Tshenolo e e Yang Kwa go Johane 1:1-20

  • Tshenolo e e tswang kwa Modimong e e neng ya tla ka Jesu (1-3)

  • Ditumediso tse di yang kwa diphuthegong tse supa (4-8)

    • “Ke nna Alefa le Omega” (8)

  • Moya o o boitshepo o tlisa Johane mo letsatsing la Morena (9-11)

  • Ponatshegelo ya ga Jesu yo o galaleditsweng (12-20)

1  Tshenolo* ya ga Jesu Keresete, e Modimo a neng a mo e naya,+ gore a bontshe batlhanka ba gagwe+ dilo tse di tla tlogang di diragala. O ne a roma moengele wa gagwe mme ene a dirisa ditshupo go e neela motlhanka wa gagwe e bong Johane,+  yo o neng a naya bosupi ka lefoko la Modimo le ka bosupi jo Jesu Keresete a bo neileng, eleruri o ne a naya bosupi ka dilo tsotlhe tse a di boneng.  Go itumela motho yo o balelang mafoko a boporofeti jono kwa godimo le ba ba utlwang le ba ba ikobelang dilo tse di kwadilweng mo go jone,+ ka gonne nako e e tlhomilweng e gaufi.  Nna Johane, ke kwalela diphuthego tse supa+ tse di mo porofenseng* ya Asia jaana: E kete lo ka nna le bopelonomi jo bogolo* le kagiso tse di tswang kwa go “Ene yo o gone le yo o neng a le gone le yo o tlang,”+ le tse di tswang kwa meyeng e supa+ e e fa pele ga setulo sa gagwe sa bogosi,  le tse di tswang kwa go Jesu Keresete, yo e leng “Mosupi yo o Ikanyegang,”+ “Wa ntlha go tsosiwa mo baswing,”+ le “Mmusi wa dikgosi tsa lefatshe.”+ A ene yo o re ratang+ le yo o re golotseng mo maleong a rona ka madi a gagwe+  le yo o neng a dira gore re nne dikgosi+ le baperesiti+ ba Modimo wa gagwe le Rraagwe a nne le kgalalelo le maatla ka bosakhutleng. Amen.  Bonang! O tla a le mo marung,+ batho botlhe ba tla mmona, tota le ba ba mo tlhabileng; mme ditso tsotlhe tsa lefatshe di tla ititaya di hutsafetse ka ntlha ya gagwe.+ Eleruri seno se tla direga. Amen.  Jehofa* Modimo a re, “Ke nna Alefa le Omega,*+ Ene yo o gone le yo o neng a le gone le yo o tlang, e leng Mothatayotlhe.”+  Nna Johane, mokaulengwe wa lona yo o mo pitlaganong fela jaaka lona+ le yo o tla busang le lona mo bogosing+ le yo o itshokileng+ ka gonne e le molatedi wa ga Jesu,+ ke ne ke isitswe botshwarwa kwa setlhaketlhakeng se se bidiwang Patamose ka gonne ke ne ke bua ka Modimo e bile ke naya bosupi ka Jesu. 10  Moya o o boitshepo o ne wa ntlisa mo letsatsing la Morena, mme ke ne ka utlwa lentswe le le nonofileng kwa morago ga me le utlwala jaaka terompeta, 11  le re: “Se o se bonang, se kwale mo momenong o bo o se romela kwa diphuthegong tseno tse supa: kwa Efeso,+ kwa Semerena,+ kwa Peregamo,+ kwa Thiatira,+ kwa Saredisa,+ kwa Filadelefia+ le kwa Laodikia.”+ 12  Ke ne ka retologa gore ke bone gore ke mang yo o buang le nna, mme e rile ke retologa, ke ne ka bona ditlhomo tsa dipone tsa gauta di le supa,+ 13  mme mo gare ga ditlhomo tseo tsa dipone go ne go na le mongwe yo o tshwanang le morwa motho,+ a apere seaparo se se fitlhang kwa dinaong e bile a apere moitlamo wa gauta mo sehubeng. 14  Mo godimo ga moo, tlhogo ya gagwe le moriri wa gagwe di ne di le ditshweu jaaka boboa jo bosweu, jaaka kapoko, mme matlho a gagwe a ne a tshwana le kgabo ya molelo,+ 15  mme dinao tsa gagwe di ne di tshwana le kopore+ e e borethe fa e tuka mo molelong o mogolo, mme lentswe la gagwe le ne le utlwala jaaka mosumo wa metsi a mantsi. 16  Mo seatleng sa gagwe sa moja o ne a tshotse dinaledi di le supa,+ mme mo molomong wa gagwe go ne go tswa tšhaka+ e e magalemabedi e e bogale, e le telele, mme sefatlhego sa gagwe se ne se tshwana le letsatsi fa le phatsima thata.+ 17  E rile ke mmona, ke ne ka wela fa dinaong tsa gagwe jaaka motho yo o suleng. Mme o ne a baya seatla sa gagwe sa moja mo go nna a bo a re: “O se ka wa tshoga. Ke nna wa Ntlha+ le wa Bofelo,+ 18  le yo o tshelang,+ mme ke ne ka swa,+ jaanong ke tshela ka bosakhutleng le go ya go ile,+ e bile ke na le dilotlolo tsa loso le tsa Lebitla.*+ 19  Ka jalo, kwala dilo tse o di boneng, le dilo tse di diregang gone jaanong, le dilo tse di tla diragalang morago ga tseno. 20  Mme seno ke sephiri se se boitshepo sa dinaledi tse supa tse o di boneng mo seatleng sa me sa moja le sa ditlhomo tsa dipone tsa gauta tse supa: Dinaledi tse supa di kaya baengele ba diphuthego tse supa, mme ditlhomo tsa dipone tse supa di kaya diphuthego tse supa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “Go sirolola; Go bipolola.”
Kgotsa “mo kgaolong.”
Kgotsa “A le Z.” Alefa ke tlhaka ya ntlha mo dialefabeteng tsa Segerika, Omega yone ke tlhaka ya bofelo.
Kgotsa “Hadese.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.