Genesise 31:1-55

  • Jakobe o ya Kanana mo sephiring (1-18)

  • Labane o lelekisa Jakobe (19-35)

  • Kgolagano ya ga Jakobe le Labane (36-55)

31  Fa nako e ntse e tsamaya, o ne a utlwa se bomorwa Labane ba neng ba se bua ba re: “Jakobe o tsere sengwe le sengwe se e neng e le sa ga rraarona, o ikokoanyeditse khumo eno yotlhe ka se e neng e le sa ga rraarona.”+  Fa Jakobe a ne a leba sefatlhego sa ga Labane, o ne a lemoga gore ga a tlhole a le botsalano mo go ene jaaka pele.+  La bofelo Jehofa o ne a raya Jakobe a re: “Boela kwa lefatsheng la borrago le kwa go ba losika lwa gaeno,+ mme ke tla nna le wena.”  Foo Jakobe o ne a romela molaetsa kwa go Ragele le Lea gore ba tle kwa go ene kwa madisong kwa letsomaneng la gagwe,  mme o ne a ba raya a re: “Ke lemogile gore rraalona ga a tlhole a le botsalano mo go nna,+ mme gone Modimo wa ga rre o ntse a na le nna.+  Lo itse sentle gore ke diretse rraalona ka maatla otlhe a me.+  Mme rraalona o ne a leka go ntsietsa e bile o fetotse tuelo ya me makgetlo a le lesome; mme Modimo ga a ka a mo letla gore a nkutlwise botlhoko.  Fa a ne a re, ‘Tse di marontho e tla nna tuelo ya gago,’ letsomane lotlhe le ne le tsala tse di marontho; mme fa a ne a re, ‘Tse di methalo e tla nna tuelo ya gago,’ letsomane lotlhe le ne le tsala tse di methalo.+  Ka jalo, Modimo o ne a nna a tsaya diruiwa tsa ga rraalona mo go ene mme a di nnaya. 10  Fa letsomane le ne le nna le keletso ya go gwela, ke ne ka tsholetsa matlho mme ka bona mo torong gore diphoko tse di neng di gwela letsomane di ne di le methalo, di le marontho e bile di le mmala o o dibata.+ 11  Go tswa foo, moengele wa Modimo wa boammaaruri o ne a nthaya mo torong a re, ‘Jakobe!’ mme ka re, ‘Ke fano.’ 12  Mme gape o ne a nthaya a re, ‘Tsweetswee bona, diphoko tsotlhe tse di gwelang letsomane di methalo, di marontho e bile di mmala o o dibata, ka gonne ke bone sotlhe se Labane a se go dirang.+ 13  Ke nna Modimo wa boammaaruri wa Bethele,+ kwa o neng wa tlotsa pilara gone le kwa o neng wa inkanela gone.+ Jaanong ema, tswa mo lefatsheng leno mme o boele kwa lefatsheng le o tsholetsweng kwa go lone.’”+ 14  Foo Ragele le Lea ba ne ba mo araba ba re: “A go sa ntse go na le boswa bope jo bo re saletseng mo ntlong ya ga rraarona? 15  A ga a re tseye jaaka batswakwa, e re ka a re rekisitse e bile a ntse a dirisa madi a re a ntsheditsweng?+ 16  Dikhumo tsotlhe tse Modimo a di tsereng mo go rraarona ke tsa rona le bana ba rona.+ Ka jalo, dira sengwe le sengwe se Modimo a go laetseng gore o se dire.”+ 17  Foo Jakobe o ne a ema mme a pega bana ba gagwe le basadi ba gagwe mo dikameleng+ 18  a bo a tsaya motlhape otlhe wa gagwe le dithoto tsotlhe tse a neng a di kokoantse,+ diruiwa tsa gagwe tse a neng a di kokoantse mo Padana-arama, a ya kwa go Isake rraagwe kwa lefatsheng la Kanana.+ 19  Jaanong Labane o ne a ile go beola dinku tsa gagwe mme Ragele a utswa difikantswe tsa terafime*+ tse e neng e le tsa ga rraagwe.+ 20  Ka jalo, Jakobe o ne a tsieditse Labane wa Moaramaika ka gonne o ne a sa mmolelela gore o a tshaba. 21  Mme o ne a tshaba a kgabaganya Noka,*+ ene le sotlhe se a neng a na le sone. Go tswa foo, o ne a ya kwa ntlheng ya kgaolo e e dithaba ya Gileade.