Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Indèks Kata-Kata ing Alkitab

A

ABANG

, PD 25:30 aku njaluk bubur a.

Yés 1:18 Senajan dosamu a. banget kaya getih

ABBA

, Rm 8:15 awaké dhéwé ngomong, A., Bapak

ABDIKU

, Yés 42:1 Iki a. sing Tak dhukung

Yés 65:13 A. mangan, tapi kowé ngelih

ABDINÉ

, 2Kor 3:6 nggawé aku sanggup dadi a.

2Kor 6:4 nduduhké nèk aku a. Gusti Allah

ABDINÉ JEMAAT

, 1Tim 3:8 A. kudu wong sing

ABIGAIL

, 1Sam 25:3 A. kuwi wicaksana lan ayu

ABOT

, 1Yoh 5:3 Préntah-préntahé ora a.

ABRAHAM

, PD 21:12 A. rungokna Sara

2Bb 20:7 A. sahabat-Mu

Mat 22:32 Gusti Allahé A. Gusti Allahé wong urip

Rm 4:3 A. nduwé iman, dhèwèké wong sing bener

ADAM

, PD 5:5 umuré A. 930 taun, terus mati

1Kor 15:22 Kabèh mati merga A.

1Kor 15:45 A. sing terakhir dadi

1Tim 2:14 A. ora kapusan, ning wong wédok kuwi

ADHEM

, Why 3:16 kowé ora a. ning ya ora panas

ADHI-ADHINÉ

, Mat 13:55 a. jenengé Yakobus Yusuf

ADIL

, PT 32:4 Gusti Allah mesthi a.

Ayb 34:12 Sing Mahakuwasa mesthi a.

Ayb 40:8 kowé ora percaya nèk Aku a.?

Mzm 37:28 Yéhuwah seneng karo tumindak a.

WB 29:4 Merga a., raja nggawé negarané kuwat

Pkh 5:8 Aja kagèt nèk ndelok pejabat sing ora a.

Yés 32:1 ana para pemimpin sing a. wektu mréntah

Yés 60:17 sing a. bakal dadi sing mènèhi tugas

Mi 6:8 njaluk bèn kowé tumindak a.

AHLI ILMU BINTANG

, Mat 2:1 a. teka ing Yérusalèm

AHLI ILMU GAIB

, Kis 13:6 Bar-Yésus kuwi a.

AIR MATANÉ

, Why 21:4 ngusapi a. wong-wong kuwi

AJARAN

, 2Ptr 1:12 percaya banget karo a. sing bener

AJARANÉ

, Kol 2:8 ngati-ati karo a. manungsa

AJARI

, Mzm 143:10 a. nindakké sing mbok péngini

WB 22:6 Cah enom kudu mbok a.

AKALÉ

, Luk 16:8 luwih pinter nggunakké a.

AKARÉ

, Kol 2:7 kuwat kaya wit sing a. jero

AKÈH

, Éf 3:20 nindakké luwih a. timbang

AKHAN

, Yos 7:1 A. njupuk barang-barang

AKHIR

, Mat 24:14 terus a. kuwi bakal teka

Mat 28:20 terus ngancani nganti a. jaman

2Tim 4:7 wis mlayu nganti a.

AKHIR JAMAN

, 2Tim 3:1 a. keadaané angèl

AKRAB

, WB 3:32 Dhèwèké a. karo wong sing bener

AKTE JUAL-BELI

, Yér 32:12 a. tak wènèhké Barukh

AKU BAKAL DADI

, Pa 3:14 Aku diutus karo A.

AKU IKI YÉHUWAH

, Yèh 39:7 ngerti nèk A.

AKUILA

, Kis 18:2 wong lanang jenengé A.

AKU YÉHUWAH

, Pa 7:5 Mesir bakal ngerti nèk A.

ALANG-ALANG

, Mat 13:25 nyebar benih a.

ALESAN

, Yoh 15:22 ora isa nggawé a. manèh

Rm 1:20 wong-wong kuwi ora isa a. manèh

Rm 13:5 nduwé a. sing kuwat kanggo manut

Yud 4 didadèkké a. bèn isa kurang ajar

ALFA

, Why 1:8 Aku A. lan Oméga

ALKOHOL

, WB 20:1 kakèhan ngombé a.

ALLAHÉ

, 2Kor 4:4 pikirané ditutupi karo a. donya

ALUS

, Mzm 37:11 wataké a. bakal terus ing bumi

WB 25:15 omongan sing a. ngremuk balung

1Kor 4:13 Wektu difitnah, aku tetep a.

2Tim 2:24 kudu a. marang kabèh wong

1Ptr 3:4 sikap tenang lan watak sing a.

AMAN

, 1Raj 4:25 Israèl a. manggon ing ngisor

Mzm 26:12 ngadeg ing panggonan sing a.

Mzm 91:1 panggonan a. duwèké sing Mahaluhur

WB 3:23 Kowé bakal a. mlaku ing dalanmu

WB 3:26 Yéhuwah bakal nggawé kowé ngrasa a.

WB 12:3 nindakké kejahatan ora ngrasa a.

Yés 32:17 Nèk ana keadilan, bakal ana rasa a.

Hos 2:18 wong-wong a. manggon ing kono

AMIN

, PT 27:15 Bangsa kuwi kudu njawab, A.

1Kor 14:16 ngomong A. sakwisé ngucap syukur

2Kor 1:20 ngucapké A. marang Gusti Allah

ANAK

, WB 15:20 A. wicaksana nggawé seneng

Luk 15:13 a. sing terakhir ngentèk-entèkké warisan

ANAK-ANAK

, 2Kor 12:14 Dudu a. sing ngumpulké

ANAK-ANAK DOMBA

, Yés 40:11 ngumpulké a.

ANAK-ANAK DOMBAKU

, Yoh 21:15 Wènèhana mangan a.

ANAK-ANAKÉ

, PD 6:2 A. Gusti Allah ngepèk bojo

1Sam 8:3 a. ora niru contoné bapaké

Ayb 38:7 a. Gusti Allah sorak-sorak

Rm 8:21 kebébasan kaya a. Gusti Allah

1Yoh 3:2 dadi a. Gusti Allah

ANAK-ANAKKU

, 2Kor 6:18 kowé bakal dadi a.

ANAK-ANAK LANANG

, Yés 66:8 Zion nglairké a.

ANAK-ANAKMU

, 1Kor 7:14 a. ora éntuk berkah

ANAK DOMBANÉ

, Yoh 1:29 kuwi A. Gusti Allah

ANAKÉ

, WB 13:24 sing ora ndhidhik a. sengit karo a.

Rm 8:14 sing dituntun roh suci kuwi a. Gusti Allah

Rm 8:15 awaké dhéwé dadi a. Gusti Allah

ANAKÉ MANUNGSA

, Dan 7:13 a. teka nganggo méga

Mat 10:23 nganti A. teka

Luk 21:27 bakal ndelok A. teka

ANAKKU

, Mat 3:17 Iki A. sing Tak tresnani

ANAKMU

, Yés 54:13 a. bakal diwulang Yéhuwah

ANAKMU WÉDOK

, Luk 8:49 A. wis mati

ANAK PERTAMA

, Pa 11:5 a. ing Mesir bakal mati

ANAK SAPI

, Pa 32:4 dibentuk dadi patung a.

