Efangele ya ga Mareko 14:1-72

  • Baperesiti ba loga leano la go bolaya Jesu (1, 2)

  • Jesu o tshelwa leokwane le le nkgang monate (3-9)

  • Judase o rekisa Jesu (10, 11)

  • Tlolaganyo ya bofelo (12-21)

  • Dijo Tsa Morena Tsa Maitseboa (22-26)

  • Jesu o bolelela pele gore Petere o tla mo itatola (27-31)

  • Jesu o rapela kwa Gethesemane (32-42)

  • Jesu o a tshwarwa (43-52)

  • O sekisiwa fa pele ga Sanehederine (53-65)

  • Petere o itatola Jesu (66-72)

14  Malatsi a le mabedi moragonyana,+ go ne go tlile go tshwarwa Tlolaganyo+ le Moletlo wa Senkgwe Se se Se Nang Sebediso.+ Mme baperesiti ba bagolo le bakwadi ba ne ba batla tsela ya go mo tshwara ba dirisa maano a boferefere mme ba mmolaye;+  ka gonne ba ne ba re: “E seng kwa moletlong; gongwe batho ba ka tsosa dikhuduego.”  Fa a ntse a le kwa Bethani a ja* mo ntlong ya ga Simone yo o kileng a tshwarwa ke lepero, mosadi mongwe o ne a tla a tshotse lebotlolo la alabasetere la leokwane le le nkgang monate, e le naredo ya mmatota e e jang madi a mantsi thata. O ne a thuba lebotlolo leo la alabasetere gore le bulege a bo a tshela leokwane leo mo tlhogong ya ga Jesu.+  Fa bangwe ba bona seno ba ne ba bua jaana ba galefile: “Ke ka ntlha yang fa leokwane leno le le nkgang monate le sentswe?  Gonne leokwane le le nkgang monate leno le ka bo le rekisitswe ka madi a a fetang didenario* di le 300 a bo a newa bahumanegi!” Mme ba ne ba tenegela mosadi yoo fela thata.*  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a re: “Mo tlogeleng. Ke ka ntlha yang fa lo mo tshwenya? O ntiretse tiro e e molemo.+  Gonne bahumanegi ba na le lona ka metlha,+ mme lo ka ba direla molemo nako epe fela fa lo batla, mme nna ga nkitla ke nna le lona ka metlha.+  O dirile se a neng a se kgona; o ne a tshela leokwane leno le le nkgang monate mo mmeleng wa me a o baakanyetsa nako ya fa ke tla bo ke fitlhwa.+  Ammaaruri ke a lo bolelela, gongwe le gongwe fela kwa dikgang tse di molemo di rerwang gone mo lefatsheng,+ se mosadi yono a se dirileng le sone se tla bolelwa, e le go mo gopola.”+ 10  Mme mongwe wa baaposetoloi ba ba 12, yo o bidiwang Judase Isekariota, o ne a ya kwa baperesiting ba bagolo a ba bolelela gore o tla ba thusa go tshwara Jesu.+ 11  E rile ba utlwa seo, ba ne ba itumela ba bo ba mo solofetsa gore ba tla mo naya madi a selefera.+ Ka jalo, o ne a simolola go batla nako e e siameng ya gore a ba rekisetse Jesu. 12  Jaanong ka letsatsi la moletlo wa Senkgwe Se se Se Nang Sebediso,+ ka nako e ba neng ba tlwaetse go ntsha setlhabelo sa Tlolaganyo ka yone,+ barutwa ba gagwe ba ne ba mo raya ba re: “O batla gore re ye go go baakanyetsa kae gore o jele Tlolaganyo gone?”