+ 22  Mo letsatsing la boraro, Labane o ne a bolelelwa gore Jakobe o tshabile. 23  Foo o ne a tsaya bomorwarraagwe* a bo a mo lelekisa sekgala sa loeto lwa malatsi a le supa mme a mo tshwara kwa kgaolong e e dithaba ya Gileade. 24  Foo Modimo o ne a iponatsa kwa go Labane wa Moaramaika+ mo torong bosigo+ a mo raya a re: “O nne kelotlhoko ka se o se bolelelang Jakobe, se ka tswa se le molemo kgotsa se le bosula.”*+ 25  Ka jalo, Labane o ne a goroga kwa go Jakobe, fa Jakobe a ne a tlhomile tente ya gagwe mo thabeng, mme Labane ene o ne a nna le bomorwarraagwe mo kgaolong e e dithaba ya Gileade. 26  Foo Labane o ne a raya Jakobe a re: “O dirile eng? Goreng o ntsieditse o bo o tsaya bomorwadiake jaaka e kete ke batshwarwa ba ba gapilweng ka tšhaka? 27  Ke ka ntlha yang fa o ne wa ngwega mme wa se ka wa mpolelela? Fa o ka bo o mpoleletse, nkabo ke go tsamaisitse ke itumetse, re go opelela e bile re go leletsa moropana le harepa. 28  Mme ga o a ka wa nnaya tshono ya go suna ditlogolo tsa me* le bomorwadiake. O dirile bomatla. 29  Go mo maatleng a me gore ke lo utlwise botlhoko, mme Modimo wa borragomogolo o buile le nna mo bosigong jo bo fetileng a re, ‘O nne kelotlhoko ka se o se bolelelang Jakobe, se ka tswa se le molemo kgotsa se le bosula.’+ 30  Jaanong o tsamaile, ka gonne o ne o tlhologeletswe go boela kwa ntlong ya ga rrago, mme gone ke ka ntlha yang fa o utswile medimo ya me?”+ 31  Jakobe o ne a araba Labane a re: “Ke ka gonne ke ne ke boifa mme ka ipolelela gore, ‘O ka tloga wa tsaya bomorwadio mo go nna ka dikgoka.’ 32  Ope fela yo o fitlhelang medimo ya gago mo go ene, a a se ka a tshela. Batla mo dilong tse ke nang le tsone fa pele ga bomorwarraarona, mme o tseye se e leng sa gago.” Mme Jakobe o ne a sa itse gore Ragele o ne a e utswile. 33  Ka jalo, Labane o ne a tsena mo tenteng ya ga Jakobe le mo tenteng ya ga Lea le mo tenteng ya malata a mabedi,+ mme a se ka a e bona. Go tswa foo, o ne a tswa mo tenteng ya ga Lea mme a tsena mo tenteng ya ga Ragele. 34  Ragele o ne a tsere difikantswe tsa terafime a bo a di baya mo saleng ya basadi ya kamela, mme o ne a ntse mo godimo ga tsone. Ka jalo, Labane o ne a phuruphutsha mo tenteng yotlhe mme a se ka a di bona. 35  Foo Ragele o ne a raya rraagwe a re: “O se ka wa nkgalefela morena wa me ka gonne ga ke kgone go ema fa pele ga gago, ka gore ke diragalelwa ke mokgwa wa gale wa basadi.”+ Ka jalo, o ne a nna a batla ka kelotlhoko mme a se ka a bona difikantswe tsa terafime.+ 36  Foo Jakobe o ne a galefa a bo a simolola go latofatsa Labane. Go tswa foo, Jakobe o ne a raya Labane a re: “Ke go diretse phoso efe, ke go leofetse ka eng go bo o ntateletse o galefile jaana? 37  E re ka jaanong o phuruphuditse mo dithotong tsa me tsotlhe, a o fitlhetse sengwe sa lelapa la gago? Se beye fano fa pele ga bomorwarre le bomorwarrago mme a ba dire tshwetso fa gare ga rona ka bobedi. 38  Mo dingwageng tseno tse 20 tse ke ntseng ke na le wena, dinku tsa gago le dipodi tsa gago ga di a ka tsa folotsa,+ e bile ga ke ise ke tsamaye ke je diphelefu tsa letsomane la gago. 39  Ga ke a tlisa kwa go wena phologolo epe e e gagogantsweng ke dibatana.