 lo se ka lwa g. bana ba lona

GALELEDIWA

, Tsh 4:11 Jehofa, o tshwanelwa ke go g.

GA LO A NTATLHA

, Luk 22:28 g. fa ke lebane le diteko

GAMALIELE

, Dit 22:3 ke rutilwe ke G.

GANA

, Dia 3:27 O se ka wa g. go direla batho dilo tse di molemo

Dit 19:9 ba g. go dumela

GANEDIWA

, 1Bt 2:2 pelokgale fa re ne re g.

GANETSA

, Dit 17:7 ba g. ditaelo tsa ga Kaesara

GANNE

, Jer 8:9 Ba g. lefoko la ga Jehofa

GANWA

, Isa 53:3 O ne a nyadiwa e bile a g. ke batho

GAPIWA

, Bah 10:34 le fa dilo tsa lona di ne di g.

GARARO

, Dut 16:16 G. ka ngwaga, banna botlhe

GA RE INEELE

, 2Bk 4:1 re abetswe bodiredi jono, g.

2Bk 4:16 Ka jalo, g.

GA SE KGONEGE

, Mat 19:26 Mo bathong seno g., mme mo Modimong

GATAKILENG

, Bah 10:29 yo o g. Morwa Modimo

GATELANG PELE

, 1Ti 4:15 batho botlhe ba bone tsela e o g. ka yone

GATELETSWENG

, Isa 57:15 ke nna le ba ba g. le ba moya o o kwa tlase

GATETSENG PELE

, Baf 3:16 go ya ka tsela e re g. ka yone

GAUFI

, Ps 145:18 Jehofa o g. le botlhe ba ba mmitsang

GAUTA

, Esk 7:19 Selefera kgotsa g. ga di kitla di ba boloka

Dan 3:1 Nebukadenesare o ne a dira setshwantsho sa g.

GEHASI

, 2Dk 5:20 G. o ne a ipolelela a re, ke tla taboga ke mo latela

GEHENA

, Mat 10:28 go lo fedisa mo G.

GIBEONE

, Jos 9:3 Banni ba G., ba ne ba utlwa

GIDIONE

, Baa 7:20 Tšhaka ya ga Jehofa le ya ga G.!

GO ABA

, Dit 20:35 G. go itumedisa thata

GOBETSE

, Tsh 13:3 tlhogo e nngwe ya sone e ne e g. thata

GO BOIFA JEHOFA

, Ps 19:9 G. go itshekile

Ps 111:10 G. ke tshimologo ya botlhale

Dia 8:13 G. go raya go tlhoa bosula

GODILE

, 1Bk 7:36 mme a setse a g.

GODILENG

, 1Bk 14:20 lo akanye jaaka batho ba ba g.

GO DIRISANA LE BADIMO

, Bag 5:20 kobamelo ya medingwana, g.

GO FETA

, Baf 2:3 lo tlotle ba bangwe g. tsela e lo itlotlang ka yone

GOGE

, Joh 6:44 fa Rara a sa mo g.

GO GOA

, Bae 4:31 bogale, tšhakgalo, g. thata le

GO HUMA

, Dia 15:27 ditsela tse di sa siamang g. o tlisa mathata

GO IKANYEGA

, 1Ti 4:8 g. go thusa motho mo dilong tsotlhe

GO IKANYEGA MO MODIMONG

, 1Ti 4:7 gore o ikemiseditse g.

GO ITHUTA

, Dit 17:11 ba ne ba iketleeleditse g. go gaisa

GO ITHUTA KA MODIMO

, Mat 5:3 lemogang gore ba tlhoka g.

GO ITSEELA KWA GODIMO

, Baf 2:3 lwa dira sepe ka ntlha ya g.

GO ITSE MODIMO

, Luk 11:52 gore batho ba se ka ba nna le tshono ya g.

GO ITSHWARA

, 1Bk 7:5 a lo raela ka gonne lo sa kgone g.

GO KA SE DIREGE

, Ge 18:25 G. gore o dire jalo

GOLA

, Bah 6:1 a re tsweleleng re g.

GOLAFETSENG

, Mat 15:31 ba ba g. ba fodisiwa

GO LATLHEGA

, Isa 5:20 Ruri g. ba ba reng bosula ke molemo

1Bk 9:16 Ruri g. nna fa ke sa rere

GOLIATHE

, 1Sa 17:4 mogaka; leina la gagwe e ne e le G.

GOLOGOTHA

, Joh 19:17 Felo ga Logata, G. ka Sehebera

GOLOLA

, Joh 8:32 boammaaruri bo tla lo g.

GOLOLANG

, 2Dt 20:17 emang lo sa tshikinyege, lo bone kafa a tla lo g.

Ps 49:7 Ga go na ope wa bone yo o ka g. yo mongwe

2Pe 2:9 Jehofa o itse kafa a ka g. batho

GOLOLWA

, Bar 6:18 Fa lo sena go g. mo boleong

2Bt 1:7 lona ba lo bogang, lo tla g.

GOMODITSE

, Isa 49:13 Jehofa o g. batho ba gagwe

GOMODIWA

, Jer 31:15 Ragele o ganne go g. ka ntlha ya bomorwawe

Mat 5:4 Go itumela batho ba ba hutsafetseng, ba tla g.

GO MO ITSE

, Dit 17:27 tota ga go thata g.

GOMORA

, Ge 19:24 sulefera le molelo di nele G.

GOMOTSA

, Job 2:11 go hutsafala le Jobe le go mo g.

Bar 15:4 Dikwalo tseo di a re g.

2Bk 1:4 re kgone go g. ba bangwe

1Bt 2:11 ra nna re kgothatsa, re g.

GOMOTSANG

, 2Bk 1:3 Modimo yo o re g. ka ditsela tsotlhe

GOMOTSE

, Isa 61:2 g. botlhe ba ba hutsafetseng

GO NNA GONE

, Mat 24:37 nako ya g. ga Morwa motho

GO NTSHA BOSUPI

, Dit 17:3 a tlhalosa e bile a dirisa Dikwalo g.

GO OBAMELA MODIMO

, 2Ti 3:12 ba ba eletsang g. ba tla bogisiwa

GO OBAMELWA A LE ESI

, Ek 34:14 Jehofa ke Modimo o batla g.

GOPOTSA

, 2Pe 1:12 ke ikaeletse go lo g. dilo tseno

GOPOTSE

, Ps 8:4 motho ke eng go bo o nna o mo g.?

GO RERA

, Dit 20:24 ke wetse tiro e ke neng ka e amogela ya g.

2Bk 6:3 tiro ya rona ya g. e se ka ya bonwa molato

GO SEBA

, Dia 20:19 motho yo o ratang g.

GO SELA SE SE SETSENG

, Lef 19:9 g. mo tshimong

GO TSHEGETSA

, Luk 23:51 Monna yono o ne a gana g.

GO TSHELELA RURI

, Mor 3:11 o dirile gore ba nne le keletso ya g.

H

HADESE

. Bona LEBITLA.

HALELUJAH

. Bona BAKANG JAH.

HAPA

, Esk 34:16 ke tla h. e e gobetseng

HAPE

, Isa 61:1 ke h. ba ba dipelo di phatlogileng

HEMA

, Ps 146:4 a kgaotsa go h., o boela mo mmung

HEMANG

, Ps 150:6 A sengwe le sengwe se se h. se bake Jah

HESEKIA

, 2Dk 19:15 H. o ne a simolola go rapela Jehofa

HUMA

, 1Ti 6:9 ba ba ikemiseditseng go h. ba wela mo thaelong

HUMANEGA

, Dia 30:9 E bile ke se ka ka h. ke bo ke utswa

2Bk 8:9 Keresete o ne a h. ka ntlha ya lona

HUMANEGILE

, 2Bk 6:10 re h., re abela batho dilo di le dintsi

2Bk 8:2 ba itumelela go aba le fa ba ne ba h.

HUMILE

, Tsh 3:17 o ipolela o re: Ke h.

HUMILENG

, Lef 19:15 O se ka wa tseela motho yo o h. kwa godimo

Jer 9:23 a yo o h. a se ka a ikgantsha ka dikhumo tsa gagwe

Luk 14:12 Fa o laletsa batho go tla dijong, se bitse ba ba h.

1Ti 6:17 ba ba h. ba se ka ba itseela kwa godimo, ba ikanye

HUMISANG

, Dia 10:22 Tshegofatso ya ga Jehofa ke yone e e h.

HUPETSA

, Mar 4:19 h. lefoko, le bo le sa kgone go ntsha maungo

HUTSA

, Dip 23:8 Nka h. jang ba

HUTSAFADIWANG

, Esk 9:4 batho ba ba bogisiwang le ba ba h.

HUTSAFALA

, Bak 3:21 gore ba se ka ba h.

1Bt 4:13 lo se ka lwa h. jaaka ba ba se nang tsholofelo

HUTSAFATSA

, Ps 78:41 ba h. Modimo yo o Boitshepo

Bae 4:30 h. moya o o boitshepo wa Modimo

HUTSAFETSE

, Bar 8:26 moya o kgona go re rapelela fa re h.

HUTSAFETSENG

, Dia 18:14 ke mang yo o ka itshokelang moya o o h.?

Isa 66:2 yo o ikokobeditseng le yo o h. mo moyeng

Mat 5:4 Go itumela batho ba ba h.

HUTSEGILE

, Joh 7:49 batho ba ba sa itseng Molao wa ga Moshe ba h.

I

IITATOLE

, Mat 16:24 a i. mme a tseye

IKAEGILE

, 1Pe 4:11 a i. ka nonofo e Modimo a e mo nayang

IKAELETSE

, Bar 1:15 i. go lo rerela dikgang tse di molemo

IKAKANYETSA

, Baf 2:21 bangwe ba i. ba le bosi

IKALAFE

, Luk 4:23 Ngaka, i.

IKANA

, Ge 22:16 Ke i. ka nna, go bua Jehofa, Mat 5:34 Lo se ka lwa i. gotlhelele

IKANELA

, Baa 11:30 Jefetha o ne a i.

IKANYA

, Ps 9:10 Ba ba itseng leina la gago ba tla go i.

Ps 146:3 O se ka wa i. dikgosana

Dia 3:5 o se ka wa i. tlhaloganyo ya gago

Sfn 3:12 ba tla i. leina la ga Jehofa

IKANYANG

, Ps 84:12 Go itumela motho yo o go i.

Dia 28:26 Ope fela yo o i. pelo ya gagwe ke sematla

Jer 17:5 Go hutsegile motho yo o i. batho

IKANYE

, Dia 3:5 I. Jehofa ka pelo yotlhe

2Bk 1:9 i. Modimo, e seng maatla a rona

IKANYEGA

, Job 27:5 Ke tla tswelela ke i. go fitlha ke swa!

Ps 19:7 Kgakololo ya ga Jehofa e a i.

Ps 26:11 ke tla nna ke i.

Ps 33:4 sengwe le sengwe se a se dirang se a i.

Hab 2:4 o tla tshela ka gonne a i.

1Bk 4:2 balebedi ba tshwanetse go i.

1Bk 10:13 Modimo o a i., e bile ga a kitla

2Bk 8:21 i. mo dilong tsotlhe

Tit 2:10 ba i. mo dilong tsotlhe

Bah 13:18 go i. mo dilong tsotlhe

Tsh 2:10 Itshupe gore o a i. go fitlha o swa

IKANYEGA MO MODIMONG

, 1Ti 6:6 a., o tla solegelwa molemo

IKANYEGANG

, Ek 18:21 banna ba ba nang le bokgoni, banna ba ba i.

1Sa 2:9 disa dikgato tsa ba ba i.

2Sa 22:26 o ikanyega mo bathong ba ba i.

Ps 16:10 o letla motho yo o i. a tswelela a le mo lebitleng

Ps 37:28 Jehofa ga a kitla a latlha batho ba ba i.

Luk 16:10 Motho yo o i. mo selong se sennye o

IKANYEGE KA PELO YOTLHE

, Sfl 8:6 a i., fela jaaka Lebitla

IKANYENG

, Ps 62:8 mo i. ka dinako tsotlhe

IKATLHOLA

, 1Bk 11:29 o a i. fa a nwa

IKELENG TLHOKO

, Dit 20:28 I. lo bo lo

IKELE TLHOKO

, 1Ti 4:16 I. o bo o tlhokomele tsela e o rutang ka yone

IKEMISEDITSE

, Ek 19:8 Re i. go dira

Bae 6:15 i. go ya go rera dikgang tse di molemo

IKGANTSHA

, 1Jo 2:16 go i. ka dilo tse motho a nang le tsone

IKGANTSHE

, 1Bk 1:31 o o ikgantshang a i. ka Jehofa

IKGOGA

, Dia 19:15 yo o dirang a i. fela o tla tshwarwa ke tlala

IKGOGOMOSA

, Dia 11:2 Fa motho a i.

IKGOGOMOSANG

, Dia 16:5 yo pelo e i. o makgapha mo go Jehofa

IKHUTSA

, Dan 12:13 O tla i., le fa go ntse jalo o tla ema

IKHUTSE

, Luk 12:19 ke i., ke je, ke nwe, ke ijese monate

IKOBA

, 1Sa 15:22 Go i. go botoka go na le setlhabelo

IKOBELA

, Ps 51:12 ntlhotlheletse gore ke nne le keletso ya go go i.

Luk 2:51 o ne a tswelela a ba i.

Joh 14:15 Fa lo nthata, lo tla i. ditaelo

Dit 5:29 Re tshwanetse go i. Modimo go na le batho

IKOBELE

, Mat 28:20 lo ba rute gore ba i. dilo tsotlhe

Dit 4:19 re lo i. go na le gore re i. Modimo

Bar 13:1 A mongwe le mongwe a i.

Bah 13:17 lo i. ba ba lo etelelang pele

IKOBELENG

, 1Pe 2:13 I. se Morena a se batlang ka go ikobela

IKOKOBEDITSENG

, Dia 11:2 motho yo o i. o botlhale.

Luk 9:48 yo o i. mo go lona lotlhe

Jak 4:6 o naya ba ba i. bopelonomi jo bogolo

IKOKOBELETSENG

, 1Pe 5:6 i. Modimo yo o maatla

IKOKOBETSANG

, Mat 18:4 yo o i. jaaka ngwana

IKOKOBETSENG

, Jak 4:10 I. fa pele ga ga Jehofa

IKOPANYA

, 2Bt 3:14 lo tlogele go i. le ene

IKUTLWELE BOTLHOKO

, Mat 16:22 I., Morena

IKWALELA

, Dut 17:18 e tshwanetse go i. Molao ono

IKWATLHAYA

, Luk 15:7 boitumelo kwa legodimong fa moleofi a i.

Dit 26:20 ka go dira ditiro tse di bontshang gore ba a i.

Tsh 16:11 ba tlhapatsa Modimo ga ba a ka ba i.

IKWATLHAYE

, Dit 17:30 batho botlhe gongwe le gongwe ba i.

Bar 2:4 Modimo o leka go dira gore o i.

2Bk 7:10 go utlwa botlhoko go dira gore motho a i.

IKWATLHAYENG

, Dit 3:19 i. lo bo lo sokologe gore

IMELA

, 2Bk 1:8 a re i. thata mo re neng re se na maatla,

IMELE

, 1Jo 5:3 ditaelo tsa gagwe ga di i.

IMELWA

, Luk 21:34 dipelo tsa lona di se ka tsa i.

INEELA

, 1Pe 2:23 o ne a i. mo go Ene

INONOTSHA

, 1Sa 30:6 o ne a i. ka Jehofa

INTATOTSE

, Mar 14:30 o tla bo o i. gararo

INTSHWARELE

, Ps 25:11 I. molato wa me, le fa gone o le mogolo

INTUMEDISANG

, 3Jo 4 i.: gore bana ba me ba mo boammaaruring

IPAAKANTSE

, Mat 24:44 nnang lo i.

