Efangele ya ga Mareko 15:1-47

  • Jesu o ema fa pele ga ga Pilato (1-15)

  • O sotlwa fa pele ga batho (16-20)

  • O kokotelwa mo koteng kwa Gologotha (21-32)

  • Jesu o a swa (33-41)

  • Jesu o a fitlhwa (42-47)

15  Ka bonako fela fa bosigo bo sa, baperesiti ba bagolo ba na le baeteledipele le bakwadi, e leng maloko otlhe a Sanehederine, ba ne ba kopana mme ba buisana gore ba dire eng ka Jesu, mme ba ne ba mmofa ba bo ba mo isa kwa go Pilato.+  Ka jalo, Pilato o ne a mmotsa a re: “A o Kgosi ya Bajuda?”+ O ne a mo araba a re: “Wena ka bowena wa rialo.”+  Mme baperesiti ba bagolo ba ne ba mo latofatsa ka dilo di le dintsi.  Jaanong Pilato o ne a mmotsa gape, a re: “A ga o bue sepe?+ Utlwa gore batho bano ba go latofatsa ka dilo di le dintsi jang.”+  Le fa go ntse jalo, Jesu ga a ka a mo araba, mme Pilato o ne a gakgamala.+  O ne a tlwaetse gore fa go na le moletlo a golole legolegwa le le lengwe le batho ba neng ba kopa gore le gololwe.+  Ka nako eo, monna mongwe yo o bidiwang Barabase o ne a le mo kgolegelong a na le batho ba ba sa ikobeleng taolo, ba gape ba neng ba bolaile batho.  Ka jalo, batho ba ne ba phuthega mme ba kopa Pilato gore a ba direle se a neng a tlwaetse go se dira.  O ne a ba raya a re: “A lo batla gore ke lo gololele Kgosi ya Bajuda?”+ 10  Pilato o ne a lemoga gore baperesiti ba bagolo ba ne ba tlisitse Jesu kwa go ene ka gonne ba ne ba mo fufegela.+ 11  Le fa go ntse jalo, baperesiti ba bagolo ba ne ba tlhotlheletsa batho gore ba kope gore bogolo a ba gololele Barabase.+ 12  Pilato o ne a bua le bone gape a re: “Jaanong ke dire eng ka monna yono yo lo mmitsang Kgosi ya Bajuda?”+ 13  Ba ne ba nna ba goa ba re: “A a kokotelwe mo koteng!”*+ 14  Mme Pilato o ne a ba raya a re: “Goreng? O dirile eng se se bosula?” Le fa go ntse jalo, ba ne ba tswelela ba goa thata ba re: “A a kokotelwe mo koteng!”*+ 15  E re ka Pilato a ne a batla go kgotsofatsa batho bao, o ne a golola Barabase; mme fa a sena go laela gore Jesu a itewe ka seme,+ o ne a mo neela masole gore a mo kokotele mo koteng.+ 16  Jaanong masole a ne a mo isa kwa lolwapeng, kwa ntlong ya molaodi, mme ba ne ba phutha masole otlhe.+ 17  Ba ne ba mo apesa letsela le le phepole ba bo ba loga serwalo sa mmitlwa ba se mo rwesa mo tlhogong; 18  mme ba ne ba simolola go mo goa ba re: “Dumela, wena Kgosi ya Bajuda!”+ 19  Gape, ba ne ba mo itaya mo tlhogong ka lotlhaka ba bo ba mo kgwela mathe, e bile ba ne ba khubama fa pele ga gagwe ba bo ba ikoba.* 20  La bofelo, fa ba sena go mo sotla, ba ne ba mo apola letsela le le phepole ba bo ba mo apesa diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle. Mme ba ne ba tsamaya ka ene gore ba ye go mo kokotela mo koteng.+ 21  Gape, ba ne ba pateletsa monna mongwe yo o bidiwang Simone wa kwa Kurene gore a rwale kota ya ga Jesu ya tlhokofatso.*+ Monna yoo o ne a tswa kwa motseng wa selegae, e ne e le rraagwe Alekesandere le Rufase. 22  Ka jalo, ba ne ba mo isa kwa lefelong le le bidiwang Gologotha, lefoko le fa le ranolwa le rayang “Felo ga Logata.”+ 23  Fa a le koo, ba ne ba leka go mo naya beine e e tlhakantsweng le molemo o o dirilweng ka borekhu jo bo nkgang monate,*+ mme o ne a gana go e nwa. 24  Ba ne ba mo kokotela mo koteng ba bo ba kgaogana diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle ka go tshela bola gore ba bone gore mang o tsaya eng.+ 25  Jaanong e ne e le mo e ka nnang ka 9:00 mo mosong* fa ba ne ba mo kokotela mo koteng. 