Yés 11:6 a. bakal dolan bareng karo singa

ANAK WÉDOK

, Kis 21:9 Filipus nduwé a. papat

ANANIAS

, Kis 5:1 A. lan bojoné sing jenengé Safira

ANGGOTA

, 1Kor 12:18 ndèlèhké saben a. badan

ANGGUR

, Km 10:9 aja ngombé a. wektu

Mzm 104:15 a. marakké ati seneng

WB 20:1 kakèhan ngombé a. dadi seneng ngécé

WB 23:31 Aja ndelok a. sing abang

Pkh 10:19 a. nggawé urip dadi seneng

Yés 25:6 A. sing paling apik lan a. sing disaring

Hos 4:11 a. nggawé wong ora nindakké sing bener

 Yoh 2:9 banyu berubah dadi a.

1Tim 5:23 kowé kudu ngombé a. sithik

ANGIN

, Pkh 11:4 ngamati a. ora bakal nyebar benih

1Kor 9:26 ora kaya njotos a.

1Kor 14:9 padha waé ngomong karo a.

Why 7:1 nahan a. saka papat ujung bumi

ANGIN GEDHÉ

, Mat 7:25 pas ana a. omah kuwi

ANIAYA

, Mrk 10:30 senajan karo ngalami a.

Kis 22:4 pengikuté Dalan sing Bener tak a.

ANUGRAH

, 1Kor 7:7 nampa a. saka Gusti Allah

ANYAR

, Yoh 13:34 Aku mènèhi kowé préntah a.

Kis 17:21 ngrungokké bab sing a.

Why 21:1 langit a. lan bumi a.

Why 21:5 Aku nggawé kabèh dadi a.

APA ANANÉ

, Rm 12:3 nganggep awakmu dhéwé a.

APA SING BENER

, Mzm 45:7 Njenengan seneng a.

WB 23:23 nggolèk a., aja mbok eculké

Yés 26:9 ngerti carané nindakké a.

Zéf 2:3 Ngupayaa nindakké a.

Yoh 4:24 nyembah sesuai karo a.

Yoh 8:32 a. bakal mbébaské kowé

Yoh 16:13 roh suci sing nduduhké a.

2Kor 13:8 Aku ora isa nglawan a.

2Ptr 3:13 wong bakal terus nindakké a.

3Yoh 4 anak-anakku manut karo a.

APA WAÉ

, Flp 4:8 pikirna a. sing bener, sing penting

APEL

, WB 25:11 a. emas ing wadhah pérak

APIK

, PD 1:31 kabèh sing digawé kuwi a. banget

PD 3:5 kaya Gusti Allah, ngerti sing a. lan jahat

WB 31:29 Akèh wong wédok sing a., ning kowé

Pkh 2:24 Sing paling a. ngrasakké hasil kerja kerasé

Mat 25:21 sing mbok tindakké a.

Luk 6:45 ing atiné mung apa sing a.

Rm 5:7 wong gelem mati kanggo wong a.

Rm 7:19 péngin nindakké sing a., ning ora

1Kor 14:40 sing ditindakké kudu a. lan teratur

Gal 6:10 ayo nindakké sing a. marang kabèh

Éf 4:29 Aja nganti ngomong sing ora a.

APIKAN

, PT 4:31 Yéhuwah kuwi Gusti Allah sing a.

WB 11:17 Wong sing a. bakal éntuk keuntungan

WB 31:26 dhèwèké a. wektu ngajari

Yoh 1:17 Gusti Allah nduduhké sipat a.

Kis 28:2 Penduduk ing pulau kuwi a. banget

Rm 12:13 nggatèkké lan a. marang liyané

Rm 14:1 ramah lan a. karo sing imané lemah

Rm 15:7 ramah lan a., kaya Kristus

1Kor 15:10 Sipaté sing a. banget kuwi ana gunané

2Kor 6:1 Gusti Allah wis a. banget

2Kor 12:9 Aku wis a. banget karo kowé

3Yoh 8 awaké dhéwé kudu ramah lan a.

APOLOS

, Kis 18:24 A. kuwi trampil ngomong

ARARAT

, PD 8:4 kapal mandheg ing A.

ARÉOPAGUS

, Kis 17:22 Paulus ngadeg ing A.

ARMAGÉDON

, Why 16:16 ing basa Ibrani disebut A.

ARTÉMIS

, Kis 19:34 Muga-muga A. diluhurké

ASAL-ASALAN

, Yér 48:10 a. nindakké tugas

ASALÉ

, 2Tim 3:16 Kitab Suci a. saka Gusti Allah

ASALKU

, Yoh 7:29 a. saka Dhèwèké

ASLINÉ

, WB 27:21 Wektu dipuji, wong kétok a.

ASU

, WB 26:17 wong sing nyekel kupingé a.

Pkh 9:4 a. urip luwih apik timbang singa mati

2Ptr 2:22 A. mangan manèh sing dimuntahké

ATI

, 2Bb 16:9 wong sing ngabdi saktulusé a.

WB 17:22 A. sing seneng kuwi obat sing manjur

Yér 17:9 A. luwih licik timbang apa waé

Yér 17:10 Aku, Yéhuwah, mriksa a.

Mat 15:19 saka a. metu kabèh pikiran sing jahat

Luk 6:45 sing diomongké asalé saka a.

Rm 6:17 saktulusé a. manut

2Kor 4:16 a. lan pikiran saya dikuwatké

Éf 3:16 nguwatké a. lan pikiranmu

Ibr 3:12 nduwé a. sing jahat merga ngedoh

Why 2:23 mriksa a. lan pikirané manungsa

ATI-ATI

, 2Tés 3:14 kowé kudu a. karo wong kuwi

ATIMU

, PT 6:6 kudu mbok simpen ing a.

WB 4:23 kowé kudu njaga a.

Mat 22:37 nresnani Yéhuwah saktulusé a.

Luk 12:34 ing endi hartamu ing kono a.

ATINÉ

, PD 6:5 a. manungsa jahat terus

1Raj 8:38 saben wong ngerti kesusahan a. dhéwé

Ézr 7:10 Ézra nduwé tékad ing a.

WB 17:3 Yéhuwah mriksa a. manungsa

Yér 31:33 Hukum-Ku bakal Tak tulis ing a.

Luk 8:13 ning ora mlebu ing a.

1Yoh 3:20 luwih unggul timbang a. awaké dhéwé

ATI SING MURNI

, 1Bb 29:17 seneng karo a.

ATOS

, Ibr 5:14 panganan a. kanggo wong déwasa

ATURAN

, 2Tim 2:5 manut karo a. pertandingan

AWAKÉ

, Ayb 33:25 Muga-muga a. dadi luwih séhat

AWAL

, Yés 46:10 Kèt a. Aku wis ngandhani

Mat 24:8 kuwi lagi a. kesengsaraan

AWAN

, Pkh 11:4 sing ngamati a. ora bakal manèn

AYAN

, Mat 4:24 Yésus marèkké sing a.

AYAT-AYAT

, Rm 15:4 nduwé harapan merga a.

AYEM

, Mzm 29:11 bakal mberkahi umaté bèn uripé a.

Mzm 37:11 seneng merga ngrasa a.

Mzm 72:7 bakal a. saksuwéné bulan isih ana

Mzm 119:165 sing seneng karo hukum-Mu ngrasa a.

Yés 32:18 panggonan sing nggawé a.

Yés 48:18 terus ngrasa a., kaya kali sing terus mili

Yés 54:13 Kabèh anakmu bakal terus ngrasa a.

