Samuele wa Ntlha 17:1-58

  • Dafide o fenya Goliathe (1-58)

    • Goliathe o kgoba Baiseraele (8-10)

    • Dafide o lwa le Goliathe (32-37)

    • Dafide o tlhabana mo leineng la ga Jehofa (45-47)

17  Mme Bafilisitia+ ba ne ba phutha masole* a bone ba ya ntweng. Ba ne ba phuthegela kwa Sokho,+ e e leng ya ga Juda, mme ba ne ba kampa fa gare ga Sokho le Aseka,+ kwa Efese-damime.+  Saulo le banna ba Iseraele ba ne ba phuthega ba bo ba kampa kwa Mokgatšheng* wa Ela,+ mme ba ne ba tsamaya ba tlhomagane go ya ka thulaganyo ya tlhabano ba ya go kgatlhantsha Bafilisitia.  Bafilisitia ba ne ba le mo thabeng ka fa letlhakoreng le lengwe, mme Baiseraele bone ba le mo thabeng ka fa letlhakoreng le lengwe, mokgatšha o le fa gare ga bone.  Foo go ne ga tswa mogaka mongwe mo kampeng ya Bafilisitia; leina la gagwe e ne e le Goliathe,+ a tswa kwa Gathe,+ mme o ne a le boleele jwa dimetara di le pedi le halofo.*  O ne a rwele tlhoro ya phemelo ya kopore, a apere seaparo sa phemelo.* Bokete jwa seaparo seo sa phemelo sa kopore+ e ne e le dishekele di le 5 000.*  O ne a sireleditse maoto a gagwe ka dithebe tse dinnye tsa kopore e bile go ne go na le lerumo le le konopiwang+ la kopore fa gare ga magetla a gagwe.  Thobane ya lerumo la gagwe e e dirilweng ka logong e ne e tshwana le logong lwa balogi,+ mme tlhogo ya lerumo la gagwe e e dirilweng ka tshipi e ne e le bokete jwa dishekele di le 600;* mme motsholathebe wa gagwe o ne a gwanta kwa pele ga gagwe.  Go tswa foo, o ne a ema a bo a goela kwa moleng wa tlhabano wa Iseraele+ mme o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tlile lo tlhomagane go ya ka thulaganyo ya tlhabano? A ga ke Mofilisitia, mme lona a ga lo batlhanka ba ga Saulo? Tlhophang monna mo go lona, mme a a fologele kwa go nna.  Fa a kgona go tlhabana le nna a bo a mpolaya, foo re tla nna batlhanka ba lona. Mme fa ke mo fenya ke bo ke mmolaya, lo tla nna batlhanka ba rona lo bo lo re direla.” 10  Go tswa foo, Mofilisitia o ne a re: “Ke kgoba* mola wa tlhabano wa Iseraele+ mo letsatsing leno. Nnayang monna yo lo mo tlhophileng, mme re tlhabane!” 11  E rile Saulo le Baiseraele botlhe ba utlwa mafoko ano a Mofilisitia, ba ne ba tshoga ba bo ba boifa thata. 12  Jaanong Dafide e ne e le morwa wa Moeferatha+ yo o tswang kwa Bethelehema+ wa Juda yo o bidiwang Jese,+ yo o neng a na le barwa ba le robedi+ mme mo motlheng wa ga Saulo e ne e setse e le monnamogolo. 13  Bomorwa Jese ba bararo ba bagolo ba ne ba sala Saulo morago go ya ntweng.+ Maina a bomorwawe ba bararo ba ba neng ba ile ntweng e ne e le Eliabe+ wa leitibolo, morwawe wa bobedi e bong Abinadabe+ le wa boraro e bong Shammahe.+ 14  Dafide e ne e le yo mmotlana mo go bone,+ mme ba bararo ba bagolo ba ne ba setse Saulo morago. 15  Dafide o ne a nna a ya kwa go Saulo a bo a boa a ya go disa dinku+ tsa ga rraagwe kwa Bethelehema. 16  Mo nakong eno yotlhe, Mofilisitia o ne a nna a tla a bo a ema mo maemong a gagwe moso mongwe le mongwe le maitseboa mangwe le mangwe malatsi a le 40. 