IPAAKANYEDITSE

, 2Ti 3:17 i. go dira tiro nngwe le nngwe e e molemo

IPAPISE

, Bag 6:4 a sa i. le motho yo mongwe

IPAYA MO DIATLENG

, 1Pe 4:19 ba i. tsa Mmopi

IPEYENG

, Bar 6:13 i. mo diatleng tsa Modimo

IPHEMELA

, 1Pe 3:15 ka metlha lo ikemiseditse go i.

IPHEPAFATSA

, Dan 12:10 ba le bantsi ba tla i.

IPHEPAFATSENG

, 2Bk 7:1 a re i. leswe lengwe le lengwe

IPHOTLHERE

, Dut 16:16 ope wa bone a se ka a tla a i.

IPOLELA

, 1Jo 1:9 fa re i. maleo a rona, o tla re itshwarela

IPOLELANG

, Dia 28:13 yo o i. maleo o tla utlwelwa botlhoko

IPOLELELANENG

, Jak 5:16 i. maleo

IPOLOKA

, 1Ti 4:16 i. o bo o boloka ba ba go reetsang

IPONETSE

, 1Pe 2:3 lo i. gore Morena o pelonomi

IPUSOLOSETSA

, Dia 20:22 O se ka wa re: Ke tla i.!

Bar 12:19 Bakaulengwe ba ba rategang, lo se ka lwa i.

ISAKE

, Ge 22:9 a bofa I.

ISERAELE

, Ge 35:10 leina la gago e tla nna I.

Ps 135:4 itlhophetse I. gore e nne setšhaba sa gagwe

Bag 6:16 kagiso le kutlwelobotlhoko mo go I. wa Modimo

ITATOLA

, Tit 1:16 ba i. Modimo ka ditiro tsa bone

ITATOLE

, Dit 26:11 ba pateletsa gore ba i. tumelo

ITAYA

, Dia 13:24 yo o sa batleng go i. morwawe o mo tlhoile

ITEEGE TSEBE

, 1Bk 7:35 Morena ka metlha lo sa i.

ITEKANELA

, Mat 5:48 lo tshwanetse go i., jaaka Rraalona a itekanetse

ITEKANETSE

, Dut 32:4 Lefika, tiro ya gagwe e i.

Ps 19:7 Molao wa ga Jehofa o i.

ITEWA

, 2Bk 6:5 ra i., ra tsenngwa mo dikgolegelong

ITEWA TSEBE

, Luk 10:40 Maratha o ne a i. ke ditiro tse dintsi

ITHAOPELA

, Ek 36:2 pelo e mo tlhotlheletsa go i.

ITHARABOLOGELWA

, 1Dk 8:47 ba i. ba bo ba boela kwa go wena

Luk 15:17 Fa a i. o ne a re

ITHUTA

, Joh 7:15 a sa i. kwa dikolong?

2Ti 3:7 ba nna ba i. mme le ka motlha ga ba kgone

ITHUTE

, Dut 4:10 Phutha batho gore ba i.

ITHUTILENG

, Baf 4:9 Itlwaetseng go dira dilo tse lo di i.

ITIMA DIJO

, Luk 18:12 Ke i. gabedi ka beke; ke ntsha moneelo

ITIRA E KETE

, Bar 12:9 Lo se ka lwa i. lo rata batho ba bangwe

ITLHAGANELELANG

, Dia 29:20 motho yo o i. go bua?

ITLHAMETSE

, Luk 24:11 Ba ne ba akanya gore ba i.

ITLHAOLANG

, Dia 18:1 Ope fela yo o i. o tla

ITLHATLHOBE

, 2Bk 13:5 Nnang lo i. gore a lo mo tumelong

ITLHOKOMOLOSE

, 1Bt 4:8 ga a i. motho, mme o itlhokomolosa Modimo

ITLHOPHELENG

, Jos 24:15 i. yo lo tla mo direlang

ITSALANYA

, Jak 4:4 go i. le lefatshe go lo dira baba ba Modimo

ITSE

, Jer 31:34 I. Jehofa! ka gonne botlhe ba tla nkitse

Dit 17:27 gore batho ba leke ka natla go i. Modimo

2Bk 2:11 re i. ditsela tse a di dirisang

Bag 4:9 e re ka jaanong Modimo a lo i.

ITSE GORE KE NNA JEHOFA

, Ek 7:5 Baegepeto ba tla i.

Esk 39:7 ditšhaba di tla tshwanelwa ke go i.

ITSEMELETSA

, Jer 48:10 thomo ya ga Jehofa ka go i.!

ITSHAMEKELA

, Dia 26:19 Ke ne ke i. fela!

ITSHEGA

, Lef 21:5 Ba se ka ba i. mo mmeleng

ITSHEKATSHEKE

, 1Bk 11:28 a i. a bo a netefatse gore o a tshwanelega

ITSHEKILENG

, Sfn 3:9 ruta ditšhaba gore di bue puo e e i.

Mat 5:8 Go itumela batho ba ba pelo e i.

ITSHEKISA

, Dan 11:35 go dirwe tiro ya go i.

Sek 13:9 ke tla ba i. jaaka selefera

ITSHEKISANG

, Mal 3:3 O tla nna fa fatshe jaaka motho yo o i. selefera

ITSHELELA

, 2Bk 5:15 ba se ka ba tlhola ba i.

ITSHEPA

, Dia 28:1 basiami ba i. jaaka tau

ITSHEPA THATA

, Dia 14:16 sematla se botlhaswa e bile se i.

ITSHEPISIWE

, Luk 11:2 Rara, a leina la gago le i.

ITSHOKA

, Bar 5:3 pitlagano e re thusa go i.

1Bk 4:12 fa ba re bogisa, re a i.

Jak 5:11 Lo utlwile kafa Jobe a ileng a i. ka gone

ITSHOKELA

, 1Pe 2:20 fa lo boga ka gonne lo dira molemo lo bo lo i.

ITSHOKELANA

, Bae 4:2 lo i. ka lorato

ITSHOKENG

, Bar 12:12 I. fa lo na le mathata

ITSHOKETSE

, Luk 8:15 ba ntsha maungo le fa ba i. mathata

ITSHOKILE

, Luk 21:19 Lo tla boloka matshelo fa lo i.

ITSHOKILENG

, Mat 24:13 yo o i. go fitlha kwa bokhutlong

ITSHUNYA NKO

, 1Ti 5:13 i. mo dikgannyeng tsa batho ba bangwe

1Pe 4:15 ope a se ka a boga ka gonne a i. mo dikgannyeng

1Bt 4:11 lo se ka lwa i. mo dikgannyeng tsa batho

ITSHUPA

, 2Bk 4:2 re i. re dira se se siameng fa pele

ITSHWARELA

, Neh 9:17 Modimo o ikemiseditse go i.

Ps 103:3 O i. maleo otlhe a gago

Isa 55:7 ka gonne Modimo o tla mo i. ka bopelotshweu

Mat 6:14 fa lo i., Rraalona o tla lo i.

Mat 18:21 ke tshwanetse go i. ga kae

Bak 3:13 fela jaaka Jehofa a ne a lo i.

ITSHWARELANG

, Dia 17:9 Ope yo o i. maleo o bontsha lorato

ITSHWARELWE

, Mat 26:28 madi, a a tla tshololelwang gore ba i.

ITSHWARETSWE

, Bar 6:7 yo o suleng o i. boleo

ITSIETSA

, Bag 6:7 Lo se ka lwa i.: Modimo ga a sotliwe

ITSIWE

, 2Bk 6:9 ga re i. mme gone Modimo ene o a re itse

ITUMEDISA

, Ps 147:1 i. e bile go a tshwanela gore a bakwe

Dit 20:35 Go aba go i. thata

1Bk 10:33 leka go i. batho botlhe mo dilong tsotlhe

Bag 1:10 a ke leka go i. batho?

Bag 1:10 Fa e le gore ke leka go i. batho

Bak 1:10 e tshwanetse go i. Jehofa

ITUMEDISANG

, Joh 8:29 ka metlha ke dira dilo tse di mo i.

Bar 15:1 re se ka ra dira se se re i.

Bar 15:3 le Keresete o ne a sa dire se se mo i.

ITUMEDISE

, Dia 27:11 Tlhalefa morwaaka, mme o i. pelo ya me

Bar 15:2 a i. moagelani wa gagwe ka go mo aga

ITUMEDISIWA

, Ps 1:2 o i. ke molao wa ga Jehofa

Ps 40:8 Ke i. ke go dira thato ya gago

ITUMELA

, 1Dt 29:9 Batho ba ne ba i. ka ntlha ya go ntsha meneelo

Ps 32:1 Go i. yo molato wa gagwe o itshwaretsweng

Ps 94:12 Go i. motho yo o mo otlhayang

Ps 144:15 Go i. setšhaba se Modimo wa sone e leng Jehofa!

Dia 8:30 Ke ne ke i. ka dinako tsotlhe

Mor 8:15 ga go na sepe se se botoka fa e se go ja, go nwa le go i.

Isa 65:13 Batlhanka ba me ba a i., mme lo tlhabiwa ke ditlhong

Mat 5:3 i. ba ba lemogang gore ba tlhoka go ithuta ka Modimo

Baf 3:1 tswelelang lo i. mo tirelong ya Morena

ITUMELE

, Ps 137:6 Dilo tse dingwe tse di dirang gore ke i.

Bar 15:13 E kete Modimo a ka dira gore lo i., lo nne le kagiso

ITUMELELA

, Ps 149:4 Jehofa o i. batho ba gagwe

ITUMELELANG

, Bae 1:5 go ya ka thato ya gagwe le se a se i.

ITUMELELE

, Ps 27:4 ke i. go leba tempele

Mor 2:24 a i. tiro ya gagwe ya bonatla

Esk 18:32 Ga ke i. go bona motho ope a swa

ITUMELENG

, Bar 5:3 a re i. fa re le mo dipitlaganong

Bar 12:12 I. ka ntlha ya tsholofelo ya lona

Bar 12:15 I. le batho ba ba itumelang; lelang le

Baf 4:4 I. ka metlha ka ntlha ya Morena. I.!

ITUMETSE

, Dit 5:41 ba ne ba tswa fa pele ga Sanehederine ba i.

2Bk 9:7 Modimo o rata yo o abang a i.

ITUMETSENG

, 1Ti 1:11 dikgang tse di molemo thata tsa Modimo yo o i.

J

JA

, 1Bk 5:11 lo se ka lwa j. le motho yo o ntseng jalo

2Bt 3:10 a sa batle go bereka, a a se ka a j.

JAH

, Ek 15:2 J. ke nonofo ya me le maatla a me

Isa 12:2 Gonne J. Jehofa ke nonofo ya me

JAKOBE

, Ge 32:24 monna o ne a simolola go sokasokana le J.

JAKOBE 1.

, Luk 6:16 Judase morwa J. le

JAKOBE 2.

, Dit 12:2 a bolaya J. mogolowe Johane

JAKOBE 3.

, Mar 15:40 Marea mmaagwe J. yo Mmotlana

JAKOBE 4.

, Mat 13:55 bomorwarraagwe ga se J. le

Dit 15:13 Fa ba sena go bua, J. o ne a re

1Bk 15:7 bonala kwa go J., go tswa foo kwa

Jak 1:1 J., motlhanka wa Modimo le

JALA

, Mor 11:6 J. peo ya gago mo mosong

Isa 65:22 ga ba kitla ba j. go bo go ja ba bangwe

1Bk 3:6 Ke ne ka j., Apolose ene a nosetsa

JALANG

, Ps 126:5 j. peo ka dikeledi

Bag 6:7 se motho a se j., o tla roba sone

JALELA KWA TENG

, Dut 6:7 a. mo go bomorwao

JEFETHA

, Baa 11:30 J. o ne a ikana

JEHOFA

, Ek 3:15 J. ke leina la me ka bosakhutleng

Ek 5:2 J. ke mang? Ga ke itse J. gotlhelele

Ek 6:3 ga ke a ka ka ba itsise leina la me, J.

Ek 20:7 go dirisa leina J. ka tsela e e se nang mosola

Dut 6:5 go rata J. ka pelo yotlhe ya gago

Dut 7:9 J. ke Modimo wa boammaaruri

Ps 83:18 leina la gago e leng J., wena o le esi o Mogodimodimo

Isa 42:8 Ke nna J. Leo ke lone leina la me

Hos 12:5 J. wa masomosomo, J. ke leina le a gopolwang ka lone

Mal 3:6 ke nna J.; ga ke fetoge

Mar 12:29 J. Modimo wa rona ke J. a le mongwe fela

JEHOSHAFATE

, 2Dt 20:3 J. o ne a boifa

JEREMIA

, Jer 38:6 ba tsaya J. ba bo ba mo latlhela mo khuting

JERUSALEMA

, Jos 18:28 Jebuse, e leng J.

Dan 9:25 taelo ya gore J. a tsosolosiwe

Mat 23:37 J. wee, J. wee, wena yo o neng wa bolaya baporofeti

Luk 2:41 tlwaetse go ya moletlong wa Tlolaganyo kwa J.

Luk 21:20 fa lo bona J. e dikologilwe ke masole

Luk 21:24 J. e tla gatakwa ke ditšhaba

Dit 5:28 lo tladitse J. ka thuto ya lona

Dit 15:2 baaposetoloi le bagolwane kwa J.

Bag 4:26 J. yo o kwa legodimong ke mosadi yo e seng lelata

Bah 12:22 lo atametse J. yo o kwa legodimong

Tsh 3:12 J. yo Mosha yo o fologang kwa legodimong

Tsh 21:2 J. yo Mosha, o fologa kwa legodimong jaaka

JESANG KGAKGE

, Ps 139:14 ke dirilwe ka tsela e e j.

JESE

, 1Sa 17:12 J. o ne a na le barwa ba le robedi

Isa 11:1 Kalana e tla tlhoga mo sesaneng sa ga J.

JESEBELE

, 1Dk 21:23 Dintša di tla ja J.

Tsh 2:20 o leseleditse J.

JESU

, Mat 1:21 o mmitse J.

JOBE

, Job 1:9 A J. o boifa Modimo lefela?

Jak 5:11 utlwile kafa J. a ileng a itshoka ka gone

JOHANE 1.

, Mat 21:25 Kolobetso ya ga J. e ne e tswa kae?

Mar 1:9 Jesu o ne a kolobediwa ke J. mo nokeng ya Joredane

JOHANE 2.

, Joh 1:42 O Simone morwa J.

JOHANE 3.

, Mat 4:21 morwa Sebede le monnawe e bong J.

JOKWE

, 1Dk 12:14 Rre o ne a dira j. boima, ke tla oketsa

Mat 11:30 j. ya me e motlhofo le morwalo wa me ga o bokete

JONA

, Jon 2:1 J. o ne a rapela a le mo mpeng ya tlhapi

JONATHANE

, 1Sa 18:3 J. le Dafide ba ne ba dira kgolagano

1Sa 23:16 J. o ne a ya kwa go Dafide a mo thusa gore

JOREDANE

, Jos 3:13 metsi a J. a tla kgaotsa go elela

2Dk 5:10 tlhapa ga supa mo J.

JOSEFA

, Ge 39:23 Jehofa o ne a na le J.

Luk 4:22 ba gakgamala mme ba re: A ga se morwa J.?

JOSHUA

, Ek 33:11 J. morwa Nune, modiredi

JOSIA

, 2Dk 22:1 J. o ne a busa dingwaga di le 31

JUBILE

, Lef 25:10 E tla nna J. mo go lona

JUDA

, Ge 49:10 Lore lwa segosi ga lo kitla lo tswa mo go J.

JUDASE

, Mat 27:3 J. o ne a ikwatlhaya mme a busa dishekele di le 30

K

KABELO

, Dik 3:24 Jehofa ke k. ya me

Dan 12:13 o tla ema gore o amogele k. ya gago

KA BONAKO

, 2Ti 4:2 dira jalo k. ka nako e e siameng

KA BOTLALO

, 1Bt 4:1 lo tswelele lo dira jalo k.

