Efangele ya ga Mathaio 27:1-66

  • Jesu o isiwa kwa go Pilato (1, 2)

  • Judase o a ikaletsa (3-10)

  • Jesu o ema fa pele ga ga Pilato (11-26)

  • O sotlwa phatlalatsa (27-31)

  • O kokotelwa mo koteng kwa Gologotha (32-44)

  • Jesu o a swa (45-56)

  • Jesu o a fitlhwa (57-61)

  • Lebitla le a disiwa (62-66)

27  Fa go nna moso, baperesiti ba bagolo botlhe le baeteledipele ba ne ba buisana ka kgang ya gore ba ka bolaya Jesu jang.+  Fa ba sena go mmofa, ba ne ba mo isa kwa go molaodi Pilato.+  Go tswa foo, fa Judase yo o neng a rekisitse* Jesu a sena go bona gore Jesu o bonwe molato, o ne a ikwatlhaya mo go botlhoko mme a busetsa dishekele tsa selefera di le 30 kwa baperesiting ba bagolo le baeteledipele,+  a bo a re: “Ke leofile ka gonne ke tshwarisitse monna yo o siameng.” Mme ba ne ba mo raya ba re: “Re dire eng ka gone? Bona gore o tswa jang.”*  Ka jalo, o ne a latlhela dishekele tsa selefera mo tempeleng a bo a tsamaya. Go tswa foo, o ne a ya go ikaletsa.+  Baperesiti ba bagolo ba ne ba tsaya dishekele tseo tsa selefera ba bo ba re: “Ga go ka fa molaong gore di tsenngwe mo bobolokelamatlotlong jo bo boitshepo, ka gonne ke tlhwatlhwa ya madi a motho.”  Fa ba sena go buisana, ba ne ba dirisa madi ao go reka tshimo ya mmopi wa letsopa gore ba fitlhe batswakwa mo go yone.  Ka jalo, tshimo eo e sa ntse e bidiwa Tshimo ya Madi+ go tla go fitlha gompieno.  Foo go ne ga diragala se se neng sa buiwa ke moporofeti Jeremia fa a ne a re: “Mme ba ne ba tsaya dishekele tsa selefera di le 30, e leng tlhwatlhwa ya monna yo o rekisitsweng, yo bangwe ba bomorwa Iseraele ba neng ba mmeela tlhwatlhwa, 10  mme ba ne ba reka tshimo ya mmopi wa letsopa ka tsone, jaaka Jehofa* a ne a ntaetse.”+ 11  Jaanong Jesu o ne a ema fa pele ga molaodi, mme molaodi o ne a mmotsa a re: “A o Kgosi ya Bajuda?” Jesu o ne a araba a re: “Wena ka bowena wa rialo.”+ 12  Le fa go ntse jalo, fa a ne a latofadiwa ke baperesiti ba bagolo le baeteledipele, o ne a se ka a araba.+ 13  Foo Pilato o ne a mo raya a re: “A ga o utlwe gore batho bano ba ntsha bosupi jo bontsi jang ka wena?” 14  Le fa go ntse jalo, ga a ka a mo araba, tota ga a ka a bua lefoko lepe, mme molaodi o ne a gakgamala fela thata. 15  Jaanong molaodi o ne a tlwaetse gore fa go na le moletlo a golole legolegwa lepe fela le batho ba neng ba le batla.+ 16  Ka yone nako eo, ba ne ba tshwere legolegwa lengwe le le itsegeng ka go dira dilo tse di bosula le le neng le bidiwa Barabase. 17  Ka jalo, fa ba ne ba phuthegile, Pilato o ne a ba raya a re: “Lo batla gore ke golole mang, Barabase kgotsa Jesu yo go tweng ke Keresete?” 18  Pilato o ne a lemoga gore ba ne ba tlisitse Jesu kwa go ene ka gonne ba ne ba mo fufegela. 19  Mo godimo ga moo, e rile a ntse mo setulong sa katlholo, mosadi wa gagwe o ne a mo romelela molaetsa, a re: “Tlogela monna yo o siameng yoo, ka gonne gompieno ke ne ka lora toro e e tshosang thata ka ntlha ya gagwe.” 20  Le fa go ntse jalo, baperesiti ba bagolo le baeteledipele ba ne ba tlhotlheletsa batho gore ba kope gore Barabase a gololwe,+ mme ba dire gore Jesu a bolawe.+ 21  Molaodi o ne a ba raya a re: “Lo batla gore ke golole mang mo go ba babedi bano?” Ba ne ba re: “Barabase.” 