Efangele ya ga Luke 15:1-32

  • Setshwantsho sa nku e e latlhegileng (1-7)

  • Setshwantsho sa ledi le le latlhegileng (8-10)

  • Setshwantsho sa morwa yo o duleng mo tseleng (11-32)

15  Jaanong bakgethisi botlhe le baleofi ba ne ba nna ba phuthegela kwa go ene gore ba utlwe se a se buang.+  Mme Bafarasai le bakwadi ba ne ba tswelela ba ngongorega ba re: “Monna yono o amogela baleofi e bile o ja le bone.”  Foo o ne a ba bolelela setshwantsho seno:  “Ke monna ofe mo go lona yo o nang le dinku di le 100, yo e ka reng fa e le nngwe ya tsone e latlhega, a ka se kang a tlogela di le 99 kwa nageng a bo a ya go batla e e latlhegileng go fitlha a e bona?+  Mme fa a e bona, o e pega mo magetleng a gagwe a bo a itumela.  Fa a fitlha kwa gae, o phutha ditsala tsa gagwe le baagelani ba gagwe a bo a ba raya a re, ‘Itumeleng le nna, ka gonne ke bone nku ya me e e neng e latlhegile.’+  Ke a lo bolelela, ka tsela e e tshwanang go tla nna le boitumelo jo bogolo kwa legodimong fa moleofi a le mongwe a ikwatlhaya+ go na le jo bo nnang gone ka ntlha ya basiami ba le 99 ba ba sa tlhokeng go ikwatlhaya.  “Kgotsa ke mosadi ofe yo o nang le madi a tshipi a derakema* a le lesome, yo e ka reng fa a latlhegelwa ke derakema* e le nngwe, a ka se kang a tshuba lobone mme a feela ntlo ya gagwe a bo a e batla ka kelotlhoko go fitlha a e bona?  Mme fa a sena go e bona, o phutha ditsala tsa gagwe* le baagelani ba gagwe a bo a re, ‘Itumeleng le nna, ka gonne ke bone ledi la me la derakema* le le neng le latlhegile.’ 10  Ke a lo bolelela, ka tsela e e tshwanang baengele ba Modimo ba a itumela fa moleofi a le mongwe a ikwatlhaya.”+ 11  Go tswa foo o ne a re: “Monna mongwe o ne a na le bana ba basimane ba le babedi. 12  Mme yo mmotlana o ne a raya rraagwe a re, ‘Rra, nneye karolo ya leruo la gago e e neng e tla nna boswa jwa me.’ Ka jalo, o ne a ba kgaoganyetsa dilo tse a nang le tsone. 13  Morago ga malatsi a le mmalwa, morwawe yo mmotlana o ne a phutha dilo tsa gagwe tsotlhe a bo a ya kwa nageng e e kgakala, mme fa a le koo o ne a di dirisa botlhaswa ka go tshela botshelo jwa botlhapelwa.* 14  Fa a sena go fetsa dilo tsa gagwe tsotlhe, go ne ga nna leuba le legolo mo nageng eo yotlhe, mme o ne a simolola go sotlega. 15  O ile a bo a ikopanya le mongwe wa baagi ba naga eo, yo o neng a mo romela kwa masimong a gagwe gore a ye go disa dikolobe.+ 16  Mme o ne a tshwerwe ke tlala thata mo a neng a eletsa go ja dijo tse dikolobe di neng di di ja, le fa go ntse jalo, go ne go se na ope yo o mo nayang sepe. 17  “Fa a itharabologelwa o ne a re, ‘Batho ba ba berekelang rre ba na le dijo tse dintsi tota, mme nna ke bolawa ke tlala fano! 18  Ke tla tsamaya ke ya kwa go rre ke bo ke mo raya ke re: “Rra, ke leofetse Modimo* e bile ke go leofetse. 19  Ga ke tlhole ke tshwanelega go bidiwa morwao. Ntseye jaaka mongwe wa ba ba go berekelang.”’ 20  Ka jalo, o ne a tsamaya a ya kwa go rraagwe. Fa a sa ntse a le kgakala thata, rraagwe o ne a mmona mme a tlhomoga pelo, o ne a mo tabogela, a mo tlamparela* a bo a mo suna. 21  Foo morwawe o ne a mo raya a re, ‘Rra, ke leofetse Modimo e bile ke go leofetse.+ Ga ke tlhole ke tshwanelega go bidiwa morwao.’ 22  Mme rraagwe o ne a raya batlhanka ba gagwe a re, ‘Itlhaganeleng! tlang ka seaparo se seleele se sentlentle, mme lo mo apese lo bo lo mo rwesa palamonwana le ditlhako.* 23  Gape tlisang namane e e nonneng, lo e tlhabe, mme a re jeng re itumelele gore o boile, 24  ka gonne morwaake o ne a sule mme jaanong o a tshela;+ o ne a latlhegile mme o bonwe.’ Ba ne ba simolola go ijesa monate. 25  “Jaanong morwawe yo mogolwane o ne a le kwa tshimong, mme fa a boa, a le gaufi le ntlo o ne a utlwa mmino le batho ba bina. 26  Ka jalo, o ne a bitsa mongwe wa batlhanka mme a mmotsa gore go diragala eng. 27  O ne a mo raya a re, ‘Morwarrago o boile, mme rrago o tlhabile namane e e nonneng, ka gonne o boetse gae a sireletsegile.’* 28  Le fa go ntse jalo, o ne a tenega mme a gana go tsena. Foo rraagwe o ne a tswa mme a mo kopa gore a tsene mo teng. 29  O ne a raya rraagwe a re, ‘Ke feditse dingwaga di le dintsi thata ke le motlhanka wa gago e bile ga ke ise ke tlole ditaelo tsa gago le ka motlha, le fa go ntse jalo, ga o ise o ke o nneye potsane gore ke itumele le ditsala tsa me. 30  Mme jaanong fa morwa yono wa gago yo o dirisitseng dilo tsa gago botlhaswa* a na le diaka a goroga, o ne wa mo tlhabela namane e e nonneng.’ 31  Foo rraagwe o ne a mo raya a re, ‘Morwaaka, o ntse o na le nna ka metlha, e bile dilo tsotlhe tsa me ke tsa gago. 32  Mme gone, re ne re tshwanetse go itumelela gore morwarrago o boile, ka gonne o ne a sule mme jaanong o a tshela; o ne a latlhegile mme o bonwe.’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “basadi ba e leng ditsala tsa gagwe.”
Kgotsa “jwa go sa kgathale.”
Seger., “legodimo.”
Seger., “a wela mo molaleng wa gagwe.”
Seger., “bompaatšhane.”
Seger., “a tsogile sentle.”
Seger., “yo o jeleng dilo tsa gago.”