KAELA

, Ps 48:14 Modimo o tla re k. ka bosakhutleng

Jer 10:23 motho ga a kgone go k. botshelo jwa gagwe

KAESARA

, Mat 22:17 A go siame go duela K. lekgetho?

Mar 12:17 Duelang K. dilo tsa ga K.

Joh 19:12 Fa o golola monna, ga o tsala ya ga K.

Joh 19:15 Ga re na kgosi epe ntle le K.

Dit 25:11 Ke ikuela kwa go K.!

KA FA MOLAONG

, 1Bk 6:12 dilo tsotlhe di k.

KAGISO

, Ps 29:11 o tla segofatsa batho ba gagwe ka k.

Ps 37:11 ka boitumelo go rena k.

Ps 72:7 k. e tla nna ntsi go fitlha ngwedi e sa tlhole e le teng

Ps 119:165 Ba ba ratang molao wa gago ba na le k. e ntsi

Dia 17:1 Thathana e e omeletseng e botoka kwa go nang le k.

Isa 9:7 go tla nna le k. go ya go ile

Isa 32:18 mo lefelong le le nang le k.

Isa 48:18 K. ya gago e ne e tla nna jaaka noka

Isa 54:13 k. ya bomorwao e tla ntsifala

Isa 57:21 Badirabosula ga ba na k.

Isa 60:17 ke tla tlhoma k. gore e nne balebedi

Jer 6:14 Go na le k.! Mme gone go se na k.

Mar 9:50 lo tshedisane ka k.

Joh 14:27 Ke lo tlogelela k.; ke lo naya k. ya me

Dit 9:31 barutwa botlhe ba ne ba tshela ka k.

Bar 5:1 itumeleleng k. e re nang le yone le Modimo ka Jesu

Bar 8:6 akantse ka dilo tse di amanang le moya go felela ka k.

Baf 4:7 Modimo o tla lo naya k. go disa dipelo

1Bt 4:11 Ikemisetseng go tshela ka k.

1Bt 5:3 K. le polokesego! ba tla senngwa ka

1Pe 3:11 a tshele le ba bangwe ka k.

Tsh 6:4 a newa taolo ya go tlosa k. mo lefatsheng

KAGO E E THATA

, Ps 18:2 Jehofa ke lefika la me le k.

Isa 25:4 K. mo mohumaneging fa a le mo matshwenyegong

KA GO RATA

, 1Dt 29:17 Ke ntshitse dilo tseno tsotlhe k.

Bae 6:7 k. jaaka e kete lo direla Jehofa

KAINE

, 1Jo 3:12 go tshwana le K., yo o neng a bolaya monnawe

KAKANYO

, 2Bk 10:5 k. nngwe le nngwe gore e ikobele Keresete

Tsh 17:17 mo dipelong tsa tsone gore di diragatse k. ya gagwe

KAKE

, Isa 11:8 o tla tshameka fa mosimeng wa k.

KA KWA

, 1Bk 4:6 Lo se ka lwa ya k. ga dilo tse di kwadilweng

KALA

, Joh 15:4 Fela jaaka k. e ka se ka ya ungwa ka boyone

KALAFI

, Dia 17:22 Pelo e e itumetseng ke k. e e molemo

KALEBE

, Dip 13:30 K. o ne a leka go ritibatsa batho

Dip 14:24 K. a ne a na le moya o o farologaneng

KALIKI

, Dip 11:5 re gakologelwa dieie le k.

KAMELA

, Mat 19:24 go motlhofo gore k. e tsene

KA METLHA

, 1Pe 4:7 lo gopole go rapela k.

KAMOSO

, Dia 27:1 O se ka wa ipelafatsa ka letsatsi la k.

1Bk 15:32 a re jeng re nweng, ka gonne k. re tlile go swa

KANA

, Joh 2:1 mokete wa lenyalo kwa K. wa Galalea

KA NATLA

, Bar 10:2 ba direla Modimo k., mme ga ba

2Pe 1:5 lekang k.

1Pe 4:18 motho yo o siameng o dira k. gore a bolokwe

Bah 6:11 a dire k. fela jaaka a ne a dirá

Dia 12:27 go dira k. ke letlotlo le le tlhwatlhwakgolo

2Pe 3:14 dirang k. gore lo nne phepa

KAPOKO

, Isa 1:18 maleo a dirwa masweu jaaka k.

KARABO

, Dia 15:1 K. e e bonolo e faposa bogale

Dia 15:23 Motho o a itumela fa a araba ka k. e e siameng

KAROLO NNGWE LE NNGWE

, 1Bk 12:18 Modimo o rulagantse k. ya mmele

KAROLO YA BOLESOME

, Neh 10:38 Balefi ba phutha k.; mme ba tshwanetse go isa k.

KATANG

, Bah 10:39 k. ka morago go ya go senngwa

KATISA

, 1Pe 5:10 Modimo o tla lo k. a bo a dira gore lo tshwanelegele

KATLHOLO

, Mat 7:2 lo tla atlholwa ka k. e lo atlholang ka yone

1Pe 4:17 k. e simolole ka batho ba Modimo

KATOGELA GO SELE

, Bah 2:1 gore le ka motlha re se ka ra k.

KA TSELA E E SA TSHWANELANG

, 1Bk 9:18 ke se ka ka dirisa taolo k.

KA TSELA E E SA TSHWANENG

, Bar 14:1 lo se ka lwa atlhola ba ba lebang dilo k.

KA TSELA E E TSHWANELANG

, Baf 1:27 k. dikgang tse di molemo

KE ELETSE

, Ps 51:10 Nthuse gore k. go dira se se siameng

KEFASE

, 1Bk 15:5 a bonala mo go K.

Bag 2:11 K. a tla mo Antioka, ke ne ka mo kgalemela

KELETSO

, Ps 51:12 Ntlhotlheletse gore ke nne le k. ya go go ikobela

Ps 145:16 kgotsofatsa k. ya setshedi sengwe le sengwe

Baf 2:13 o lo naya k. le

Jak 1:14 gogelwa ke k. ya gagwe e bo e mo raela

1Jo 2:16 dikeletso tsa boleo, k. ya matlho

KELETSO E E SA LAOLESEGENG YA GO TLHAKANELA DIKOBO

, Bar 1:27 banna ba ineelela go nna le k.

KELETSO YA TLHAKANELODIKOBO

, Bar 1:26 ba laolwe ke k.

Bak 3:5 k. e e sa laolesegeng

1Bt 4:5 k. e e sa laolesegeng

KELOTLHOKO

, Dia 14:16 yo o botlhale o k. e bile o fapoga bosula

KERESETE

, Mat 16:16 O K., Morwa

Luk 24:26 A go ne go sa tlhokege gore K. a boge?

Joh 17:3 yo o mo romileng, e bong Jesu K.

Dit 18:28 mo Dikwalong gore Jesu ke K.

1Bk 11:3 K. ene tlhogo ya gagwe ke Modimo

KE SA AMOGELESEGE

, 1Bk 9:27 ke se ka ka iphitlhela k.

KE SA DUEDISE

, 1Bk 9:18 ke bolela dikgang tse di molemo k. ope

KE SA ITSE GORE KE YA KAE

, 1Bk 9:26 ga ke taboge k.

KE SE NA KITSO

, 1Ti 1:13 ke ne ke dira dilo k.

KE SE NA MOLATO

, Ps 25:21 E kete nka sirelediwa ka gonne k.

KE TLA NNA

, Ek 3:14 o re, K. o nthomile kwa go lona

KGABISE

, Tit 2:10 ba k. thuto ya Modimo

KGAITSADIE

, Dut 27:22 yo o tlhakanelang dikobo le k.

KGAKALO

, Bae 4:31 k., bogale, tšhakgalo

KGAKOLOLO

, Dia 11:14 go se na k. e e botlhale, batho ba a boga

KGALEMELA

, Dia 27:5 Go botoka go k. motho o sa iphitlhe

KGALEMELO

, Dia 3:11 o se ka wa ila k. ya gagwe

Mor 7:5 Go botoka go reetsa k. ya motho yo o botlhale

KGALEMELWA

, Dia 29:1 thatafatsang thamo a sena go k.

KGALEMELWENG

, Dia 29:15 ngwana yo o sa k. o tlhabisa ditlhong

KGAOGANA

, 1Bk 7:10 mosadi yo o nyetsweng a se ka a k. le monna

KGAOGANO

, Mat 10:35 ke tletse go baka k.

KGAOGANYA

, Mat 25:32 o tla k. batho

KGAOTSE

, Dit 5:42 ba ruta ba sa k.

KGARAKGATSHEGILE

, Ps 119:176 Ke k. jaaka nku e e latlhegileng

Isa 53:6 re k. jaaka dinku

KGATELELO

, Mor 7:7 k. e ka dira gore yo o botlhale a nne setsenwa

KGATELELONG

, Ps 72:14 O tla ba golola mo k. le mo thubakanyong

KGATHALE

, Dia 1:32 dimatla di tla ya tshenyegong ka gonne di sa k.

KGATHALELA

, 1Pe 5:7 ka gonne o a lo k.

KGATLHANONG

, Bar 8:31 ke mang yo o tla nnang k. le rona?

KGATLHE

, Bae 6:6 fa lo lebilwe ke batho gore lo ba k.

KGOBA

, Mat 5:11 Go itumela lona fa batho ba lo k.

KGOBANG

, 1Sa 17:26 mo a ka k. mola wa tlhabano

KGOBEGA MARAPO

, 2Dt 15:7 lo se ka lwa k.

Dia 24:10 k. mo letsatsing la matshwenyego

KGOBEGILENG MARAPO

, Ps 34:18 boloka ba ba k.

KGOKAFALO

. Bona BOITSHOLO JO BO SA SIAMANG JWA TLHAKANELODIKOBO.

KGOLAGANO

, Ge 15:18 Jehofa o ne a dira k. le Aberame

Jer 31:31 ke tla dira k. e ntšha

Luk 22:20 k. e ntšha e e tla simololang fa ke tsholola madi a me

Luk 22:29 ke dira k. le lona, fela jaaka Rre

KGOLEGELO

, Dit 5:19 moengele o ne a bula dikgoro tsa k.

Dit 16:26 ya reketlisa metheo ya k.

KGOLEGELONG

, Mat 25:36 Ke ne ke le kwa k. mme lwa ntlhola

Dit 5:18 ba tshwara baaposetoloi ba ba tsenya mo k.

Dit 12:5 Petere a le mo k., phuthego e mo rapelela

Tsh 2:10 Diabolo o tla nna a tsenya bangwe ba lona mo k.

KGOLOKWE

, Isa 40:22 yo o nnang kwa godimo ga lefatshe le le k.

KGOLOLESEGO

, Bar 8:21 k. e e galalelang ya bana ba Modimo

2Bk 3:17 kwa moya wa ga Jehofa o leng gone, go na le k.

1Pe 2:16 lo se ka lwa dirisa k. ya lona go dira bosula

2Pe 2:19 ba solofetsa batho bao k.

KGOLOLO

, Luk 21:28 k. ya lona e atametse

KGOMA

, Isa 52:11 Lo se ka lwa k. sepe se se seng phepa

KGOPISA

, 1Bk 8:13 fa e le gore dijo di k. mokaulengwe wa me

1Bk 10:32 Lo nne kelotlhoko gore lo se ka lwa k.

KGOPISANG

, Dia 15:1 lefoko le le k. le tsosa bogale

KGOPISE

, Luk 17:2 a k. mongwe wa ba bannye bano

Baf 1:10 lo se na molato e bile lo sa k. ba bangwe

KGOPIWE

, Ps 119:165 ga go na sepe se se ka dirang gore ba k.

KGORELETSA

, 1Bt 2:16 k. gore re se ka ra bolelela batho

KGORELETSANG

, Isa 14:27 ke mang yo o ka k. tshwetso ya ga Jehofa?

KGORO

, Mat 7:13 Tsenang ka k. e tshesane

KGORONG

, Tsh 3:20 Ke eme fa k. mme ke a kokota

KGOSANA

, Isa 9:6 O tla bidiwa K. ya Kagiso

Dan 10:13 k. ya Peresia e ne ya emelana

KGOSI

, Baa 21:25 Mo malatsing ao, go ne go se na k. mo Iseraele

1Sa 23:17 o tla nna k., ke tla nna wa bobedi

Ps 2:6 ke tlhomile k. ya me mo Siona

Dia 21:1 Pelo ya k. e tshwana le melatswana ya metsi

Isa 32:1 K. e tla busa gore go nne le tshiamo

Sek 14:9 Jehofa o tla nna K. e e okametseng lefatshe lotlhe

Mat 21:5 K. ya gago e etla, e palame tonki

Mat 27:29 Dumela, wena K. ya Bajuda!

Joh 19:15 Ga re na k. epe ntle le Kaesara

1Bk 15:25 o tshwanetse go busa e le k. go fitlha

KGOSIGADI

, 1Dk 10:1 k. ya Sheba e ne ya tla kwa go Solomone

KGOSI YA BOKONE

, Dan 11:7 a tlhasela kago ya phemelo ya k.

Dan 11:40 k. e tla e tlhasela ka dikara

KGOSI YA BORWA

, Dan 11:11 k. e tla galefa

Dan 11:40 k. e tla kgorometsana le yone

KGOTHADIWA

, 1Bk 14:31 go ithuta le go k.

KGOTHALA

, Dit 28:15 Paulo a ba bona, o ne a k.

KGOTHATSA

, Tit 1:9 a dirise thuto go k. le go kgalemela

KGOTHATSANA

, 1Bk 14:26 Dirang dilo tsotlhe ka boikaelelo jwa go k.

KGOTHATSANE

, Bar 1:12 gore re k.

KGOTHATSANENG

, Bah 10:25 a re k. le go feta

KGOTHATSANG

, Dit 13:15 lefoko lengwe le le k., le bueng

KGOTHATSE

, Isa 57:15 ke k. ba moya o o kwa tlase

Bak 3:16 Nnang lo k. ba bangwe

KGOTHOSA

, Lef 19:13 ga o a tshwanela go k.

KGOTLATSHEKELONG

, 1Bk 6:6 mokaulengwe o isa yo mongwe kwa k.

KGOTSOFALA

, Baf 4:11 Ke ithutile go k.

KGOTSOFALELA

, 1Ti 6:8 dijo le diaparo, re tla k. dilo tseno

KGWEBO

, 2Bk 2:17 ga re dire k. ka lefoko la Modimo

Jak 4:13 re tla dira k. re bo re dira madi

KGWEBONG

, Mat 22:5 yo mongwe o ne a ya kwa k. ya gagwe

KGWELA MATHE

, Mat 26:67 ba ne ba mo k. mo sefatlhegong

KHUTI

, Dia 26:27 epang k. ba tla wela mo go yone

KHUTING

, Dan 6:7 latlhelwa mo k. e e nang le ditau.

Mat 15:14 fa difofu di gogana, di tla wela mo k.

KHUTING E E KWA TENGTENG

, Tsh 11:7 sebatana se tswa mo k.

Tsh 17:8 Sebatana se tloga se tswa mo k.

Tsh 20:3 a mo latlhela mo k.

KHUTING YA GO BOLOKELA METSI

, Dia 5:15 Nwa metsi mo k.

KHUTSAFALO

, Ps 31:10 Botshelo jwa me bo aparetswe ke k.

Mor 7:2 Go botoka go ya kwa ntlong ya k.

Isa 51:11 k. le selelo di tla tshaba

KHUTSAFALONG

, Bar 8:22 popo yotlhe e ntse e le mo k.

KHUTSANA

, Ek 22:22 Ga lo a tshwanela go bogisa k.

KITSO

, Dia 1:7 Go boifa Jehofa ke tshimologo ya k.

Dia 2:10 k. e nna monate mo go wena

Dia 4:7 tsotlhe tse o di batlang, batla k.

Dia 24:5 motho o oketsa maatla a gagwe ka k.