+ 13  Foo o ne a roma barutwa ba gagwe ba le babedi mme a ba raya a re: “Yang kwa motseng, mme lo tla kopana le monna mongwe a rwele nkgo ya metsi. Lo mo sale morago,+ 14  mme gongwe le gongwe fela kwa a tla tsenang gone, lo reye mong wa ntlo eo lo re, ‘Moruti a re: “Phaposi ya baeng e nka jelang Tlolaganyo le barutwa ba me mo go yone e kae?”’ 15  Mme o tla lo bontsha phaposi e kgolo e e kwa godimo, e na le dilo tse di tlhokegang e bile sengwe le sengwe se le mo maemong. Lo re baakanyetse Tlolaganyo koo.” 16  Ka jalo, barutwa bao ba ne ba tsamaya, mme fa ba tsena mo motseng ba ne ba fitlhela go ntse fela jaaka a ne a ba boleletse, mme ba ne ba baakanyetsa Tlolaganyo. 17  Fa go sena go nna maitseboa, o ne a tla le baaposetoloi ba gagwe ba ba 12.+ 18  Fa ba ntse ba le fa tafoleng ba ja, Jesu o ne a re: “Ammaaruri ke a lo bolelela, mongwe wa lona yo o jang le nna o tla nthekisa.”*+ 19  Ba ne ba hutsafala mme mongwe le mongwe wa bone a mo raya a re: “Ga se nna, gakere?” 20  O ne a ba raya a re: “Ke mongwe wa lona ba ba 12, yo o jang le nna mo sejaneng se le sengwe.+ 21  Gonne Morwa motho o a tsamaya, fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe. Le fa go ntse jalo, ruri monna yoo yo o rekisang Morwa motho o tla tlelwa ke ditlamorago tse di botlhoko!+ Go ka bo go nnile botoka fa monna yoo a ka bo a sa tsholwa.”+ 22  Mme fa ba ntse ba ja, o ne a tsaya senkgwe, a rapela, a se ngathoganya a bo a se ba naya a re: “Tsayang; seno se kaya mmele wa me.”+ 23  O ne a tsaya senwelo se se nang le beine, a leboga a bo a ba se naya, mme botlhe ba ne ba nwa mo go sone.+ 24  Mme o ne a ba raya a re: “Beine e e mo go sone e kaya ‘madi+ a me a kgolagano,’+ a a tla tshololelwang batho ba le bantsi.+ 25  Ammaaruri ke a lo bolelela, ga nkitla ke tlhola ke nwa sepe se se dirilweng ka morara go fitlha ka letsatsi le ke tla bong ke se nwa se le sesha mo Bogosing Jwa Modimo.” 26  La bofelo, fa ba sena go opela dipako,* ba ne ba tswa ba ya kwa Thabeng ya Lotlhware.+ 27  Mme Jesu o ne a ba raya a re: “Lotlhe lo tla ntlhanogela, ka gonne go kwadilwe jaana: ‘Ke tla itaya modisa,+ mme dinku di tla gasama.’+ 28  Le fa go ntse jalo, fa ke sena go tsosiwa, ke tla lo etelela pele ke ya kwa Galalea.”+ 29  Mme Petere o ne a mo raya a re: “Le fa ba bangwe botlhe ba ka go tlhanogela, nna ga nkitla ke go tlhanogela.”+ 30  Foo Jesu o ne a mo raya a re: “Ammaaruri ke a go bolelela, gompieno, mo go jone bosigo jono, pele ga mokoko o lela gabedi, o tla bo o intatotse gararo.”+ 31  Le fa go ntse jalo, o ne a nna a gatelela a re: “Le fa nka tshwanelwa ke go swa le wena, ga nkitla ke go itatola.” Ba bangwe le bone ba ne ba simolola go bua se se tshwanang.+ 32  Ka jalo, ba ne ba ya kwa lefelong lengwe le le bidiwang Gethesemane, mme o ne a raya barutwa ba gagwe a re: “Nnang fa fatshe fano, ke sa ntse ke ya go rapela.”+ 33  O ne a tsaya Petere le Jakobe le Johane a tsamaya le bone,+ mme o ne a simolola go hutsafala le go tshwenyega thata. 34  O ne a ba raya a re: “Ke tshwenyegile fela thata.+ Nnang fano, lo nne lo disitse.”