Baroma 16:1-27

  • Paulo o itsise Febe, modiredi wa phuthego (1, 2)

  • Paulo o dumedisa Bakeresete ba kwa Roma (3-16)

  • Ba tlhagisiwa ka dikgaogano (17-20)

  • Badirimmogo le Paulo ba a dumedisa (21-24)

  • Sephiri se se boitshepo se a itsiwe jaanong (25-27)

16  Ke lo itsise* kgaitsadiarona e bong Febe, yo e leng modiredi wa phuthego e e mo Kenkerea.+  Ke kopa gore lo mo amogele ka tsela e e tshwanelang batho ba Morena ba ba boitshepo. Mo thuseng ka sepe fela se a ka se tlhokang,+ ka gonne o ne a sireletsa ba le bantsi, go akaretsa le nna.  Ntumedisetseng Periseka le Akhwila,+ badirimmogo le nna mo tirong ya ga Keresete Jesu.  Ba ne ba tsenya matshelo* a bone mo kotsing ka ntlha ya me.+ Nna le diphuthego tsotlhe tsa batho ba e seng Bajuda re a ba leboga.  Gape dumedisang phuthego e e kopanelang mo ntlong ya bone.+ Dumedisang moratwa wa me Epaeneto, mongwe wa batho ba ntlha ba ba neng ba nna balatedi* ba ga Keresete kwa Asia.  Dumedisang Marea, yo o lo diretseng ka natla.  Dumedisang Andoroniko le Juniase ba masika a me,+ ba ba neng ba le mo kgolegelong le nna, banna ba baaposetoloi ba ba itseng sentle e bile ba nnile balatedi ba ga Keresete lobaka lo loleele go mpheta.  Ntumedisetseng moratwa wa me Ampileato, yo le ene e leng molatedi wa Morena.  Dumedisang Urebano, modirimmogo le rona mo tirong ya ga Keresete, le moratwa wa me Setakise. 10  Dumedisang Apelese, yo o ikanyegang mo go Keresete. Dumedisang ba ba nnang mo ntlong ya ga Arisotobulo. 11  Dumedisang Herodione, wa losika lwa me. Dumedisang ba ba nnang mo ntlong ya ga Narekiso ba e leng balatedi ba Morena. 12  Dumedisang Teraefina le Teraefosa, basadi ba ba direlang Morena ka natla. Dumedisang Peresise, moratwa wa rona, mosadi yo o dirileng ka natla mo tirong ya Morena. 13  Dumedisang Rufase yo o tlhophilweng ke Morena, le mmaagwe yo le nna ke mo tsayang e le mmê. 14  Dumedisang Asinkerito, Felegone, Heremese, Paterobase, Heremase, le bakaulengwe ba ba nang le bone. 15  Dumedisang Filologo le Julia, Nereo le kgaitsadie, le Olimpase le batho botlhe ba Modimo* ba ba nang le bone. 16  Dumedisanang ka lorato.* Diphuthego tsotlhe tsa ga Keresete di a lo dumedisa. 17  Jaanong bakaulengwe, ke lo rotloetsa gore lo ele tlhoko ba ba bakang dikgaogano le ba ba dirang gore ba bangwe ba kgopiwe. Ba dira se se farologaneng le se lo se ithutileng. Lo se ka lwa itsalanya le bone.+ 18  Gonne batho ba mofuta oo ga se batlhanka ba Morena wa rona Keresete, mme ke batlhanka ba dikeletso* tsa bone. Ba faposa batho ka loleme lo borethe e bile ba ba tsietsa ka mafoko. 19  Batho botlhe ba lemogile gore lo kutlo, mme ke itumelela seo. Ke batla gore lo nne botlhale gore lo tle lo itse se se molemo, mme lo tlhoke molato mo go se se bosula.+ 20  Mme Modimo yo o nayang kagiso o tla tšhwetla Satane+ ka fa tlase ga dinao tsa lona mo bogautshwaneng. E kete bopelonomi jo bogolo* jwa Morena wa rona Jesu bo ka nna le lona. 21  Timotheo, modirimmogo le nna o a lo dumedisa, le Lukio, Jasone le Sosipatere ba masika a me le bone ba a lo dumedisa.+ 22  Nna Teretio, yo ke kwadileng lekwalo leno, ke lo dumedisa ka leina la Morena. 23  Gaio,+ yo o neng a amogela nna le phuthego yotlhe mo ntlong ya gagwe, o a lo dumedisa. Eraseto motshwaramatlotlo* wa mo motseng o a lo dumedisa, le morwarraagwe e bong Kwareto o a lo dumedisa. 24  *—— 25  Modimo a ka dira gore lo nonofe a dirisa dikgang tse di molemo tse ke di bolelang le molaetsa o o rerwang ka ga Jesu Keresete. Molaetsa ono o dumalana le se se neng sa senolwa ka sephiri se se boitshepo+ se se neng se fitlhegile dingwaga di le dintsi 26  mme jaanong re se senoletswe* e bile re se itsisitswe ka boporofeti jo bo mo Dikwalong. Modimo wa rona yo o se nang bokhutlo o dirile gore se itsiwe mo ditšhabeng gore batho ba nne le tumelo le gore ba nne kutlo. 27  Modimo yo e leng ene fela yo o botlhale,+ o tshwanelwa ke go galalediwa ka bosakhutleng ka Jesu Keresete. Amen.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “Ke buelela.”
Seger., “melala.”
Seger., “wa mabutswapele.”
Seger., “ba ba boitshepo botlhe.”
Seger., “katlo e e boitshepo.” Fa Bakeresete ba kopana, yo mongwe o ne a suna yo mongwe mo lerameng fa a mo dumedisa.
Kgotsa “dimpa.”
Kgotsa “molebedi.”
Kgotsa “bontshitswe.”