Efangele ya ga Luke 9:1-62

 • Baaposetoloi ba ba 12 ba newa ditaelo tsa go rera (1-6)

 • Jesu o akabatsa Herode (7-9)

 • Jesu o fepa batho ba le 5 000 (10-17)

 • Petere o tlhalosa gore Keresete ke mang (18-20)

 • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe (21, 22)

 • Go nna morutwa wa boammaaruri (23-27)

 • Tsela e Jesu a lebegang ka yone e a fetoga (28-36)

 • Mosimane yo o nang le madimona o a fodisiwa (37-43a)

 • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (43b-45)

 • Barutwa ba ngangisana ka gore ke mang yo mogolo (46-48)

 • Ope fela yo o sa ganetsaneng le rona ke wa rona (49, 50)

 • Basamarea ba gana Jesu (51-56)

 • Tsela ya go latela Jesu (57-62)

9  Go tswa foo, o ne a bitsa baaposetoloi ba gagwe ba ba 12 mme a ba naya maatla le taolo ya gore ba leleke madimona+ le gore ba fodise malwetse.+  O ne a ba romela gore ba ye go rera ka Bogosi Jwa Modimo le go fodisa batho ba ba lwalang,  mme o ne a ba raya a re: “Lo se ka lwa tsaya sepe fa lo tsamaya, lo se ka lwa tsaya thobane, kgotsa kgetsana ya dijo, kgotsa senkgwe kgotsa madi;* e bile lo se ka lwa tsaya diaparo tse pedi.*+  Le fa go ntse jalo, mo legaeng lepe fela le lo tsenang mo go lone, lo nne koo go fitlha lo tsamaya.+  Mme mo motseng mongwe le mongwe o batho ba sa lo amogeleng mo go one, fa lo tswa mo motseng oo, lo tlhotlhore lorole mo dinaong tsa lona gore e nne bosupi mo go bone.”+  Ka jalo, ba ne ba tsamaya, ba ralala kgaolo eo ba tsena mo metsaneng yotlhe, ba rera dikgang tse di molemo e bile ba fodisa batho.+  Jaanong mmusi wa kgaolo eo e bong Herode* o ne a utlwa ka dilo tsotlhe tse di neng di direga, mme o ne a akabala thata ka gonne batho bangwe ba ne ba re Johane o tsositswe mo baswing,+  ba bangwe ba ne ba re Elija o boile, mme ba bangwe bone ba ne ba re mongwe wa baporofeti ba bogologolo o tsogile mo baswing.+  Herode o ne a re: “Ke kgaotse Johane tlhogo.+ Jaanong yo ke mang, yo ke utlwang dilo tse di ntseng jaana ka ene?” Ka jalo, o ne a batla go mmona.+ 10  Fa baaposetoloi ba boa, ba ne ba bolelela Jesu dilo tsotlhe tse ba neng ba di dirile.+ Morago ga moo, o ne a ba tsaya mme a tsamaya le bone kwa lefelong le le kwa thoko kwa motseng o o bidiwang Bethesaida.+ 11  Mme e rile batho ba bantsintsi ba utlwa seo, ba ne ba mo sala morago. O ne a ba amogela ka bopelonomi a bo a bua le bone ka Bogosi Jwa Modimo, mme o ne a fodisa ba ba tlhokang go fodisiwa.+ 12  Jaanong letsatsi le ne le tloga le phirima. Mme baaposetoloi ba gagwe ba ba 12 ba ne ba tla kwa go ene mme ba mo raya ba re: “Laela gore batho bano ba tsamaye, mme ba ye kwa metsaneng le kwa magaeng a a mo tikologong gore ba batle marobalo le dijo, ka gonne fano re mo lefelong le le kwa thoko.”+ 13  Le fa go ntse jalo, o ne a ba raya a re: “Lona ba neyeng sengwe se ba ka se jang.”+ Ba ne ba re: “Ga re na sepe fano, ke dinkgwe tse tlhano le ditlhapi tse pedi fela, ntle le fa rona re ka ya go rekela batho bano botlhe dijo.” 14  Tota e bile, go ne go na le banna ba ka nna 5 000. Mme o ne a raya barutwa ba gagwe a re: “Ba laeleng gore ba nne fa fatshe ka ditlhopha tsa batho ba le 50.” 15  Ba ne ba dira jalo, mme ba kopa batho botlhe gore ba nne fa fatshe. 16  Jaanong o ne a tsaya dinkgwe tseo tse tlhano le ditlhapi tse pedi a bo a leba kwa legodimong a rapela. Go tswa foo, o ne a ngathoganya dinkgwe a bo a di naya barutwa gore ba di neye boidiidi jwa batho. 17  Ka jalo, batho botlhe ba ne ba ja ba bo ba kgora, mme barutwa ba ne ba kokoanya manathwana a a setseng mme a tlala dimmanki di le 12.