17  Foo Jese o ne a raya morwawe e bong Dafide a re: “Tsweetswee, tsaya mabele ano a a gadikilweng a selekanyo sa mmanki* le dinkgwe tseno tse di lesome, mme o itlhaganele o di isetse bomogoloo kwa kampeng. 18  Mme o tseye le dikarolo tseno tse di lesome tsa tšhisi* o di ise kwa molaoding wa sekete; gape o botse bomogoloo gore ba tsoga jang, mme o tle le bosupi jo bo tswang kwa go bone jwa gore ba tsogile sentle.” 19  Ba ne ba na le Saulo le banna ba bangwe botlhe ba Iseraele kwa Mokgatšheng* wa Ela,+ ba tlhabana le Bafilisitia.+ 20  Ka jalo, Dafide o ne a tsoga phakela thata mme a tlogela mongwe a tlhokometse dinku; go tswa foo, o ne a phutha a bo a tsamaya fela jaaka Jese a ne a mo laetse. E rile a goroga kwa kampeng, masole a ne a tswa a ya kwa moleng wa tlhabano, a ntse a tlhaba mokgosi wa tlhabano. 21  Baiseraele le Bafilisitia ba ne ba ipaakanya gore mola wa tlhabano o lebagane le mola o mongwe wa tlhabano. 22  Ka yone nako eo, Dafide o ne a tlogela dithoto tsa gagwe di tlhokometswe ke motlhokomedi wa dithoto mme a tabogela kwa moleng wa tlhabano. E rile a goroga, o ne a simolola go botsa bomogolowe gore ba tsoga jang.+ 23  Fa a ntse a bua le bone, go ne ga tla mogaka yo o bidiwang Goliathe,+ Mofilisitia yo o tswang kwa Gathe. O ne a tswa mo moleng wa tlhabano wa Bafilisitia a bo a bua mafoko a a tshwanang le a a neng a a buile pele,+ mme Dafide o ne a mo utlwa. 24  E rile banna botlhe ba Iseraele ba bona monna yono, ba ne ba tswa fa go ene ba tshaba, ba tshogile.+ 25  Banna ba Iseraele ba ne ba re: “A lo bone monna yono yo o tlang? O tla go kgoba* Iseraele.+ Kgosi e tla naya monna yo o tla mmolayang dikhumo tse dintsi, e tla mo naya morwadiayone+ e bile ba lelapa la ga rraagwe ga ba kitla ba tlhoka go ntsha dilo tse Baiseraele ba tshwanetseng go di ntshetsa kgosi.” 26  Dafide o ne a simolola go raya banna ba ba neng ba eme gaufi le ene a re: “Monna yo o itayang Mofilisitia yole mme a mmolaya a bo a tlosa kgobo mo Iseraele o tla direlwa eng? Gonne Mofilisitia yono yo o sa rupang ke mang mo a ka kgobang* mola wa tlhabano wa Modimo yo o tshelang?”+ 27  Foo batho ba ne ba mmolelela se se tshwanang le se ba setseng ba se buile pele ba re: “Seno ke se se tla direlwang monna yo o tla mmolayang.” 28  E rile mogolowe yo mogolo e bong Eliabe+ a utlwa Dafide a bua le banna bao, o ne a mo galefela mme a re: “Goreng o tlile kwano? Mme gone, o tlogetse dinku tsele tse di mmalwa le mang kwa nageng?+ Ke itse sentle boikgodiso jwa gago le dikakanyo tse di bosula tsa pelo ya gago; o tletse fela go tla go bona tlhabano.” 29  Fa a rialo, Dafide o ne a re: “Ke dirile eng jaanong? Ke ne ke botsa potso fela!” 30  Go tswa foo, Dafide o ne a mo fularela a leba kwa mothong o sele a bo a botsa se se tshwanang le se a neng a se boditse,+ mme batho ba ne ba mo araba ka tsela e ba neng ba mo arabile ka yone pele.+ 31  Mafoko a Dafide a neng a a buile a ne a utlwiwa, mme a ne a begelwa Saulo. Ka jalo, o ne a roma mongwe gore a ye go tsewa. 32  Dafide o ne a raya Saulo a re: “A ope a se ka a kgobega marapo* ka ntlha ya gagwe. Nna motlhanka wa gago ke tla ya go tlhabana le Mofilisitia yono.”