Efangele ya ga Luke 1:1-80

  • Theofilo o a kwalelwa (1-4)

  • Gabariele o bolelela pele ka go tsholwa ga ga Johane Mokolobetsi (5-25)

  • Gabariele o bolelela pele ka go tsholwa ga ga Jesu (26-38)

  • Marea o etela Elisabetha (39-45)

  • Marea o tlotlomatsa Jehofa (46-56)

  • Johane o a tsholwa e bile o newa leina (57-66)

  • Boporofeti jwa ga Sekarea (67-80)

1  Motlotlegimogolo Theofilo, ke bone matsapa a batho ba le bantsi ba a tsereng gore ba kwale dilo tsotlhe tse di diragetseng, e leng dilo tse le rona re di dumelang re sa belaele.+  Ba bangwe le bone ba ba neng ba bona dilo tseno+ e bile ba ne ba itsise molaetsa wa Modimo, ba ne ba re di bolelela.+  Ka jalo, ke dirile dipatlisiso ka dilo tseno, mme le nna ke ne ka dira tshwetso ya gore ke go di kwalele di rulagane sentle.+  Ke dirile seno gore o tle o itse gore eleruri dilo tse o di rutilweng di boammaaruri.+  Mo motlheng wa ga Herode,*+ kgosi ya Judea, go ne go na le moperesiti mongwe yo o bidiwang Sekarea wa setlhopha sa ga Abija.+ Mosadi wa gagwe e ne e le setlogolwana sa ga Arone,* mme leina la gagwe e ne e le Elisabetha.  Boobabedi Modimo o ne a ba tsaya ba siame, ba se na molato e bile ba tshela go dumalana le ditaelo tsotlhe le melao ya ga Jehofa.*  Le fa go ntse jalo, ba ne ba se na ngwana, ka gonne Elisabetha o ne a le moopa, e bile boobabedi ba ne ba setse ba godile thata.  Jaanong fa Sekarea a ntse a dira tiro ya gagwe e le moperesiti ka nako e setlhopha sa bone+ se neng se abetswe go direla fa pele ga Modimo,  go ya ka thulaganyo* e e neng e tlhomilwe ya boperesiti, e ne ya nna nako ya gagwe ya gore a tsene mo tempeleng ya ga Jehofa*+ a ise maswalo.+ 10  Mme batho ba bangwe botlhe ba ne ba le kwa ntle ba rapela ka nako ya fa go ne go isiwa maswalo. 11  Moengele wa ga Jehofa* o ne a iponatsa kwa go ene, a eme ka fa letlhakoreng la moja la sebeso sa maswalo. 12  Mme fa Sekarea a bona seno o ne a tshwenyega, mme o ne a boifa thata. 13  Le fa go ntse jalo, moengele yoo o ne a mo raya a re: “Se boife, Sekarea, ka gonne Modimo o utlwile thapelo ya gago ya tlhoafalo, mme mosadi wa gago e bong Elisabetha o tla go tsholela ngwana wa mosimane, mme o mmitse Johane.+ 14  Wena o tla ipela e bile o tla itumela thata, e bile batho ba le bantsi ba tla itumela fa a tsholwa,+ 15  ka gonne ngwana yoo o tla nna mogolo mo matlhong a ga Jehofa.*+ Le fa go ntse jalo, ga a a tshwanela go nwa beine kgotsa senô sepe se se tagang,+ e bile o tla tlala moya o o boitshepo tota le pele ga a tsholwa,*+ 16  mme o tla busetsa Baiseraele ba le bantsi kwa go Jehofa,* Modimo wa bone.+ 17  Gape, o tla tsamaya kwa pele ga Modimo a na le maatla a a tshwanang le a ga Elija,+ gore a busetse dipelo tsa borrabana kwa baneng ba bone+ a bo a thuse ba ba sa utlweng gore ba dire dilo ka botlhale jaaka batho ba ba siameng. O tla dira seno e le gore a baakanyetse Jehofa* batho.”+ 18  Sekarea o ne a raya moengele a re: “A mme seo se ka kgonega? Ka gonne ke tsofetse, le mosadi wa me o setse a godile thata.” 19  Moengele o ne a mo raya a re: “Ke nna Gabariele,+ yo o emang fa pele ga Modimo,+ mme o nthomile gore ke tle go bua le wena le go go bolelela dikgang tseno tse di molemo. 20  Mme ga o kitla o kgona go bua go fitlha ka letsatsi le dilo tseno di tla diragalang ka lone, ka gonne o ne wa se ka wa dumela mafoko a me, a a tla diragadiwang ka nako e e tlhomilweng.” 21  Mo nakong eo yotlhe, batho ba ne ba emetse Sekarea, mme ba ne ba gakgamaletse go bo a diegile thata jaana mo tempeleng. 22  Fa a tswa, o ne a sa kgone go bua le bone, mme ba ne ba lemoga gore o ne a bone sengwe se se sa tlwaelegang* mo tempeleng. O ne a nna a bua le bone ka mabogo, mme o ne a sa kgone go bua gotlhelele. 