Yés 57:21 Wong jahat ora tau ngrasa a.

Yés 60:17 Rasa a. bakal Tak dadèkké pengawasmu

Rm 8:6 mikirké tuntunané roh suci nggawé a.

Flp 4:7 Gusti Allah bakal mènèhi kowé rasa a.

AYEM TENTREM

, Kis 9:31 jemaat ngrasakké a.

AYU

, WB 6:25 Aja kepéncut merga dhèwèké a.

WB 31:30 wajah sing a. isa waé ilang

AYUB

, Ayb 1:9 Nèk A. ora éntuk apa-apa

Yak 5:11 krungu soal A. sing sabar

AZAZÈL

, Km 16:8 nguncalké undhi kanggo A.

B

BAAL

, Yér 19:5 ngobong anak-anaké kanggo B.

BABÈL

, PD 11:9 dijenengi B., merga ing kana

BABI

, Luk 15:15 dikongkon njaga b.

2Ptr 2:22 b. gulung-gulung manèh ing lumpur

BABI-BABI

, Luk 8:33 Roh-roh jahat kuwi mlebu ing b.

BABILON

, Yér 51:6 Mlayua saka B.

Yér 51:30 pejuangé B. ora perang manèh

Yér 51:37 B. bakal dadi tumpukan watu

Why 17:5 B. Gedhé mbok-mbokané pelacur

Why 18:2 B. Gedhé wis dikalahké!

BADAN

, Mat 10:28 wong sing isa matèni b.

Rm 12:1 mènèhké b. kaya mènèhké korban suci

1Kor 12:18 ndèlèhké saben anggota b.

 BADANÉ

, 1Kor 7:4 ora éntuk nguwasani b. dhéwé

1Kor 15:44 Wektu dikubur wujudé b. manungsa

Flp 3:21 ngubah b. awaké dhéwé sing lemah

BADANKU

, Mat 26:26 Iki nglambangké b.

BADANMU

, Rm 6:13 masrahké b. marang Gusti Allah

BAGÉANKU

, KP 3:24 Yéhuwah kuwi b.

BAGÉANMU

, Dan 12:13 tangi kanggo nampa b.

BAGÉAN PERTAMA

, Rm 8:23 b., yaiku roh suci

BAHAGIA

, Mzm 32:1 sing dosané diapura bakal b.

Mzm 94:12 wong sing mbok korèksi b.

Mzm 137:6 Sing paling nggawé aku b.

Mzm 144:15 sing Gusti Allahé Yéhuwah kuwi b.

Mat 5:3 mbutuhké tuntunané Gusti Allah b.

Kis 20:35 Mènèhi kuwi luwih b. timbang

Rm 12:12 b. merga harapanmu

Rm 12:15 b. karo wong sing b.

Rm 15:13 Muga-muga Gusti Allah nggawé kowé b.

2Kor 9:7 nresnani wong sing b. wektu mènèhi

Flp 3:1 kudu terus b. merga Gusti

Flp 4:4 kudu terus b. merga Gusti

1Tim 1:11 Ajaran saka Gusti Allah sing b.

3Yoh 4 b. wektu krungu anakku manut

BAHAYA

, Mzm 91:5 ora bakal wedi wektu ana b.

WB 22:3 Wong sing pinter nyingkir wektu ana b.

2Kor 11:26 ngadhepi b. ing kutha

BAIT. Deloken OMAH

, Yèh 41:13 ngukur b. 100 hasta

Mat 21:12 mlebu b. lan ngusir kabèh wong

Yoh 2:19 Ambrukna b. iki

BAITÉ. Deloken OMAHÉ

, Mzm 11:4 Yéhuwah ing b.

Mzm 27:4 bersyukur wektu ndelok b.

Yér 7:4 b. Yéhuwah, b. Yéhuwah

Mal 3:1 ujug-ujug Gusti bakal teka ing b.

1Kor 3:16 kowé kuwi b. Gusti Allah

BALAPAN

, Pkh 9:11 banter ora mesthi menang b.

BALAS DENDAM

, Rm 12:19 sedulurku, aja b.

2Tim 2:24 ora b. wektu ana sing tumindak ora apik

BALI

, Yl 2:12 kudu b. marang Aku saktulusé atimu

Mal 3:7 balia marang Aku lan Aku bakal b.

Mat 24:3 Apa tandhané wektu njenengan b.

Mat 24:37 Wektu Anaké manungsa b.

2Ptr 3:4 Dhèwèké janji bakal b.

BALUNG

, PD 2:23 Akhiré iki b. saka balungku

WB 25:15 omongan sing alus isa ngremuk b.

BALUNG-BALUNGKU

, Yér 20:9 kaya geni ing b.

BALUNGÉ

, 2Raj 13:21 wong lanang kena b. Èlisa

Mzm 34:20 nglindhungi b., ora ana sing ditugel

Yoh 19:36 Ora ana b. sing bakal ditugel

BANGGA

, 1Kor 1:31 kudu b. merga Yéhuwah

2Tés 1:4 aku b. nyritakké soal kowé

BANGSA

, PD 22:18 kabèh b. bakal éntuk berkah

Pa 19:6 dadi imam sing mréntah lan b. sing suci

Mzm 33:12 B. sing Gusti Allahé Yéhuwah bahagia

Yés 66:8 Apa ana b. sing ujug-ujug ana?

Mat 21:43 Kerajaané Gusti Allah diwènèhké b.

Mat 24:7 B. bakal nglawan b.

Mat 25:32 Kabèh b. diklumpukké ing ngarepé

Kis 17:26 Saka wong siji nggawé kabèh b.

1Tés 2:14 dianiaya wong sing sak b.

1Ptr 2:9 suku sing dipilih b. sing suci

BANGSA-BANGSA

, Luk 21:24 wektu kanggo b.

BANJIR GEDHÉ

, PD 9:11 ora disingkirké nganggo b.

Mat 24:38 Sakdurungé B. wong-wong mangan

2Ptr 2:5 Gusti Allah nggawé b. ing donya

BANTUAN

, Rm 12:13 b. sesuai kebutuhané

BANYU

, Wi 20:10 b. saka tebing watu iki

WB 20:5 atiné manungsa kaya b. sing jero

WB 25:25 kaya wong ngelak ngombé b. adhem

Yés 55:1 kowé sing ngelak, mrénéa ing kéné ana b.

Yér 2:13 Aku sumberé b. sing marahi urip

Za 14:8 b. sing marahi urip ngalir saka Yérusalèm

Yoh 4:10 mènèhi b. sing marakké urip

Why 17:1 pelacur sing lungguh ing ndhuwuré b.

BANYU-BANYUNÉ

, Yér 50:38 b. bakal asat

BAPAK

, PD 2:24 ninggalké b. ibuné

Mzm 103:13 Yéhuwah kaya b. sing mesakké anaké

Yés 9:6 disebut B. sing Ana Saklawasé

Mat 23:9 aja nyebut sapa waé b.

Yoh 5:20 B. nduduhké kabèh marang Anak

Yoh 10:30 Aku lan B. kuwi siji

Yoh 14:6 Ora isa marani B. nèk ora liwat aku

Yoh 14:9 sing wis ndelok aku ya wis ndelok B.

Yoh 14:28 B. luwih kuwasa timbang aku

Yoh 14:28 seneng merga aku lunga marang B.