26  Mme go ne go na le boto e e kwadilweng molato ono o a neng a latofadiwa ka one: “Kgosi ya Bajuda.”+ 27  Gape ba ne ba kokotela dinokwane tse pedi mo koteng go bapa le ene, se sengwe ka fa mojeng wa gagwe mme se sengwe ka fa molemeng wa gagwe.+ 28  *—— 29  Mme ba ba fetang mo tseleng ba ne ba bua ka ene ba mo sotla e bile ba tshikinya ditlhogo+ ba re: “Wai, wena yo o neng o re o ka digela tempele fa fatshe o bo o e aga mo malatsing a le mararo,+ 30  ipoloke mme o fologe mo koteng ya tlhokofatso.”* 31  Ka tsela e e tshwanang, baperesiti ba bagolo le bakwadi le bone ba ne ba mo sotla ba re: “O ne a boloka ba bangwe; mme ene ga a kgone go ipoloka!+ 32  A jaanong Keresete Kgosi ya Iseraele a fologe mo koteng ya tlhokofatso,* gore re bone seo, ke gone re tla mo dumelang.”+ Tota le ba ba neng ba pegilwe mo koteng go bapa le ene ba ne ba mo sotla.+ 33  Go ne ga nna lefifi mo nageng eo yotlhe go simolola mo e ka nnang ka 12:00 motshegare* go fitlha ka 3:00 motshegare.*+ 34  Mme mo e ka nnang ka 3:00 motshegare, Jesu o ne a goa ka lentswe le le kwa godimo, a re: “Eli, Eli, lama sabakathani?” polelwana e fa e ranolwa e rayang: “Modimo wa me, Modimo wa me, o ntatlhetse eng?”+ 35  Mme fa bangwe ba ba emeng foo ba utlwa seno, ba ne ba re: “Utlwang! O bitsa Elija.” 36  Foo mongwe o ne a taboga, a ina sepontšhe mo beineng e e botšarara,* a se tlhomela mo lotlhakeng a bo a mo nosa,+ a re: “Mo tlogeleng! A re boneng gore a Elija o tla tla go mo folosa.” 37  Jesu o ne a goela kwa godimo a bo a swa.*+ 38  Mme sesiro sa tempele+ se ne sa gagoga ka bogare, go tswa kwa godimo go ya kwa tlase.+ 39  Jaanong fa modiredi wa masole yo o neng a eme gaufi go lebagana le ene a bona se se neng sa direga ka nako ya fa Jesu a ne a swa, o ne a re: “Eleruri monna yono e ne e le Morwa Modimo.”+ 40  Gape go ne go na le basadi bangwe ba lebile ba le kgakajana, mo go bone go ne go na le Marea Magadalena le Marea mmaagwe Jakobe yo Mmotlana e bile e le mmaagwe Josese, le Salome,+ 41  ba ba neng ba tle ba tsamaye le ene e bile ba mo tlhokomela+ fa a ne a le kwa Galalea, le basadi ba bangwe ba bantsi ba ba neng ba tlile le ene mo Jerusalema. 42  E re ka go ne go setse go le maitseboa, e bile e le Letsatsi la go Baakanyetsa Sabata, e leng letsatsi pele ga Sabata, 43  Josefa wa kwa Arimathea o ne a tla, yo e leng leloko le le tseelwang kwa godimo la Kgotlakgolo ya Bajuda. Le ene o ne a letetse nako ya fa Bogosi Jwa Modimo bo tla bo bo busa. O ne a nna pelokgale mme a ya kwa go Pilato a bo a mo kopa mmele wa ga Jesu.+ 44  Le fa go ntse jalo, Pilato o ne a ipotsa gore a a ka tswa a setse a sule, mme o ne a bitsa modiredi wa masole a bo a mmotsa gore a Jesu o ne a setse a sule. 45  Ka jalo, fa modiredi wa masole a sena go mo tlhomamisetsa gore o sule, o ne a naya Josefa mmele oo. 46  Fa a sena go reka letsela le le boleta le go mo folosa, o ne a mo phutha ka letsela leo le le boleta a bo a mo latsa mo lebitleng*+ le le neng le epilwe mo lefikeng; go tswa foo o ne a kgoromeletsa leje mo kgorong ya lebitla.+ 47  Mme Marea Magadalena le Marea mmaagwe Josese ba ne ba tswelela ba lebile lebitla le a neng a laditswe mo go lone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “A a bolaelwe mo koteng!”
Kgotsa “A a bolaelwe mo koteng!”
Kgotsa “obama.”
Seger., “le mera.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “ka ura ya boraro.”
Seger., “ka ura ya borataro.”
Seger., “ka ura ya borobongwe.”
Kgotsa “botlha.”
Kgotsa “a bo a hema la bofelo.”
Kgotsa “lebitleng la kgakologelo.”