Efangele ya ga Mareko 4:1-41

 • DITSHWANTSHO TSA BOGOSI (1-34)

  • Mojadi (1-9)

  • Lebaka la go bo Jesu a dirisa ditshwantsho (10-12)

  • Setshwantsho sa mojadi se a tlhalosiwa (13-20)

  • Lobone ga lo ka ke lwa khurumediwa (21-23)

  • Selekanyo se lo lekanyang ka sone (24, 25)

  • Mojadi yo o robalang (26-29)

  • Tlhaka ya mosetara (30-32)

  • Go dirisa ditshwantsho (33, 34)

 • Jesu o didimatsa setsuatsue (35-41)

4  Gape o ne a simolola go ruta go bapa le lewatle, mme batho ba bantsintsi ba ne ba tla fa go ene. Ka jalo, o ne a palama mokoro a bo a nna mo go one, a katoga lotshitshi go se kae a tsena mo lewatleng, mme batho bone ba ne ba ntse go bapa le lewatle ba le mo lotshitshing.+  O ne a ba ruta dilo di le dintsi a dirisa ditshwantsho,+ mme fa a ntse a ba ruta, o ne a ba raya a re:+  “Reetsang. Mojadi o ne a ya go jala.+  Fa a ntse a jala, dipeo dingwe di ne tsa wela fa thoko ga tsela, mme dinonyane di ne tsa tla di bo di di ja.  Tse dingwe di ne tsa wela mo matlapeng fa go se nang mmu o montsi gone, mme di ne tsa mela ka bonako ka gonne mmu oo o ne o se kwa teng.+  Mme fa letsatsi le tlhaba, di ne tsa sha di bo di swaba ka gonne di ne di se na modi.  Dipeo tse dingwe di ne tsa wela mo mmitlweng, mme mmitlwa e ne ya gola e bo e di hupetsa, mme di ne tsa se ka tsa ntsha maungo ape.+  Mme tse dingwe di ne tsa wela mo mmung o o molemo, mme di ne tsa gola, tsa oketsega di bo di simolola go ntsha maungo, tse dingwe go menagane ga 30, tse dingwe ga 60, tse dingwe ga 100.”+  Ka jalo, o ne a oketsa a re: “A yo o nang le ditsebe a reetse.”+ 10  Jaanong fa a ne a le nosi, barutwa bangwe le baaposetoloi ba ba 12 ba ne ba simolola go mmotsa dipotso ka ditshwantsho tseno.+ 11  Mme o ne a ba raya a re: “Lona Modimo o lo thusitse go tlhaloganya diphiri tse di boitshepo+ tsa Bogosi Jwa Modimo, mme ba ba kwa ntle ba tlhalosediwa dilo tsotlhe ka ditshwantsho,+ 12  ka gonne le fa ba leba, ga ba kitla ba bona, mme le fa ba utlwa, ga ba kitla ba tlhaloganya; mme ga ba kitla ba tlhola ba sokologa ba bo ba itshwarelwa.”+ 13  Gape o ne a ba raya a re: “Ga lo tlhaloganye setshwantsho seno, ka jalo lo tla tlhaloganya jang ditshwantsho tse dingwe tsotlhe? 14  “Mojadi o jala lefoko la Modimo.+ 15  Ka jalo, bano ke dipeo tse di fa thoko ga tsela koo lefoko le jalwang gone; mme ka bonako fela fa ba sena go le utlwa, Satane o a tla+ a bo a tsaya lefoko le le neng le jadilwe mo go bone.+ 16  Ka tsela e e tshwanang, bano ke dipeo tse di jetsweng mo matlapeng; ka bonako fela fa ba sena go utlwa lefoko la Modimo, ba le amogela ka boitumelo.+ 17  Le fa go ntse jalo, ga ba na modi, ba tswelela ka nakwana; mme ka bonako fela fa ba lebana le pitlagano kgotsa ba bogisiwa ka ntlha ya lefoko la Modimo, ba felelwa ke tumelo. 18  Go na le tse dingwe tse di jetsweng mo mmitlweng. Tseno ke batho ba ba utlwileng lefoko la Modimo,+ 19  mme ditlhobaelo+ tsa botshelo jono* le dikhumo tse di tsietsang+ ba le bantsi le dikeletso+ tsa dilo tse dingwe tsotlhe di tsena mo dipelong tsa bone di bo di hupetsa lefoko la Modimo, mme le bo le sa kgone go ntsha maungo. 20  La bofelo, dipeo tse di neng tsa jalwa mo mmung o o molemo ke ba ba reetsang lefoko la Modimo mme ba le amogele sentle ba bo ba tlhogisa maungo, bangwe go menagane ga 30, bangwe ga 60, ba bangwe ga 100.”