BAPAKÉ

, Luk 15:20 b. mlayu lan ngrangkul

BAPAKKU

, Mzm 89:26 B. Gusti Allahku

Mat 6:9 B. ing swarga, muga-muga jeneng-Mu

Luk 2:49 aku kudu ing omahé B.

BAPAKMU

, Mzm 2:7 saiki, Aku dadi b.

BAPTISAN

, 1Ptr 3:21 b. sing saiki nylametké kowé

BAPTISEN

, Mat 28:19 B. nganggo jenengé

BARANG

, Rm 9:21 sing siji b. sing berharga lan sijiné

BARNABAS

, Kis 9:27 B. mbantu Saul

BARUKH

, Yér 45:2 B. iki sing diomongké Yéhuwah

BASA

, PD 11:7 nggawé b. sing béda-béda

Zéf 3:9 Aku bakal mènèhi b. sing murni

Za 8:23 wong lanang sepuluh saka kabèh b.

Kis 2:4 mulai ngomong nganggo akèh b.

Why 7:9 saka kabèh b.

BASA LIYA

, 1Kor 13:8 kemampuan nganggo b. bakal

1Kor 14:22 kemampuan ngomong nganggo b. bukti

BATESÉ

, Mzm 119:96 préntah-Mu ora ana b.

BATHUKÉ

, Yèh 9:4 wènèhana tandha ing b.

BAT-SYÉBA

, 2Sam 11:3 B. bojoné Uria

BAWANG

, Wi 11:5 Aku éling brambang, lan b.

BAYANGAN

, 1Bb 29:15 Uripku iki kaya b.

Kol 2:17 b. saka apa sing bakal teka

Yak 1:17 ora berubah kaya b.

BAYI

, 2Tim 3:15 Kèt b. kowé wis diwulang

BEBAN

, 1Raj 12:14 b. sing abot tak tambahi

Mzm 38:4 Kesalahanku kaya b. sing abot

Luk 11:46 nggawé wong mikul b. abot

Kis 15:28 ora nambahi b. manèh kanggo kowé

Ibr 12:1 mbuwang kabèh b. lan dosa

BEBANÉ

, Gal 6:2 mbantu nanggung b. wong liya

BEBANKU

, Mzm 68:19 Yéhuwah nanggung b.

BEBANMU

, Why 2:24 aku ora bakal nambahi b.

BÉDANÉ

, Mal 3:18 ndelok b. wong sing bener lan

BEJAT

, Éf 5:4 aja nindakké apa sing b.

BÈLSYAZAR

, Dan 5:1 Raja B. nggawé pésta gedhé

BENCANA

, WB 3:25 ora wedi karo b.

BENCANA-BENCANANÉ

, Why 18:4 ora mèlu kena b.

BENER

, PD 15:6 Abram dianggep wong sing b.

Ayb 1:8 Ayub b. lan setya

Mzm 34:19 Wong sing b. ngalami akèh

Mzm 37:25 ora tau wong sing b. ditinggalké

 Mzm 72:7 wong sing b. thukul kaya suket

Mzm 119:160 Kabèh omongan-Mu kuwi b.

Mzm 141:5 wong b. nggebug aku kuwi bukti

WB 24:16 Wong sing b. isa tiba ping pitu

Yoh 17:17 omongan-Mu kuwi sing b.

Yoh 18:38 Mémangé sing b. kuwi ana?

Kis 24:15 nguripké wong b. lan sing ora b.

1Kor 6:9 wong sing ora b. ora bakal nampa

Éf 4:14 ajaran sing ora b. saka wong licik

Éf 4:25 sakwisé nyingkirké kabèh sing ora b.

2Tim 2:15 mulang lan njelaské apa sing b.

1Ptr 3:12 Yéhuwah nggatèkké wong sing b.

BENER-BENER ANA

, Yoh 7:28 sing ngutus aku b.

BENGI

, Mzm 19:2 Saben b. langit ngandhani

Rm 13:12 Saiki wis b. banget

BÉNGKOK

, Pkh 1:15 Sing b. ora isa diluruské

BENIH

, Luk 8:11 B. kuwi omongané Gusti Allah

BÈNTÈNG

, WB 18:10 Jeneng Yéhuwah b. sing kuwat

2Kor 10:4 ngrubuhké apa waé sing kuwat kaya b.

BÈNTÈNGÉ

, Yés 25:4 b. wong cilik lan mlarat

BÈNTÈNGKU

, Mzm 18:2 Yéhuwah kuwi b.

BERBAHAYA

, 2Tim 3:1 angèl diadhepi lan b.

BERGAUL

, 1Kor 5:9 mandheg b. karo sing nindakké

1Kor 15:33 B. karo wong ora apik bakal

2Tés 3:14 aja b. manèh karo dhèwèké

BERHARAP

, Mzm 146:5 b. marang Yéhuwah bahagia

BERHARGA

, WB 3:9 Gunakna duwèkmu sing b.

Hag 2:7 harta sing b. bakal mlebu

Mat 6:26 Kowé luwih b. timbang manuk-manuk

Flp 3:7 sing mbiyèn b. wis tak anggep ora b.

1Ptr 1:19 nganggo getihé Kristus sing b.

BERHASIL

, Yos 1:8 sing mbok tindakké bakal b.

2Bb 20:20 nduwé iman marang nabiné bakal b.

Mzm 1:3 sing ditindakké bakal b.

Yés 55:11 Omongan-Ku mesthi bakal b.

Rm 8:37 dibantu Kristus, isa b.

BERJUANG

, Éf 6:12 ora b. nglawan manungsa

1Tim 6:12 bener-bener b. demi iman

BERKAH

, PT 30:19 milih b. apa kutukan

Mal 3:10 ngesokké b. nganti ora kekurangan

BERKAHÉ

, WB 10:22 B. Yéhuwah nggawé sugih

BERLINDUNG

, Zéf 3:12 bakal b. marang Yéhuwah

BERSATU

, Mzm 133:1 kabèh sedulur b.

Zéf 3:9 wong-wong b. nglayani Aku

2Kor 6:14 Aja b. karo sing ora seiman

Éf 4:3 ngupaya tenanan bèn tetep b.

Éf 4:16 kabèh anggota badan isa b.

Flp 2:2 bener-bener b.

Kol 3:14 kudu sayang liyané, kuwi nggawé b.

BERSINAR

, Yés 14:12 bintang ésuk sing b.

BERSYUKUR

, Mzm 27:4 b. wektu ndelok baité

BERUANG

, 1Sam 17:37 nylametké saka singa lan b.

Yés 11:7 Sapi bakal mangan bareng karo b.

BERUBAH

, Mal 3:6 Aku iki Yéhuwah Aku ora b.

Mat 17:2 wong telu kuwi ndelok wajahé Yésus b.

BÈTEL

, PD 28:19 njenengi panggonan kuwi B.

BÈTLEHÈM

, Mi 5:2 B. Éfrata saka kowé bakal ana

BÉZALÈL

, Pa 31:2 Aku wis milih B.

BIAYANÉ

, Luk 14:28 lungguh lan ngétung b. dhisik

BILÉAM

, Wi 22:28 keledai kuwi kandha marang B.

BINGUNG

, 2Tés 2:2 Aja b. utawa ora tenang

BINTANG

, Why 2:1 b. pitu ing tangané tengen

BINTANG-BINTANG

, Mzm 147:4 ngundang b.

