Efangele ya ga Johane 6:1-71

  • Jesu o fepa batho ba le 5 000 (1-15)

  • Jesu o tsamaya mo godimo ga metsi (16-21)

  • Jesu ke “senkgwe sa botshelo” (22-59)

  • Ba le bantsi ba kgopisiwa ke mafoko a ga Jesu (60-71)

6  Morago ga moo, Jesu o ne a tsamaya ka mokoro mme a ya ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle la Galalea, kgotsa Tiberia.+  Mme batho ba bantsintsi ba ne ba nna ba mo sala morago,+ ka gonne ba ne ba bona dikgakgamatso tse a neng a di dira fa a ne a fodisa batho ba ba lwalang.+  Ka jalo, Jesu o ne a tlhatlogela kwa thabeng mme a nna koo le barutwa ba gagwe.  Jaanong Tlolaganyo,+ e leng moletlo wa Bajuda, e ne e le gaufi.  Fa Jesu a tsholetsa matlho mme a bona gore batho ba bantsintsi ba ne ba tla kwa go ene, o ne a raya Filipo a re: “Re tla reka kae dinkgwe gore batho bano ba je?”+  Le fa go ntse jalo, o ne a bua seno e le go mo leka, ka gonne o ne a itse se a neng a tloga a se dira.  Filipo o ne a mo araba a re: “Dinkgwe tse di jang didenario* di le 200 ga di ka ke tsa ba lekana, tota le fa mongwe le mongwe a ka fiwa go le gonnye.”  Mongwe wa barutwa ba gagwe, yo o bidiwang Anderea, monnawe Simone Petere, o ne a mo raya a re:  “Mosimanyana ke yo, o na le dinkgwe di le tlhano le ditlhapinyana di le pedi. Mme gone, a di ka ba lekana ba le bantsi jaana?”+ 10  Jesu o ne a re: “Kopang batho bano gore ba nne fa fatshe.” E re ka go ne go na le bojang jo bontsi mo lefelong leo, ba ne ba nna mo go jone. Go ne go na le banna ba ka nna 5 000 mo bathong bao.+ 11  Jesu o ne a tsaya dinkgwe tseo, mme fa a sena go leboga, o ne a di naya batho ba ba neng ba ntse foo; o ne a dira se se tshwanang ka ditlhapinyana, mme ba ne ba ja bontsi jo ba bo batlang. 12  Fa ba sena go ja le go kgora, o ne a raya barutwa ba gagwe a re: “Kokoanyang manathwana a a setseng, gore sepe se se ka sa senyega.” 13  Ka jalo, ba ne ba kokoanya manathwana a a neng a sadisitswe ke batho ba ba neng ba ja dinkgwe tse tlhano mme ba tlatsa dimmanki di le 12. 14  Fa batho ba bona kgakgamatso e a neng a e dirile, ba ne ba re: “Ruri yono ke Moporofeti yo o neng a tshwanetse go tla mo lefatsheng.”+ 15  Jaanong e re ka Jesu a ne a itse gore ba ne ba tloga ba tla go mo tshwara gore ba mo dire kgosi, o ne a tswa+ gape a ya kwa thabeng a le esi.+ 16  E rile go nna maitseboa, barutwa ba gagwe ba ne ba ya kwa lewatleng,+ 17  mme ba ne ba palama mokoro ba bo ba kgabaganya lewatle ba ya kwa Kaperenama. Jaanong go ne go setse go le lefifi, mme Jesu o ne a ise a tle kwa go bone.+ 18  Gape, lewatle le ne la simolola go fuduega ka gonne go ne go foka phefo e e maatla.+ 19  Le fa go ntse jalo, fa ba setse ba tsamaile dikilometara di ka nna tlhano kgotsa thataro,* ba ne ba bona Jesu a tsamaya mo godimo ga lewatle a atamela kwa mokorong, mme ba ne ba tshoga. 20  Mme o ne a ba raya a re: “Ke nna; lo se ka lwa tshoga!”+ 21  Foo ba ne ba itumelela go mo pega mo mokorong, mme ka bonako fela mokoro o ne wa goroga kwa lefelong le ba neng ba ya kwa go lone.+ 22  Letsatsi le le latelang, batho ba bantsintsi ba ba neng ba setse ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle ba ne ba bona gore mokoro o mongwe ga o yo, go setse o monnye fela. Gape ba ne ba bona gore Jesu o ne a sa palama mokoro le barutwa ba gagwe, mme barutwa ba gagwe ba ne ba tsamaile ba le nosi. 23  Le fa go ntse jalo, mekoro e e tswang kwa Tiberia e ne ya goroga gaufi le lefelo le ba ileng ba jela senkgwe kwa go lone fa Morena a sena go leboga. 