Efangele ya ga Mathaio 26:1-75

  • Baperesiti ba loga leano la go bolaya Jesu (1-5)

  • Jesu o tshelwa leokwane le le nkgang monate (6-13)

  • Jesu o keteka Tlolaganyo ya bofelo a bo a rekisiwa (14-25)

  • Go tlhomiwa ga Dijo Tsa Morena Tsa Maitseboa (26-30)

  • Jesu o bolelela pele gore Petere o tla mo itatola (31-35)

  • Jesu o rapela kwa Gethesemane (36-46)

  • Jesu o a tshwarwa (47-56)

  • O sekisiwa fa pele ga Sanehederine (57-68)

  • Petere o itatola Jesu (69-75)

26  Jaanong e rile Jesu a sena go bua dilo tseno tsotlhe, a raya barutwa ba gagwe a re:  “Lo a itse gore malatsi a le mabedi go tloga jaanong e tla bo e le Tlolaganyo,+ mme Morwa motho o tla tsenngwa mo diatleng tsa batho gore ba mmolaele mo koteng.”+  Foo baperesiti ba bagolo le baeteledipele ba ne ba phuthegela mo lolwapeng lwa moperesiti yo mogolo yo o neng a bidiwa Kaiafase,+  mme ba ne ba buisana+ gore ba tshware Jesu ba dirisa maano a boferefere mme ba mmolaye.  Le fa go ntse jalo, ba ne ba re: “E seng kwa moletlong, gore batho ba tle ba se ka ba tsosa dikhuduego.”  Fa Jesu a le kwa Bethani mo ntlong ya ga Simone yo o kileng a tshwarwa ke lepero,+  mosadi mongwe yo o neng a tshotse lebotlolo la alabasetere la leokwane le le nkgang monate le le jang madi a mantsi, o ne a mo atamela. Mme o ne a le tshela mo tlhogong ya gagwe fa a ntse a ja.*  E rile barutwa ba bona seno ba galefa mme ba re: “Ke ka ntlha yang fa mosadi yono a senya leokwane leno?  Gonne le ka bo le rekisitswe ka madi a mantsi a bo a newa bahumanegi.” 10  E re ka Jesu a ne a lemoga seno, o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tshwenya mosadi yono? O ntiretse tiro e e molemo. 11  Gonne bahumanegi ba na le lona ka metlha,+ mme nna ga nkitla ke nna le lona ka metlha.+ 12  Fa mosadi yono a ne a tshela leokwane leno le le nkgang monate mo mmeleng wa me, o ne a dira seno e le go baakanyetsa mmele wa me nako ya fa ke tla bo ke fitlhwa.+ 13  Ammaaruri ke a lo bolelela, gongwe le gongwe fela kwa dikgang tse di molemo di rerwang gone mo lefatsheng, se mosadi yono a se dirileng le sone se tla bolelwa, e le go mo gopola.”+ 14  Go tswa foo, mongwe wa baaposetoloi ba ba 12, yo o bidiwang Judase Isekariota,+ o ne a ya kwa baperesiting ba bagolo+ 15  a bo a ba raya a re: “Lo tla nnaya eng gore ke lo mo neele?”+ Ba ne ba mo solofetsa dishekele tsa selefera di le 30.+ 16  Ka jalo, go tloga ka nako eo, o ne a nna a batla nako e e siameng ya gore a ba rekisetse Jesu. 17  Ka letsatsi la moletlo wa Senkgwe Se se Se Nang Sebediso,+ barutwa ba ne ba tla kwa go Jesu ba bo ba re: “O batla gore re ye go go baakanyetsa kae gore o jele Tlolaganyo gone?”+ 18  O ne a ba raya a re: “Yang kwa motseng kwa go Mokêtê mme lo mo reye lo re, ‘Moruti a re: “Nako ya me e e tlhomilweng e gaufi; ke tla ketekela Tlolaganyo le barutwa ba me kwa legaeng la gago.”’” 19  Ka jalo, barutwa ba ne ba dira jaaka Jesu a ne a ba laetse mme ba baakanyetsa Tlolaganyo. 