Mat 24:29 b. bakal tiba saka langit

BISU

, Yés 35:6 wong b. bakal sorak-sorak

BOCAH

, PH 13:8 carané nggedhèkké b. kuwi

Yés 11:6 dipimpin karo b. cilik

Mat 18:3 sikapmu berubah lan dadi kaya b. cilik

Luk 9:47 Yésus ngundang b. cilik

Luk 10:21 wong sing rendah hati kaya b. cilik

1Kor 13:11 Wektu isih b. mikir kaya b.

1Kor 14:20 kaya b. sing ora ngerti kejahatan

BOCAH-BOCAH

, PT 31:12 ngumpulké bangsa iki b.

Mat 11:16 kaya b. sing lungguh ing pasar

Mat 19:14 Bèn waé b. cilik kuwi marani aku

Éf 6:1 B. kudu manut marang wong tuwa

BOCAH CILIK

, Mzm 8:2 liwat omongané b.

BOCAH WÉDOK

, 2Raj 5:2 b. siji sing ditawan

BODHO

, Mzm 14:1 Wong b. mbatin Yéhuwah ora ana

WB 19:3 Merga b., ana sing nindakké sing salah

WB 22:15 Bocah umumé nindakké apa sing b.

BOJO

, 1Raj 11:3 nduwé b. 700 lan selir 300

WB 18:22 nduwé b. sing apik disayang Yéhuwah

1Kor 7:2 wong wédok éntuk nduwé b.

BOJOMU

, WB 5:18 seneng-seneng karo b.

Pkh 9:9 Rasakna urip seneng karo b.

Kol 3:18 Wong wédok, kowé kudu manut b.

BOJONÉ

, PD 2:24 bakal urip bareng karo b.

Éf 5:28 wong lanang kudu sayang karo b.

BOLA-BALI

, PT 6:7 b. mbok omongké anakmu

BONGGOLÉ

, Yés 11:1 cabang bakal metu saka b. Isai

Dan 4:15 b. lan akaré bèn tetep ing lemah

BOTHAK

, Km 13:40 b. wong kuwi ora najis

2Raj 2:23b. munggaha!

BRAHALA

, 1Kor 10:14 ngedohi penyembahan b.

1Yoh 5:21 kowé kudu ngedohi b.

BUAH

, PD 3:3 kowé ora éntuk ndemèk b.

Luk 8:15 tetep ngasilké b.

Yoh 15:2 diresiki bèn ngasilké akèh b.

Yoh 15:8 dimulyakké nèk terus ngasilké b.

BUAHÉ

, Mat 7:20 bakal ngerti asliné saka b.

BUDHAK

, Mat 24:45 b. sing setya lan wicaksana

Mat 25:21 b. sing apik lan setya

Luk 17:10 Aku mung b. lan ora pantes

BUDHAKÉ

, WB 22:7 dadi b. sing mènèhi utang

Yoh 8:34 sing nindakké dosa kuwi b. dosa

1Kor 7:23 aja dadi b. manungsa manèh

BUDHEG

, Km 19:14 Aja ngutuki wong b.

Yés 35:5 wong b. bakal isa krungu

Mrk 7:37 dhèwèké nggawé wong b. krungu

BUKU

, Yos 1:8 terus ngomongké isiné b. Hukum

Pkh 12:12 Nggawé akèh b. ora bakal ana entèké

Mal 3:16 b. kanggo nyathet jenengé wong-wong

Why 20:15 ora ditulis ing b. kehidupan

BUKU-BUKU

, Kis 19:19 ngobong b. ing ngarepé wong

BUKUKU

, Pa 32:33 jenengé bakal Tak hapus saka b.

BULAN

, Yl 2:31 b. dadi abang kaya getih

Luk 21:25 tandha ing matahari b. lan

BUMI

, PD 1:28 kudu ngebaki lan nguwasani b.

Pa 9:29 b. iki duwèké Yéhuwah

Ayb 38:4 Wektu Aku nggawé b.

Mzm 37:11 wataké alus manggon ing b.

Mzm 37:29 Wong bener bakal manggon ing b.

Mzm 104:5 nggawé b. tetep ing panggonané

 Mzm 115:16 b. wis diwènèhké marang manungsa

WB 2:21 wong bener bakal manggon ing b.

Yés 45:18 nyiptakké b. bèn dienggoni manungsa

Mat 5:5 sing wataké alus bakal éntuk warisan b.

BUNDER

, Yés 40:22 ing ndhuwuré bumi sing b.

C

CABANG

, Yoh 15:4 C. ora isa ngetokké buah

CACAD

, Km 22:21 ora éntuk kéwan sing c.

Mat 15:31 wong c. séhat manèh

CAGAK

, Mrk 15:25 prajurit maku Yésus ing c.

Luk 23:21 Patènana dhèwèké ing c.!

Gal 3:13 sing dipaku ing c. kuwi dikutuk

CAGAK HUKUMANÉ

, Mat 10:38 nampa c.

Luk 9:23 saben dina mikul c.

CAHAYA

, Mzm 36:9 aku isa ndelok c.

Mzm 119:105 Omongan-Mu kaya c. sing madhangi

WB 4:18 dalané wong sing bener kaya c.

Yés 42:6 dadi kaya c. sing madhangi

Mat 5:14 Kowé kuwi kaya c. sing madhangi

Mat 5:16 kaya c., kudu nduduhké tumindak apik

Mat 6:22 Mripat kuwi kaya c. sing madhangi

Yoh 8:12 Aku iki c. sing madhangi donya

Flp 2:15 dadi kaya c. sing bersinar

CAH ENOM

, WB 20:29 dibanggakké c. kekuwatané

WB 22:6 C. kudu mbok ajari. Nganti tuwa

CAH WÉDOK

, Mrk 5:42 C. kuwi langsung tangi

CANGKEM

, Yak 3:10 Saka c. sing padha metu pujian

CARA

, Kis 1:11 teka nganggo c. sing padha

CARANÉ

, Flp 4:12 wis ngerti c. ngrasa puas

CEDHAK

, Mzm 145:18 Yéhuwah c. karo

Kis 17:27 Gusti Allah c. karo awaké dhéwé

CEMBURU

, WB 6:34 Merga c., wong lanang dadi nesu

CERAMAH

, Kis 15:32 akèh c. kanggo nguwatké

CERMIN

, 1Kor 13:12 c. sing digawé saka logam

CILAKA

, WB 27:12 sing ora nduwé pengalaman c.

WB 29:25 Wedi marang manungsa nggawé c.

Yés 5:20 C. sing ngomong nèk jahat kuwi apik

Yés 11:9 Ora ana sing bakal nyebabké c.

1Kor 9:16 c. nèk ora martakké

Why 12:12 c. kanggo bumi lan laut

CILIK

, 1Sam 2:8 ngangkat wong c. saka debu

Mrk 10:20 wis tak tindakké kèt c.

CILIK ATI

, Kol 3:21 bèn anak-anakmu ora c.

1Tés 5:14 menghibur wong sing c.

CILIK BANGET

, Luk 13:19 kaya biji sing c.

CIPTAAN

, Rm 8:20 Uripé c. dadi ora ana gunané

2Kor 5:17 sing bersatu karo Kristus kuwi c. anyar

Kol 1:23 diwartakké marang c. ing ngisor langit

CIPTAANÉ

, Why 3:14 c. Gusti Allah sing pertama

CIPTAANMU

, Mzm 104:24 Yéhuwah, c. akèh banget

COCOG

, Luk 4:13 Iblis nunggu kesempatan sing c.

