Efangele ya ga Mathaio 13:1-58

 • DITSHWANTSHO TSA BOGOSI (1-52)

  • Mojadi (1-9)

  • Lebaka la go bo Jesu a ne a dirisa ditshwantsho (10-17)

  • Setshwantsho sa mojadi se a tlhalosiwa (18-23)

  • Korong le mefero (24-30)

  • Tlhaka ya mosetara le sebediso (31-33)

  • Go dirisa ditshwantsho go diragatsa boporofeti (34, 35)

  • Setshwantsho sa korong le mefero se a tlhalosiwa (36-43)

  • Letlotlo le le fitlhilweng le perela e ntle (44-46)

  • Letlowa la go tshwara ditlhapi (47-50)

  • Matlotlo a masha le a magologolo (51, 52)

 • Jesu ga a amogelwe mo nageng ya gagabo (53-58)

13  Mo letsatsing leo, Jesu o ne a tswa mo ntlong mme a ya go nna gaufi le lewatle.  Mme boidiidi jo bogolo bo ne jwa phuthegela kwa go ene, mo e leng gore o ne a palama mokoro a bo a nna fa fatshe, mme boidiidi joo bo ne bo eme mo lotshitshing.+  Go tswa foo, o ne a ba bolelela dilo di le dintsi a dirisa ditshwantsho,+ a re: “Mojadi o ne a ya go jala.+  Fa a ntse a jala, dipeo dingwe di ne tsa wela fa thoko ga tsela, mme dinonyane di ne tsa tla di bo di di ja.+  Tse dingwe di ne tsa wela mo matlapeng fa go se nang mmu o montsi gone, mme di ne tsa mela ka bonako ka gonne mmu oo o ne o se kwa teng.+  Mme fa letsatsi le tlhaba, di ne tsa sha di bo di swaba ka gonne di ne di se na modi.  Tse dingwe di ne tsa wela mo mmitlweng, mme mmitlwa e ne ya gola e bo e di hupetsa.+  Tse dingwe tsone di ne tsa wela mo mmung o o molemo, mme di ne tsa simolola go ntsha maungo, eno go menagane ga 100, ele ga 60, e nngwe ga 30.+  A yo o nang le ditsebe a reetse.”+ 10  Ka jalo, barutwa ba ne ba tla mme ba mo raya ba re: “Ke ka ntlha yang fa o bua le bone o dirisa ditshwantsho?”+ 11  O ne a ba araba a re: “Lona lo neilwe tshiamelo ya go tlhaloganya diphiri tse di boitshepo+ tsa Bogosi jwa magodimo, mme bone ga ba a newa tshiamelo eo. 12  Gonne ope fela yo o nang le sengwe, o tla newa mo go oketsegileng, mme o tla nna le mo gontsi; le fa go ntse jalo, ope fela yo o se nang sepe, tota le se a nang le sone se tla tsewa mo go ene.+ 13  Ke gone ka moo ke buang le bone ke dirisa ditshwantsho; gonne le fa ba lebile, ga ba bone, le fa ba reeditse, ga ba utlwe, e bile ga ba tlhaloganye.+ 14  Mme boporofeti jwa ga Isaia bo diragala mo go bone. Boporofeti joo jwa re: ‘Eleruri lo tla utlwa, mme ga lo kitla lo tlhaloganya gotlhelele, e bile lo tla leba, mme ga lo kitla lo bona gotlhelele.+ 15  Gonne pelo ya batho bano e thatafetse. Ba a utlwa mme ga ba dire se ba se utlwang. Ba tswetse matlho e bile ba ikabile ditsebe gore ba se ka ba bona sepe kgotsa ba utlwa sepe. Mme seno se dira gore ba se ka ba tlhaloganya gore ba tshwanetse go dira eng e bile ga ba boele mo go nna gore ke ba fodise.’+ 16  “Le fa go ntse jalo, go itumela lona ka gonne matlho a lona a a bona le ditsebe tsa lona di a utlwa.+ 17  Gonne ammaaruri ke a lo bolelela, baporofeti ba le bantsi le batho ba ba siameng ba ne ba eletsa go bona dilo tse lo di bonang,+ le fa go ntse jalo ga ba a ka ba di bona, e bile ba ne ba eletsa go utlwa dilo tse lo di utlwang, le fa go ntse jalo ga ba a ka ba di utlwa. 18  “Jaanong reetsang bokao jwa setshwantsho sa monna yo o neng a jala.+ 19  Fa mongwe a utlwa lefoko la Bogosi mme a sa le tlhaloganye, Satane*+ o a tla a bo a phamola se se jetsweng mo pelong ya gagwe; eno ke e e jetsweng fa thoko ga tsela.