20  Fa go nna maitseboa,+ o ne a nna fa tafoleng le barutwa ba gagwe ba ba 12.+ 21  Fa ba ntse ba ja, o ne a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo bolelela, mongwe wa lona o tla nthekisa.”+ 22  E re ka seno se ile sa ba hutsafatsa thata, mongwe le mongwe wa bone o ne a mo raya a re: “Morena, ga se nna gakere?” 23  O ne a ba araba a re: “Yo o tsenyang seatla sa gagwe le nna mo sejaneng, ke ene yo o tla nthekisang.+ 24  Ke boammaaruri gore Morwa motho o a tsamaya, fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe. Le fa go ntse jalo, ruri monna yoo yo o rekisang Morwa motho o tla tlelwa ke ditlamorago+ tse di botlhoko!+ Go ka bo go nnile botoka fa monna yoo a ka bo a sa tsholwa.”+ 25  Judase, yo o neng a tloga a mo rekisa, o ne a re: “Ga se nna, gakere Rabi?” Jesu a mo raya a re: “Ke wena yo o itseng.” 26  Fa ba ntse ba ja, Jesu o ne a tsaya senkgwe, mme fa a sena go rapela o ne a se ngathoganya,+ a se naya barutwa ba gagwe a bo a re: “Tsayang lo je. Seno se kaya mmele wa me.”+ 27  O ne a tsaya senwelo se se nang le beine, a leboga a bo a ba se naya a re: “Nwang mo go sone lotlhe,+ 28  ka gonne beine e e mo go sone e kaya ‘madi+ a me a kgolagano,’+ a a tla tshololelwang batho ba le bantsi+ gore ba itshwarelwe maleo.+ 29  Le fa go ntse jalo ke a lo bolelela, go tloga jaanong ga nkitla ke tlhola ke nwa sepe se se dirilweng ka morara* go fitlha ka letsatsi le ke tla bong ke se nwa le lona se le sesha mo Bogosing jwa ga Rre.”+ 30  La bofelo, fa ba sena go opela dipako,* ba ne ba tswa ba ya kwa Thabeng ya Lotlhware.+ 31  Foo Jesu o ne a ba raya a re: “Lona lotlhe lo tla ntlhanogela ka ntlha ya se se tla ntiragalelang mo bosigong jono, ka gonne go kwadilwe jaana: ‘Ke tla itaya modisa, mme dinku tsa letsomane di tla gasama.’+ 32  Le fa go ntse jalo, fa ke sena go tsosiwa, ke tla lo etelela pele ke ya kwa Galalea.”+ 33  Mme Petere o ne a mo raya a re: “Le fa ba bangwe botlhe ba ka go tlhanogela ka ntlha ya se se tla go diragalelang, nna ga nkitla ke go tlhanogela!”+ 34  Jesu o ne a mo raya a re: “Ammaaruri ke a go bolelela, mo bosigong jono, pele ga mokoko o lela, o tla bo o intatotse gararo.”+ 35  Petere o ne a mo raya a re: “Tota le fa nka tshwanelwa ke go swa le wena, ga nkitla ke go itatola.”+ Barutwa ba bangwe botlhe le bone ba ne ba bua se se tshwanang. 36  Go tswa foo, Jesu o ne a ya le barutwa ba gagwe kwa lefelong le le bidiwang Gethesemane,+ mme a ba raya a re: “Nnang fa fatshe fano, nna ke ya fale ke ya go rapela.”+ 37  O ne a tsaya Petere le bomorwa Sebede boobabedi, mme o ne a simolola go hutsafala le go tshwenyega thata.+ 38  Foo o ne a ba raya a re: “Ke tshwenyegile fela thata. Nnang fano, lo nne lo disitse le nna.”