+ 35  Mme o ne a tsamaela kwa pele sekgalanyana, a khubama* a bo a simolola go rapelela gore fa go kgonega, a se ka a diragalelwa ke seemo seo. 36  O ne a re: “Aba,* Rara,+ dilo tsotlhe di a kgonega mo go wena; tlosa senwelo seno mo go nna. Le fa go ntse jalo, a go se ka ga direga thato ya me, mme go direge thato ya gago.”+ 37  Fa a boa o ne a ba fitlhela ba robetse a bo a raya Petere a re: “Simone, a o robetse? A o ne o se na maatla a go nna o disitse ura e le nngwe fela?+ 38  Nnang lo disitse e bile lo rapele lo sa kgaotse, gore lo se ka lwa tsena mo thaelong.+ Gone moya o tlhaga,* mme nama yone e bokoa.”+ 39  O ne a tsamaya gape a ya go rapela, a kopa se se tshwanang le se a neng a se kopile la ntlha.+ 40  O ne a boa gape mme a ba fitlhela ba robetse, ka gonne ba ne ba otsela thata, ka jalo, ba ne ba sa itse gore ba mo arabe ba reng. 41  O ne a boa lekgetlo la boraro mme a ba raya a re: “Eno ga se nako ya gore lo bo lo robetse e bile lo ikhuditse! Tlogelang go robala! Nako e gorogile!+ Morwa motho o tla tloga a tsenngwa mo diatleng tsa baleofi. 42  Emang, a re tsamayeng. Bonang, yo o nthekisitseng o gorogile.”+ 43  Ka bonako fela fa a sa ntse a bua, mongwe wa baaposetoloi ba ba 12 e bong Judase, o ne a tla a na le batho ba bantsintsi ba tshotse ditšhaka le melamu, ba rometswe ke baperesiti ba bagolo le bakwadi le baeteledipele.+ 44  Jaanong yo o mo rekisitseng o ne a ba neile sesupo se ba neng ba dumalane ka sone, a re: “Ope fela yo ke mo sunang, ke ene; lo mo tshware lo bo lo tsamaya ka ene lo mo disitse.” 45  O ne a ya kwa go ene ka tlhamalalo a bo a mo atamela a re, “Rabi!” a bo a mo suna. 46  Ka jalo, ba ne ba tla mme ba mo tshwara. 47  Le fa go ntse jalo, mongwe wa ba ba neng ba eme gaufi o ne a somola tšhaka ya gagwe a bo a kgaola tsebe ya motlhanka wa moperesiti yo mogolo.+ 48  Mme Jesu o ne a ba raya a re: “A lo tlile go ntshwara lo tshotse ditšhaka le melamu jaaka e kete lo tlile go tshwara sekebekwa?+ 49  Letsatsi le letsatsi ke ne ke na le lona mo tempeleng ke ruta,+ le fa go ntse jalo lo ne lwa se ka lwa ntshwara. Jaanong seno se diragetse gore Dikwalo di tle di diragadiwe.”+ 50  Mme barutwa botlhe ba ne ba mo tlogela ba tshaba.+ 51  Le fa go ntse jalo, lekawana lengwe le le neng le apere fela seaparo sa letsela le le boleta le ne la simolola go mo sala morago le le gautshwanyane, mme ba ne ba leka go le tshwara, 52  le fa go ntse jalo, le ne la tlogela seaparo sa lone sa letsela le le boleta kwa morago mme la tshaba le sa apara.* 53  Jaanong ba ne ba isa Jesu kwa moperesiting yo mogolo,+ mme baperesiti ba bagolo le baeteledipele le bakwadi botlhe ba ne ba kopane mmogo.+ 54  Mme Petere o ne a mo sala morago a le kgakajana go ya go fitlha kwa lolwapeng lwa moperesiti yo mogolo; o ne a ntse le batlhokomedi ba ntlo a ikomosa fa molelong.+ 55  Jaanong baperesiti ba bagolo le maloko otlhe a Sanehederine ba ne ba batla bosupi ka Jesu gore ba mmolaye, le fa go ntse jalo, ga ba a ka ba bo bona.