Efangele ya ga Luke 8:1-56

  • Basadi ba ba tsamayang le Jesu (1-3)

  • Setshwantsho sa mojadi (4-8)

  • Lebaka la go bo Jesu a ne a dirisa ditshwantsho (9, 10)

  • Setshwantsho sa mojadi se a tlhalosiwa (11-15)

  • Lobone ga lo a tshwanela go khurumediwa (16-18)

  • Mmaagwe Jesu le bomonnawe (19-21)

  • Jesu o didimatsa setsuatsue (22-25)

  • Jesu o lelekela madimona kwa dikolobeng (26-39)

  • Morwadia Jairo; mosadi o kgoma seaparo sa ga Jesu sa ka fa ntle (40-56)

8  Ka bonako fela morago ga moo, o ne a etela metse le metsana ka go latelana, a rera e bile a bolela dikgang tse di molemo tsa Bogosi Jwa Modimo.+ Mme baaposetoloi ba gagwe ba ba 12 ba ne ba na le ene,  gape go ne go na le basadi bangwe ba a neng a lelekile madimona mo go bone e bile a ba fodisitse: Marea yo o neng a bidiwa Magadalena, yo go neng go ntshitswe madimona a le supa mo go ene;  Joana+ mosadi wa ga Tšhusa, monna yo o okametseng ntlo ya ga Herode; Susana; le basadi ba bangwe ba le bantsi ba ba neng ba dirisa dilo tse ba nang le tsone go tlhokomela Jesu le barutwa ba gagwe.+  Jaanong fa batho ba bantsintsi ba sena go phuthega ba na le ba ba neng ba ile kwa go ene ba tswa kwa metseng e mengwe, o ne a bua le bone a dirisa setshwantsho a re:+  “Mojadi o ne a ya go jala peo ya gagwe. Fa a ntse a jala, dipeo dingwe di ne tsa wela fa thoko ga tsela mme batho ba di gataka, mme dinonyane di ne tsa di ja.+  Tse dingwe di ne tsa wela mo matlapeng, mme fa di sena go tlhoga, di ne tsa omelela ka gonne di ne di sa kgone go bona metsi.+  Tse dingwe di ne tsa wela mo mmitlweng, mme mmitlwa e e neng e gola le tsone e ne ya di hupetsa.+  Mme tse dingwe di ne tsa wela mo mmung o o molemo, mme fa di sena go tlhoga, di ne tsa oketsega go menagane ga 100.”+ Fa a ntse a bua dilo tseno, o ne a tlhaeletsa a re: “A yo o nang le ditsebe a reetse.”+  Mme barutwa ba gagwe ba ne ba mmotsa gore setshwantsho seno se kaya eng.+ 10  O ne a re: “Lona lo neilwe tshiamelo ya go tlhaloganya diphiri tse di boitshepo tsa Bogosi Jwa Modimo, mme batho ba bangwe bone ba tlhalosediwa dilo tsotlhe ka ditshwantsho,+ ka gonne le fa ba leba, ga ba kitla ba bona, mme le fa ba utlwa, ga ba kitla ba tlhaloganya.+ 11  Jaanong bokao jwa setshwantsho seno ke jono: Peo ke lefoko la Modimo.+ 12  Dipeo tse di fa thoko ga tsela ke batho ba ba utlwileng lefoko la Modimo, mme Diabolo a bo a tla a tsaya lefoko leo mo dipelong tsa bone gore ba se ka ba dumela mme ba bolokwa.+ 13  Tse di mo matlapeng ke batho ba e reng fa ba utlwa lefoko, ba le amogele ka boitumelo, le fa go ntse jalo, ga ba na modi. Ba dumela ka nakwana fela, mme fa ba lebana le diteko ba felelwa ke tumelo.+ 14  Dipeo tse di neng tsa wela mo mmitlweng tsone, ke batho ba ba utlwileng lefoko la Modimo, mme e re ka ba itewa tsebe ke ditlhobaelo, dikhumo+ le menate ya botshelo,+ dilo tseno di a ba hupetsa ba bo ba sa kgone go ntsha maungo a a molemo.+ 15  Mme tse di mo mmung o o molemo, ke batho ba e reng fa ba sena go utlwa lefoko ka pelo e e molemo+ le e e siameng, ba le ngangatlele ba bo ba ntsha maungo le fa ba itshoketse mathata.+ 16  “Ga go na ope yo e reng fa a sena go tshuba lobone a bo a lo khurumetsa ka sejana kgotsa a lo baya ka fa tlase ga bolao, mme o lo baya mo setlhomong sa lobone gore ba ba tsenang mo ntlong ba tle ba bone lesedi.