Isa 11:9 lefatshe le tla bo le tletse k. ya ga Jehofa

Dan 11:33 ba tla thusa ba le bantsi go nna le k.

Dan 12:4 k. ya boammaaruri e tla nna ntsi

Mal 2:7 molomo wa moperesiti o tshwanetse go boloka k.

1Bk 8:1 K. e dira gore motho a ikgogomose

KITSO YA BOAMMAARURI

, Bar 10:2 ga ba na k.

1Ti 2:4 thato ya gagwe ke gore batho ba nne le k.

KOAFADIWA

, 1Bt 3:3 ope a se ka a k. ke dipitlagano

KOKOBETSE

, Dut 8:2 gore a go k. a bo a go leke

KOKO E NAMAGADI

, Mat 23:37 jaaka k. e phuthela dikokwana

KOKOMANA

, Mat 24:34 k. eno ga e kitla e fela

KOKOTE

, Mat 7:7 nnang lo k. mme lo tla bulelwa

KOLOBE

, 2Pe 2:22 k. e e neng e tlhapisitswe e boetse kwa seretseng

KOLOBEDIWA

, Dit 2:41 ba k., ba oketsega ka batho ba ka nna 3 000

Dit 8:36 ke eng se se nthibelang go k.?

Bar 6:4 ra fitlhwa ka go k. mo losong lwa gagwe

KOLOBEDIWE

, Luk 3:3 ba k. e le go bontsha gore ba ikwatlhaile

KOLOBETSE

, Mat 3:13 Jesu o ne a ya kwa go Johane gore a mo k.

Mat 28:19 lo ba dire barutwa, lo ba k.

KOLOBETSO

, 1Pe 3:21 se se lo bolokang, e leng k.

KOLOTA

, Bar 13:8 Lo se ka lwa k. ope sepe

KOMANO

, Dia 15:18 yo o sa galefeng ka bonako o kokobetsa k.

Dia 17:14 pele ga k. e tsoga, tswa o tsamaye

KOPA

, Mat 6:8 o itse dilo tse lo di tlhokang pele ga lo di k.

Bar 12:1 a lo tlhomogetse pelo, ke k. gore

2Bk 5:20 re a lo k.: Agisanang le Modimo

KOPANG

, Dut 10:12 ke eng se Jehofa a se k. mo go wena?

Mik 6:8 ke eng se Jehofa a se k. mo go wena?

Joh 14:13 sepe fela se lo se k. ka leina la me, ke tla se dira

Bae 3:20 tse di fetang tse re di k.

1Jo 5:14 k. go dumalana le thato ya gagwe

KOPANNGWA

, Bae 4:16 o k. mmogo

KOPANTSENG

, Mat 19:6 se Modimo a se k.

KOPE

, Mat 7:7 Nnang lo k. mme lo tla newa

KORA

, Dip 26:11 bomorwa K. ba ne ba se ka ba swa

Jude 11 ba ne ba bua dilo tse di sa siamang jaaka K.

KORENELIO

, Dit 10:24 K. o ne a phuthile ba losika le ditsala

KORONG

, Mat 13:25 jala mefero mo gare ga k.

KOTA YA TLHOKOFATSO

, Mat 10:38 yo o sa amogeleng k. a bo

Luk 9:23 mme a tseye k. letsatsi le letsatsi

KOTENG

, Mar 15:25 ba ne ba mo kokotela mo k.

Luk 23:21 A a kokotelwe mo k.!

Bag 3:13 Go hutsegile motho yo o pegilweng mo k.

KOTLHAO

, Dia 1:7 Dieleele di nyatsa botlhale le k.

Dia 3:11 o se ka wa gana k. ya ga Jehofa

KOTSI

, Ps 23:4 Ga ke boife sepe se se k., gonne o na le nna

Dia 22:3 Yo o botlhale o bona k. a bo a iphitlha

Isa 11:9 Ga di kitla di baka k. epe

KUKUNETSE

, Jude 4 batho bangwe ba k. mo gare ga lona

KUROSE

, Esr 6:3 K.: A ntlo eo e agiwe sesha

Isa 45:1 motlodiwa, K., yo ke tshwereng seatla sa gagwe

KUTLO

, Ek 24:7 ikemiseditse go dira, e bile re tla nna k.

Bar 5:19 go nna k. ga motho a le mongwe

Bar 6:17 lo ne lwa nna k. ka pelo yotlhe

Bar 16:26 ba nne le tumelo le gore ba nne k.

Baf 2:8 a nna k. go fitlha a swa

Bah 5:8 a ithuta go nna k. mo dilong tse di botlhoko

KUTLOBOTLHOKO

, Ek 2:24 Modimo o ne a utlwa selelo sa bone sa k.

Dia 17:25 Morwa wa sematla o tlisetsa mmaagwe k.

Bar 9:2 khutsafalo le k. e e sa kgaotseng mo pelong

KUTLOBOTLHOKONG

, Bar 8:22 popo yotlhe e ntse e le mo k.

KUTLWANO

, Ps 133:1 batho ba Modimo ba nna ka k.

KUTLWELOBOTLHOKO

, Dut 4:31 Jehofa ke Modimo yo o k.

1Dt 21:13 gonne k. ya gagwe e kgolo thata

Neh 9:19 k. e kgolo, ga e a ka ya mo tlogela

Ps 78:38 o ne a le k., a ba itshwarele

Mat 5:7 Go itumela batho ba ba k.

Luk 6:36 Tswelelang lo le k., jaaka Rraalona

2Bk 1:3 Rara yo o k.

Jak 2:13 K. e na le maatla go feta katlholo

Jak 5:11 Jehofa o pelotlhomogi thata e bile o k.

KWADILWENG

, 1Bk 4:6 Lo se ka lwa ya ka kwa ga dilo tse di k.

KWALWA

, Bar 15:4 dilo tse di neng tsa k. bogologolo

KWA MORAGO

, Luk 9:62 a tshwere mogoma a bo a leba dilo tse di k.

KWANA

, Joh 1:29 Bonang, K. ya Modimo e e tlosang boleo

KWA NTLE

, 1Bk 5:13 Modimo o tla atlhola ba ba k.

KWANYANA

, 2Sa 12:3 a se na sepe fa e se k. e le nngwe

KWA TENGTENG

, Tsh 2:23 o tlhatlhoba dikakanyo tse di k.

KWA TLASE

, Ps 1:2 balela molao wa Gagwe k.

Jos 1:8 Balela Molao k.

L

LAELA

, Dit 5:28 Re ne ra lo l. thata gore lo se ka lwa nnela

LALEDITSWENG

, Mat 22:14 go na le ba le bantsi ba ba l.

LALEDIWANG

, Ps 15:1 yo o ka l. mo tenteng ya gago?

LAOLA

, Ge 3:16 monna wa gago o tla go l.

Mor 8:9 motho o ntse a l. yo mongwe go mo utlwisa botlhoko

Bar 6:14 boleo ga bo a tshwanela go lo l.

1Bk 9:27 ke l. mmele wa me, ke o tshwara jaaka motlhanka

LAOLANG

, Dia 10:19 yo o l. se a se buang o botlhale

Dia 16:32 Motho yo o l. bogale jwa gagwe o botoka

1Bt 4:4 itse kafa a ka l. mmele wa gagwe ka gone

LAOLE

, Ge 1:28 e bile lo l. setshedi sengwe le sengwe

Bar 6:12 lo se ka lwa letlelela boleo gore bo lo l.

LAOLWE

, 1Bk 6:12 ga ke na go itetla gore ke l. ke

LAPA

, Isa 40:28 Ga a ke a l. kgotsa a felelwa ke nonofo

Isa 40:31 Ba tla tsamaya mme ga ba kitla ba l.

Bah 12:3 gore lo se ka lwa l. lo bo lo kgobega marapo.

LAPE

, Bag 6:9 re tla roba fa re sa l.

LAPILENG

, Isa 40:29 O naya yo o l. maatla

Isa 50:4 arabang ka gone yo o l. ka lefoko le le tshwanetseng

LAPISA

, Dia 21:19 le mosadi yo o ratang go omana e bile a l.

Mal 1:13 Ruri e a l.!

LAPOLOSA

, Mat 11:28 Tlang mo go nna, mme ke tla lo l..

LAPOLOSANG

, Dit 3:19 dipaka tse di l. di tle

LASARO

, Luk 16:20 mokopi yo o bidiwang L.

Joh 11:11 L. tsala ya rona o robetse

Joh 11:43 L., tswa!

LATLHA

, Dut 31:8 Ga a kitla a go tlogela kgotsa a go l.

1Sa 12:22 Jehofa ga a kitla a l. ba gagwe

Ps 37:28 Jehofa ga a kitla a l. ba ba ikanyegang

Bah 13:5 Ga nkitla ke go tlogela, ga nkitla ke go l.

LATLHEGILE

, Luk 15:24 morwaake o ne a l. mme o bonwe

LATLHEGILENG

, Ps 119:176 Ke kgarakgatshegile jaaka nku e e l.

LATOFADIWA

, 1Ti 5:19 se reetse fa monna yo o godileng a l.

LATOFATSANG

, Bar 8:33 Ke mang yo o tla l.

LATOLA

, Dia 30:9 ke se ka ka kgora mme ka go l.

LEBAKA

, Mor 7:25 batlisise botlhale le l. la go bo dilo di direga

LEBALA

, Dut 4:23 kelotlhoko gore lo se ka lwa l.

Ps 119:141 ga ke a l. ditaelo tsa gago

Isa 49:15 A mosadi a ka l. losea lwa gagwe lo lo anyang

Baf 3:13 Ke l. dilo tse di kwa morago

LEBALANG

, Bah 6:10 Modimo ga a tshiamololo mo a ka l.

LEBANTA

, Isa 11:5 Tshiamo e tla nna l.

LEBELELANG

, Mat 24:44 ka nako e lo sa e l.

LEBELETSE

, Hab 2:3 Le fa e ka diega, nna o e l.

LEBELETSENG

, Luk 21:26 idibala ka ntlha ya dilo tse ba di l.

LEBILWE

, Bak 3:22 e seng fela fa lo l. ke batho

LEBITLA

, Tsh 1:18 ke na le dilotlolo tsa loso le tsa L.

Tsh 20:13 loso le L. di ne tsa ntsha baswi

LEBITLENG

, Job 14:13 o ne o ka mpoloka mo L.

Mor 9:10 ga go na tiro kgotsa botlhale kwa L.

Hos 13:14 Ke tla ba namola mo L.

Dit 2:31 Keresete ga a kitla a tlogelwa mo L.

LEBOGA

, Joh 11:41 Rara, ke a go l. ka gonne o nkutlwile

Dit 28:15 E rile Paulo a ba bona, o ne a l. Modimo

1Bk 1:4 Ke l. Modimo ke sa kgaotse ka ntlha ya

Bae 5:20 lo l. Modimo ka dilo tsotlhe

1Ti 1:12 Ke l. Keresete Jesu

LEBOGE

, Bak 3:15 Mme ka metlha lo l.

LEBOGELA

, 1Bk 11:2 Ke l. go bo lo nkgopola

LEBOGENG

, Dia 29:21 Fa a nenekediwa, o tla nna yo o sa l.

LEDIMONA

, Dit 16:16 l. la boitseanape

LEFATLA

, Lef 13:40 Fa monna a nna l.

2Dk 2:23 Tlhatloga, wena yo o l.

LEFATSHE

, Ge 1:28 lo tlatse l. lo bo lo nne beng ba lone

Ek 9:29 l. ke la ga Jehofa

Job 38:4 fa ke ne ke thaya l.?

Ps 37:11 ba ba pelonolo ba tla rua l.

Ps 37:29 Basiami ba tla rua l.

Ps 104:5 l. ga le kitla le sutisiwa

Ps 115:16 l. o le neile batho

Isa 45:18 l. le bopetswe gore le nniwe

Isa 66:8 l. le tla belegwa ka letsatsi le le lengwe?

Mat 5:5 batho ba ba bonolo ba tla rua l.

Luk 9:25 a gapa l. lotlhe mme a latlhegelwa

Joh 15:19 lo se karolo ya l., l. le lo tlhoile

Joh 17:16 Ga ba karolo ya l.

1Jo 2:15 Lo se ka lwa rata l. kgotsa

1Jo 2:17 l. le a feta, mme motho yo o

LEFATSHE LE LENTLE

, Dan 11:45 thaba e e boitshepo ya L.

LEFATSHENG

, Dia 2:21 basiami ke bone fela ba ba tla agang mo l.

LEFELA

, Mor 1:2 L. la mafela!

Isa 41:29 Ditshwantsho ke phefo fela e bile ke l.

Isa 45:19 Mpatleng mme maiteko a lona e tla nna a l.

Isa 65:23 Ga ba kitla ba dira ka natla ba direla l.

Mat 15:9 Ba nna ba nkobamelela l.

1Bk 15:58 tiro e lo e direlang Morena ka natla ga se ya l.

LEFELO LE LE BOITSHEPO

, Ek 25:8 ntirele l.

LEFELONG LE LE BOITSHEPO

, Ps 73:17 ke tsena mo l. la Modimo

LEFI

, Mal 3:3 O tla phepafatsa bomorwa L.

LEFIFI

, Isa 60:2 l. le tla khurumetsa lefatshe

Joe 2:31 Letsatsi le tla fetoga l.

Sfn 1:15 Letsatsi la l.

Joh 3:19 batho ba ratile l. thata

LEFIFING

, Mat 4:16 Batho ba ba ntseng mo l. ba ne ba bona lesedi

Bae 4:18 Megopolo ya bone e mo l.

1Pe 2:9 a lo bitsa gore lo tswe mo l.

LEFIKA

, Dut 32:4 L., tiro ya gagwe e itekanetse

LEFIKENG

, Mat 7:24 aga ntlo ya gagwe mo l.

LEFOKO

, Dia 25:11 L. le le builweng ka nako e e tshwanetseng

Isa 55:11 L. la me le tla atlega

Luk 8:12 Diabolo o tsaya l. mo dipelong

Joh 1:1 Mo tshimologong L. o ne a le teng

Baf 2:16 lo ngangatletse l. la botshelo

2Ti 2:15 o tlhalose l. la boammaaruri sentle

LEFOKO LA MODIMO

, Isa 40:8 l. le nna ka bosakhutleng

Mar 7:13 lo dira l. lefela ka ntlha ya ngwao ya lona

1Bt 2:13 lwa le amogela fela jaaka le ntse, e le l.

Bah 4:12 l. le a tshela e bile le naya maatla

LEFUFA

, Dia 6:34 l. le dira gore monna wa gagwe a tlale bogale

Dia 14:30 l. le bodisa marapo

1Bk 13:4 Motho yo o lorato ga a l.

LEGADIMA

, Mat 24:27 l. le a tswa le bo le phatsima

Luk 10:18 Satane o ole jaaka l. a tswa kwa legodimong

LEGAE

, Baf 3:20 magodimo ke l. la rona

LEGODIMONG

, Joh 3:13 ga go na ope yo o tlhatlogetseng kwa l.

2Bk 12:2 a phamolelwa kwa l. la boraro

LEGODU

, Dia 6:30 Fa l. le utswa ka gonne le tshwerwe ke tlala

Dia 29:24 Yo o dirisanang le l. ga a ithate

Mat 24:43 a ne a itsile gore l. le tla tla ka nako

1Bt 5:2 letsatsi le tla tla fela jaaka l. bosigo

LE GO FETA

, 1Bt 4:10 lo tswelele lo ratana l.

LEGOLEGWA

, 2Bk 10:5 re laola kakanyo nngwe le nngwe jaaka l.

LEGORA

, Luk 19:43 l. la dikota tse di motsu

LEHUMA

, Dia 30:8 O se ka wa nnaya l. kgotsa dikhumo

LEINA

, Ge 11:4 re itirele l. le le tumileng

Ek 3:13 ba nthaya ba re, L. la gagwe ke mang?