+ 18  Moragonyana, fa a ntse a rapela a le nosi, barutwa ba ne ba tla kwa go ene, mme o ne a ba botsa a re: “Batho ba re ke mang?”+ 19  Ba ne ba mo araba ba re: “Bangwe ba re o Johane Mokolobetsi, ba bangwe ba re o Elija, mme ba bangwe bone ba re o mongwe wa baporofeti ba bogologolo yo o tsogileng mo baswing.”+ 20  Foo o ne a ba raya a re: “Mme lona lwa re ke mang?” Petere o ne a mo araba a re: “O Motlodiwa wa Modimo.”+ 21  Go tswa foo, o ne a ba laela a tiisitse gore ba se ka ba bolelela ope seno,+ 22  mme o ne a re: “Morwa motho o tshwanetse go bogisiwa thata e bile baeteledipele le baperesiti ba bagolo le bakwadi ba tla mo gana a bo a bolawa,+ mme o tla tsosiwa mo letsatsing la boraro.”+ 23  Go tswa foo, o ne a raya batho botlhe a re: “Fa mongwe a batla go ntshala morago, a a iitatole+ mme a tseye kota ya gagwe ya tlhokofatso* letsatsi le letsatsi a bo a ntshala morago a sa kgaotse.+ 24  Gonne ope fela yo o batlang go sireletsa botshelo* jwa gagwe bo tla mo latlhegela, mme ope fela yo o latlhegelwang ke botshelo* jwa gagwe ka gonne e le molatedi wa me o tla bo boloka.+ 25  Tota motho o tla boelwa ke eng fa a gapa lefatshe lotlhe mme a latlhegelwa ke botshelo* jwa gagwe kgotsa a senngwa?+ 26  Gonne ope fela yo o tlhabiwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me, Morwa motho le ene o tla tlhabiwa ke ditlhong ka ntlha ya motho yoo fa a tla ka kgalalelo ya gagwe le ya ga Rraagwe le ya baengele ba ba boitshepo.+ 27  Ammaaruri ke a lo bolelela, go na le bangwe mo go ba ba emeng fano ba ba se kitlang ba swa pele ga ba bona Bogosi Jwa Modimo.”+ 28  Tota e bile, mo e ka nnang malatsi a le robedi a sena go bua mafoko ano, o ne a tsaya Petere, Johane le Jakobe mme a palama thaba le bone a ya go rapela.+ 29  Fa a ntse a rapela, tsela e sefatlhego sa gagwe se lebegang ka yone e ne ya fetoga mme diaparo tsa gagwe di ne tsa tsabakela tsa nna ditshweu. 30  Mme banna ba babedi ba ne ba tlotla le ene; e ne e le Moshe le Elija. 31  Banna bano ba ne ba galalela mme ba ne ba simolola go bua ka ga gore o ne a tla tsamaya jang le gore seo se ne se tla diragadiwa kwa Jerusalema.+ 32  Jaanong Petere le ba ba nang le ene ba ne ba thulametse, mme fa ba thanya, ba ne ba bona kgalalelo ya gagwe+ le banna ba babedi ba ba neng ba eme le ene. 33  Mme fa banna bano ba tswa fa go Jesu, Petere o ne a mo raya a re: “Moruti, re itumelela go bo re le fano. Ka jalo, a re tlhomeng ditente di le tharo, e nngwe e le ya gago, e nngwe e le ya ga Moshe mme e nngwe e le ya ga Elija.” O ne a sa itse se a neng a se bua. 34  Fa a ntse a bua dilo tseno, go ne ga nna le leru mme la simolola go ba okama. Fa leru le ntse le ba khurumetsa, ba ne ba tshoga. 35  Foo lentswe+ le ne la tswa mo lerung leo le re: “Yono ke Morwaake, yo ke mo tlhophileng.+ Mo reetseng.”+ 36  Fa lentswe leo le ntse le bua, ba ne ba bona Jesu a le nosi fela. Le fa go ntse jalo, ba ne ba didimala mme ga feta nako e e rileng ba sa bolelele ope dilo tse ba neng ba di bone.+ 37  Letsatsi le le latelang fa ba fologa thaba, batho ba bantsintsi ba ne ba mo kgatlhantsha.+ 38  Mme monna mongwe mo bathong bao o ne a goa a re: “Moruti, ke kopa gore o thuse* morwaake, ka gonne ke ene fela ngwanake.+ 39  O laolwa ke ledimona* le le dirang gore a goe, e bile le mo tshwarisa mototwane a bo a phoka lefulo mo molomong, tota le fa le sena go mo gobatsa ga le batle go mo tlogela. 40  Ke ne ka kopa barutwa ba gago gore ba le leleke, mme ga ba a ka ba kgona.” 