+ 20  Mme peo e e jetsweng mo matlapeng, ke motho yo o utlwang lefoko mme ka yone nako eo a le amogele ka boitumelo.+ 21  Le fa go ntse jalo, ga a na modi mme o tswelela ka nakwana, mme fa a sena go lebana le pitlagano kgotsa go bogisiwa ka ntlha ya lefoko, ka bonako fela o felelwa ke tumelo. 22  Mme peo e e jetsweng mo mmitlweng, ke motho yo o utlwang lefoko, le fa go ntse jalo, ditlhobaelo tsa botshelo jono*+ le dikhumo tse di tsietsang ba le bantsi di bo di hupetsa lefoko, mme le bo le sa kgone go ntsha maungo.+ 23  Mme peo e e jetsweng mo mmung o o molemo, ke motho yo o utlwang lefoko a bo a le tlhaloganya, yo tota a ntshang maungo, eno go menagane ga 100, ele ga 60, e nngwe ga 30.”+ 24  O ne a ba bolelela setshwantsho se sengwe gape, a re: “Bogosi jwa magodimo bo ka tshwantshiwa le motho yo o neng a jala peo e e molemo mo tshimong ya gagwe. 25  Fa batho ba ntse ba robetse, mmaba wa gagwe o ne a tla mme a jala mefero mo gare ga korong a bo a tsamaya. 26  E rile korong e tlhoga e bo e ungwa, foo mefero le yone e ne ya tlhoga. 27  Ka jalo, batlhanka ba mong wa ntlo ba ne ba tla mme ba mo raya ba re, ‘Mong wa rona, a ga o a jala peo e e molemo mo tshimong ya gago? Jaanong go tla jang gore e bo e na le mefero?’ 28  O ne a ba raya a re, ‘Mmaba ke ene a dirileng seno.’+ Batlhanka ba ne ba mo raya ba re, ‘A o batla gore re tsamaye re ye go e phutha?’ 29  O ne a re, ‘Nnyaa, ke tshaba gore fa lo ntse lo phutha mefero, lo ka tloga lwa kumola le korong. 30  Di leseng di gole mmogo go fitlha go robiwa, mme ka paka ya thobo ke tla raya barobi ke re: Phuthang mefero pele lo bo lo e bofa lo e dira dingata gore lo e je ka molelo; go tswa foo lo bo lo phuthela korong mo mabolokelong a me.’”+ 31  O ne a ba bolelela setshwantsho se sengwe gape, a re: “Bogosi jwa magodimo bo tshwana le tlhaka ya mosetara e motho a neng a e tsaya a bo a e jala mo tshimong ya gagwe.+ 32  Tota e bile, ke yone peo e nnye thata mo dipeong tsotlhe, mme fa e setse e godile, ke semela se segolo thata e bile e nna setlhare, mo e leng gore dinonyane di a tla di bo di nna mo dikaleng tsa sone.” 33  O ne a ba bolelela setshwantsho se sengwe gape a re: “Bogosi jwa magodimo bo tshwana le sebediso se mosadi mongwe a neng a se tsaya a bo a se tlhakanya le bupi jwa dilekanyo tse dikgolo di le tharo go fitlha bupi joo jotlhe jo bo dubilweng bo bela.”+ 34  Jesu o ne a bolelela boidiidi dilo tseno tsotlhe a dirisa ditshwantsho. Eleruri, ka metlha o ne a bua le bone a dirisa ditshwantsho,+ 35  gore go tle go diragale se moporofeti mongwe a neng a se bua fa a ne a re: “Ke tla bula molomo wa me ke bua ditshwantsho; ke tla bolela dilo tse di fitlhilweng fa e sa le go tloga kwa tshimologong.”*+ 36  Fa a sena go phatlalatsa boidiidi, o ne a tsena mo ntlong. Barutwa ba gagwe ba ne ba tla kwa go ene ba bo ba re: “Re tlhalosetse setshwantsho sa mefero e e mo tshimong.” 37  O ne a ba raya a re: “Mojadi wa peo e e molemo ke Morwa motho; 38  tshimo ke lefatshe.+ Mme peo e e molemo, ke bana ba Bogosi, mme mefero ke bana ba ga Satane,*+ 39  mme mmaba yo o e jadileng ke Diabolo. Thobo ke nako ya malatsi a bofelo* mme barobi ke baengele. 40  Ka jalo, fela jaaka mefero e kokoanngwa e bo e jewa ka molelo, go tla nna jalo mo malatsing a bofelo.