+ 21  Gape o ne a ba raya a re: “Lobone ga lo ka ke lwa tsewa lo bo lo khurumediwa kgotsa lwa bewa ka fa tlase ga bolao, gakere? A ga lo tsewe lo bo lo bewa mo godimo ga setlhomo sa lobone?+ 22  Gonne sengwe le sengwe se se fitlhilweng se tla bonwa; sengwe le sengwe se se subilweng ka kelotlhoko se tla senoga.+ 23  Ope fela yo o nang le ditsebe, a a reetse.”+ 24  Gape o ne a ba raya a re: “Elang tlhoko se lo se utlwang.+ Ka selekanyo se lo lekanyang ka sone, lo tla lekanyediwa ka sone, ruri lo tla okelediwa go le gontsi. 25  Gonne ope fela yo o nang le sengwe o tla newa mo gontsi;+ mme ope fela yo o se nang sepe, tota le se a nang le sone se tla tsewa mo go ene.”+ 26  Ka jalo, o ne a tswelela a re: “Bogosi Jwa Modimo bo tshwana le motho yo o neng a latlhela peo mo mmung. 27  Bosigo o ne a robala a bo a tsoga motshegare, mme peo e ne ya tlhoga e bo e golela kwa godimo, mme o ne a sa itse gore seo se diragetse jang. 28  Mmu o ntsha dijalo ka bonya, sa ntlha go tswa lotlhaka, go tswa foo seako,* la bofelo go tlhoga korong e e tletseng mo seakong. 29  Mme ka bonako fela fa dijalo di siama, o simolola go roba a dirisa sekele, ka gonne nako ya thobo e gorogile.” 30  Mme o ne a re: “Re ka tshwantsha Bogosi Jwa Modimo le eng, kgotsa re ka bo tlhalosa re dirisa setshwantsho sefe? 31  Bo tshwana le tlhaka ya mosetara, e e neng e le nnye thata mo dipeong tsotlhe tse di mo lefatsheng fa e ne e jalwa.+ 32  Mme fa e sena go jalwa, e gola go feta dimela tse dingwe tsotlhe e bo e ntsha dikala tse dikgolo, mo e leng gore dinonyane di kgona go nna ka fa tlase ga moriti wa tsone.” 33  O ne a tle a ba rute lefoko la Modimo a dirisa ditshwantsho di le dintsi+ tsa mofuta oo, a akanyetsa gore ba kgona go tlhaloganya go le kana kang. 34  Eleruri, ka metlha o ne a bua le bone a dirisa ditshwantsho, mme o ne a tlhalosetsa barutwa ba gagwe dilo tsotlhe kwa thoko.+ 35  Mme mo letsatsing leo, fa go sena go nna maitseboa, o ne a ba raya a re: “A re kgabaganyetseng ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle.”+ 36  Ka jalo, fa ba sena go phatlalatsa batho bao ba bantsintsi, ba ne ba tsamaya le ene a ntse a le mo mokorong, mme fa thoko ga gagwe go ne go na le mekoro e mengwe.+ 37  Jaanong go ne ga tsoga phefo ya matsubutsubu e e bogale, mme makhubu a nna a itaya mokoro, mo mokoro o neng o tloga o tlala metsi.+ 38  Le fa go ntse jalo, ene o ne a le kwa morago mo mokorong, a robetse mo mosamong. Ka jalo, ba ne ba mo tsosa ba bo ba mo raya ba re: “Moruti, a ga o bone gore re tloga re swa?” 39  O ne a tsoga, a kgalema phefo a bo a raya lewatle a re: “Kgaotsa o didimale!”+ Mme phefo e ne ya kgaotsa, ga bo ga nna le tshisibalo e kgolo. 40  Ka jalo, o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tshogile thata jaana? A ga lo ise lo nne le tumelo?” 41  Le fa go ntse jalo, ba ne ba tshoga thata ba bo ba raana ba re: “Tota motho yono ke mang? Tota le phefo le lewatle di a mo ikobela.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “tsamaiso eno ya dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “karolo e e kwa godimo ya dijalo e e nang le dijo.”