41  Jesu o ne a re: “Lona kokomana e e se nang tumelo le e e sokameng,+ ke tla tswelela ke na le lona e bile ke lo itshoketse go fitlha leng? Tlisa morwao kwano.”+ 42  Tota le fa a atamela kwa go Jesu, ledimona leo le ne la mo latlhela fa fatshe mme la mo tshwarisa mototwane mo go botlhoko. Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a kgalema ledimona leo mme a fodisa mosimane a bo a mmusetsa kwa go rraagwe. 43  Batho botlhe ba ne ba gakgamala ka ntlha ya maatla a magolo a Modimo. Fa ba sa ntse ba gakgamaletse dilo tsotlhe tse a neng a di dira, o ne a raya barutwa ba gagwe a re: 44  “Reetsang mafoko ano ka kelotlhoko mme lo nne lo a gopotse, ka gonne Morwa motho o tlile go rekisiwa* a bo a tsenngwa mo diatleng tsa batho.”+ 45  Le fa go ntse jalo, ba ne ba sa tlhaloganye se a neng a se bua. Tota e bile, ba ne ba fitlhetswe mafoko ano gore ba tle ba se ka ba a tlhaloganya, mme ba ne ba tshaba go mmotsa gore se a se buang se kaya eng. 46  Go tswa foo, ba ne ba simolola go ngangisana ka kgang ya gore ke mang yo mogolo mo go bone.+ 47  E re ka Jesu a ne a itse se ba se akantseng mo dipelong tsa bone, o ne a tsaya ngwana yo monnye a bo a mo emisa fa thoko ga gagwe, 48  mme o ne a ba raya a re: “Mongwe le mongwe yo o amogelang ngwana yo monnye yono ka ntlha ya leina la me, o amogela le nna; mme mongwe le mongwe yo o nkamogelang, o amogela le Ene yo o nthomileng.+ Ka gonne yo o ikokobeditseng mo go lona lotlhe ke ene yo mogolo.”+ 49  Johane o ne a re: “Moruti, re bone mongwe a leleka madimona a dirisa leina la gago, mme re ne ra leka go mo thibela, ka gonne ga a tsamaye le rona.”+ 50  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a re: “Lo se ka lwa leka go mo thibela, ka gonne ope fela yo o sa ganetsaneng le lona ke wa lona.” 51  Fa nako ya gore a ye kwa legodimong e ntse e atamela,*+ o ne a eletsa go ya Jerusalema. 52  Ka jalo, o ne a romela barongwa kwa pele ga gagwe. Mme ba ne ba tsamaya ba bo ba tsena mo motsaneng mongwe wa Basamarea gore ba mmaakanyetse teng. 53  Le fa go ntse jalo, ga ba a ka ba mo amogela,+ ka gonne o ne a ikemiseditse* go ya Jerusalema. 54  Fa barutwa ba gagwe e bong Jakobe le Johane+ ba bona seno, ba ne ba re: “Morena, a o batla gore re bitse molelo go tswa kwa legodimong mme o ba nyeletse?”+ 55  Mme o ne a retologa a bo a ba kgalemela. 56  Ka jalo, ba ne ba ya kwa motsaneng o mongwe. 57  Jaanong fa ba ntse ba le mo tseleng, mongwe o ne a mo raya a re: “Ke tla go sala morago gongwe le gongwe kwa o yang gone.” 58  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a mo raya a re: “Bophokoje ba na le mengobo le dinonyane di na le dintlhaga, mme Morwa motho ene ga a na kwa a ka latsang tlhogo ya gagwe gone.”+ 59  Mme o ne a raya yo mongwe a re: “Nna molatedi wa me.” Monna yoo o ne a re: “Morena, mma ke tsamaye ke ye go fitlha rre pele.”+ 60  Le fa go ntse jalo, o ne a mo raya a re: “Tlogela baswi+ ba fitlhe baswi ba bone, mme wena tsamaya, o itsise Bogosi Jwa Modimo gongwe le gongwe.”+ 61  Yo mongwe gape o ne a re: “Ke tla go sala morago, Morena; mme ntetla pele ke ye go laela ba ntlo ya me.” 62  Jesu o ne a mo raya a re: “Motho ope fela yo e reng a tshwere mogoma a bo a leba dilo tse di kwa morago,+ ga a ka ke a tsena mo Bogosing Jwa Modimo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “selefera.”
Kgotsa “seaparo se sengwe.”
Go tewa Herode Antipase. Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “o lebe.”
Seger., “moya o o seng phepa.”
Kgotsa “okiwa.”
Seger., “e tloga e wela.”
Seger., “sefatlhego sa gagwe se ne se lebile.”