24  Ka jalo, e rile batho bao ba bantsintsi ba bona gore Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba seyo foo, ba ne ba palama mekoro ya bone mme ba ya kwa Kaperenama go ya go batla Jesu. 25  Fa ba mo fitlhela ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle, ba ne ba mo raya ba re: “Rabi,+ o tlile leng fano?” 26  Jesu o ne a ba araba a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, ga lo mpatlele gore lo bone dikgakgamatso, mme lo mpatla ka gonne lo ne lwa ja dinkgwe mme lwa kgora.+ 27  Lo se ka lwa direla dijo tse di nyelelang, go na le moo, direlang dijo tse di sa senyegeng tse di nayang botshelo jo bo sa khutleng,+ jo Morwa motho a tla lo bo nayang; ka gonne ke ene yo Rara, e bong Modimo, a beileng letshwao la gagwe mo go ene go bontsha gore o a mo amogela.”+ 28  Ka jalo, ba ne ba mo raya ba re: “Re tshwanetse go dira eng gore re dire ditiro tse Modimo a di amogelang?” 29  Jesu o ne a ba araba a re: “Tiro e Modimo a e amogelang ke gore lo dumele mo go yo Modimo a mo romileng.”+ 30  Foo ba ne ba mo raya ba re: “Ke kgakgamatso+ efe e o tla e dirang gore re e bone mme re go dumele? O tla dira eng? 31  Borraaronamogolo ba ne ba ja mana kwa nageng,+ fela jaaka go kwadilwe go twe: ‘O ne a ba naya senkgwe se se tswang kwa legodimong gore ba se je.’”+ 32  Foo Jesu o ne a ba raya a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, Moshe ga a lo naya senkgwe se se tswang kwa legodimong, mme Rre ke ene a lo nayang senkgwe sa boammaaruri se se tswang kwa legodimong. 33  Gonne senkgwe sa Modimo ke se se tswang kwa legodimong, se se nayang batho ba mo lefatsheng botshelo.” 34  Ka jalo, ba ne ba mo raya ba re: “Morena, re neye senkgwe seno ka metlha.” 35  Jesu o ne a ba raya a re: “Ke nna senkgwe sa botshelo. Ope fela yo o tlang mo go nna ga a kitla a tshwarwa ke tlala, e bile ope fela yo o dumelang mo go nna ga a kitla a nyorwa.+ 36  Mme fela jaaka ke lo boleletse, lo mpone, le fa go ntse jalo ga lo dumele.+ 37  Botlhe ba Rara a ba nnayang ba tla tla mo go nna, mme ga nkitla ke leleka ope yo o tlang mo go nna;+ 38  ka gonne ke fologile kwa legodimong+ go tla go dira thato ya yo o nthomileng, e seng thato ya me.+ 39  Thato ya yo o nthomileng ke gore ke se ka ka latlhegelwa ke ope mo go botlhe ba a ba nneileng, mme ke ba tsose+ mo losong ka letsatsi la bofelo. 40  Gonne thato ya ga Rre ke gore mongwe le mongwe yo o amogelang Morwa e bile a dumela mo go ene a nne le botshelo jo bo sa khutleng,+ mme ke tla mo tsosa mo losong+ ka letsatsi la bofelo.” 41  Foo Bajuda ba ne ba simolola go ngongorega ka ene ka gonne o ile a re: “Ke nna senkgwe se se tswang kwa legodimong.”+ 42  Mme ba ne ba re: “A yono ga se Jesu morwa Josefa, yo re itseng rraagwe le mmaagwe?+ Jaanong go tla jang go bo a re, ‘Ke fologile kwa legodimong’?” 43  Jesu o ne a ba araba a re: “Tlogelang go ngongorega. 44  Ga go na motho ope yo o ka tlang mo go nna fa Rara, yo o nthomileng, a sa mo goge,+ mme ke tla mo tsosa mo losong mo letsatsing la bofelo.+ 45  Go kwadilwe mo mekwalong ya baporofeti go twe: ‘Botlhe ba tla rutiwa ke Jehofa.’*+ Mongwe le mongwe yo o utlwileng Rara e bile a ithutile, o tla mo go nna. 46  Seo ga se reye gore go na le mongwe yo o kileng a bona Rara;+ yo o boneng Rara+ ke yo o tswang kwa Modimong. 47  Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, yo o dumelang o tlile go bona botshelo jo bo sa khutleng.+ 48  “Ke nna senkgwe sa botshelo.