Ek 3:15 Jehofa. ke l. la me ka bosakhutleng

Ek 9:16 gore l. la me le bolelwe mo lefatsheng

Ek 20:7 go dirisa l. ka tsela e e se nang mosola

1Dt 29:13 re baka l. la gago le lentle

Ps 9:10 Ba ba itseng l. la gago ba tla go ikanya

Ps 79:9 ka ntlha ya l. la gago

Dia 18:10 L. la ga Jehofa ke tora e e nonofileng

Dia 22:1 l. le le molemo go na le dikhumo

Mor 7:1 L. le le molemo le botoka go feta leokwane le le molemo

Jer 23:27 go lebatsa batho ba me l. la me

Esk 39:25 ke tla femela l. la me le le boitshepo ka tlhoafalo

Mal 1:11 l. la me le tla nna legolo mo ditšhabeng

Mal 3:16 ba ba akanyang ka l. la gagwe

Mat 6:9 a l. la gago le itshepisiwe

Joh 12:28 Rara, galaletsa l. la gago

Joh 14:14 kopa sengwe ka l. la me, ke tla se dira

Joh 17:26 Ke ba rutile ka ga l. la gago

Dit 4:12 ga go na l. le re tshwanetseng go bolokwa ka lone

Dit 15:14 mo ditšhaba ba tla bidiwa ka l. la gagwe

Bar 10:13 yo o bitsang l. la ga Jehofa o tla bolokwa

Baf 2:9 l. le le fetang leina lengwe le lengwe

LEINENG

, 1Sa 17:45 tlhabana le wena mo l. la ga Jehofa

LEITIBOLO

, Ek 11:5 l. lengwe le lengwe mo Egepeto le tla swa

Bak 1:15 l. la popo yotlhe

LEITLHO

, Mat 5:38 L. le duelelwe ka l. le leino ka leino

Mat 6:22 fa l. le bona sentle, mmele otlhe o tla phatsima

1Bk 2:9 L. ga le ise le bone le tsebe ga e ise e utlwe

1Bk 12:21 L. ga le ka ke la raya seatla la re, Ga ke go tlhoke

1Bk 15:52 ka ponyo ya l.

LEJE

, Dan 2:34 l. le ngatholwa mme le sa ngatholwe ka diatla

Mat 21:42 L. le baagi ba neng ba le gana

LEJE LA SEKHUTLO

, Ps 118:22 Le fetogile l. le legolo

Bae 2:20 Jesu ene ke l. la motheo

LEKA

, Dut 13:3 Jehofa o a lo l. gore a itse

Dit 5:9 fa lo ile lwa l. go tsietsa moya wa ga Jehofa?

1Bk 10:9 Le gone a re se ka ra l. Jehofa

LEKANA

, Baf 2:6 ga a ka a akanya go l. le Modimo

LEKANE

, 1Pe 4:3 nako e e fetileng e l.

LEKANG

, Ps 34:8 L. Jehofa mme lo bone gore o molemo

Luk 13:24 L. ka natla

LEKANTSWE

, Dan 5:27 l. bokete mme o fitlhetswe o tlhaela

LEKANYETSA

, Luk 6:38 ba tla lo l. ka selekanyo

LEKGETHO

, Luk 20:22 A go siame gore re duele Kaesara l.?

Bar 13:7 yo o batlang l., mo neyeng l.

LEKGOBA

, Dia 22:7 yo o adimilweng ke l. la yo a mo adimileng

LEKOKO

, Dit 28:22 l. le a kgalwa gongwe le gongwe

LEKWA

, Dia 27:21 Motho o l. ka pako e a e newang

Jak 1:3 fa tumelo ya lona e l. jalo

LEKWALO LA TLHALO

, Dut 24:1 go mo kwalela l.

Mat 19:7 goreng Moshe a ne a letla monna go naya mosadi l.

LEKWE

, 1Ti 3:10 a ba l. pele gore a ba a tshwanelega

LELA

, Ps 6:6 Fa ke l., dikeledi tsa me di tlala mo sofeng

Isa 65:19 Ga go kitla go tlhola go utlwiwa modumo wa go l.

Hos 12:4 O ne a l. a bo a kopa gore a mo segofatse

Mat 26:75 o ne a tswela kwa ntle a bo a l. mo go botlhoko

Dit 20:19 ke l. e bile gape ke ne ke boga

Dit 20:31 ke tlhagisa mongwe le mongwe wa lona ke l.

Bah 5:7 o ne a rapela ka tlhoafalo a kopa a l.

LELANG

, Luk 6:21 Go itumela lona ba gone jaanong lo l.

Bar 12:15 l. le batho ba ba l.

LELAPA

, Bae 2:19 lo l. la Modimo

Bae 3:15 yo l. lengwe le lengwe le bidiwang ka ene

LELEFATSA

, Isa 54:2 l. megala ya tente ya gago

LENGAU

, Isa 11:6 l. le potsane di tla iketla mmogo

Dan 7:6 sebatana se sengwe, se se tshwanang le l.

LENTSWE

, 1Dk 19:12 Morago ga molelo, l. le le sisibetseng

Joh 5:28 botlhe ba ba mo mabitleng ba tla utlwa l. la gagwe

Joh 10:27 Dinku tsa me di reetsa l. la me

LENYALO

, Dut 7:3 Ga o a tshwanela go dira kgolagano ya l.

Mat 22:2 kgosi e ne ya direla morwaayone mokete wa l.

Joh 2:1 go ne go na le l. kwa Kana

Bah 13:4 A batho botlhe ba tlotle l.

Tsh 19:7 l. la Kwana le gorogile

LENYALONG

, 1Bk 7:38 yo o sa tseneng mo l. o dira sentle

LENYORA

, Isa 49:10 e bile ga ba kitla ba tshwarwa ke l.

LEOFA

, Mat 18:15 fa morwarrago a l., tsamaya o ye go

1Jo 2:1 fa mongwe a l., re na le

LEOFE

, Mat 5:29 leitlho la gago la moja le dira gore o l.

Mat 13:41 ba tla tlosa dilo tse di dirang gore batho ba l.

LEOFELA

, Ge 39:9 bosula jono mme ka l. Modimo?

LEOFENG

, 1Dk 8:46 ga go na motho ope yo o sa l.

LEOFETSE

, 2Sa 12:13 Dafide: Ke l. Jehofa

LEOFILE

, Bar 3:23 botlhe ba l. e bile ba tlhaela kgalalelo ya Modimo

LEOKWANE

, 1Dk 17:16 nkgo e nnye ya l. ga e a ka ya kgaritlhega

Mat 25:4 a a botlhale a ne a tsaya dipone le l.

Mar 14:4 Goreng l. leno le le nkgang monate le sentswe?

LEOTWANA

, Esk 1:16 e kete l. le mo teng ga l.

LEPERO

, Dip 12:10 Miriame o ne a iteilwe ka l.

Luk 5:12 go ne go na le monna mongwe yo o tletseng l.!

LEPHOI

, Mat 3:16 moya wa Modimo o fologa jaaka l.

LEPOTLAPOTLA

, Dia 19:2 yo o dirang dilo ka l. o a leofa

LERAMENG

, Mat 5:39 fapholang mo l. la moja, mo neye le la molema

LERAPO

, Ge 2:23 Yono ke l. la marapo a me

Dia 25:15 loleme lo lo bonolo lo kgona go roba l.

Joh 19:36 Ga go na l. lepe la gagwe le le tla robiwang

LEROLENYANA

, Isa 40:15 Ditšhaba di tshwana le l. le le mo dikaleng

LERUMO

, 1Sa 18:11 a konopa l. a re: Ke tla phunyeletsa Dafide

LE SA DIRA SEPE

, Isa 55:11 Lefoko la me ga le kitla le boa l.

LESAKA

, Joh 10:16 dinku tse dingwe, tse e seng tsa l. leno

LESEDI

, Ps 36:9 Re kgona go bona l. ka l. la gago

Ps 119:105 Lefoko la gago ke l. la tselana ya me

Dia 4:18 tselana ya basiami e tshwana le l.

Isa 42:6 gore o nne l. la ditšhaba

Mat 5:14 Lo l. la lefatshe

Mat 5:16 a l. la lona le phatsime fa pele ga batho

Joh 8:12 Ke nna l. la lefatshe

2Bk 4:6 A l. le phatsime mo lefifing

LE SE KA LA TLHOLA LE NNA BOITSHEPO

, Esk 39:7 ga nkitla ke letla gore leina la me l.

LESHA

, Tsh 21:1 legodimo le l. le lefatshe le l.

LESOLE

, 2Ti 2:4 Ga go na ope yo e reng e le l. a bo a batla

LESOME

, Ge 18:32 Ga nkitla ke o senya ka ntlha ya ba ba l.

LESOMO

, Ps 68:11 basadi ba ba bolelang ke l. le legolo

LESWE

, 2Bk 7:1 a re iphepafatseng l. lengwe le lengwe

LETAGWA

, Dia 23:21 l. le tla humanega

1Bk 5:11 lo tlogele go dirisana le l.

LETELA

, Mik 7:7 Ke tla l. Modimo ka bopelotelele

LETELE

, Ps 37:7 Mo l. mme o bone gore o tla dira eng

LETILE

, Luk 3:15 batho ba ne ba l. e bile botlhe ba ipotsa

Bar 8:25 re nna re se l. re itshokile

LETLANG

, Bar 12:2 l. Modimo gore a fetole dikakanyo tsa lona

LETLELELA

, Hab 1:13 ga o ka ke wa l. bosula

LETLENG

, 2Dk 10:16 ke sa l. gore a pataganngwe le ope

LETLHOGELA

, Jer 23:5 ke tla tlhomela Dafide l. le le siameng

LETLOLE

, Ek 25:10 dire l. ka logong lwa mokala

2Sa 6:6 Usa o ne a tshwara L.

1Dt 15:2 Ope a se ka a tsaya L. ntle le Balefi

LETLOTLO

, Mat 6:21 kwa l. la gago le leng gone, pelo e tla

Mat 13:44 Bogosi bo tshwana le l. le le fitlhilweng mo tshimong

Luk 12:33 onaleng, l. le le kwa magodimong

2Bk 4:7 re amogetse l. leno dijana tsa letsopa

LETLOTLONG

, Luk 6:45 molemo mo l. le le molemo la pelo ya gagwe

LETLOWA LA GO TSHWARA DITLHAPI

, Mat 13:47 Bogosi jwa magodimo bo tshwana le l.

LETSATSI

, Jos 10:12 L., ema o sa tshikhinyege

Ps 84:10 l. le le lengwe fela mo malwapeng a gago le gaisa

Esk 4:6 L. le emela ngwaga, l. le emela ngwaga

Mat 24:29 Ka bonako fela morago ga pitlagano, l. le tla fifala

Mat 24:36 Ga go na ope yo o itseng l. leo kgotsa ura

Dit 2:20 l. le tla fetoga lefifi

2Pe 3:8 l. le le lengwe le lekana le dingwaga di le sekete

LETSATSI LA BOTSALO

, Ge 40:20 e ne e le l. jwa ga Faro

Mat 14:6 fa go ne go ketekiwa l. jwa ga Herode

LETSATSI LA GA JEHOFA

, Joe 2:1 l. le etla! Le gaufi!

Amo 5:18 l. le tla kaya eng mo go lona?

Sfn 1:14 L. le gaufi!

1Bt 5:2 l. le tla tla fela jaaka legodu

2Bt 2:2 l. le gorogile

2Pe 3:12 Nnang lo letetse l.

LETŠHENG

, Tsh 19:20 mo l. le le tukang molelo o mogolo

LETSHOGO

, Isa 44:8 lo se ka lwa aparelwa ke l.

Luk 21:26 Batho ba tla idibala ka ntlha ya l.

LETSHWAO

, Sfl 8:6 Mpeye jaaka l. mo pelong

Esk 9:4 o beye l. mo diphatleng

2Bk 1:22 o beile l. la gagwe mo go rona

Tsh 13:17 fa a se na l. leo

LETSOMANYANE

, Luk 12:32 L., se boifeng

LETSOPA

, Isa 45:9 A l. le ka raya Mmopi

Isa 64:8 Re l., mme wena o Mmopi wa rona

Dan 2:42 karolo e nngwe e le tshipi mme e nngwe e le l.

LETSWAI

, Ge 19:26 o ne a fetoga pilara ya l.

Mat 5:13 Lo l. la lefatshe

Bak 4:6 mafoko a a itumedisang, a lokilwe ka l.

LEUBA

, Ps 37:19 ka nako ya l. ba tla nna le mo gontsi

Jer 17:8 mo ngwageng wa l. ga a kitla a tlhobaela

Amo 8:11 E se l. la dijo kgotsa lenyora la metsi

LEUBELONG

, Dan 3:17 Modimo o tla kgona go re golola mo l.

LEUNGO

, Ge 3:3 lo se ka lwa ja l. la sone

LEWATLE

, Ek 14:21 a fetola l. go nna mmu o o omileng

Isa 57:20 badirabosula ba tshwana le l. le le sa sisibaleng

LIDIA

, Dit 16:14 L., yo o rekisang matsela a a phepole

LOBELONG

, Mor 9:11 ba ba bofefo ga se ka metlha ba fenyang mo l.

LOBONE

, Ps 119:105 Lefoko la gago ke l. lwa lonao lwa me

Mat 6:22 L. lwa mmele ke leitlho

LOBOTA

, Jos 6:5 l. lwa motse lo tla wela

Joe 2:7 Ba palama l. jaaka masole

LOBOTENG

, Dan 5:5 kwala mo l. lwa ntlo ya segosi

LOGAGA

, Mat 21:13 lo e dira l. lwa dinokwane

LOGA MAANO

, Ps 94:20 se l. a go baka mathata ka molao?

LOGOPO

, Ge 2:22 o ne a dira mosadi ka l.

LO ITIME DIJO

, Isa 58:6 tsela e ke laelang gore l. ka yone

LO ITSHWERE

, 1Pe 2:12 Tswelelang l. sentle mo ditšhabeng

1Pe 3:16 ba tlhabiwe ke ditlhong ka gonne l. sentle

LOLEME

, Ps 34:13 sireletsa l. lwa gago mo go se se bosula

Dia 18:21 Loso le botshelo di mo maatleng a l.

Isa 35:6 l. lo lo sa kgoneng go bua lo tla goa ka boitumelo

Isa 50:4 Jehofa o nneile l. lwa ba ba rutilweng

Jak 1:26 a sa laole l. lwa gagwe

Jak 3:8 ga go na motho ope yo o ka kgwabofatsang l.

LO LEMOGE

, Baf 1:10 l. gore dilo tse di botlhokwa thata ke dife

LONAKA

, Dan 8:8 l. lo logolo lo ne lwa robega

LORATO

, Sfl 8:6 l. lo nonofile jaaka loso

Mat 24:12 l. lwa batho ba le bantsi lo tla fela

Joh 15:13 Ga go na ope yo o nang le l. lo logolo go feta

Bar 13:8 Lo se ka lwa kolota, mme gone lo kolotane l.

1Bk 8:1 Kitso e dira gore a ikgogomose, l. lo a aga

1Bk 13:2 mme gone ke se na l., ga ke sepe

1Bk 13:8 L. ga lo ke lo fela

1Bk 13:13 se segolo thata mo go tsone ke l.

1Bk 16:14 Dirang sengwe le sengwe ka l.

Bak 3:12 bontshanang l.

Bak 3:14 l. lo dira gore batho ba utlwane

1Jo 4:8 Modimo ke l.

Tsh 2:4 ga o tlhole o na le l. lo o neng o na le lone pele

LORATO LO LO SA KGAOTSENG

, Ek 34:6 Jehofa yo o nang le l.

Ps 13:5 ke ikantse l. lwa gago

Ps 136:1-26 L. lwa gagwe lo nnela ruri

Hos 6:6 ke itumedisiwa ke l. e seng setlhabelo

LORE LWA SEGOSI

, Ge 49:10 L. ga lo kitla lo tswa mo go Juda

Ps 2:9 tla di thubaganya ka l. lwa tshipi

Tsh 12:5 yo o tla busang ditšhaba tsotlhe ka l. lwa tshipi

LOROLE

, Ge 2:7 bopa monna ka l.

