Esekiele 1:1-28

 • Esekiele a le kwa Babelona o bona diponatshegelo tsa Modimo (1-3)

 • Ponatshegelo ya kara ya ga Jehofa ya kwa legodimong (4-28)

  • Setsuatsue, leru le molelo (4)

  • Ditshedi tse nnê (5-14)

  • Maotwana a manê (15-21)

  • Loapi lo lo tsabakelang jaaka dikgapetla tsa metsi (22-24)

  • Setulo sa bogosi sa ga Jehofa (25-28)

1  Mo ngwageng wa bo30, mo letsatsing la botlhano la kgwedi ya bonê, fa ke ne ke na le batho ba ba isitsweng botshwarwa+ re le fa nokeng ya Kebare,+ magodimo a ne a bulega mme ka simolola go bona diponatshegelo tsa Modimo.  Mo letsatsing la botlhano la kgwedi eo, e leng ngwaga wa botlhano wa fa Kgosi Jehoiakine+ a ne a le kwa botshwarwa,  Jehofa o ne a bua le nna Esekiele* morwa Busi wa moperesiti fa nokeng ya Kebare kwa lefatsheng la Bakaladia.+ Fa ke le koo, ke ne ka utlwa maatla a ga Jehofa a le mo go nna.+  Fa ke ntse ke lebile, ke ne ka bona setsuatsue+ se tswa kwa bokone, mme go ne go na le leru le legolo le molelo o o tsabakelang*+ o dikologilwe ke lesedi le le phatsimang, mme mo molelong go ne ga tswa sengwe se se neng se lebega jaaka gauta e e keteng selefera.*+  Mo go one go ne go na le dilo tse di tshwanang le ditshedi tse nnê,+ mme sengwe le sengwe sa tsone se ne se lebega jaaka motho.  Sengwe le sengwe se ne se na le difatlhego di le nnê le diphuka di le nnê.+  Dinao tsa tsone di ne di tlhamaletse, e bile dinao tsa tsone di ne di tshwana le tsa namane, mme di ne di phatsima jaaka kopore e e phatsimisitsweng.+  Di ne di na le diatla tsa motho ka fa tlase ga diphuka tsa tsone mo matlhakoreng otlhe a manê, e bile tsotlhe ka bonê di ne di na le difatlhego le diphuka.  Diphuka tsa tsone di ne di kgomana. Ditshedi tseo di ne di sa fapoge fa di tsamaya; di ne di tsamaya di tlhamaletse.+ 10  Difatlhego tsa tsone di ne di lebega jaana: Tsotlhe ka bonê di ne di na le sefatlhego sa motho le sefatlhego sa tau+ ka fa mojeng, sefatlhego sa poo+ ka fa molemeng e bile tsotlhe ka bonê di ne di na le sefatlhego+ sa ntsu.+ 11  Ke kafa difatlhego tsa tsone di neng di lebega ka teng. Diphuka tsa tsone di ne di tsharologetse kwa godimo ga tsone. Sengwe le sengwe se ne se na le diphuka tse pedi tse di neng di kgomana le diphuka tse pedi tse di khurumeditseng mebele ya tsone.+ 12  Di ne di tsamaya di tlhamaletse, di ya gongwe le gongwe kwa moya o neng o di kaela go ya gone.+ Ditshedi tseo di ne di sa fapoge fa di ntse di tsamaya. 13  Mme di ne di lebega jaaka magala a a tukang a molelo, mme sengwe se se neng se lebega jaaka dikgabo tsa molelo o o phatsimang se ne se tsamaya fa gare ga ditshedi tseo se ya kwa pele le kwa morago, mme legadima le ne le benya le tswa mo molelong.+ 14  Mme fa ditshedi tseo di ne di ya kwa pele di bo di boa, motsamao wa tsone o ne o lebega jaaka go benya ga legadima. 15  Fa ke ne ke ntse ke lebile ditshedi tseo, ke ne ka bona leotwana le le lengwe fa fatshe fa thoko ga setshedi sengwe le sengwe se se nang le difatlhego tse nnê.+ 16  Maotwana ao le tsela e a neng a bopegile ka yone a ne a tsabakela jaaka leje la kerusolete, mme otlhe a le manê a ne a tshwana. Tsela e a neng a lebega ka yone le e a neng a bopegile ka yone e ne e ntse jaaka e kete leotwana le mo teng ga leotwana le lengwe.