+ 17  Gonne sengwe le sengwe se se fitlhilweng se tla bonwa e bile sengwe le sengwe se se subilweng ka kelotlhoko se tla itsiwe e bile se tla senoga.+ 18  Ka jalo, elang tlhoko kafa lo reetsang ka gone, ka gonne ope fela yo o nang le sengwe o tla newa mo go oketsegileng,+ mme ope fela yo o se nang sepe, tota le se a ithayang a re o na le sone se tla tsewa mo go ene.”+ 19  Jaanong mmaagwe le bomonnawe+ ba ne ba tla go mmona, le fa go ntse jalo, ba ne ba sa kgone go atamela kwa go ene ka gonne batho ba ne ba le bantsi thata.+ 20  Ka jalo, o ne a bolelelwa jaana: “Mmago le bomonnao ba eme kwa ntle, ba batla go go bona.” 21  O ne a ba raya a re: “Mmê le bonkgonne le bonnake ke batho bano ba ba utlwang lefoko la Modimo ba bo ba le ikobela.”+ 22  Letsatsi lengwe ene le barutwa ba gagwe ba ne ba palama mokoro, mme a ba raya a re: “A re kgabaganyetseng ka kwa letlhakoreng le lengwe la letšha.” Ka jalo, ba ne ba tsamaya.+ 23  Mme fa ba ntse ba tsamaya ka mokoro, o ne a thulamela. Jaanong go ne ga tsoga phefo ya matsubutsubu mo letšheng, mme mokoro wa bone wa simolola go tlala metsi e bile o ne o tloga o nwela.+ 24  Ka jalo, ba ne ba ya kwa go ene mme ba mo tsosa, ba re: “Moruti, Moruti, re tloga re swa!” Foo o ne a tsoga a bo a kgalema phefo le makhubu a a galefileng, mme di ne tsa kgaotsa go bo go sisibala.+ 25  Go tswa foo, o ne a ba raya a re: “Ke eng fa lo se na tumelo?” Mme ba ne ba tshogile thata e bile ba gakgametse ba bo ba raana ba re: “Tota motho yono ke mang? Ka gonne o laela le diphefo le metsi, mme di a mo ikobela.”+ 26  Mme ba ne ba ema fa lotshitshing mo kgaolong ya Bagerasa,+ e e ka fa letlhakoreng le lengwe go lebagana le Galalea. 27  Fa Jesu a fologa mokoro, monna mongwe yo o neng a na le madimona o ne a tla go mo kgatlhantsha a tswa kwa motseng. Go ne go fetile nako e telele a nna a sa apara, mme o ne a sa nne mo ntlong, o ne a nna kwa mabitleng.*+ 28  Fa a bona Jesu, o ne a goa a bo a khubama fa pele ga gagwe, mme o ne a goa ka lentswe le le kwa godimo a re: “O batla eng mo go nna Jesu, Morwa Modimo Mogodimodimo? Ke a go kopa, o se ka wa nkotlhaya.”+ 29  (Gonne Jesu o ne a ntse a laela ledimona leo gore le tswe mo monneng yoo. Le ne le mo laola ka makgetlo a le mantsi,*+ e bile gangwe le gape o ne a bofiwa ka dikeetane a bo a disiwa, le fa go ntse jalo, o ne a tle a di kgaole mme ledimona leo le bo le mo tlhotlheletsa gore a ye kwa mafelong a a kwa thoko.) 30  Jesu o ne a mmotsa a re: “Leina la gago ke mang?” O ne a re: “Mophato,” ka gonne madimona a le mantsi a ne a tsene mo go ene. 31  Mme madimona ao a ne a nna a mo kopa gore a se ka a a laela go ya kwa khuting e e kwa tengteng.*+ 32  Jaanong go ne go na le dikolobe+ tse dintsi tse di neng di fula mo thabeng, ka jalo madimona ao a ne a mo kopa gore a a letle gore a tsene mo dikolobeng tseo, mme o ne a a letla.+ 33  Foo madimona ao a ne a tswa mo monneng yoo a bo a tsena mo dikolobeng, mme dikolobe tseo di ne tsa taboga mme fa di fitlha fa thaba e felelang gone di ne tsa wela mo letšheng di bo di nwela. 34  E rile badisa ba tsone ba bona se se neng se diragetse, ba ne ba tshaba ba ya go bolelela batho kwa motseng le kwa mafelong a a dikologileng motse. 35  Batho ba ne ba ya go bona se se neng se diragetse. Fa ba fitlha kwa go Jesu ba ne ba bona monna yo madimona a neng a dule mo go ene a ntse fa dinaong tsa ga Jesu, a apere e bile tlhaloganyo ya gagwe e bereka sentle, mme ba ne ba tshoga. 