23  Fa malatsi a gagwe a go direla kwa tempeleng a fela, o ne a ya kwa legaeng la gagwe. 24  Malatsi moragonyana, mosadi wa gagwe e bong Elisabetha o ne a ima, mme o ne a nna a iphitlhile dikgwedi di le tlhano, a re: 25  “Seno ke se Jehofa* a se ntiretseng. O nkgakologetswe, e bile o dirile gore batho ba se ka ba tlhola ba nkgoba.”+ 26  Fa Elisabetha a na le dikgwedi di le thataro a ntse a imile, Modimo o ne a roma moengele Gabariele+ kwa motseng wa Galalea o o bidiwang Nasaretha, 27  kwa kgarebaneng+ nngwe e e neng e solofeditswe lenyalo* ke monna mongwe yo o neng a bidiwa Josefa, yo e neng e le setlogolwana sa ga Dafide. Leina la kgarebane eo e ne e le Marea.+ 28  Fa moengele yoo a tsena o ne a re: “Dumela, wena yo o segofaditsweng thata, Jehofa* o na le wena.” 29  Le fa go ntse jalo, mafoko a moengele yoo a ne a mo tshwenya fela thata mme a leka go tlhaloganya gore tumediso eno e ka tswa e kaya eng. 30  Ka jalo, moengele o ne a mo raya a re: “Se boife Marea, ka gonne Modimo o go amogetse. 31  Mme o tla ima* o bo o tshola ngwana wa mosimane,+ mme o mmitse Jesu.+ 32  Ngwana yono o tla nna mogolo+ e bile o tla bidiwa Morwa Mogodimodimo,+ Jehofa* Modimo o tla mo naya setulo sa bogosi sa ga rraagwe e bong Dafide,+ 33  mme o tla busa ditlogolwana tsa ga Jakobe ka bosakhutleng e le Kgosi, mme Bogosi jwa gagwe ga bo kitla bo khutla.”+ 34  Le fa go ntse jalo, Marea o ne a raya moengele a re: “Seno se tla direga jang, ka gonne ga ke tlhakanele dikobo le monna ope?”+ 35  Moengele o ne a mo araba a re: “Moya o o boitshepo o tla tla mo go wena,+ e bile maatla a Mogodimodimo a tla go okama. Ka lebaka leo, ngwana yo o tla tsholwang o tla bidiwa boitshepo,+ Morwa Modimo.+ 36  Elisabetha wa losika lwa gago le ene o imile ngwana wa mosimane le fa gone a setse a tsofetse, mme kgwedi eno ke ya gagwe ya borataro, ene yo batho ba reng ke moopa; 37  ka gonne ga go na sepe se Modimo a se buileng se se ka se kang sa kgonega.”+ 38  Foo Marea o ne a re: “Nna ke lelata la ga Jehofa!* E kete se o se buileng se ka ntiragalela.” Jaanong moengele o ne a mo tlogela a tsamaya. 39  Ka jalo mo malatsing ao, Marea o ne a itlhaganela a ya kwa nageng e e dithaba, kwa motseng wa Juda, 40  o ne a tsena mo legaeng la ga Sekarea mme a dumedisa Elisabetha. 41  Fa Elisabetha a utlwa Marea a mo dumedisa, losea lo lo mo popelong ya gagwe lo ne lwa tlola, mme Elisabetha o ne a tlala moya o o boitshepo 42  a bo a goa a re: “Ruri o segofaditswe go feta basadi botlhe, le ngwana yo o mo popelong ya gago o segofaditswe! 43  Ka jalo, go tla jang gore ke bo ke neilwe tshiamelo eno, ya gore ke etelwe ke mmaagwe Morena wa me? 44  Gonne e rile fela ke utlwa tumediso ya gago, losea lo lo mo popelong ya me lo ne lwa tlola ka boitumelo. 45  Gape go itumela wena yo o dumetseng, ka gonne dilo tse o di boleletsweng tse di tswang kwa go Jehofa* di tla diragadiwa ka botlalo.” 46  Marea o ne a re: “Ke tlotlomatsa Jehofa,*+ 47  e bile pelo ya me e itumetse thata ka ntlha ya Modimo, Mmoloki wa me,+ 48  ka gonne o lebile boemo jwa me jo bo kwa tlase, nna lelata la gagwe.+ Go tloga jaanong go ya pele dikokomana tsotlhe di tla bolela gore ke itumetse,+ 49  ka gonne Modimo yo o maatla o ntiretse ditiro tse dikgolo, e bile leina la gagwe le boitshepo,+ 50  mme o utlwela batho botlhe ba ba mmoifang botlhoko mo dikokomaneng tsotlhe.+ 51  O dirile ditiro tse di maatla ka lebogo la gagwe; o gasamisitse ba ba mabela.*+ 52  O folositse banna ba ba nang le maatla mo ditulong tsa bogosi+ a bo a godisa batho ba maemo a a kwa tlase;+ 53  o dirile gore ba ba tshwerweng ke tlala ba kgore ka go ba naya dilo tse di molemo+ mme bahumi a ba tsamaisa ba iphotlhere. 