22  Pilato o ne a ba botsa a re: “Jaanong ke dire eng ka Jesu yo go tweng ke Keresete?” Botlhe ba ne ba re: “A a kokotelwe mo koteng!”*+ 23  O ne a re: “Goreng? O dirile eng se se bosula?” Mme gone, ba ne ba tswelela ba goa thata ba re: “A a kokotelwe mo koteng!”+ 24  E rile Pilato a bona gore ga go thuse e bile modumo o a oketsega, o ne a tsaya metsi a bo a tlhapa diatla fa pele ga batho bao ba ba ntsintsi a re: “Ga ke na molato wa loso* lwa monna yono. Lona bonang gore lo tswa jang.” 25  Fa a bua jalo, batho botlhe ba ne ba re: “Rona le bana ba rona re tla rwala maikarabelo a loso lwa gagwe.”+ 26  Foo o ne a golola Barabase a bo a laela gore Jesu a itewe ka seme+ mme a mo neela masole gore a mo kokotele mo koteng.+ 27  Go tswa foo, masole a molaodi a ne a isa Jesu kwa ntlong ya molaodi a bo a phuthela masole otlhe kwa go ene gore a mo dikologe.+ 28  Ba ne ba mo apola ba bo ba mo apesa kobo e khibidu,+ 29  mme ba ne ba loga serwalo sa mmitlwa ba se mo rwesa mo tlhogong ba bo ba tsenya lotlhaka mo seatleng sa gagwe sa moja. Go tswa foo, ba ne ba khubama fa pele ga gagwe ba bo ba sotla ka ene ba re: “Dumela, wena Kgosi ya Bajuda!” 30  Mme ba ne ba mo kgwela mathe+ ba bo ba tsaya lotlhaka ba mo itaya ka lone mo tlhogong. 31  La bofelo, fa ba sena go mo sotla, ba ne ba mo apola kobo ba bo ba mo apesa diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle mme ba tsamaya ka ene gore ba ye go mo kokotela mo koteng.+ 32  Fa ba le mo tseleng, ba ne ba bona monna mongwe wa kwa Kurene yo o bidiwang Simone. Ba ne ba mo pateletsa gore a rwale kota ya ga Jesu ya tlhokofatso.*+ 33  Mme fa ba fitlha kwa lefelong le le bidiwang Gologotha, mo go rayang Felo ga Logata,+ 34  ba ne ba mo naya beine e e tlhakantsweng le santlhoko* gore a e nwe;+ mme fa a sena go e utlwa, o ne a gana go e nwa. 35  Fa ba sena go mo kokotela mo koteng, ba ne ba kgaogana diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle ka go tshela bola,+ 36  mme ba tswelela ba ntse foo ba mo disitse. 37  Gape ba ne ba pega boto fa godimo ga tlhogo ya gagwe e kwadilwe molato ono o a neng a latofadiwa ka one: “Yono ke Jesu Kgosi ya Bajuda.”+ 38  Jaanong dinokwane tse pedi di ne di pegilwe mo koteng go bapa le ene, se sengwe ka fa mojeng wa gagwe mme se sengwe ka fa molemeng wa gagwe.+ 39  Mme ba ba fetang mo tseleng ba ne ba bua ka ene ba mo sotla+ e bile ba tshikinya ditlhogo+ 40  ba re: “Wai, wena yo o neng o re o ka digela tempele fa fatshe o bo o e aga mo malatsing a le mararo,+ ipoloke! Fa e le gore o morwa Modimo, fologa mo koteng ya tlhokofatso!”*+ 41  Ka tsela e e tshwanang, baperesiti ba bagolo le bakwadi le baeteledipele le bone ba ne ba simolola go mo sotla ba re:+ 42  “O ne a boloka ba bangwe; mme ene ga a kgone go ipoloka! Ke Kgosi ya Iseraele;+ a jaanong a fologe mo koteng ya tlhokofatso* mme re tla dumela mo go ene. 43  O ikantse Modimo; a jaanong Modimo a mo golole fa e le gore o batla go mo thusa,+ ka gonne o rile, ‘Ke Morwa Modimo.’”+ 44  Tota le dinokwane tse di neng di pegilwe mo koteng go bapa le ene, di ne tsa simolola go mo sotla.+ 45  Go tloga mo e ka nnang ka 12:00 motshegare* go fitlha ka 3:00 motshegare,* go ne ga nna lefifi mo nageng eo yotlhe.