Efangele ya ga Mareko 5:1-43

  • Jesu o lelekela madimona kwa dikolobeng (1-20)

  • Morwadia Jairo; mosadi o kgoma diaparo tsa ga Jesu tsa ka fa ntle (21-43)

5  Go tswa foo, ba ne ba fitlha ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle mo kgaolong ya Bagerasa.+  Fela fa Jesu a sena go fologa mokoro, monna mongwe yo o laolwang ke maatla a ledimona* o ne a mo kgatlhantsha a tswa mo mabitleng.*  O ne a nna mo mabitleng, mme go fitlha ka nako eo, go ne go se na ope yo o neng a kgona go mmofa thata, tota le ka keetane.  Gantsi o ne a bofiwa ka dikeetane mo matsogong le mo maotong, mme gone, o ne a di kgaola e bile go ne go se na ope yo o neng a na le maatla a go mo laola.  Mme o ne a nna a goa mo mabitleng le mo dithabeng bosigo le motshegare e bile o ne a itshega ka maje.  E rile a bona Jesu a le kgakajana, o ne a taboga a bo a khubama fa pele ga gagwe.+  Go tswa foo, o ne a goa ka lentswe le le kwa godimo a re: “O batla eng mo go nna, Jesu, Morwa Modimo Mogodimodimo? Ke kopa gore o ntsholofetse fa pele ga Modimo gore ga o kitla o nkotlhaya.”+  O ne a goa jalo ka gonne Jesu o ne a ntse a bolelela ledimona leo a re: “Tswa mo monneng yono, ledimona ke wena.”+  Jesu o ne a le botsa a re: “Leina la gago ke mang?” Le ne la mo raya le re: “Leina la me ke Mophato, ka gonne re bantsi.” 10  Mme le ne la nna la kopa Jesu gore a se ka a ba lelekela kwa ntle ga naga eo.+ 11  Jaanong go ne go na le dikolobe+ di le dintsi tse di neng di fula mo thabeng.+ 12  Ka jalo, madimona ao a ne a mo kopa a re: “Tsweetswee, re ise kwa dikolobeng tsele gore re tsene mo go tsone.” 13  Mme o ne a a letla. Ka jalo, madimona ao a ne a tswa mo monneng yoo a bo a tsena mo dikolobeng, mme dikolobe tseo di ne tsa taboga mme fa di fitlha fa thaba e felelang gone di ne tsa wela mo lewatleng. Dikolobe tseo tse di ka nnang 2 000, di ne tsa nwela tsotlhe mo lewatleng. 14  Mme badisa ba tsone ba ne ba tshaba ba ya go bolelela batho kwa motseng le kwa mafelong a a dikologileng motse, mme batho ba ne ba tla go bona se se neng se diragetse.+ 15  Ka jalo, ba ne ba ya kwa go Jesu mme ba bona monna yo o kileng a bo a laolwa ke mophato wa madimona a ntse fa fatshe, a apere e bile tlhaloganyo ya gagwe e bereka sentle, mme ba ne ba tshoga. 16  Gape ba ba neng ba bone se se neng se diragaletse monna yo o kileng a bo a laolwa ke madimona, ba ne ba ba bolelela kafa seo se neng sa direga ka gone e bile ba ne ba ba bolelela le ka dikolobe. 17  Ka jalo, ba ne ba kopa Jesu gore a tswe mo kgaolong ya bone.+ 18  Jaanong fa a palama mokoro, monna yo o kileng a bo a laolwa ke madimona o ne a mo kopa gore a tsamaye le ene.+ 19  Le fa go ntse jalo, o ne a se ka a mo letla, mme a mo raya a re: “Ya gae kwa go ba losika lwa gago, mme o ba bolelele dilo tsotlhe tse Jehofa* a go diretseng tsone le kafa a neng a go utlwela botlhoko ka gone.” 20  Monna yoo o ne a tsamaya mme a bolelela batho ba mo Dekapolise* dilo tsotlhe tse Jesu a neng a mo diretse tsone, mme batho botlhe ba ne ba gakgamala. 21  Fa Jesu a sena go kgabaganyetsa gape ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle ka mokoro, batho ba bantsintsi ba ne ba phuthegela kwa go ene, mme o ne a le gaufi le lewatle.+ 22  Mongwe wa badiredi ba ba okametseng sinagoge, yo o bidiwang Jairo, o ne a tla, mme e rile a mmona a khubama fa pele ga gagwe.