54  O thusitse motlhanka wa gagwe e bong Iseraele, a gakologelwa tsholofetso ya gagwe ya gore o tla nna kutlwelobotlhoko+ 55  mo go Aborahame le ditlogolwana*+ tsa gagwe ka bosakhutleng, fela jaaka a ile a bolelela borraaronamogolo.” 56  Marea o ne a nna le Elisabetha dikgwedi di ka nna tharo, go tswa foo a bo a boela kwa legaeng la gagabo. 57  Jaanong nako ya gore Elisabetha a belege e ne ya goroga, mme o ne a tshola ngwana wa mosimane. 58  Baagelani ba gagwe le ba losika lwa gagwe ba ne ba utlwa gore Jehofa* o ne a mmontshitse kutlwelobotlhoko e kgolo, mme ba ne ba itumela le ene.+ 59  Mo letsatsing la borobedi ba ne ba ya go rupisa ngwana yoo yo monnye,+ mme ba ne ba tlile go mmitsa ka leina la ga rraagwe, e bong Sekarea. 60  Le fa go ntse jalo, mmaagwe o ne a re: “Nnyaa! o tla bidiwa Johane.” 61  Ba ne ba mo raya ba re: “Ga go na ope mo losikeng lwa gago yo o bidiwang ka leina leno.” 62  Foo ba ne ba botsa rraagwe ba bua ka mabogo gore o ne a batla a bidiwa mang. 63  Ka jalo, o ne a kopa sengwe se a ka kwalelang mo go sone a bo a kwala jaana: “Leina la gagwe ke Johane.”+ Foo botlhe ba ne ba gakgamala. 64  Ka ponyo ya leitlho, molomo wa gagwe o ne wa bulega le loleme lwa gagwe lo ne lwa bofologa mme a simolola go bua+ a bo a baka Modimo. 65  Botlhe ba ba nnang mo tikologong ya bone ba ne ba boifa, mme batho ba ne ba simolola go bua ka dilo tseno mo nageng yotlhe e e dithaba ya Judea. 66  Mme botlhe ba ba neng ba utlwa ka seo ba ne ba nna ba akanya ka sone ba bo ba ipotsa jaana: “Tota ngwana yo monnye yono o tlile go nna eng?” Gonne eleruri Jehofa* o ne a na le ene. 67  Foo rraagwe e bong Sekarea o ne a tlala moya o o boitshepo a bo a porofeta a re: 68  “A go bakwe Jehofa* Modimo wa Iseraele,+ ka gonne o tlhomogetse batho ba gagwe pelo a bo a ba golola.+ 69  E bile o re tliseditse mmoloki yo o maatla*+ yo o tswang mo lelapeng* la ga Dafide motlhanka wa gagwe,+ 70  fela jaaka a buile a dirisa baporofeti ba gagwe ba bogologolo ba ba neng ba ikanyega.+ 71  O ne a solofetsa gore o tla re golola mo babeng ba rona le mo go botlhe ba ba re tlhoileng.+ 72  O tla re utlwela botlhoko fela jaaka a solofeditse borraaronamogolo e bile o tla gakologelwa kgolagano ya gagwe e e boitshepo.+ 73  Kgolagano e a neng a e bolelela rraaronamogolo e bong Aborahame.+ 74  Fa Modimo a sena go re golola mo babeng ba rona, o tla re letla gore re mo obamele re sa boife, 75  gore re tle re ikanyege re bo re dire se se siameng botshelo jotlhe jwa rona. 76  Mme wena ngwana yo monnye, o tla bidiwa moporofeti wa Mogodimodimo, ka gonne o tla tsamaya kwa pele ga ga Jehofa* gore o baakanye ditsela tsa gagwe,+ 77  gore o itsise batho ba gagwe gore Modimo o tla ba boloka ka go ba itshwarela maleo,+ 78  ka gonne a le pelotlhomogi thata. Bopelotlhomogi joo jo bo tswang kwa legodimong bo tla re phatsimela jaaka fa letsatsi le tlhaba, 79  gore ba ba ntseng mo lefifing le mo moriting wa loso ba nne mo leseding+ le go kaela dinao tsa rona mo tseleng ya kagiso.” 80  Mme ngwana yoo yo monnye o ne a gola a bo a nonofa a thusiwa ke moya wa Modimo, mme o ne a tswelela a nna kwa sekakeng go fitlha nako ya gore a rerele batho ba Iseraele e goroga.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “o ne a tswa mo go bomorwadia Arone.”
Kgotsa “tlwaelo.”
Kgotsa “go tswa fela mo popelong ya ga mmaagwe.”
Kgotsa “a bone ponatshegelo.”
Kgotsa “e e neng e beeleditswe.”
Seger., “o tla ima mo popelong ya gago.”
Kgotsa “ba ba nang le dipelo tse di mabela.”
Seger., “losika.”
Seger., “ntlong.”
Seger., “lonaka lwa poloko.” Bona “Lonaka,” mo Ditlhaloso Tsa Mafoko.