36  Ba ba neng ba bone fa monna yo o neng a laolwa ke madimona a ne a fodisiwa, ba ne ba ba bolelela kafa seo se diragetseng ka gone. 37  Foo batho ba bantsi ba ba tswang mo kgaolong ya Bagerasa ba ne ba kopa Jesu gore a tswe mo kgaolong ya bone, ka gonne ba ne ba tshogile thata. Mme o ne a palama mokoro a tsamaya. 38  Le fa go ntse jalo, monna yo madimona a neng a dule mo go ene o ne a nna a mo kopa gore a tsamaye le ene, mme o ne a gana a bo a mo raya a re:+ 39  “Boela gae, mme o bolelele batho botlhe dilo tse Modimo a di go diretseng.” Ka jalo o ne a tsamaya, mme a bolelela batho botlhe mo motseng se Jesu a neng a mo diretse sone. 40  Fa Jesu a boa, boidiidi jwa batho bo ne jwa mo amogela ka boitumelo, ka gonne botlhe ba ne ba mo solofetse.+ 41  Mme monna mongwe yo o bidiwang Jairo o ne a tla; monna yono e ne e le modiredi yo o okametseng sinagoge. Mme o ne a khubama fa pele ga ga Jesu a bo a mo kopa gore a tle kwa ntlong ya gagwe,+ 42  ka gonne morwadie yo o esi fela,* yo o neng a na le dingwaga di ka nna 12, o ne a tloga a swa. Fa Jesu a ntse a tsamaya, batho ba bantsintsi ba ne ba mo sala morago ba bo ba mo kgobokanela. 43  Jaanong go ne go na le mosadi yo o feditseng dingwaga di le 12 a na le bolwetse jwa go elela madi,+ mme go ne go se na ope yo o neng a kgona go mo fodisa.+ 44  O ne a atamela Jesu a tswa kwa morago ga gagwe a bo a kgoma karolo e e kwa tlase ya seaparo sa gagwe sa ka fa ntle,+ mme ka ponyo ya leitlho bolwetse jwa gagwe jwa go elela madi bo ne jwa fola. 45  Ka jalo, Jesu o ne a re: “Ke mang yo o nkgomileng?” Fa batho botlhe ba itatola, Petere o ne a re: “Moruti, o a bona gore o kgobokanetswe ke batho ba bantsintsi e bile ba go pitlagantse thata.”+ 46  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a re: “Mongwe o nkgomile, ka gonne ke a utlwa gore maatla+ a dule mo go nna.” 47  E re ka mosadi yono a ne a bona gore o lemogilwe, o ne a tla a roroma mme a khubama fa pele ga gagwe a bua fa pele ga batho botlhe gore ke eng fa a ile a mo kgoma le gore fa a sena go mo kgoma o ne a fola ka ponyo ya leitlho.” 48  Mme o ne a mo raya a re: “Morwadiaka, tumelo ya gago e go fodisitse. Tsamaya ka kagiso.”+ 49  Fa a sa ntse a bua, go ne ga tla monna mongwe a tswa kwa legaeng la ga Jairo a bo a re: “Morwadio o sule; tlogela go tshwenya Moruti.”+ 50  Fa Jesu a utlwa seno, o ne a raya Jairo a re: “Se boife, wena nna le tumelo, morwadio o tla tshela.”*+ 51  Fa a fitlha kwa ntlong, o ne a se ka a letla ope go tsena le ene ntle le Petere, Johane, Jakobe le batsadi ba mosetsana yoo. 52  Mme batho botlhe ba ne ba lela e bile ba ititaya ba hutsafetse ka ntlha ya gagwe. Ka jalo, Jesu o ne a re: “Tlogelang go lela,+ ka gonne ga a swa mme o robetse.”+ 53  Fa a rialo, ba ne ba mo tshega ka tshotlo, ka gonne ba ne ba itse gore o ne a sule. 54  Le fa go ntse jalo, o ne a tshwara mosetsana yoo ka seatla a bo a mo raya a re: “Ngwanaka, tsoga!”+ 55  Mme o ne a tshela*+ a bo a ema ka yone nako eo,+ mme Jesu o ne a laela gore ngwana yoo a newe sengwe se a ka se jang. 56  Batsadi ba gagwe ba ne ba itumela thata, mme o ne a ba laela gore ba se ka ba bolelela ope se se neng se diragetse.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “kwa mabitleng a kgakologelo.”
Kgotsa gongwe “Le ne le ntse le mo ngangatletse nako e telele.”
Seger., “yo o tsetsweng a le esi.”
Seger., “bolokiwa.”
Seger., “moya wa gagwe wa botshelo o ne wa boa.”