+ 23  O ne a mo kopa makgetlo a le mantsi a re: “Morwadiake yo mmotlana o lwala thata.* Tsweetswee tla o mmeye diatla+ gore a fole mme a tshele.” 24  Foo Jesu o ne a tsamaya le ene, mme batho bao ba bantsintsi ba ne ba mo setse morago e bile ba mo kokoanetse. 25  Jaanong go ne go na le mosadi yo o feditseng dingwaga di le 12+ a na le bolwetse jwa go elela madi.+ 26  O ne a bogisitswe* ke dingaka di le dintsi e bile a dirisitse madi otlhe a a neng a na le one, mme o ne a sa nne botoka, go na le moo, o ne a lwala le go feta. 27  Fa a utlwa dilo tse batho ba neng ba di bua ka Jesu, o ne a tla ka fa morago ga gagwe a le mo gare ga batho a bo a kgoma seaparo sa gagwe sa ka fa ntle,+ 28  ka gonne o ne a nna a ipolelela a re: “Fa fela nka kgoma seaparo sa gagwe sa ka fa ntle, ke tla fola.”+ 29  Mme ka bonako fela, bolwetse jwa gagwe jwa go elela madi bo ne jwa fola, mme o ne a ikutlwa mo mmeleng gore bolwetse jwa gagwe jo bo hutsafatsang bo fodile. 30  Ka bonako fela Jesu o ne a lemoga gore maatla+ a ne a dule mo go ene, mme o ne a retologela mo bathong a bo a re: “Ke mang yo o kgomileng diaparo tsa me tsa ka fa ntle?”+ 31  Mme barutwa ba gagwe ba ne ba mo raya ba re: “E ka re o bona batho ba go kgobokanetse o bo o re, ‘Ke mang yo o nkgomileng?’” 32  Le fa go ntse jalo, o ne a lebaleba a batla go bona gore ke mang yo o dirileng jalo. 33  E re ka mosadi yono a ne a itse se se neng se mo diragaletse, o ne a tla a bo a khubama fa pele ga gagwe, a tshogile e bile a roroma, mme o ne a mmolelela boammaaruri. 34  Jesu o ne a mo raya a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go fodisitse. Tsamaya ka kagiso,+ mme bolwetse jwa gago jo bo hutsafatsang bo fole.”+ 35  Fa a sa ntse a bua, banna bangwe ba ba tswang kwa legaeng la ga Jairo ba ne ba tla mme ba re: “Morwadio o sule! Ke ka ntlha yang fa o sa ntse o tshwenya Moruti?”+ 36  Mme Jesu o ne a utlwa se ba neng ba se bua a bo a raya Jairo a re: “Se boife,* wena nna le tumelo.”+ 37  Jaanong o ne a se ka a letla ope go tsamaya le ene ntle le Petere, Jakobe le Johane morwarraagwe Jakobe.+ 38  Ka jalo, ba ne ba tla mo ntlong ya ga Jairo, mme Jesu o ne a bona tlhakatlhakano le batho ba ba lelang e bile ba bokolela.+ 39  Fa a sena go tsena mo teng, o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo tsositse tlhakatlhakano e bile lo lela? Ngwana yono ga a swa, mme o robetse.”+ 40  Fa a rialo, ba ne ba simolola go mo tshega ka tshotlo. Mme fa a sena go ba ntshetsa botlhe kwa ntle, o ne a tsaya rraagwe ngwana le mmaagwe ngwana le ba ba neng ba na le ene a bo a ya kwa ngwana a neng a le gone. 41  Go tswa foo, o ne a tshwara seatla sa ngwana yoo a bo a mo raya a re: “Talitha kumi,” mo fa go ranolwa go rayang gore: “Mosetsanyana, ke go raya ke re, tsoga!”+ 42  Mme ka bonako fela mosetsana yoo o ne a tsoga a bo a simolola go tsamaya. (O ne a na le dingwaga di le 12.) Mme ba ne ba se ka ba kgona go itshwara ka gonne ba ne ba itumetse thata. 43  Le fa go ntse jalo, o ne a ba laela gangwe le gape* gore ba se ka ba bolelela ope ka seno,+ mme o ne a laela gore ngwana yoo a newe sengwe se a ka se jang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “moya o o seng phepa.”
Kgotsa “mo mabitleng a kgakologelo.”
Kgotsa “mo Kgaolong ya Metse e le Lesome.”
Kgotsa “o gaufi le go swa.”
Kgotsa “a tsentswe mo ditlhabing di le dintsi.”
Kgotsa “Tlogela go tshoga.”
Kgotsa “a ba laela a tiisitse.”