+ 33  Le fa go ntse jalo, Saulo o ne a raya Dafide a re: “O ka se kgone go ya go tlhabana le Mofilisitia yono, ka gonne o mosimanyana fela,+ mme ene e ntse e le lesole* go tloga a sa le mosha.” 34  Foo Dafide o ne a raya Saulo a re: “Nna motlhanka wa gago ke ne ke le modisa wa letsomane la ga rre, mme tau+ e ne ya tla, ga tla le bera, mme nngwe le nngwe ya tsone e ne ya tsaya nku mo letsomaneng. 35  Ke ne ka e latelela mme ka e itaya ka e latlhela fa fatshe ke bo ke namola nku mo molomong wa yone. E rile e tsoga e re e a ntlhasela, ke ne ka e tshwara ka boboa* mme ka e itaya ka e latlhela fa fatshe ke bo ke e bolaya. 36  Ke ne ka bolaya tau mmogo le bera, mme Mofilisitia yono yo o sa rupang o tla nna jaaka nngwe ya tsone, ka gonne o kgobile* mela ya tlhabano ya Modimo yo o tshelang.”+ 37  Go tswa foo, Dafide o ne a oketsa jaana: “Jehofa, yo o neng a nkgolola mo maroong a tau le a bera, ke ene yo o tla nkgololang mo seatleng sa Mofilisitia yono.”+ Foo Saulo o ne a raya Dafide a re: “Tsamaya, mme e kete Jehofa a ka nna le wena.” 38  Jaanong Saulo o ne a apesa Dafide diaparo tsa gagwe. O ne a mo rwesa tlhoro ya phemelo ya kopore, morago ga moo a mo apesa seaparo sa phemelo. 39  Go tswa foo, Dafide o ne a gatlha tšhaka ya gagwe fa godimo ga diaparo tsa gagwe a bo a leka go tsamaya mme o ne a palelwa, ka gonne o ne a sa di tlwaela. Dafide o ne a raya Saulo a re: “Ga ke kgone go tsamaya ke apere dilo tseno, ka gonne ga ke a di tlwaela.” Ka jalo, Dafide o ne a di apola. 40  Morago ga moo, o ne a tsaya thobane ya gagwe ka seatla mme a tlhopha maje a a borethe a le matlhano mo molapong a bo a a tsenya mo pateng ya kgetsana ya gagwe ya badisa, mme o ne a tshotse motsekedi+ ka seatla. O ne a simolola go atamela Mofilisitia yoo. 41  Mofilisitia o ne a nna a atamela kwa go Dafide, mme motsholathebe wa gagwe o ne a le kwa pele ga gagwe. 42  E rile Mofilisitia a leba mme a bona Dafide, o ne a mo leba ka lenyatso ka gonne e ne e le mosimanyana fela yo mohibidu e bile a le montle.+ 43  Ka jalo, Mofilisitia yoo o ne a raya Dafide a re: “A ke ntša,+ mo o ka tlang kwa go nna ka dithobane?” Fa Mofilisitia yoo a sena go rialo, o ne a hutsa Dafide ka medimo ya gagwe. 44  Mofilisitia yoo o ne a raya Dafide a re: “Tlaa fela kwa go nna, mme ke tla naya dinonyane tsa magodimo le diphologolo tsa naga nama ya gago.” 45  Dafide o ne a araba Mofilisitia yoo a re: “O tla go tlhabana le nna ka tšhaka le ka lerumo le ka lerumo le le konopiwang,+ le fa go ntse jalo nna ke tla go tlhabana le wena mo leineng la ga Jehofa wa masomosomo,+ Modimo wa mola wa tlhabano wa Iseraele, ene yo o mo kgobileng.*+ 46  Mo letsatsing leno, Jehofa o tla go tsenya mo seatleng sa me,+ mme ke tla go itaya ke go latlhela fa fatshe ke bo ke go kgaola tlhogo; e bile mo letsatsing leno ke tla naya dinonyane tsa magodimo le dibatana ditopo tsa mephato ya Bafilisitia; mme batho ba lefatshe lotlhe ba tla itse gore go na le Modimo mo Iseraele.