* 17  Fa maotwana ao a ne a tsamaya, a ne a kgona go tsamaela kwa matlhakoreng otlhe a manê a sa fapoge. 18  Direme tsa maotwana ao di ne di goletse kwa godimo thata mo di neng di jesa kgakge, mme direme tsa one otlhe ka bonê di ne di na le matlho gotlhe fela go di dikologa.+ 19  Nako le nako fa ditshedi tseo di ne di tsamaya, maotwana a ne a tsamaya le tsone, mme fa ditshedi di ne di tsholetsega di tswa fa fatshe, maotwana le one a ne a tsholetsega.+ 20  Di ne di ya kwa moya o neng o di kaela go ya gone, gongwe le gongwe kwa moya o neng o ya teng. Maotwana a ne a tsholetsega mmogo le tsone, ka gonne moya o o neng o le mo ditsheding tseo,* gape o ne o le mo maotwaneng. 21  Fa di ne di tsamaya, maotwana a ne a tsamaya; mme fa di ne di ema, a ne a ema; mme fa di tsholetsega di tswa fa fatshe, maotwana a ne a tsholetsega mmogo le tsone, ka gonne moya o o neng o le mo ditsheding tseo, gape o ne o le mo maotwaneng. 22  Kwa godimo ga ditlhogo tsa ditshedi tseo, go ne go na le sengwe se se tshwanang le loapi lo lo tsabakelang jaaka dikgapetla tsa metsi* tse dintle, se phuthololetswe kwa godimo ga ditlhogo tsa tsone.+ 23  Diphuka tsa tsone di ne di tlhamalaletse kwa godimo* ka fa tlase ga loapi, di bapile. Setshedi sengwe le sengwe se ne se na le diphuka tse pedi tse di khurumetsang letlhakore le le lengwe la mebele ya tsone le tse pedi tse di khurumetsang letlhakore le lengwe. 24  Fa ke ne ke utlwa modumo wa diphuka tsa tsone, o ne o utlwala jaaka modumo wa metsi a a elelang, o utlwala jaaka modumo wa Mothatayotlhe.+ Fa di ne di tsamaya, go ne go utlwala e kete ke modumo wa masole. Fa di ne di ema, di ne di diga diphuka tsa tsone. 25  Go ne go utlwala lentswe kwa godimo ga loapi kwa godimo ga ditlhogo tsa tsone. (Fa di ne di ema, di ne di diga diphuka tsa tsone.) 26  Kwa godimo ga loapi lo lo neng lo le mo godimo ga ditlhogo tsa tsone go ne go na le sengwe se se tshwanang le leje la safire,+ mme se ne se tshwana le setulo sa bogosi.+ Mo setulong seo sa bogosi se se kwa godimo go ne go ntse sengwe se ponalo ya sone e neng e tshwana le ya motho.+ 27  Ke ne ka bona sengwe se se tsabakelang jaaka gauta e e keteng selefera,+ se se neng se tshwana le molelo o tswa mo karolong e e neng e lebega jaaka lotheka lwa gagwe go ya kwa godimo; mme go tswa mo lothekeng lwa gagwe go ya kwa tlase, ke ne ka bona sengwe se se neng se tshwana le molelo.+ O ne a dikologilwe ke kgalalelo 28  e e tshwanang le motshe wa godimo+ mo lerung ka letsatsi la fa pula e na. Eo ke tsela e lesedi le le galalelang go mo dikologa le neng le ntse ka yone. Le ne le tshwana le kgalalelo ya ga Jehofa.+ E rile ke le bona, ka khubama ka bo ka inama, mme ka simolola go utlwa lentswe la mongwe a bua.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Mo go kayang “Modimo o a Nonotsha.”
Mmetale o o phatsimang o o dirilweng ka gauta le selefera.
Kgotsa “le legadima.”
Maotwana ano a ka tswa a ne a lekana ka bogolo, le lengwe le tsene mo teng ga le lengwe go le kgabaganya.
Seheb., “moya wa setshedi seo.”
Kgotsa “jaaka aese.”
Kgotsa gongwe “di tlhamalaletse kwa thoko.”