Ge 3:19 O tla boela mo loroleng ka gonne o l.

Ps 103:14 O gakologelwa gore re l.

LOSANG

, Dia 6:19 o o l. bana ba motho

LOSEA

, 2Ti 3:15 o itsile dikwalo go tloga fa o ne o le l.

LOSEA LO LO MO POPELONG

, Ps 139:16 O ne wa mpona ke le l.

LOSIKA

, Ge 3:15 bobaba fa gare ga l. lwa gago le

Ge 22:17 ruri ke tla dira gore l. lwa gago lo nne lontsi

Dit 10:24 Korenelio o ne a phuthile ba l. lwa gagwe

Bag 3:16 le l. lwa gago, e leng Keresete

Bag 3:29 tota lo l. lwa ga Aborahame, baruaboswa

LOSO

, Ru 1:17 fa sepe fela se ka re kgaoganya, fa e se l.

Isa 25:8 o tla kometsa l. ka bosakhutleng

Hos 13:14 L., maatla a gago a kae?

Mat 27:25 re tla rwala maikarabelo a l. lwa gagwe

Bar 5:12 l. lo ne lwa anamela kwa bathong botlhe

Bar 6:23 dituelo tsa boleo ke l.

1Bk 15:26 mmaba wa bofelo yo o tla nyelediwang ke l.

Bah 2:9 Jesu a utlwele motho mongwe le mongwe l.

Bah 2:15 ba le mo bokgobeng ka gonne ba tshaba l.

Tsh 21:4 l. lo tla bo lo sa tlhole lo le teng

LOSO LWA BOBEDI

, Tsh 2:11 ga a kitla a utlwisiwa botlhoko ke l.

Tsh 20:6 ga ba kitla ba swa l.

Tsh 20:14 Seno se kaya l., e leng letšha la molelo

LOTE

, Ge 19:26 mosadi wa ga L. o ne a fetoga pilara ya letswai

Luk 17:32 Gakologelwang mosadi wa ga L.

2Pe 2:7 o ne a boloka L., monna yo o siameng

LOTLHAKA

, Isa 65:25 Tau e tla ja l. fela jaaka poo

Mat 7:3 l. lo lo mo leitlhong la mokaulengwe mme o sa bone

1Bk 3:12 fa mongwe a aga mo motheong l.

LO TSEELA BA BANGWE KWA TLASE

, Jak 2:9 fa lo tswelela l.

LOTSENO

, Mor 5:10 ga a kitla a kgotsofadiwa ke l.

LUKE

, Bak 4:14 L., ngaka e e rategang

LWA

, 2Dt 20:17 Ga lo kitla lo tlhoka go l.

2Ti 2:24 motlhanka wa Morena ga a tlhoke go l.

LWA KOPA TETLA MO BALAODING

, Baf 1:7 l. gore go rerwe dikgang tse di molemo

LWALA

, Isa 33:24 ga go na motho ope yo o tla reng: Ke a l.

LWALANG

, Jak 5:14 A go na le motho yo o l. mo go lona?

LWANTSHA

, Dit 5:39 lwa feleletsa lo l. Modimo ka boene

LWE

, Bae 6:12 ga re l. le batho

Jude 3 lo l. ka thata gore lo sireletse tumelo ya lona

M

MAAKA

, Mat 26:59 Sanehederine e batla bosupi jwa m.

Bag 2:4 bakaulengwe ba m. ba ba tseneng ka tsela e e bofitlha

Bae 4:25 lo latlhile m., buang boammaaruri

2Bt 2:11 gore ba dumele m. ano

2Pe 2:3 ba tla lo tsietsa ka m.

MAATLA

, Ps 29:11 o tla naya batho ba gagwe m.

Ps 31:10 M. a me a a fela ka ntlha ya molato wa me

Ps 104:29 tsaya m. a tsone a botshelo, di a swa

Dia 17:22 moya o o hutsafetseng o fetsa motho m.

Isa 40:29 O naya yo o lapileng m.

Isa 40:31 ba ba solofetseng mo go Jehofa ba tla nna le m. gape

Sek 4:6 ka moya wa me, e seng ka m. a batho

Mar 5:30 a lemoga gore m. a ne a dule mo go ene

Joh 12:38 yo o senoletsweng m. a ga Jehofa?

Dit 1:8 lo tla amogela m. fa moya

1Bk 16:13 tlhomamang mo tumelong, nnang m.

2Bk 4:7 m. a a sa tlwaelegang a tswa kwa Modimong

2Bk 12:9 m. a me a bonala le go feta fa o le bokoa

2Bk 12:10 fa ke le bokoa, ke gone ke leng m.

Baf 4:13 Ke dira dilo tsotlhe ka ntlha ya yo o nnayang m.

Tsh 3:8 o na le m., le fa a se kalo

MABAKA

, Bar 13:5 m. a a utlwalang a gore lo ba reetse

MABAKA A A UTLWALANG SENTLE

, Dit 9:22 a ntsha m. a gore ke Keresete

MABELA

, Jak 4:6 Modimo ga a itumelele batho ba ba m.

MABELE

, Dia 5:19 A m. a gagwe a go kgotsofatse

MABITLENG

, Joh 5:28 ba ba mo m. ba tla utlwa

MADI

, Ge 9:4 ga lo a tshwanela go ja m.

Lef 7:26 Ga lo a tshwanela go ja m.

Lef 17:13 tsholola m. a bo a a katela ka lorole

Ps 72:14 m. a bone a tla nna tlhwatlhwakgolo mo go ene

Mor 7:12 m. ke tshireletso, mme botlhale

Mor 10:19 m. a dira gore motho a nne le sengwe le sengwe

Esk 3:18 ke tla batla m. a gagwe mo go wena

Mat 9:20 yo o neng a elela m. dingwaga di le 12

Mat 26:28 e kaya m. a me a kgolagano

Luk 19:16 ke ne ka dirisa m. gore ke bone m. a selefera

Dit 20:26 ga ke na molato wa m. a motho ope

Dit 20:28 a e reka ka m. a Morwawe

Bae 1:7 re golotswe ka ntlha ya m.

1Ti 6:10 go rata m. ke tshimologo ya dilo tse di

Bah 13:5 Lo se ka lwa rata m.

1Pe 1:19 ka m. a a tlhwatlhwakgolo a ga Keresete

1Jo 1:7 m. a ga Jesu a re phepafatsa mo boleong

Tsh 18:24 go ne ga fitlhelwa m. a ba ba boitshepo

MADIMONA

, 1Bk 10:20 ditšhaba di ntsha setlhabelo di ntshetsa m.

1Bk 10:21 lwa ja mo tafoleng ya m.

Jak 2:19 m. a a dumela e bile a a tshoga

MADING

, Lef 17:11 botshelo jwa nama bo mo m.

Dit 15:29 lo ithiba mo m.

MAFATLA

, Lef 21:5 Ba se ka ba itira m. mo ditlhogong

MAFOKO

, Hos 14:2 m. a rona a tshwane le setlhabelo

Joh 17:17 m. a gago a boammaaruri

MAFOKO A A KGOBANG

, Bae 4:31 tšhakgalo, go goa thata le m.

MAFOKO A BARUTEGI

, 1Bk 2:1 ga ke a ka ka dirisa m.

MAFULONG

, Isa 30:23 diruiwa mo m. a a bulegileng

MAGALA

, Bar 12:20 o koela m. a a tukang mo tlhogong ya gagwe

MAGATLAPA

, 2Ti 1:7 moya wa Modimo ga o dire gore re nne m.

MAGODIMO

, Ps 8:3 Fa ke leba m., ngwedi le dinaledi

Ps 19:1 M. a bolela kgalalelo

2Pe 3:13 re letetse m. a masha le lefatshe le lesha

MAGODU

, 1Bk 6:10 m. ga ba kitla ba rua Bogosi

MAGOGO

, Esk 38:2 Gogo wa lefatshe la M.

MAGOSI

, Mat 4:8 Diabolo o ne a mmontsha m. otlhe

Luk 4:6 Ke tla go naya m. ano otlhe le kgalalelo ya one

MAHALA

, Mat 10:8 Lo ne lwa amogela m., nayang m.

Tsh 22:17 a ope fela a tseye metsi a a nayang botshelo m.

MAHIBIDU

, Isa 1:18 Le fa gone maleo a lona a le m.

MAHUTSANA

, Ps 90:10 dingwaga di tletse m.

MAIKANO

, Dut 23:21 Fa o direla Jehofa m.

Bah 13:4 go tshelela m. a ba a dirileng

MAIKUTLO

, 1Dk 18:21 Lo tla okaoka fa gare ga m. a mabedi

Jak 5:17 Elija ke motho yo o nang le m. jaaka rona

MAITEMOGELO

, Dia 14:15 yo o se nang m. o dumela sengwe le sengwe

MAITLHOMO

, Dia 16:2 Jehofa o tlhatlhoba m.

MAJE

, Luk 19:40 fa ba ka didimala, m. a ne a tla goa

MAKAU

, Ps 110:3 m. a a tshwanang le marothodi a monyo

MAKAWANA

, Dia 20:29 Kgalalelo ya m. ke nonofo ya bone

MAKEDONIA

, Dit 16:9 Tla kwano mo M. mme o re thuse

MAKGABENYANA

, Dip 15:39 go nna le m. ano

MAKGAREBANE

, Mat 25:1 Bogosi bo ka tshwantshiwa le m. a le lesome

1Bk 7:25 ka ga m., ga ke na taelo

MAKGETHO

, Mat 17:25 Dikgosi di amogela m. mo go bomang?

Luk 23:2 a thibela batho go duela Kaesara m.

Bar 13:6 Ke gone ka moo gape lo duelang m.

MAKOKO

, Tit 3:10 tlogela go ikopanya le motho yo o bakang m.

2Pe 2:1 ba tla baka m. a a tla senyang tumelo

MALATSING A BOFELO

, 2Ti 3:1 m. go tla nna le dinako tse di thata

MALEO

, Ps 38:4 m. a me a tshwana le morwalo o o boima

Isa 1:18 Le fa gone m. a lona a le mahibidu

Isa 38:17 latlhetse m. a me otlhe kwa morago ga gago

Isa 53:12 a rwala m. a batho ba le bantsi

Dit 3:19 ikwatlhayeng gore m. a lona a phimolwe

Bar 3:25 itshwarela m. a a dirilweng mo nakong e e fetileng

1Ti 5:24 m. a ba bangwe one a bonala moragonyana

MALETA

, Dit 28:1 ra utlwa gore setlhaketlhake seo se bidiwa M.

MALÔMÔ

, Isa 35:1 sekaka se tla ntsha m. jaaka saferone

MALÔMÔ A MASOMA

, Luk 12:27 Elang tlhoko kafa m. a golang ka gone

MALWETSE

, Isa 53:4 a rwele m. a rona

MALWETSE A LEROBOROBO

, Luk 21:11 m. mo mafelong ka go latelana

MANA

, Ek 16:31 Baiseraele ba ne ba se bitsa m.

Jos 5:12 m. a ne a kgaotsa

MANASE

, 2Dt 33:13 M. o ne a itse gore Jehofa

MANTLE

, Dut 23:13 kwa ntle, o bo o katela m.

MAPHOI

, Mat 10:16 botlhajana jaaka dinoga, lo se na molato jaaka m.

MARAPO

, 2Dk 13:21 a kgoma m. a ga Elisha

Ps 34:20 O sireletsa m. a gagwe otlhe, ga go na le le robilweng

MARAPONG

, Jer 20:9 molelo o o tswaletsweng mo m. a me

MARATHA

, Luk 10:41 M., o a tlhobaela

MARATHA 2.

, Luk 10:39 M. o ne a reetsa

MAREA 1.

, Mar 6:3 mmetli, morwa M.

MAREA 2.

, Luk 10:42 M. o tlhophile selo sa botlhokwa

Joh 12:3 M. o ne a tsaya leokwane le le nkgang monate

MAREA 3.

, Mat 27:56 M. Magadalena, le

Luk 8:2 M. Magadalena, yo go neng go ntshitswe madimona a le supa

MAREA 4.

, Mat 27:56 M. mmaagwe Jakobe

MAREA 5.

, Dit 12:12 ntlong ya ga M., mmaagwe Johane Mareko

MAREKISETSONG

, Dit 17:17 ruta batho mo m.

MAREKO

, Bak 4:10 M. ntsalaa Barenabase

MAROTHODI A MONYO

, Ps 110:3 setlhopha sa makau se tshwana le m.

MARU

, Mor 11:4 yo o lebang m. ga a kitla a roba

MARUNG

, Mat 24:30 tla bona Morwa motho a tla a le mo m.

MASEDI

, Baf 2:15 lo phatsima jaaka m.

MASEGO

, Mal 3:10 ke lo tshololela m. go fitlha lo sa tlhoke

MASELAMOSE

, Dut 18:10 ope yo o dirang m.

Dit 19:19 ditiro tsa m. ba ne ba phutha dibuka

MASHI

, Ek 3:8 lefatshe le le elelang m. le tswina ya dinotshe

Isa 60:16 o tla nwa m. a ditšhaba

Bah 5:12 lo tlhoka m. jaaka bana

1Pe 2:2 lo tlhologelelwa m. a a phepa

MASIMO

, Joh 4:35 lo bone gore m. a masweu

MASIMO A MORARA

, Isa 65:21 ba tla jala m. ba bo ba ja maungo

MASOLE

, Sek 4:6 e seng ka mophato wa m. kgotsa ka maatla a batho

MASOMOSOMO

, Tsh 19:14 m. a a kwa legodimong a mo setse morago

MATAGWA

, 1Bk 6:10 m. ga a kitla ba rua Bogosi

MATHATA

, Ps 34:19 M. a mosiami a mantsi

Bar 12:12 Itshokeng fa lo na le m.

1Bk 7:28 ba ba nyalang ba tla nna le m. a mantsi

2Bt 1:4 lo kopana le m. lo tswelela lo itshokile

MATLAKALA

, 1Bk 4:13 batho mo lefatsheng ba re tsaya jaaka m.

Baf 3:8 ke di tsaya e le m.

MATLHAKORE

, Lef 23:22 lo se ka lwa roba m. a tshimo ya lona

MATLHARE

, Esk 47:12 m. a tsone a tla fodisa

Mat 24:32 fa dikalana tsa sone di ntsha m., lo a itse

MATLHATSENG

, 2Pe 2:22 Ntša e boetse kwa m. a yone,

MATLHO

, Ps 115:5 [medingwana] e na le m., mme ga e bone

Dia 15:3 M. a ga Jehofa a gongwe le gongwe

Tsh 3:18 o tshase m. gore o tle o bone

MATLO

, Isa 65:21 tla aga m. ba bo ba nna mo go one

MATLOA

, Luk 5:4 digele m. a lona kwa tlase gore lo tshware

MATLONG

, Dit 7:48 Mogodimodimo ga a nne mo m.

MATLOTLO

, Dia 2:4 o nna o di batla jaaka m. a a fitlhegileng

Dia 10:2 M. a a kokoantsweng ga a kitla a tswela mosola

MATSHWAO MO MMELENG

, Lef 19:28 ga lo a tshwanela go ikwala m.

MATSHWENYEGO

, Job 6:2 E kete m. a me a ka bo a kadilwe

Ps 46:1 Thuso e e bonwang motlhofo ka dinako tsa m.

MATSHWENYEGONG

, 2Sa 22:7 Ke ne ka bitsa Jehofa ke le mo m.