Flp 1:27 Tumindakmu kudu c. karo kabar apik

CONTO

, Yoh 13:15 Kowé wis tak wènèhi c.

2Kor 4:2 dadi c. sing apik kanggo

1Tim 4:12 kowé kudu dadi c.

1Ptr 2:21 Kristus dadi c. bèn mbok tiru

1Ptr 5:3 dadi c. kanggo dombané Gusti Allah

CONTONÉ

, Yak 5:10 niru c. nabi-nabi

CRITAKNA

, Mzm 62:8 C. marang Dhèwèké

CRITANÉ

, Mzm 19:4 c. isa tekan endi-endi

CUKUP UMUR

, 1Kor 7:36 Nèk dhèwèké wis c.

D

DADI SIJI

, PD 2:24 loro-loroné bakal d.

DAGANG

, Yak 4:13 bakal d. lan nggolèk untung

DAGING

, WB 23:20 aja nggragas wektu mangan d.

1Kor 15:50 d. lan getih ora nampa warisan

DALAN

, Mat 7:14 d. sing sempit kuwi ngarah ing urip

Mat 13:4 ana benih sing tiba ing pinggir d.

Yoh 14:6 Aku iki d. lan sing bener

Kis 9:2 para pengikuté D. sing Bener

DALANÉ

, WB 4:18 d. wong sing bener kaya cahaya

Yés 30:21 Iki d. Mlakua liwat kéné

DAMAI

, Yér 6:14 Ana d. Padahal ora ana d.

DANAU

, Why 19:20 d. geni murub terus

DAUD

, 1Sam 16:13 minyak ing sirahé D.

Luk 1:32 dadi raja kaya D. nènèk moyangé

Kis 2:34 D. ora munggah menyang swarga

DAWAKNA

, Yés 54:2 D. taliné sak dawa-dawané

DEBU

, PD 2:7 nggawé manungsa saka d.

PD 3:19 Kowé d. lan bakal bali dadi d. manèh

Mzm 103:14 éling nèk awaké dhéwé iki mung d.

Yés 40:15 kaya d. tipis ing timbangan

DENDAM

, Km 19:18 Aja d.

Éf 4:31 Aja nganti kowé d.

DÉWASA

, 1Tim 4:15 isa ndelok nèk kowé d.

Ibr 5:14 wong d. pikirané dilatih

Ibr 6:1 ayo terus ngupaya dadi d.

DHADHANÉ

, Yés 40:11 nggéndhong ing d.

DHASAR

, Rm 2:20 pengetahuan d. soal sing bener

DHÈWÈKAN

, WB 18:1 sing senengé mung d.

Yoh 16:32 aku ora d.

DHÈWÈKÉ

, WB 28:26 percaya d. dhéwé bodho

DHIDHIKAN

, WB 1:7 wong bodho ngrèmèhké d.

DHIDHIKANÉ

, WB 3:11 aja nolak d. Yéhuwah

DHIDHIKEN

, WB 19:18 D. anakmu mumpung

DHODHOG-DHODHOG

, Mat 7:7 Terusa d.

DHUKUN

, PT 18:11 wong sing takon karo d.

DHUWIT

, Pkh 7:12 d. isa nglindhungi

Pkh 10:19 d. nyukupi kabèh kebutuhan

1Tim 6:10 nresnani d. nindakké kejahatan

Ibr 13:5 Aja nresnani d.

DHUWIT SOGOKAN

, Pkh 7:7 ati isa rusak merga d.

DIADILI

, Rm 14:10 bakal d. karo Gusti Allah

DIAJÈNI

, WB 5:9 isa tetep d. karo wong liya

WB 19:11 dhèwèké bakal d. nèk gelem ngapura

1Tim 5:17 pinituwa kudu d. banget

DIANCAM

, Kis 4:17 ayo d. waé lan dilarang ngomong

DIANGGEP

, Luk 22:37 d. wong sing nglanggar hukum

DIANIAYA

, Mat 5:10 sing d. kuwi sing bahagia

Mat 13:21 Sakwisé d. dadi ora percaya manèh

Mrk 4:17 Sakwisé d. ora nduwé iman

1Kor 4:12 Wektu d., aku tetep sabar

2Kor 4:9 d. ning Gusti Allah ora ninggalké

DIANTEMI

, Yoh 19:3 Yésus ya bola-bali d.

DIAPURA

, Km 16:34 njaluk bèn wong Israèl d.

Mzm 25:11 d. senajan kesalahanku akèh

Mat 26:28 diecurké bèn dosa-dosané d.

DIAPUSI

, 1Kor 6:7 trima waé nèk kowé d.

Gal 6:7 Gusti Allah ora isa d.

DIBAPTIS

, Mat 3:13 Yésus arep d. Yohanes

Luk 3:3 d. kanggo nduduhké nèk wis mertobat

Kis 2:41 wong sing d. dina kuwi kira-kira 3.000

Kis 8:36 Apa sing ngalangi aku kanggo d.?

Rm 6:4 d. ing kematiané

 DIBATIN

, Mzm 4:4 Sing arep mbok omongké d. waé

DIBAYAR

, 1Kor 9:18 martakké kabar apik tanpa d.

DIBÉBASKÉ

, Èst 4:14 tetep d. embuh piyé carané

Luk 21:28 ora suwé manèh kowé bakal d.

Rm 6:7 wong mati d. saka dosané

Rm 6:18 kowé wis d. saka dosa

2Tés 1:7 sing sengsara bakal d.

DIBELÈH

, Mzm 44:22 kaya domba sing arep d.

Yés 53:7 kaya domba sing arep d.

DIBERKAHI

, PT 10:13 kudu manut préntah bèn d.

PH 5:24 Wong wédok paling d. kuwi Yaèl

Yoh 12:13 teka nganggo jenengé Yéhuwah d.

DIBUKTÈKKÉ

, 1Tim 1:4 omongan sing ora isa d.

DICIPTAKKÉ

, Rm 1:20 Kèt donya iki d.

Kol 1:16 Kabèh d. liwat dhèwèké

DIDELOK

, Mat 6:1 Aja mung merga péngin d.

DIDHELIKKÉ

, Luk 8:17 sing d. bakal diduduhké

DIDHIDHIK

, Ibr 12:11 wektu d. ora seneng

DIÉCÉ

, Yés 53:3 Dhèwèké d. lan diedohi wong liya

Luk 18:32 bakal d. lan diidoni

DIEDOHI

, Yés 53:3 Dhèwèké diécé lan d. wong liya

DIEJARKÉ

, WB 29:15 anak sing d. sak karepé dhéwé

DIÈLÈK-ÈLÈK

, 2Kor 6:8 Aku d. lan dialem

2Tim 2:15 wong sing hasil gawéané ora isa d.

DIÉLING-ÉLING

, Yés 65:17 sing mbiyèn ora bakal d.

DIENGGONI

, Yés 45:18 bumi bèn d. manungsa

DIFITNAH

, 1Kor 4:13 Wektu d., aku tetep alus

DIGEBUGI

, 2Kor 6:5 Aku d., dipenjara

DIGODHA

, Mat 6:13 bèn ora nyerah wektu d.

DIGUYU

, Yér 20:7 Saben dina aku d.

DIHAPUS

, Mzm 51:2 Tulung kesalahanku d.

DIHIBUR

, Yér 31:15 Rakhèl ora gelem d.