+ 39  Mme o ne a tsamaela kwa pele sekgalanyana, a khubama* a bo a rapela a re:+ “Rara, fa go kgonega, a senwelo seno+ se mphete. Le fa go ntse jalo, a go se ka ga direga thato ya me, mme go direge thato ya gago.”+ 40  O ne a boela kwa barutweng bao ba bararo mme a ba fitlhela ba robetse a bo a raya Petere a re: “A lo ne lo ka se nne lo disitse le nna ura e le nngwe fela?+ 41  Nnang lo disitse+ e bile lo rapele lo sa kgaotse,+ gore lo tle lo se ka lwa tsena mo thaelong.+ Gone moya o tlhaga,* mme nama yone e bokoa.”+ 42  O ne a tsamaya gape lekgetlo la bobedi mme a rapela a re: “Rra, fa go sa kgonege gore senwelo seno se fete ke sa se nwa, a thato ya gago e diragale.”+ 43  O ne a boa gape mme a ba fitlhela ba robetse, ka gonne ba ne ba otsela thata. 44  O ne a ba tlogela gape a ya go rapela lekgetlo la boraro, a bua se se tshwanang. 45  Go tswa foo, o ne a boela kwa barutweng mme a ba raya a re: “Eno ga se nako ya gore lo bo lo robetse e bile lo ikhuditse. Nako ya gore Morwa motho a tsenngwe mo diatleng tsa baleofi e gorogile. 46  Emang, a re tsamayeng. Bonang, yo o nthekisitseng o gorogile.” 47  Fa a sa ntse a bua, mongwe wa baaposetoloi ba ba 12 e bong Judase, o ne a tla a na le batho ba bantsintsi ba tshotse ditšhaka le melamu, ba rometswe ke baperesiti ba bagolo le baeteledipele.+ 48  Jaanong yo o mo rekisitseng o ne a ba boleletse gore o tla ba naya sesupo, a re: “Ope fela yo ke mo sunang, ke ene; lo mo tshware.” 49  O ne a ya ka tlhamalalo kwa go Jesu mme a mo raya a re: “Dumela, Rabi!” a bo a mo suna. 50  Mme Jesu o ne a mo raya a re: “Mogaetsho, o tlile go dira eng fano?”+ Foo ba ne ba tla mme ba tshwara Jesu. 51  Jaanong mongwe wa ba ba neng ba na le Jesu o ne a somola tšhaka ya gagwe mme a kgaola tsebe ya motlhanka wa moperesiti yo mogolo.+ 52  Foo Jesu o ne a mo raya a re: “Busetsa tšhaka ya gago mo kgetsaneng ya yone,+ ka gonne botlhe ba ba dirisang tšhaka ba tla bolawa ka tšhaka.+ 53  Kgotsa a o akanya gore ga ke kgone go kopa Rre gore gone jaanong a nneye mephato e feta 12 ya baengele?+ 54  Fa nka dira jalo, Dikwalo di ne di tla diragadiwa jang tse di buang gore seno se tshwanetse go direga ka tsela eno?” 55  Ka nako eo, Jesu o ne a raya batho bao a re: “A lo tlile go ntshwara lo tshotse ditšhaka le melamu jaaka e kete lo tlile go tshwara sekebekwa? Letsatsi le letsatsi ke ne ke tlhola ke na le lona mo tempeleng ke ruta,+ le fa go ntse jalo lo ne lwa se ka lwa ntshwara.+ 56  Mme dilo tseno tsotlhe di diragetse gore mekwalo* ya baporofeti e tle e diragadiwe.”+ Foo barutwa botlhe ba ne ba mo tlogela ba tshaba.+ 57  Batho ba ba neng ba tshwara Jesu ba ne ba mo isa kwa go Kaiafase+ moperesiti yo mogolo, kwa bakwadi le baeteledipele ba neng ba phuthegetse gone.+ 58  Mme Petere o ne a tswelela a mo setse morago a le kgakajana, go ya go fitlha kwa lolwapeng lwa moperesiti yo mogolo. Fa a sena go tsena mo teng, o ne a nna le batlhokomedi ba ntlo gore a bone gore go tla felela jang.