Isa 38:14 Jehofa, ke mo m.; nkeme nôkeng

MAUNGO

, Mat 7:20 lo tla lemoga batho bao ka m. a bone

Luk 8:15 ba ntsha m. le fa ba itshoketse mathata

Joh 15:2 phepafatsa, gore e tle e ungwe m. a a oketsegileng

Joh 15:8 o a galalediwa fa lo ungwa m. a mantsi

Bag 5:22 m. a moya o o boitshepo ke lorato, boitumelo

MEBELE

, Bar 6:13 lwa neela m. mo diatleng tsa Modimo

Bar 12:1 lo ntshe m. ya lona e le setlhabelo se se tshelang

MEDINGWANA

, Ps 115:4 M. ya bone ke selefera le gauta

1Bk 10:14 lo se ka lwa obamela m.

MEDINGWANENG

, 1Jo 5:21 ikeleng tlhoko mo m.

MEGALA

, Isa 54:2 lelefatsa m. ya tente ya gago

MEKGWA E MENTLE

, Dia 31:29 o gaisa basadi botlhe ba ba nang le m.

MELAO

, 2Ti 2:5 fa motho a gaisana mme a sa latele m.

MELAO E E LESOME

, Ek 34:28 o ne a kwala M.

MELATO

, Ps 40:12 M. ya me e mentsi thata go feta meriri

Mat 6:12 o re itshwarele m. ya rona, jaaka le rona re itshwaretse

MELEKISEDEKE

, Ge 14:18 M. kgosi ya Salema e ne e le moperesiti

Ps 110:4 moperesiti ka bosakhutleng yo o tshwanang le M.

MELETLO

, Lef 23:4 Eno ke m. ya dipaka ya ga Jehofa

Bar 13:13 m. ya botlhapelwa le go tagwa

Bag 5:21 botagwa, m. ya botlhapelwa, le

MELOMO

, Isa 29:13 ba ntlotla ka m. ya bone

Bah 13:15 re dirise m. ya rona go bolelela ba bangwe

MELOMONG

, Ps 8:2 a a tswang mo m. ya bana le masea

MEMENO

, Tsh 20:12 fa pele ga setulo sa bogosi, ga bulwa m.

MENATE

, Luk 8:14 itewa tsebe ke m.

MENEELO

, 1Dt 29:9 Batho ba ne ba itumelela go ntsha m.

2Dt 31:10 ba simolola go tlisa m.

MENTSI

, Ps 40:12 Melato ya me e m. thata

MEOPA

, Ek 23:26 Basadi ga ba kitla ba nna m.

MERIRI

, Mat 10:30 e bile o itse palo ya m. ya lona.

MERWALO

, Ps 68:19 Jehofa yo o rwalang m. ya rona

Bag 6:2 thusana m. ya lona

MESIA

, Dan 9:25 go fitlha M., Moeteledipele e tla nna

Dan 9:26 Morago ga dibeke di le 62, M. o tla bolawa

Joh 1:41 Re bone M.

Joh 4:25 Ke a itse gore M. o etla, Keresete

METSENG

, Luk 4:43 go rera dikgang tse di molemo kwa m. e mengwe

METSE YA BOTSHABELO

, Dip 35:11 e e lo siametseng gore e nne m.

Jos 20:2 Itlhopheleng m.

METSI

, Dip 20:10 m. mo lefikeng leno?

Dia 20:5 Dikakanyo tsa pelo di tshwana le m. a a boteng,

Dia 25:25 m. a a tsididi mo mothong yo o nyorilweng

Jer 2:13 Ba ntatlhile, nna motswedi wa m. a a tshelang

Jer 50:38 M. a gagwe a tla kgala

Sek 14:8 m. a botshelo a tla elela a tswa kwa Jerusalema

Joh 4:10 a ka bo a go neile m. a botshelo

Tsh 7:17 isa kwa metsweding ya m. a a nayang botshelo

METSING

, Isa 55:1 lona lotlhe ba lo nyorilweng, tlang kwa m.!

Tsh 17:1 seaka se se nnang mo m. a mantsi

METSWI

, Ps 127:4 Fela jaaka m. mo seatleng sa monna

MEYA

, Bae 6:12 re lwa le m. e e bosula

MIKAELE

, Dan 10:13 M., nngwe ya dikgosana

Dan 12:1 Mo nakong eo M. o tla ema

Tsh 12:7 M. le baengele ba gagwe ba ne ba lwa

MIRIAME

, Dip 12:1 M. le Arone ba ngongorega ka Moshe

MMAARONA

, Bag 4:26 Jerusalema yo o kwa legodimong ke m.

MMABA

, Bar 12:20 fa m. wa gago a tshwerwe ke tlala

MMAGO

, Ek 20:12 Tlotla rrago le m.

Dia 23:22 o se ka wa nyatsa m. ka gonne a tsofetse

Joh 19:27 a raya morutwa a re: Bona M.!

MMATLA

, 1Dt 28:9 Fa o m., o tla dira gore o mmone

MMATOTA

, Joh 7:28 yo o nthomileng ke wa m.

1Ti 6:19 ngangatlela botshelo jwa m.

MMÊ

, Ps 27:10 Tota le fa rre le m. ba ka ntatlha

Luk 8:21 M. le bonkgonne le bonnake ke batho bano

MMELE

, Mat 26:26 Tsayang lo je. Seno se kaya m. wa me

1Bk 7:4 ga a laole m. wa gagwe

1Bk 12:18 Modimo o rulagantse karolo nngwe le nngwe ya m.

1Bk 15:44 jalwa e le m. wa nama, o tsosiwa e le wa moya

Bag 5:19 ditiro tsa m. o o nang le boleo, di kgona go bonala

Baf 3:21 fetola m. wa rona o o bokoa gore

MMETLI

, Mar 6:3 A motho yono ga se ene m., morwa Marea?

MMEYENG LEITLHO

, 2Bt 3:14 m., lo tlogele go ikopanya le ene,

MMITLWA

, Mar 15:17 ba loga serwalo sa m. ba se mo rwesa

2Bk 12:7 ke ne ka tsenngwa m. mo nameng

MMOKO

, Sfn 2:2 pele ga letsatsi le feta fela jaaka m.

MMOLAI

, Dip 35:6 Metse e m. a tshabelang kwa go yone

Joh 8:44 e ne e le m. go tloga kwa tshimologong

MMOLOKI

, 2Sa 22:3 lefelo la me la botshabelo, m. wa me

Dit 5:31 a mo tlhatlosa maemo e le Moemedi yo Mogolo le M.

MMOPI

, Mor 12:1 gakologelwa M. o sa le mosha

MMOPI WA LETSOPA

, Isa 64:8 Re letsopa, mme wena o M.

Bar 9:21 A m. ga a na tshwanelo

MMUNG

, Mat 13:23 e e jetsweng mo m. o o molemo

MMUSI

, Joh 12:31 m. wa lefatshe leno o tla latlhelwa kwa ntle

Joh 14:30 m. wa lefatshe o etla, ga a ka ke a kgona go ntshwara

MOAGELANI

, Luk 10:27 rata m. wa gago jaaka o ithata

Luk 10:36 ke mang mo go bano yo o bonalang a itirile m.

MOAKI

, Ps 101:7 ga go na m. yo o tla emang fa pele ga me

Dia 19:22 botoka go humanega go na le go nna m.

Joh 8:44 Diabolo ke m. e bile ke rramaaka

MOATLHODI

, Isa 33:22 Jehofa ke M. wa rona, ke Kgosi ya rona

Luk 18:2 m. yo o neng a sa boife Modimo e bile a sa tlotle

MO BOLAONG A LWALA

, Ps 41:3 ga a kitla a mo latlha fa a le m.

MODI

, Luk 8:13 amogele ka boitumelo, mme ga ba na m.

MODIMO

, Dut 10:17 Jehofa ke M. wa medimo

Mat 27:46 M. wa me, o ntatlhetse eng?

Joh 1:18 Ga go na motho ope yo o kileng a bona M.

Joh 17:3 go go itse, wena M. yo o esi wa boammaaruri

1Bk 8:4 go na le M. a le mongwe fela

2Bk 4:4 ba m. wa lefatshe leno a foufaditseng megopolo

Bae 4:6 M. a le mongwe le Rara wa batho botlhe

1Jo 4:8 M. ke lorato

MODIMONG

, Joh 20:17 tlhatlogela kwa M. wa me, yo e leng Modimo wa lona

MODIRABOSULA

, Dia 29:2 fa m. a busa, batho ba a hutsafala

MODIREDI

, 1Sa 2:11 mosimane o ne a nna m. wa ga Jehofa

Mar 10:43 yo mogolo, o tshwanetse go nna m.

MODIRI

, Dia 8:30 fa thoko ga gagwe ke le m. yo o setswerere

Luk 10:7 m. o tshwanelwa ke tuelo ya gagwe

MODISA

, Ps 23:1 Jehofa ke M. wa me

Isa 40:11 O tla tlhokomela letsomane la gagwe fela jaaka m.

Esk 37:24 Dafide, ba tla nna le m. a le mongwe fela

Sek 13:7 Itaya m., mme a letsomane le gasame

Mat 9:36 ba ne ba ntse jaaka dinku tse di se nang m.

Joh 10:11 Ke nna m. yo o molemo; o ntsha botshelo

Joh 10:14 Ke nna m. yo o molemo. Ke itse dinku tsa me

Joh 10:16 tla nna letsomane le le lengwe, m. a le mongwe

MOEFANGELE

, Dit 21:8 Filipo wa m., mongwe wa banna ba ba supa

2Ti 4:5 dira tiro ya m.

MOEMEDI

, Joh 7:29 ke m. yo o tswang kwa go ene

MOEMEDI YO MOGOLO

, Dit 3:15 lo ne lwa bolaya M. wa botshelo

Bah 12:2 M. le Moitekanedisi wa tumelo ya rona, e bong Jesu

MOENGELE

, 2Dk 19:35 m. o ne a kgemetha banna ba le 185 000

Ps 34:7 M. wa ga Jehofa o sireletsa

Dan 3:28 yo o rometseng m. wa gagwe mme a golola

Hos 12:4 [Jakobe] o ne a sokasokana le m.

Dit 5:19 m. o ne a bula dikgoro tsa kgolegelo

Dit 12:11 a rometse m. wa gagwe mme a nkgolola

MOENGELE YO MOGOLO

, 1Bt 4:16 ka lentswe la m.

Jude 9 Mikaele m. a ganetsana le

MOETELEDIPELE

, Dia 28:16 M. yo o sa diriseng taolo sentle

Mat 23:10 M. wa lona o mongwe, Keresete

MOFUTA

, 2Pe 3:11 lo tshwanetse go nna batho ba m. ofe

MOGAKOLODI

, Isa 9:6 O tla bidiwa M. yo o Botlhale

MOGALA

, Mor 4:12 m. o o menaganeng seraro o ka se kgaolwe

Isa 42:3 ga a kitla a tima m. ope o o kuang mosi

MOGODIMODIMO

, Ps 83:18 Jehofa M.

Dan 4:17 ba itse gore M. o na le taolo

MOGOLO

, Joh 14:28 Rara o m. mo go nna

1Jo 3:20 Modimo o m. go feta dipelo tsa rona

MOGOLOGOLO WA MALATSI

, Dan 7:9 M. a nna fa fatshe

MOGOMA

, Luk 9:62 a tshwere m. a bo a leba kwa morago

MO GONTSI

, 1Bk 15:58 m. go go dira mo tirong ya Morena

MOGOPOLO

, Mat 22:37 rata Jehofa ka m. otlhe wa gago

Bar 7:25 ke motlhanka wa molao wa Modimo, ka m. wa me

MOGWEBAKAMMELE

, Dia 7:10 A apere jaaka m.

MOGWEBI

, Mat 13:45 m. yo o tsamayang yo o batlang diperela

MOHEMO

, Ge 2:7 m. wa botshelo mo marobeng a dinko

MOHUMANEGI

, 1Sa 2:8 O ntsha m. mo matlakaleng

MOIMANA

, Ek 21:22 gobatsa mosadi yo o m. mme a

1Bt 5:3 jaaka fa mosadi wa m. a tlelwa ke ditlhabi

MOJUDA

, Sek 8:23 tshwara seaparo se seleele sa M.

1Bk 9:20 Mo Bajudeng ke ne ka nna M.

MOKAULENGWE

, 1Bk 5:11 m. yo o dirang boitsholo jo bo sa siamang

MOKETE

, Isa 25:6 M. wa dijo, m. wa beine

MOKGETHISI

, Mat 18:17 mo tseye fela jaaka m.

Luk 18:11 ke a go leboga ka gonne ga ke tshwane le m. yono

MOKGWELEO

, Ps 55:22 Latlhela m. wa gago mo go Jehofa

Tsh 2:24 Ga ke lo rwese m. ope

MOKOKO

, Mat 26:34 pele ga m. o lela, o tla bo o intatotse

MO KOTSING

, Bar 16:4 Ba ne ba tsenya matshelo a bone m.

MOLAETSA

, Ps 19:4 m. wa one o utlwala mo lefatsheng lotlhe

MOLAO

, Ps 19:7 M. wa ga Jehofa o itekanetse

Ps 40:8 m. wa gago o mo pelong ya me

Ps 94:20 loga maano a go baka mathata ka leina la m.?

Ps 119:97 Ruri ke rata m. wa gago!

Jer 31:33 Ke tla tsenya m. wa me mo go bone

Hab 1:4 Ga go na ope yo o ikobelang m.

Bar 7:22 ke rata m. wa Modimo

Bar 10:4 Keresete o fedisitse m. wa ga Moshe

Bar 13:8 yo o ratang yo mongwe o diragatsa m.

Bag 3:24 M. ke motlhokomedi yo o re isang kwa go Keresete

Bag 6:2 diragatsa m. wa ga Keresete

Jak 2:8 lo diragatsa m. wa segosi

MOLATEDI

, Mat 19:21 mme o tle o nne m. wa me

MOLATO

, 1Sa 22:22 ke m. wa me go bo a bolailwe

Dit 20:26 ga ke na m. wa madi a motho ope

MOLATOFATSI

, Tsh 12:10 m. wa bakaulengwe ba rona o latlhetswe

MOLEBEDI

, Luk 12:42 Tota m. yo o boikanyego ke mang?

1Ti 3:1 kgaratlhela go nna m.

MOLEBEDING

, 1Pe 2:25 kwa modiseng le kwa m. wa lona

MO LEFATSHENG LOTLHE

, Bak 1:23 tse di neng tsa rerwa m.

MOLELO

, Jer 20:9 jaaka m. o o tswaletsweng mo marapong

1Bk 3:13 M. o tla dira gore e bonale gore ke tiro ya mofuta ofe

1Bt 5:19 Lo se ka lwa tima m. wa moya

2Pe 3:7 lefatshe le le leng gone le boloketswe m.

MOLELONG

, Mat 25:41 m. o o baakanyeditsweng Diabolo

MOLEMO

, Ge 1:31 sengwe le sengwe se a se dirileng se ne se le m.

Ge 3:5 lo tla tshwana le Modimo, lo itse m. le bosula

Dut 10:13 boloke ditaelo gore o solegelwe m.

Bar 5:7 gongwe mongwe a ka swela motho yo o m.

Bar 7:19 Ga ke dire dilo tse di m. tse ke batlang go di dira

Bag 6:10 a re direleng batho botlhe se se m.

2Ti 1:13 sekao sa mafoko a a m.

MOLEOFI

, Luk 15:7 boitumelo kwa legodimong fa m. a ikwatlhaya

Luk 18:13 Modimo, nkutlwele botlhoko, ka gonne ke m.

MOLEPERO

, Lef 13:45 m. o ne a goa a re, Boitshekologo

MOLOI

, Dit 13:6 Bara-Jesu, yo e neng e le m. e bile

MOLOLO

, Tsh 3:16 e re ka o le m.

MOLOMO

, Bar 10:10 motho o bolela phatlalatsa ka m.