+ 49  Borraalonamogolo ba ne ba ja mana kwa nageng, le fa go ntse jalo ba ne ba swa.+ 50  Seno ke senkgwe se se tswang kwa legodimong, gore mongwe le mongwe a tle a se je mme a se ka a swa. 51  Ke nna senkgwe se se tshelang se se fologileng kwa legodimong. Fa mongwe a ka ja senkgwe seno o tla tshela ka bosakhutleng; tota e bile, senkgwe se ke tla se ntshang gore batho* ba bone botshelo, ke nama ya me.”+ 52  Foo Bajuda ba ne ba simolola go ganetsana, ba re: “Monna yono a ka re naya jang nama ya gagwe gore re e je?” 53  Ka jalo, Jesu o ne a ba raya a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, fa lo sa je nama ya Morwa motho lo bo lo nwa madi a gagwe, ga lo kitla lo bona botshelo.*+ 54  Ope fela yo o jang nama ya me a bo a nwa madi a me o tlile go bona botshelo jo bo sa khutleng, mme ke tla mo tsosa mo losong+ ka letsatsi la bofelo; 55  ka gonne nama ya me ke dijo tsa boammaaruri le madi a me ke senô sa boammaaruri. 56  Ope fela yo o jang nama ya me a bo a nwa madi a me o tla tswelela a le seoposengwe le nna, le nna ke tla tswelela ke le seoposengwe le ene.+ 57  Fela jaaka Rara yo o tshelang a nthomile e bile ke tshela ka ntlha ya ga Rara, ka tsela e e tshwanang, yo o jang nama ya me o tla tshela ka ntlha ya me.+ 58  Seno ke senkgwe se se neng sa fologa kwa legodimong. Ga se tshwane le senkgwe se borraalonamogolo ba neng ba se ja, le fa go ntse jalo ba bo ba swa. Ope fela yo o jang senkgwe seno o tla tshela ka bosakhutleng.”+ 59  O ne a bua dilo tseno fa a ntse a ruta mo sinagogeng ya* kwa Kaperenama. 60  Fa bontsi jwa barutwa ba gagwe ba utlwa seno, ba ne ba re: “Puo eno e tsitsibanya mmele; ke mang yo o ka e reetsang?” 61  E re ka Jesu a ne a itse gore barutwa ba gagwe ba ne ba ngongoregela seo, o ne a ba raya a re: “A seno se a lo kgopisa? 62  Jaanong lo tla reng fa lo ka bona Morwa motho a tlhatlogela kwa a neng a le gone pele?+ 63  Moya ke one o o nayang botshelo;+ nama ga e na mosola gotlhelele. Mafoko a ke a buileng le lona ke moya e bile ke botshelo.+ 64  Le fa go ntse jalo, go na le bangwe mo go lona ba ba sa dumeleng.” Gonne go tloga kwa tshimologong Jesu o ne a itse gore ke bomang ba ba sa dumeleng le gore ke mang yo o neng a tla mo rekisa.*+ 65  O ne a tswelela ka go re: “Ke gone ka moo ke neng ka lo raya ke re, ga go na ope yo o ka tlang mo go nna fa Rara a sa dira tshwetso ya gore a ka tla.”+ 66  Ka ntlha ya seo, bontsi jwa barutwa ba gagwe ba ne ba boela kwa dilong tse ba di tlogetseng kwa morago+ mme ba se ka ba tlhola ba tsamaya le ene. 67  Ka jalo, Jesu o ne a raya baaposetoloi ba gagwe ba ba 12 a re: “A le lona lo batla go tsamaya?” 68  Simone Petere o ne a mo raya a re: “Morena, re tla ya kwa go mang?+ Wena o bua mafoko a a nayang botshelo jo bo sa khutleng.+ 69  Re dumetse e bile re a itse gore wena o Motlhanka yo o Boitshepo wa Modimo.”+ 70  Jesu o ne a ba raya a re: “Ke ne ka lo tlhopha lona ba ba 12, a ga go jalo?+ Le fa go ntse jalo, mongwe wa lona o tshwana le Diabolo.”*+ 71  Tota o ne a bua ka Judase morwa Simone Isekariota, ka gonne e ne e le ene yo a tlileng go mo rekisa, le fa gone e ne e le mongwe wa baaposetoloi ba ba 12.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “mo e ka nnang ditadiamo di le 25 kgotsa 30.” Bona Dintlha B14.
Seger., “lefatshe.”
Seger., “ga lo na botshelo mo go lona.”
Kgotsa gongwe “batho ba ba phuthegileng.”
Kgotsa “oka.”
Lefoko la Segerika “diabolo” le kaya motho yo o senyang ba bangwe maina.