Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Buka ya Tshenolo

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Tshenolo e e tswang kwa Modimong e e neng ya tla ka Jesu (1-3)

  • Ditumediso tse di yang kwa diphuthegong tse supa (4-8)

   • “Ke nna Alefa le Omega” (8)

  • Moya o o boitshepo o tlisa Johane mo letsatsing la Morena (9-11)

  • Ponatshegelo ya ga Jesu yo o galaleditsweng (12-20)

 • 2

  • Melaetsa e e yang kwa Efeso (1-7), kwa Semerena (8-11), kwa Peregamo (12-17), kwa Thiatira (18-29)

 • 3

  • Melaetsa e e yang kwa Saredisa (1-6), kwa Filadelefia (7-13), kwa Laodikia (14-22)

 • 4

  • Ponatshegelo ya ga Jehofa kwa legodimong (1-11)

   • Jehofa o ntse mo setulong sa gagwe sa bogosi (2)

   • Bagolwane ba le 24 ba mo ditulong tsa bogosi (4)

   • Ditshedi tse nnê (6)

 • 5

  • Momeno o o nang le dikano tse supa (1-5)

  • Kwana o tsaya momeno (6-8)

  • Kwana o tshwanelwa ke go bula dikano (9-14)

 • 6

  • Kwana o bula dikano tsa ntlha tse thataro (1-17)

   • Mofenyi o palame pitse e tshweu (1, 2)

   • Mopalami wa pitse e e bohibidu jwa molelo o tshwanetse go tlosa kagiso (3, 4)

   • Mopalami wa pitse e ntsho o tshwanetse go tlisa leuba (5, 6)

   • Mopalami wa pitse e tshetlha o bidiwa Loso (7, 8)

   • Ba ba bolailweng ba ka fa tlase ga sebeso (9-11)

   • Thoromo e kgolo ya lefatshe (12-17)

 • 7

  • Baengele ba banê ba ngangatletse diphefo tse nnê tse di senyang (1-3)

  • Ba ba 144 000 ba ba tshwailweng (4-8)

  • Boidiidi jo bogolo jwa batho ba apere diaparo tse ditelele tse ditshweu (9-17)

 • 8

  • Sekano sa bosupa se a bulwa (1-6)

  • Go lediwa diterompeta tsa ntlha tse nnê (7-12)

  • Go itsisiwe ka dipetso tse tharo (13)

 • 9

  • Terompeta ya botlhano (1-11)

  • Petso ya ntlha e fetile, go tla dipetso tse dingwe tse pedi (12)

  • Terompeta ya borataro (13-21)

 • 10

  • Moengele yo o nonofileng o tshotse momeno o monnye (1-7)

   • “Nako ya go leta e fedile” (6)

   • Sephiri se se boitshepo se tshwanetse go diragadiwa (7)

  • Johane o ja momeno o monnye (8-11)

 • 11

  • Basupi ba babedi (1-13)

   • Ba porofeta malatsi a le 1 260 ba apere letsela la kgetsi (3)

   • Ba a bolawa ba bo ba tlogelwa ba sa fitlhwa (7-10)

   • Morago ga malatsi a le mararo le halofo ba a tsosiwa (11, 12)

  • Petso ya bobedi e fetile, ya boraro e etla (14)

  • Terompeta ya bosupa (15-19)

   • Bogosi Jwa Morena wa rona le jwa ga Keresete wa gagwe (15)

   • Ba ba senyang lefatshe ba tla senngwa (18)

 • 12

  • Mosadi, ngwana wa mosimane le noga e kgolo (1-6)

  • Mikaele o lwa le noga e kgolo (7-12)

   • Noga e kgolo e latlhelwa mo lefatsheng (9)

   • Diabolo o a itse gore o saletswe ke nako e khutshwane fela (12)

  • Noga e kgolo e bogisa mosadi (13-17)

 • 13

  • Sebatana se se nang le ditlhogo di le supa se tswa mo lewatleng (1-10)

  • Sebatana se se nang le dinaka tse pedi se tswa mo lefatsheng (11-13)

  • Setshwantsho sa sebatana se se nang le ditlhogo di le supa (14, 15)

  • Letshwao le palo ya sebatana (16-18)

 • 14

  • Kwana le ba ba 144 000 (1-5)

  • Melaetsa e e tswang kwa baengeleng ba bararo (6-12)

   • Moengele yo o fofang mo gare ga legodimo a tshotse dikgang tse di molemo (6, 7)

  • Go itumela ba ba swang ba le seoposengwe le Morena (13)

  • Dithobo tse pedi tsa lefatshe (14-20)

 • 15

  • Baengele ba le supa ba ba tshwereng dipetso tse supa (1-8)

   • Pina ya ga Moshe le ya Kwana (3, 4)

 • 16

  • Dikotlele tse supa tsa bogale jwa Modimo (1-21)

   • Di tshololelwa mo lefatsheng (2), mo lewatleng (3), mo dinokeng le mo metsweding ya metsi (4-7), mo letsatsing (8, 9), mo setulong sa bogosi sa sebatana (10, 11), mo Euferatese (12-16) le mo moyeng (17-21)

   • Ntwa ya Modimo kwa Aramagedona (14, 16)

 • 17

  • “Babelona yo Mogolo” o a atlholwa (1-18)

   • Seaka se segolo se ntse mo sebataneng se sehibidu (1-3)

   • Sebatana “se ne se le teng, mme jaanong ga se tlhole se le teng, le fa go ntse jalo, se tloga se tswa mo khuting e e kwa tengteng” (8)

   • Dinaka tse di lesome di tla lwa le Kwana (12-14)

   • Dinaka tse di lesome di tla tlhoa seaka (16, 17)

 • 18

  • Go wa ga “Babelona yo Mogolo” (1-8)

   • “Tswang mo go ene batho ba me” (4)

  • Ba hutsafalela go wa ga Babelona (9-19)

  • Kwa legodimong ba itumelela go wa ga Babelona (20)

  • Babelona o tla latlhelwa mo lewatleng jaaka leje (21-24)

 • 19

  • Bakang Jah ka ntlha ya dikatlholo tsa gagwe (1-10)

   • Lenyalo la Kwana (7-9)

  • Mopalami wa pitse e tshweu (11-16)

  • Moletlo o mogolo wa dijo tsa maitseboa tsa Modimo (17, 18)

  • Sebatana se a fenngwa (19-21)

 • 20

  • Satane o bofiwa dingwaga di le 1 000 (1-3)

  • Ba busa le Keresete dingwaga di le 1 000 (4-6)

  • Satane o a gololwa, go tswa foo o a senngwa (7-10)

  • Baswi ba atlholelwa fa pele ga setulo sa bogosi se sesweu (11-15)

 • 21

  • Legodimo le lesha le lefatshe le lesha (1-8)

   • Loso lo tla bo lo sa tlhole lo le teng (4)

   • Dilo tsotlhe di dirwa disha (5)

  • Jerusalema yo Mosha o a tlhalosiwa (9-27)

 • 22

  • Noka ya metsi a a nayang botshelo (1-5)

  • Konelo (6-21)

   • ‘Tlang! tsayang metsi a a nayang botshelo mahala’ (17)

   • “Tla, Morena Jesu” (20)