MOLOMONG

, Jak 3:10 Mo m. o le mongwe go tswa tshegofatso le

MONEIMOLAO

, Jak 4:12 yo e leng M. e bile e le Moatlhodi

MONG

, Mat 9:38 kopang M. wa thobo gore a romele badiri

Bar 14:4 M. o dira tshwetso ya se se siameng kgotsa

Bak 4:1 lo na le M. kwa legodimong

MONNA

, Lef 20:13 m. a tlhakanela dikobo le m. yo mongwe

1Bk 7:2 mosadi mongwe le mongwe a nne le m. wa gagwe

1Bk 7:14 m. yo o sa dumeleng o tla segofadiwa

MONNA YO O GODILENG

, Bae 4:13 re tshwane le m.

MONNA YO O SE NANG MOLAO

, 2Bt 2:3 m. a senolwa

MONTLE

, Esk 28:17 Pelo e e mabela ka gonne o le m.

MONWANA

, Ek 8:19 Ke m. wa Modimo!

Ek 31:18 dikwalelo tsa leje di kwadilwe ka m. wa Modimo

MONYADIWA

, Tsh 21:9 ke tla go bontsha m., mosadi wa Kwana

MONYO

, Dut 32:2 Mafoko a me a tla rotha jaaka m.

MOOPA

, Isa 54:1 Goa ka boitumelo, wena mosadi yo o m.

MOOPAFADIWA

, Dit 8:27 bona m. wa Moethiopia

MOPERESITI

, Ps 110:4 m. ka bosakhutleng

Mal 2:7 molomo wa m. o tshwanetse go boloka kitso

Bah 2:17 m. yo mogolo yo o boikanyego le kutlwelobotlhoko

MOPOROFETI

, Dut 18:18 Ke tla tlhoma m. yo o tshwanang le wena

Esk 2:5 ba tla itse gore m. o ne a le teng

Amo 7:14 Ke ne ke se m. kgotsa morwa m.

MORAGO

, Tsh 14:4 ba sala Kwana m. gongwe le gongwe

MORAGO GA NAKO

, Hab 2:3 Ga e kitla e tla m.!

MORARA

, Mik 4:4 o tla nna ka fa tlase ga setlhare sa m. le sa mofeige

Joh 15:1 Ke nna setlhare sa m. mme Rre

MORENA

, Dut 10:17 Jehofa ke M. wa barena

Mat 7:22 M., M., a ga re a ka ra porofeta

Mat 22:44 Jehofa o ne a raya M. wa me a re

MORENA MOLAODIMOGOLO

, Ps 73:28 M. Jehofa botshabelo jwa me

Dit 4:24 M., o ne wa dira legodimo, lefatshe

MORENENG

, 1Bk 7:39 o gololesegile go nyalwa mo M. fela

MORERI

, 2Pe 2:5 Noa, m. wa tshiamo

MORIRI

, Luk 21:18 ga go na m. ope wa ditlhogo tsa lona o o tla wang

1Bk 11:14 fa monna a na le m. o moleele o a itlontlolola

MORITI

, 1Dt 29:15 malatsi a rona a tshwana le m.

Ps 91:1 nna ka fa tlase ga m. wa Mothatayotlhe

Bak 2:17 ke m. wa dilo tse di tlang

Jak 1:17 yo o sa fetogeng jaaka m.

MORONGWA

, Mal 3:1 Ke roma m. wa me

MORWA

, Ps 2:12 Tlotlang m., go seng jalo Modimo

Dia 15:20 M. yo o botlhale o itumedisa rraagwe

MORWAAKE

, Mat 3:17 Yono ke M., yo o rategang

MORWADIO

, Luk 8:49 M. o sule

MORWALELA

, Ge 9:11 Ga nkitla ke fedisa ditshedi tsotlhe ka m.

Mat 24:38 pele ga M., ba ja, ba nwa

2Pe 2:5 a tlisa m. mo lefatsheng

MORWALO

, Dit 15:28 ra lo okeletsa m. o mongwe ntle le

Bag 6:5 mongwe le mongwe o tla rwala m. wa gagwe

MORWA MOTHO

, Dan 7:13 yo o tshwanang le m. a tla ka maru

Mat 10:23 M. o tla goroga

Luk 21:27 ba tla bona M. a tla a le mo lerung

MORWARRAMOTHO

, Dia 17:17 ke m. yo o ka ikaegang ka ene

MORWAWE

, Dia 13:24 yo o sa batleng go itaya m. o mo tlhoile

Luk 15:13 m. yo mmotlana o ne a di dirisa botlhaswa

MOSADI

, Ge 2:24 o tla ngaparela m. wa gagwe

Ge 3:15 bobaba fa gare ga gago le m.

Ge 27:46 Fa Jakobe a nyala m. mo go bomorwadia

Dia 5:18 itumela le m. yo o mo nyetseng o sa le mosha

Dia 12:4 M. wa mekgwa e mentle ke serwalo mo monneng

Dia 18:22 nyalang m. yo o molemo Jehofa o a mo amogela

Dia 21:19 m. yo o ratang go omana e bile a lapisa

Dia 31:10 Ke mang yo o ka nyalang m. yo o nang le mekgwa

Mor 7:26 M. yo o tshwanang le letlowa la motsomi o bogalaka

Mor 9:9 Itumelele botshelo le m. wa gago yo o mo ratang

1Bk 7:2 a monna mongwe le mongwe a nne le m. wa gagwe

1Bk 9:5 go nyala m. wa Mokeresete re bo re tsamaya

Tsh 12:1 M. mongwe o ne a apere letsatsi

MOSAMAREA

, Luk 10:33 M. o ne a mo tlhomogela pelo

MOSEPELE

, Ge 33:14 ka m. wa diruiwa le wa bana

MOSETARA

, Luk 13:19 Bo tshwana le tlhaka ya m. e motho

MOSETSANA

, Mar 5:42 m. yoo o ne a tsoga a bo a tsamaya

MOSETSANYANA

, 2Dk 5:2 ba ne ba tsaya m. ba mo isa botshwarwa

MOSHA

, Job 33:25 nama e ntšhafale go gaisa fa a ne a le m.

Ps 71:17 o nthutile go tloga ke sa le m.

Mar 10:20 ke dirile dilo tseno tsotlhe go tloga ke sa le m.

1Ti 4:12 ope a go tseela kwa tlase ka gonne o le m.

MOSHE

, Dip 12:3 M. o ne a le boikokobetso go gaisa batho botlhe

Ps 106:32 dilo ga di a ka tsa tsamaela M. sentle

Dit 7:22 mafoko le ditiro tsa ga M. di ne di le maatla

2Bk 3:7 ba sa kgone go leba sefatlhego sa ga M.

MOSIAMI

, Ps 34:19 Mathata a m. a mantsi

Ps 141:5 Fa m. a ka ntitaya, e tla bo e le

Dia 24:16 m. a ka wa ga supa

MOSIMANE

, Dia 22:6 Ruta m.; tota le fa a tsofala

MOSIMANYANA

, Isa 11:6 m. o tla di etelela pele

Jer 1:7 O se ka wa re, ke m. fela

MOSUPI

, Tsh 1:5 Jesu Keresete, M. yo o Ikanyegang

MOSWEU

, Dia 16:31 Moriri o m. ke serwalo sa bontle

MO TENG

, 2Bk 4:16 motho yo re leng ene m. o ntšhafadiwa

MOTHEO

, Luk 6:48 a thaya m. mo lefikeng

1Bk 3:11 ga go na m. o mongwe ntle le o o thailweng, Keresete

MOTHEONG

, Bar 15:20 ke se ka ka aga mo m. wa motho yo mongwe

MOTHO

, Ps 8:4 Tota m. ke eng go bo o nna

MOTHO WA MAEMO A A KWA TLASE

, 1Sa 2:8 O kakatlolola m. mo loroleng

Ps 41:1 yo o akanyetsang m.

MOTHUSI

, Joh 14:16 a lo neye m. yo mongwe

Joh 14:26 m., e leng moya o o boitshepo, o tla lo ruta

MOTLAAGANA

, Ps 78:60 o ne a tlogela m. o o kwa Shilo

Ps 84:1 Ruri m. wa gago o mogolo o montle tota

MOTLAE

, Ge 19:14 Lote e ne e kete o dira m.

MOTLHA

, Dan 7:25 ka m., le metlha le halofo ya m.

MOTLHABA

, Ge 22:17 losika lwa gago lo nne lontsi jaaka m.

Tsh 20:8 Palo ya bone e tshwana le m. wa lewatle

MOTLHABANI

, Jer 20:11 Jehofa o ne a na le nna jaaka m.

MOTLHANKA

, Isa 42:1 M. wa me, yo ke mo emeng nôkeng!

Mat 24:45 Tota m. yo o boikanyego le yo o botlhale ke mang

Mat 25:21 O berekile, o m. yo o molemo e bile o a ikanyega!

Joh 8:34 yo o dirang boleo ke m. wa boleo

MOTLHANOGI

, Dia 11:9 M. o utlwisa moagelani botlhoko

MOTLHOLAGADI

, Ps 146:9 O tlamela khutsana le m.

Mar 12:43 m. yono wa mohumanegi o tsentse madi a a fetang

Luk 18:3 m. yo o neng a tlhola a ya kwa go ene a re

MOTLHWARE

, Bar 11:17 m. wa naga, o ne wa bofelelwa

MOTLODIWA

, Ps 2:2 Dikgosi di ganetsana le m.

MOTLOTLO

, 2Bt 1:4 se dira gore re bue ka lona re le m.

MOTSE

, Bah 11:10 m. o o nang le metheo ya mmatota

MOTSEREGANYI

, 1Ti 2:5 m. gare ga Modimo le batho

MOTSHAMEKO

, Dia 10:23 boitsholo jo bo maswe ke m. mo sematleng

MOTSHE WA GODIMO

, Ge 9:13 Ke baya m. mme e tla nna sesupo

MOTSHWARADINONYANE

, Ps 91:3 mo seraing sa m.

MOTSOTSO

, Mat 6:27 Ke mang yo o ka oketsang botshelo ka m.?

MOTSWAKWA

, Ek 22:21 Ga o a tshwanela go tshwara m. makgwakgwa

Dip 9:14 mo mothong yo e leng m. mmogo le

Dut 10:19 lo tshwanetse go rata m.

MOTSWEDI

, Ps 36:9 Mo go wena go na le m. wa botshelo

Jer 2:13 ntatlhile, nna m. wa metsi a a tshelang

MOUWANE

, Jak 4:14 lo m. o o bonalang ka nakwana

MOYA

, Dip 11:25 a bo a tsaya m. mongwe

1Sa 16:13 m. o ne wa simolola go naya Dafide maatla

2Sa 23:2 M. wa ga Jehofa o ne wa bua ka nna

Ps 51:17 Ditlhabelo tse di itumedisang Modimo ke m. o o

Mor 12:7 m. o boela kwa Modimong yo a neng a o abile

Isa 61:1 M. wa ga Jehofa o mo go nna

Joe 2:28 ke tla tshololela m. wa me mo bathong

Sek 4:6 ka m. wa me, e seng ka mophato

Mat 3:16 m. wa Modimo o fologa jaaka lephoi

Mat 12:31 tlhapatsang m. wa Modimo ga a kitla a itshwarelwa

Mat 22:37 go rata Jehofa ka m. otlhe wa gago

Mat 26:41 m. o tlhaga, mme nama yone e bokoa

Luk 23:46 ke tlogelela m. wa me mo diatleng tsa gago

Joh 4:24 Modimo ke M., ba ba mo obamelang ka m.

Joh 16:13 m. wa boammaaruri, o tla lo kaela

Bar 8:16 M. wa Modimo o re netefaletsa

Bar 8:26 m. o kgona go re rapelela fa re sa itse mafoko

1Bk 15:44 o tsosiwa e le mmele wa m.

2Bk 3:17 Jehofa ke M.

Bag 5:16 nnang lo kaelwa ke m. mme ga lo kitla

Bag 5:22 maungo a m. o o boitshepo ke lorato

Bag 6:8 mme yo o kaelwang ke m. o o boitshepo

Bae 2:2 Mmusi yono o laola m.

MOYA O O BOITSHEPO

, Ps 51:11 o se ka wa ntsha m. mo go nna

Luk 1:35 M. o tla tla mo go wena

Luk 3:22 m. o bopegile jaaka lephoi

Luk 11:13 Rraalona o tla naya ba ba mo kopang m.

Joh 14:26 m. o tla lo ruta o bo o lo gopotsa

Dit 1:8 lo tla amogela maatla fa m. o tla

Dit 2:4 botlhe ba ne ba tlala m.

Dit 5:32 m. o Modimo a o neileng ba ba mo ikobelang

Bae 4:30 lo se ka lwa hutsafatsa m. wa Modimo

MOYA OTLHE

, Bak 3:23 Sepe fela se lo se dirang, se direng ka m.

MPA

, Baf 3:19 modimo wa bone ke m. ya bone

MPATLE

, Ps 119:176 nku e e latlhegileng. M., nna motlhanka wa gago

MPHO

, Bar 6:23 m. e Modimo a e nayang ke botshelo jo bo sa khutleng

1Bk 7:7 Modimo o neile mongwe le mongwe m.

Jak 1:17 M. nngwe le nngwe e e molemo e tswa kwa godimo

MPOGISA

, Ps 119:86 Batho ba m. kwantle ga lebaka

MPONENG

, Joh 14:9 Ope fela yo o m. o bone le Rara

N

NAGA

, Isa 41:18 n. e fetoge mogobe wa metsi o o tletseng lotlhaka

NAGENG

, Isa 35:6 metsi a tla pomponyega mo n.

NAINA

, Luk 7:11 o ne a ya kwa motseng o o bidiwang N.

NAKO

, Mor 3:1 N. ya tiro nngwe le nngwe

Mor 9:11 dilo tse ba sa di lebelelang ka n. e ba sa e lebelelang

Joh 7:8 n. ya me ga e ise e tle ka botlalo

1Bk 7:29 n. e e setseng e khutshwafetse

Bae 5:16 lo dirisa n. ya lona sentle

NAKO E E TLHOMILWENG

, Hab 2:3 ponatshegelo e sa ntse e letetse n.

NAKWANA

, Ps 30:5 o galefela motho ka n. fela

Isa 26:20 Iphitlheng ka n.

2Bk 4:17 diteko ke tsa n.

Bah 11:13 baagi ba n.

Bah 11:25 go na le go ja monate wa boleo wa n.

NAMA

, Ge 2:24 ba tla nna n. e le nngwe

Job 33:25 A n. ya gagwe e ntšhafale go gaisa

Dia 23:20 ba ba jang n. bobe

1Bk 15:50 n. le madi ga di ka ke tsa tsena mo Bogosing

NAMANE

, Ek 32:4 a dira sefikantswe sa n.

Isa 11:6 n. le tawana di tla nna mmogo

NAMOLA

, Hos 13:14 Ke tla ba n. mo Lebitleng

NATHANE

, 2Sa 12:7 N. o ne a re: Ke wena monna yoo!

NAYA

, 2Bk 12:15 ke tla itumedisiwa ke go lo n.

NAYANG

, Luk 16:11 ke mang yo o tla lo n. dikhumo tsa boammaaruri?

NEBUKADENESARE

, Dan 2:1 N. o ne a lora ditoro

NENEKEDIWA

, Dia 29:21 Fa a n., o tla nna yo o sa lebogeng

NEWA

, Luk 12:48 n. go le gontsi, batliwa go le gontsi

NGAKA

, Luk 5:31 Batho ba ba sa lwaleng ga ba tlhoke n.

NGANGATLETSE

, Baf 2:16 lo n. lefoko la botshelo

NGAPARELA

, Ge 2:24 tlogela rraagwe le mmaagwe mme o tla n. mosadi

Jos 23:8 lo tshwanetse go n. Jehofa

NGAPARELANG

, Bar 12:9 n. se se molemo

NGAPARELE

, Dut 10:20 o n. Jehofa

NGOMOGILENG

, Ps 51:17 Ditlhabelo tse di yang kwa Modimong ke moya o o n.

NGOMOGILENG PELO

, 1Sa 1:15 Ke mosadi yo o n.

NGONGOREGA

, 1Bk 10:10 Gape a re se ka ra n.