+ 47  Mme botlhe ba ba phuthegileng fano* ba tla itse gore Jehofa ga a boloke ka tšhaka kgotsa ka lerumo,+ ka gonne tlhabano ke ya ga Jehofa,+ mme o tla lo tsenya lotlhe mo seatleng sa rona.”+ 48  Foo Mofilisitia o ne a atamela kwa go Dafide ka bonya a ya go mo kgatlhantsha, mme Dafide o ne a sianela ka bonako kwa moleng wa tlhabano a ya go kgatlhantsha Mofilisitia yoo. 49  Dafide o ne a tsenya seatla sa gagwe mo kgetsaneng ya gagwe mme a ntsha leje mo go yone a bo a le konopa ka motsekedi. O ne a itaya Mofilisitia mo phatleng mme leje leo le ne la tsenelela kwa teng mo phatleng ya gagwe a bo a wela fa fatshe ka sefatlhego.+ 50  Ka jalo, Dafide o ne a fenya Mofilisitia ka motsekedi le leje; o ne a itaya Mofilisitia a mo latlhela fa fatshe a bo a mmolaya, le fa gone Dafide a ne a sa tshola tšhaka.+ 51  Dafide o ne a taboga mme a ema mo godimo ga gagwe. Go tswa foo, o ne a tshwara tšhaka ya Mofilisitia+ a bo a e somola mo kgetsaneng ya yone mme a tlhomamisa gore o sule ka go mo kgaola tlhogo ka yone. E rile Bafilisitia ba bona gore yo o maatla wa bone o sule, ba ne ba tshaba.+ 52  Foo banna ba Iseraele le ba Juda ba ne ba itlhaganela mme ba goa ba bo ba lelekisa Bafilisitia go simologa fela kwa mokgatšheng+ go ya go fitlha kwa dikgorong tsa Ekerone,+ mme Bafilisitia ba ba neng ba bolailwe ba ne ba wetse mo tseleng go simologa kwa Shaaraime+ go ya go fitlha kwa Gathe le kwa Ekerone. 53  Fa Baiseraele ba sena go boa ba tswa go lelekisa Bafilisitia, ba ne ba gapa dilo tse di neng di le mo kampeng ya bone. 54  Go tswa foo, Dafide o ne a tsaya tlhogo ya Mofilisitia mme a e isa kwa Jerusalema, mme o ne a baya dibetsa tsa Mofilisitia yoo mo tenteng ya gagwe.+ 55  Ka nako ya fa Saulo a ne a bona Dafide a tswa a ya go kgatlhantsha Mofilisitia, o ne a raya Abenere,+ molaodi wa masole a re: “Abenere, mosimane yono ke morwa mang?”+ Abenere o ne a araba a re: “Ke ikana ka wena kgosi, ga ke itse!” 56  Kgosi e ne ya re: “Batlisisa gore lekawana leno ke morwa mang.” 57  Ka jalo, fela fa Dafide a boa a tswa go bolaya Mofilisitia, Abenere o ne a mo tsaya mme a mo tlisa fa pele ga ga Saulo a tshotse tlhogo ya Mofilisitia+ mo seatleng sa gagwe. 58  Jaanong Saulo o ne a mo raya a re: “O morwa mang, mosimane?” mme Dafide ene a re: “Ke morwa Jese,+ motlhanka wa gago wa Mobethelehema.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “dikampa.”
Kgotsa “kwa Lebaleng le le Kwa Tlase.”
Seheb., “o ne a le boleele jwa dikubita di le thataro le paralatso ya seatla.” Bona Dintlha B14.
E ne e le seaparo se seleele se se na mabogo se dirilwe ka letsela kgotsa letlalo mme se kgomareditswe ditshipi tse di tlhatlhaganeng jaaka e kete ke letlalo la tlhapi.
Mo e ka nnang 57 kg. Bona Dintlha B14.
Mo e ka nnang 6,84 kg. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “gwetlha.”
Seheb., “sa ifa.” Bona Dintlha B14.
Seheb., “mashi.”
Kgotsa “kwa Lebaleng le le Kwa Tlase.”
Kgotsa “gwetlha.”
Kgotsa “gwetlha.”
Kgotsa “a felelwa ke bopelokgale.”
Kgotsa “monna wa ntwa.”
Kgotsa “ka lotlhaa.” Seheb., “ka ditedu tsa yone.”
Kgotsa “gwetlhile.”
Kgotsa “gwetlhileng.”
Seheb., “phuthego eno yotlhe.”