+ 56  Eleruri, batho ba le bantsi ba ne ba ntsha bosupi jwa maaka ka ene,+ mme bosupi jwa bone bo ne bo sa dumalane. 57  Gape, bangwe ba ne ba ema ba bo ba naya bosupi jwa maaka ka ene, ba re: 58  “Re mo utlwile a re, ‘Ke tla digela tempele eno fa fatshe e e neng ya agiwa ka diatla, mme mo malatsing a le mararo ke tla aga e nngwe e e sa agiwang ka diatla.’”+ 59  Tota le mo ntlheng eno, bosupi jwa bone bo ne bo sa dumalane. 60  Go tswa foo, moperesiti yo mogolo o ne a ema mo gare ga bone a bo a mo raya a re: “A ga o bue sepe? A ga o utlwe bosupi jo batho bano ba bo ntshang ka wena?”+ 61  Mme o ne a didimala fela a se ka a bua sepe.+ Moperesiti yo mogolo o ne a mmotsa gape a re: “A o Keresete Morwa Modimo yo o Boitshepo?” 62  Foo Jesu o ne a re: “Ke ene; mme lo tla bona Morwa motho+ a ntse ka fa seatleng sa moja+ sa Modimo yo o Maatla mme a tla a le mo marung a legodimo.”+ 63  Foo moperesiti yo mogolo o ne a gagola diaparo tsa gagwe a bo a re: “Goreng re sa ntse re tlhoka basupi ba bangwe?+ 64  Lo utlwile gore o tlhapaditse. Lo dira tshwetso efe?”* Botlhe ba ne ba mo atlhola ba re o tshwanetse go swa.+ 65  Mme bangwe ba ne ba simolola go mo kgwela mathe,+ ba mo khurumetsa sefatlhego ba bo ba mo itaya ka mabole ba mo raya ba re: “Fa e le gore o moporofeti, re bolelele gore ke mang yo o go iteileng!” Mme batlhokomedi ba kgotlatshekelo ba ne ba mo tsaya ba bo ba mo faphola mo sefatlhegong.+ 66  Jaanong fa Petere a ne a sa ntse a le kwa tlase mo lolwapeng, mosetsana* mongwe yo o neng a bereka mo ntlong ya moperesiti yo mogolo o ne a tla.+ 67  Fa a bona Petere a ikomosa, o ne a mo leba ka kelotlhoko a bo a re: “Le wena o ne o na le Jesu yono wa Monasaretha.” 68  Mme o ne a itatola a re: “Ga ke mo itse e bile ga ke tlhaloganye gore o bua ka eng,” mme o ne a tswela kwa ntle fa kgorong. 69  Fa a le koo, mosetsana yoo o ne a mmona gape a bo a simolola go raya ba ba emeng foo a re: “Yono ke mongwe wa bone.” 70  O ne a itatola gape. Mme morago ga lobakanyana, ba ba neng ba eme foo ba ne ba raya Petere gape ba re: “Eleruri o mongwe wa bone, ka gonne tota e bile o Mogalalea.” 71  Mme o ne a simolola go tlhapatsa a bo a ikana a re: “Ga ke itse monna yono yo lo buang ka ene!” 72  Ka yone nako eo, mokoko o ne wa lela lekgetlo la bobedi,+ mme Petere o ne a gopola se Jesu a neng a se bua fa a ne a re: “Pele ga mokoko o lela gabedi, o tla bo o intatotse gararo.”+ Mme Petere o ne a utlwa botlhoko thata a bo a thubega ka selelo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “a ntse ka go sekama fa tafoleng.”
Kgotsa “ba bua le ene ka bogale; ba mo omanya.”
Kgotsa “nkoka.”
Kgotsa “difela; dipesalema.”
Seger., “a wela fa fatshe ka sefatlhego.”
Lefoko la Sehebera kgotsa la Searamaika le le kayang “Ao tlhe Rara!”
Kgotsa “o a rata.”
Kgotsa “le apere diaparo tse di lotsatsa; le apere seaparo sa ka fa teng fela.”
Kgotsa “Lo akanyang?”
Mosetsana yono e ne e le lelata.