*+ 41  Morwa motho o tla roma baengele ba gagwe, mme ba tla tlosa dilo tsotlhe tse di dirang gore batho ba leofe* le batho ba ba dirang dilo tse di bosula mo Bogosing jwa gagwe, 42  mme ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo.+ Fa ba le koo ba tla bokolela ba bo ba phuranya meno a bone. 43  Ka nako eo, basiami ba tla phatsima thata jaaka letsatsi+ mo Bogosing jwa ga Rraabone. A yo o nang le ditsebe a reetse. 44  “Bogosi jwa magodimo bo tshwana le letlotlo le le fitlhilweng mo tshimong, le monna mongwe a neng a le bona a bo a le fitlha gape; mme e re ka a itumetse, o a tsamaya a bo a rekisa sengwe le sengwe se a nang le sone a bo a reka tshimo eo.+ 45  “Gape Bogosi jwa magodimo bo tshwana le mogwebi yo o tsamayang yo o batlang diperela tse dintle. 46  Fa a bona perela e le nngwe ya tlhwatlhwa e e kwa godimo, o a tsamaya mme ka yone nako eo a bo a rekisa dilo tsotlhe tse a neng a na le tsone a bo a e reka.+ 47  “Gape Bogosi jwa magodimo bo tshwana le letlowa la go tshwara ditlhapi le le digetsweng kwa tlase mo lewatleng le bo le tla le rwele ditlhapi tsa mofuta mongwe le mongwe. 48  E rile le tlala, ba ne ba le gogela mo lotshitshing ba bo ba nna fa fatshe ba phutha tse di siameng+ ba di tsenya mo dikgamelong, mme ba ne ba latlha tse di ka se jeweng.+ 49  Go tla nna jalo mo malatsing a bofelo.* Baengele ba tla tla ba bo ba tlhaola batho ba ba bosula mo go ba ba siameng 50  mme ba tla ba latlhela mo molelong o mogolo. Fa ba le koo ba tla bokolela ba bo ba phuranya meno a bone. 51  “A lo tlhalogantse dilo tseno tsotlhe?” Ba ne ba mo raya ba re: “Ee.” 52  Foo o ne a ba raya a re: “Fa e le gore go ntse jalo, morutisi mongwe le mongwe yo o rutilweng ka Bogosi jwa magodimo o tshwana le monna, mong wa ntlo, yo o ntshang dilo tse disha le tse dikgologolo mo bobolokelong jwa gagwe jwa matlotlo.” 53  Fa Jesu a sena go bua ditshwantsho tseno, o ne a tsamaya. 54  Fa a sena go tla mo nageng ya gagabo,+ o ne a simolola go ba ruta mo sinagogeng ya mo motseng, mo ba neng ba gakgamala thata mme ba re: “Monna yono o tsere kae botlhale jono le maatla a go dira dikgakgamatso tseno?+ 55  A yono ga se morwa mmetli?+ A mmaagwe ga se Marea, e bile a bomorwarraagwe ga se Jakobe le Josefa le Simone le Judase?+ 56  A bokgaitsadie botlhe le bone ga ba na le rona fano? Jaanong, o tsere kae dilo tseno tsotlhe?”+ 57  Ka jalo, ba ne ba mo tenegela.+ Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a ba raya a re: “Moporofeti o tlotliwa gongwe le gongwe ntle le kwa nageng ya gagabo le mo ntlong ya gagwe.”+ 58  Mme ga a ka a dira dikgakgamatso di le dintsi koo ka gonne ba ne ba se na tumelo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “yo o boikepo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “tsa tsamaiso eno ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa gongwe “fa e sa le lefatshe le thaiwa.”
Seger., “yo o boikepo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “ke bokhutlo jwa tsamaiso ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “mo bokhutlong jwa tsamaiso ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “dilo tsotlhe tse di kgopang.”
Seger., “mo bokhutlong jwa tsamaiso ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.