Mat 5:4 sing sedhih bahagia merga bakal d.

DIHUKUM

, 1Kor 11:29 nggawé dhèwèké dhéwé d.

DIJALUK

, Mi 6:8 Apa sing d. Yéhuwah saka kowé?

Éf 3:20 luwih akèh timbang sing d.

DIJALUKI

, Luk 12:48 diwènèhi akèh bakal d. akèh

DIJANJÈKKÉ

, 1Raj 8:56 sing d. ditepati

DIKANDHANI

, 2Bb 36:16 nganti ora isa d. manèh

WB 29:1 tetep ndableg senajan wis d.

DIKAREPKÉ

, 1Kor 12:18 kaya sing d. Gusti Allah

DIKENAL

, Yoh 10:5 ora ngetutké wong sing ora d.

2Kor 6:9 ora d. wong

Gal 4:9 kowé wis d. Gusti Allah

DIKENDHALÈNI

, 1Kor 6:12 aku ora gelem d. apa waé

DIKONGKON

, 2Kor 5:20 d. dadi wakilé Kristus

DIKUWASANI

, Mzm 119:133 bèn ora d. sing jahat

Rm 6:14 ora d. dosa manèh

DIKUWATKÉ

, Kis 28:15 Paulus ngrasa d.

Rm 1:11 isa mbantu kowé d. Gusti Allah

1Kor 14:31 bèn isa sinau lan d.

DILAIRKÉ

, Ayb 14:1 sing d. wong wédok uripé singkat

Mzm 51:5 Aku wis nduwé kesalahan pas d.

1Ptr 1:3 d. manèh supaya nduwé harapan

DILANTIK

, Mzm 2:2 Raja-raja siap nglawan sing d.

DILINDHUNGI

, Mzm 91:1 Bakal d. sing Mahakuwasa

DIMANJA

, WB 29:21 Nèk pembantu d. kèt isih enom

DIMARÈKKÉ

, Kis 5:16 Kabèh wong kuwi d.

DIMESAKKÉ

, WB 28:13 ngakoni kesalahané bakal d.

Yés 26:10 wong jahat d. ora bakal ngerti

DIMUNGSUHI

, Mat 10:36 bakal d. keluargané dhéwé

DINA 1.

, PD 34:1 D. kerep dolan

DINA 2.

, Mat 24:36 d. lan jamé ora ana sing ngerti

DINA ISTIRAHAT

, Ibr 4:9 isih ana d. kaya sabat

DINANÉ YÉHUWAH

, Yl 2:1 D. bakal kelakon

Am 5:18 Nurutmu d. bakal kaya apa?

Zéf 1:14 D. ora suwé manèh

1Tés 5:2 d. bakal teka kaya maling

2Tés 2:2 d. wis teka

2Ptr 3:12 terus mikirké tekané d.

DINAR

, Luk 7:41 Sing siji utangé 500 d.

DIOBAT-ABITKÉ

, Éf 4:14 kaya kapal sing d. ombak

DIOPÈNI

, Éf 5:29 badané mesthi dijaga lan d.

DIPANÈN

, Gal 6:7 sing disebar wong, ya kuwi sing d.

DIPENGARUHI

, Rm 12:2 Aja d. donya iki manèh

DIPÉNGINI

, Mzm 145:16 mènèhi sing d. manungsa

DIPENJARA

, Mat 25:36 wektu aku d. kowé marani

Kis 12:5 Pétrus d. jemaat ndongakké

Ibr 13:3 éling karo wong-wong sing d.

DIPERCAYA

, Pa 18:21 milih wong-wong sing isa d.

Mzm 19:7 Peraturané Yéhuwah isa d.

Mzm 33:4 sing ditindakké Yéhuwah isa d.

Tit 2:10 kudu isa bener-bener d.

DIPILIH

, Éf 4:1 pantes dadi wong sing d. Gusti Allah

DIPLINTIR

, Wi 15:39 nggawé benang sing d.

DIPRÉNTAHKÉ

, Ayb 23:12 luwih saka sing d.

DIPUJI

, 1Bb 16:25 Yéhuwah pantes d.

WB 27:21 Wektu d., wong kétok asliné

Yoh 12:43 luwih seneng d. manungsa

DIRAMPAS

, Ibr 10:34 bahagia senajan hartamu d.

DIREMBUG

, WB 15:22 Rencana gagal nèk ora d. dhisik

DIREMUK

, Yés 42:3 Suket sing wis tugel ora bakal d.

DIRUNGOKKÉ

, 2Tim 4:3 ngomongké sing péngin d.

DISAYANGI

, Dan 9:23 kowé wong sing d.

2Kor 2:8 nggawé dhèwèké ngrasa d.

DISEBAR

, Gal 6:7 sing d. wong, ya kuwi sing dipanèn

DISÈGEL

, Dan 12:9 omongan iki d. nganti akhir jaman

DISENENGI

, Éf 1:5 sesuai karo sing dikarepké lan d.

DISENGITI

, WB 6:16 Ana enem sing d. Yéhuwah

Mat 24:9 d. merga kowé muridku

DISINGKIRKÉ

, Mzm 51:2 tulung dosaku d.

2Tés 1:9 dihukum lan d. saklawasé

DISLAMETKÉ

, Mat 24:22 ora singkat ora ana sing d.

Rm 13:11 wektuné awaké dhéwé d. wis cedhak

Flp 2:12 ngupaya tenanan bèn d.

DISUCÈKKÉ

, Luk 11:2 muga-muga jeneng-Mu d.

DISUNAT

, 1Kor 7:19 D. apa ora kuwi ora penting

DITALÈNI

, Mat 16:19 wis d. ing swarga

DITANDUR

, Yés 65:22 sing d. ora dipangan wong liya

DITIMBANG

, Dan 5:27 d. lan jebulé kurang

DITINDHES

, Pkh 7:7 isa édan merga d.

DITONTON

, 1Kor 4:9 para rasul d. wong akèh

DITRESNANI

, Yud 21 dadi wong sing d. Gusti Allah

DITUKU

, Mat 16:26 Apa isa nyawané manungsa d.?

1Kor 7:23 Kowé wis d. nganggo rega

DITULIS

, Rm 15:4 d. mbiyèn kanggo mulang

1Kor 4:6 Aja ngluwihi apa sing wis d.

DITUNTUN

, 1Kor 2:15 wong sing d. roh suci nyelidiki

Gal 5:22 Wong sing d. roh suci bakal

Gal 6:1 sing d. roh suci kudu mbantu

DITUSUK

, Za 12:10 ndelok wong sing wis d.

DITUTUPI

, 2Kor 4:4 pikirané d. karo allahé donya iki

DIUJI

, Luk 8:13 Sakwisé d. imané dadi ilang

1Tim 3:10 kudu d. dhisik pantes apa ora

Yak 1:3 imanmu sing wis d.

DIUMUMKÉ

, Mat 24:14 Kabar apik soal Kerajaan d.

 DIUNDANG

, Mat 22:14 sing d. akèh sing dipilih sithik

DIUNDHI

, Mzm 22:18 klambiku d.

DIUNDUR

, Yés 46:13 Wektuné ora bakal d.

DIURIPKÉ MANÈH

, Mat 22:30 wong mati d. ora nikah

Yoh 11:24 bakal urip wektu wong mati d.

1Kor 15:13 wong mati ora d., Kristus ya ora d.