+ 59  Jaanong baperesiti ba bagolo le maloko otlhe a Sanehederine ba ne ba batla bosupi jwa maaka ka Jesu gore ba mmolaye.+ 60  Le fa go ntse jalo, ga ba a ka ba bo bona, le fa gone basupi ba le bantsi ba maaka ba ile ba tla.+ Moragonyana go ne ga tla ba le babedi 61  ba bo ba re: “Monna yono o kile a re, ‘Ke kgona go digela tempele ya Modimo fa fatshe ke bo ke e aga mo malatsing a le mararo.’”+ 62  Foo moperesiti yo mogolo o ne a ema mme a mo raya a re: “A ga o bue sepe? A ga o utlwe bosupi jo batho bano ba bo ntshang ka wena?”+ 63  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a didimala fela.+ Ka jalo, moperesiti yo mogolo o ne a mo raya a re: “Ke go laela gore o ikane ka Modimo yo o tshelang gore o tla bua boammaaruri mme o re bolelele gore a o Keresete, Morwa Modimo!”+ 64  Jesu o ne a mo raya a re: “Se o se buang ke boammaaruri. Le fa go ntse jalo ke a lo bolelela, go tloga jaanong lo tla bona Morwa motho+ a ntse ka fa seatleng sa moja sa Modimo yo o Maatla+ mme a tla a le mo marung a legodimo.”+ 65  Foo moperesiti yo mogolo o ne a gagola diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle mme a re: “Monna yono o tlhapaditse! Goreng re sa ntse re tlhoka basupi ba bangwe? Lo utlwile gore o tlhapaditse. 66  Lo akanyang?” Ba ne ba mo araba ba re: “O tshwanetse go swa.”+ 67  Go tswa foo, ba ne ba mo kgwela mathe mo sefatlhegong+ ba bo ba mo itaya ka mabole.+ Ba bangwe ba mo faphola mo sefatlhegong,+ 68  ba bo ba re: “Keresete ke wena, fa e le gore o moporofeti, re bolelele gore ke mang yo o go iteileng?” 69  Jaanong Petere o ne a ntse kwa ntle mo lolwapeng, mme mosetsana* mongwe o ne a ya kwa go ene a bo a re: “Le wena o ne o na le Jesu wa Mogalalea!”+ 70  Mme o ne a itatola fa pele ga bone botlhe, a re: “Ga ke itse gore o bua ka eng.” 71  Fa a tswela kwa kgorong ya lolwapa, mosetsana yo mongwe o ne a mo lemoga mme a raya ba ba leng foo a re: “Monna yono o ne a na le Jesu wa Monasaretha.”+ 72  Mme o ne a itatola gape a bo a bua jaana a tiisitse: “Ga ke itse monna yono!” 73  Morago ga lobakanyana, ba ba neng ba eme foo ba ne ba tla mme ba raya Petere ba re: “Eleruri le wena o mongwe wa bone, ka gonne tota le tsela e o buang ka yone* e a go senola.” 74  Foo o ne a simolola go tlhapatsa a bo a ikana a re: “Ga ke itse monna yono!” Mme ka yone nako eo mokoko o ne wa lela. 75  Petere o ne a gopola se Jesu a neng a se bua fa a ne a re: “Pele ga mokoko o lela, o tla bo o intatotse gararo.”+ Mme o ne a tswela kwa ntle a bo a lela mo go botlhoko.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “fa a ntse ka go sekama fa tafoleng.”
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Kgotsa “difela; dipesalema.”
Seger., “a wela fa fatshe ka sefatlhego.”
Kgotsa “o a rata.”
Kgotsa “dikwalo.”
Mosetsana yono e ne e le lelata.
Kgotsa “loleme lwa gago.”