+ Ke ne ke tla tshwanelwa ke go e emisetsa ka e nngwe. Le fa phologolo e ne e ka utswiwa motshegare kgotsa bosigo, o ne o tla mpateletsa gore ke e duele. 40  Motshegare ke ne ke babolwa ke letsatsi mme bosigo ke bolawa ke serame e bile ke ne ke felelwa ke boroko.+ 41  Ke na le dingwaga di le 20 ke le mo ntlong ya gago. Ke go diretse dingwaga di le 14 ka ntlha ya bomorwadio ba babedi le dingwaga di le 6 ke tlhokometse letsomane la gago, mme o ne wa nna wa fetola tuelo ya me makgetlo a le lesome.+ 42  Fa Modimo wa ga rre,+ Modimo wa ga Aborahame le Yo Isake a mmoifang,*+ a ne a se ka fa letlhakoreng la me, gone jaanong o ka bo o ntsamaisitse ke iphotlhere fela. Modimo o bone pogisego ya me le tiro ya diatla tsa me, mme ke gone ka moo a neng a go kgalemela mo bosigong jo bo fetileng.”+ 43  Foo Labane o ne a araba Jakobe a re: “Basetsana bano ke bomorwadiake le bana bano ke bongwanake le letsomane leno ke letsomane la me, mme sengwe le sengwe se o se lebileng ke sa me le sa bomorwadiake. Go ka tla jang gore ke ba gobatse kgotsa ke gobatse bana ba bone? 44  Jaanong tla re dire kgolagano, nna le wena, mme e tla nna bosupi fa gare ga rona.” 45  Ka jalo, Jakobe o ne a tsaya leje mme a le tlhoma jaaka pilara.+ 46  Go tswa foo, Jakobe o ne a raya bomorwarraagwe a re: “Selang maje!” Mme ba tsaya maje ba bo ba a dira mokoa. Morago ga moo, ba ne ba jela mo godimo ga mokoa oo wa maje. 47  Mme Labane o ne a o bitsa Jegare-sahadutha,* Jakobe ene a o bitsa Galeede.* 48  Go tswa foo, Labane o ne a re: “Mokoa ono wa maje ke bosupi fa gare ga me le wena gompieno.” Ke gone ka moo a neng a o bitsa Galeede+ 49  le Tora ya go Lebelela ka gonne o ne a re: “A Jehofa a nne a lebeletse fa gare ga me le wena fa re sa bonane. 50  Fa o sa tshware bomorwadiake sentle o bo o nyala basadi ba bangwe kwantle ga bomorwadiake, le fa gone go se na ope yo o nang le rona, gopola gore Modimo o tla nna mosupi fa gare ga me le wena.” 51  Gape Labane o ne a raya Jakobe a re: “Mokoa wa maje ke ono, pilara e ke e tlhomileng fa gare ga me le wena le yone ke eno. 52  Mokoa ono wa maje ke bosupi, mme pilara eno ke sengwe se se neelang bosupi+ jwa gore ga nkitla ke feta mokoa ono wa maje ke tla go go utlwisa botlhoko le gore ga o kitla o feta mokoa ono wa maje le pilara eno o tla go nkutlwisa botlhoko. 53  A Modimo wa ga Aborahame+ le Modimo wa ga Nahore, Modimo wa ga rraabone a atlhole fa gare ga rona.” Mme Jakobe o ne a ikana ka Modimo yo Isake rraagwe a mmoifang.*+ 54  Morago ga moo, Jakobe o ne a ntsha setlhabelo mo thabeng mme a laletsa bomorwarraagwe go tla go ja senkgwe. Ka jalo, ba ja mme ba lala mo thabeng eno. 55  Le fa go ntse jalo, Labane o ne a tsoga phakela thata mme a suna ditlogolo tsa gagwe*+ le bomorwadie mme a ba segofatsa.+ Go tswa foo, Labane o ne a tsamaya a boela gae.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “medimo ya lelapa; medingwana.”
Go tewa Euferatese.
Kgotsa “ba losika.”
Seheb., “Itise gore o se ka wa bua le Jakobe go tloga ka se se molemo go ya go se se bosula.”
Seheb., “bomorwaake.”
Seheb., “le poifo ya ga Isake.”
Polelwana ya Searamaika e e kayang “Mokoa wa Bosupi.”
Polelwana ya Sehebera e e kayang “Mokoa wa Bosupi.”
Seheb., “ka poifo ya ga Isake rraagwe.”
Seheb., “bomorwawe.”