+ 46  Mo e ka nnang ka 3:00 motshegare, Jesu o ne a goa ka lentswe le le kwa godimo, a re: “Eli, Eli, lama sabakathani?” mo go rayang “Modimo wa me, Modimo wa me, o ntatlhetse eng?”+ 47  Fa bangwe ba ba emeng foo ba utlwa seno, ba ne ba re: “Monna yono o bitsa Elija.”+ 48  Mme ka yone nako eo, mongwe wa bone o ne a taboga a ya go tsaya sepontšhe a se ina mo beineng e e botšarara,* a se tlhomela mo lotlhakeng a bo a mo nosa.+ 49  Mme batho ba bangwe ba ne ba re: “Mo tlogeleng! A re boneng gore a Elija o tla tla go mmoloka.” 50  Jesu o ne a goa gape ka lentswe le le kwa godimo a bo a swa.*+ 51  Mme sesiro sa tempele+ se ne sa gagoga ka bogare,+ go tswa kwa godimo go ya kwa tlase,+ mme lefatshe le ne la roroma, le mafika a ne a phatloga. 52  E bile mabitla* a ne a bulega mme ditopo di le dintsi tsa batho ba Modimo ba ba neng ba sule di ne tsa tswela kwa ntle, 53  mme tsa bonwa ke batho ba le bantsi. (Fa a sena go tsosiwa, batho ba ba neng ba ile kwa mabitleng ba ne ba tsena mo motseng o o boitshepo). 54  Fa modiredi wa masole le batho ba ba disitseng Jesu ba bona thoromo ya lefatshe le dilo tse di neng di direga, ba ne ba tshoga thata ba bo ba re: “Eleruri yono e ne e le Morwa Modimo.”+ 55  Mo godimo ga moo, basadi ba le bantsi ba ne ba le teng foo mme ba lebile Jesu ba le kgakajana. Ba ne ba tlile le Jesu fa a tswa kwa Galalea gore ba tle ba mo tlhokomele.+ 56  Mo go bone go ne go na le Marea Magadalena, Marea mmaagwe Jakobe le Josese, le mmaagwe bomorwa Sebede.+ 57  E re ka go ne go setse go le maitseboa, go ne ga tla monna mongwe yo o humileng wa kwa Arimathea yo o bidiwang Josefa, yo le ene e neng e le morutwa wa ga Jesu.+ 58  Monna yono o ne a ya kwa go Pilato mme a mo kopa mmele wa ga Jesu.+ Ka jalo, Pilato o ne a laela gore a o neelwe.+ 59  Josefa o ne a tsaya mmele ono mme a o phuthela ka letsela le le boleta, le le phepa,+ 60  a bo a o latsa mo lebitleng* la gagwe le lesha,+ le a neng a le epile mo lefikeng. Mme fa a sena go kgoromeletsa leje le legolo mo kgorong ya lebitla, o ne a tsamaya. 61  Mme Marea Magadalena le Marea yo mongwe ba ne ba tswelela ba ntse foo fa pele ga lebitla.+ 62  Mo letsatsing le le latelang, le e neng e le Sabata,*+ baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba ne ba kopana fa pele ga ga Pilato, 63  ba bo ba re: “Rra, re gopola gore fa leferefere lele le ne le sa ntse le tshela, le ne la re, ‘Ke tla tsosiwa morago ga malatsi a le mararo.’+ 64  Ka jalo, laela gore lebitla le disiwe go fitlha ka letsatsi la boraro, gore barutwa ba gagwe ba se ka ba tla go mo utswa+ ba bo ba raya batho ba re, ‘O tsositswe mo baswing.’ Foo maaka ano a bofelo a tla nna maswe thata go feta dilo tse Jesu a neng a di bua.” 65  Pilato o ne a ba raya a re: “Tsayang setlhopha sa masole mme lo ye go le disa.” 66  Ka jalo, ba ne ba ya kwa lebitleng leo mme ba tswala leje leo thata ba bo ba baya badisa.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “okile.”
Kgotsa “Joo ga se bothata jwa rona, ke jwa gago.”
Kgotsa “A a bolaelwe mo koteng!”
Seger., “madi.”
Ke seedi kgotsa metsinyana a a bogalaka.
Seger., “ka ura ya borataro.”
Seger., “ka ura ya borobongwe.”
Kgotsa “botlha.”
Kgotsa “a sa tlhole a hema.”
Kgotsa “mabitla a kgakologelo.”
Kgotsa “mo lebitleng la kgakologelo.”
Seger., “le le neng le tla morago ga Letsatsi la go Baakanyetsa Sabata.”