DIWÈNÈHI

, Luk 12:48 d. akèh dijaluki akèh

DIWULANG

, Yés 54:13 anakmu bakal d. Yéhuwah

DIWULANGKÉ

, Mat 7:29 d. Yésus saka Gusti Allah

DIYAKINKÉ

, 2Tim 3:14 wis sinau lan d. bèn percaya

DOKTER

, Luk 5:31 Wong séhat ora mbutuhké d.

DOLANAN

, WB 10:23 ngisin-isini dianggep d.

DOMBA

, 2Sam 12:3 mung nduwé d. cilik siji

Mzm 100:3 umaté lan d. sing diangon Dhèwèké

Yés 53:7 kaya d. sing arep dibelèh

Mat 25:33 D. didèlèhké ing sisih tengené

DOMBA-DOMBAKU

, Yèh 34:12 Aku bakal ngopèni d.

DOMBA-DOMBA LIYANÉ

, Yoh 10:16 d. sing dudu saka kandhang iki

DOMBAKU

, Yoh 21:16 Engonen anak-anak d.

DONGA

, Mzm 65:2 Gusti Allahku sing ngrungokké d.

Yak 5:15 D. nganggo iman nggawé mari

DONGA-DONGAMU

, 1Ptr 3:7 d. ora bakal dirungokké

DONGAKU

, Mzm 141:2 Njenengan ngrungokké d.

DONGANÉ

, WB 15:8 seneng karo d. wong bener

WB 28:9 Gusti Allah sengit karo d.

Yak 5:16 D. wong bener gedhé kekuwatané

Why 8:4 D. wong suci lan asap dupa

DONYA

, Luk 9:25 éntuk kabèh sing ana ing d.

Yoh 15:19 ora padha kaya wong-wong ing d. iki

Yoh 17:16 ora padha kaya wong-wong ing d.

1Kor 7:31 d. iki wis arep berakhir

1Yoh 2:15 Aja nresnani d. iki

1Yoh 2:17 D. iki arep disingkirké

DORKAS

, Kis 9:36 Tabita sing artiné D.

DOSA

, PD 4:7 d. ngincer ing ngarep lawang

PD 39:9 jahat lan d. marang Gusti Allah

2Sam 12:13 Aku wis d. marang Yéhuwah

1Raj 8:46 ora ana wong sing ora d.

Ayb 14:4 nglairké wong sing ora d.?

Mzm 1:5 Wong d. ora ana ing antarané

Yèh 33:14 wong jahat ora nindakké d. manèh

Mat 5:29 nèk mripatmu nyebabké kowé nindakké d.

Mat 13:41 nglumpukké sing nyebabké wong liya d.

Mat 18:15 nèk sedulurmu nindakké d.

Mat 26:41 ndonga bèn ora nindakké d.

Mrk 3:29 ngrèmèhké roh suci d. saklawasé

Luk 17:2 nyebabké dadi nindakké d.

Rm 3:23 Kabèh wong wis d.

Rm 5:8 Kristus mati kanggo awaké dhéwé sing d.

Rm 5:12 d. mlebu ing donya liwat wong siji

Rm 6:14 ora dikuwasani d. manèh

Rm 6:23 Upahé d. kuwi kematian

Yak 4:17 ngerti ning ora nindakké kuwi d.

Yak 5:15 nèk nindakké d. bakal diapura

1Yoh 1:7 Getihé Yésus ngresiki kabèh d.

1Yoh 2:1 nèk ana sing d. ana sing nulungi

1Yoh 5:17 tumindak sing ora bener kuwi d.

DOSA-DOSA

, Rm 3:25 ngapura d. sing ditindakké

DOSA-DOSAKU

, Mat 6:12 tulung d. diapura

DOSA-DOSAMU

, Kis 3:19 Yéhuwah ngapura d.

DOSAKU

, Mzm 38:18 Aku ora tenang merga d.

Yés 38:17 Njenengan ora ngéling-éling manèh d.

DOSAMU

, Yés 1:18 d. abang kaya getih

DOSANÉ

, Mzm 32:1 sing d. diapura bakal bahagia

Yés 53:12 Dhèwèké nyangga d. wong akèh

Yér 31:34 d. ora bakal Tak éling-éling manèh

Yoh 1:29 Anak Domba ngilangi d. donya

1Tim 5:24 ana sing d. lagi dingertèni sukmbèn

DRAKHMA

, Luk 15:8 nduwé dhuwit rècèh d. sepuluh

DUWÈKÉ

, Rm 14:8 nèk mati d. Yéhuwah

1Kor 6:19 kowé kuwi d. Gusti Allah

E

ECULKÉ

, Mat 18:18 Apa waé sing mbok e. ing bumi

ÉDAN

, Yoh 10:20 Dhèwèké kesurupan lan é.

ÈDEN

, PD 2:8 Gusti Allah nggawé taman ing È.

ÉFÉSUS

, 1Kor 15:32 tarung karo kéwan buas ing É.

ELANG

, Yés 40:31 e. sing mabur dhuwur banget

ÈLÈK

, Rm 7:19 ora péngin nindakké sing è.

Tit 2:8 ora isa ngomong è. soal awaké dhéwé

ÈLI

, 1Sam 1:3 anaké lanang È. dadi imam

ÈLIA

, Yak 5:17 È. perasaané kaya awaké dhéwé

ÉLING

, Mzm 8:4 kok nganti Njenengan é.?

Ibr 10:32 kudu é. karo sing kelakon mbiyèn

ÉLINGA

, Pkh 12:1 É. karo Sing Nggawé Urip

EMAS

, Yèh 7:19 pérak lan e. ora bakal isa nylametké

Dan 3:1 Nébukhadnézar nggawé patung e.

EMBUN

, PT 32:2 Omonganku bakal nètès kaya e.

Mzm 110:3 cah-cah enom sing kaya e.

ÉMOSINÉ

, WB 16:32 sing nahan é. luwih kuwat

EMPRIT

, Mat 10:29 e. loro mung sak dhuwit rècèh

ENDHASMU

, PD 3:15 Dhèwèké bakal ngremuk e.

ENOM

, Ayb 33:25 luwih séhat timbang wektu isih e.

Mzm 71:17 Njenengan mulang aku kèt aku e.

Mzm 110:3 cah-cah e. sing kaya embun

Yér 1:7 Aja ngomong, Aku isih e.

1Tim 4:12 ngrèmèhké kowé merga isih e.

ENTÈK KEKUWATANÉ

, Yés 40:28 Yéhuwah ora tau e.

ÉNTUK

, 1Kor 6:12 é. ning ora kabèh ana manfaaté

ERI

, 2Kor 12:7 aku diwènèhi e. ing njero daging

ÉSAU

, PD 25:34 É. ngrèmèhké hak anak pertama

Ibr 12:16 ora ngajèni sing suci kaya É.

ÉUODIA

, Flp 4:2 É. lan Sintikhé

ÉZRA

, Ézr 7:11 Imam É. ahli soal hukum

F

FILIPUS

, Kis 8:26 malaékaté Yéhuwah ngandhani F.

Kis 21:8 F. salah siji saka wong pitu

FIRDAUS

, Luk 23:43 bareng karo aku ing F.

2Kor 12:4 ujug-ujug digawa menyang f.

FITNAH

, Km 19:16 Aja mrana-mréné nyebar f.

G

GABRIÈL

, Luk 1:19 G. nglayani ing ngarepé Allah

GAGAL

, Ayb 42:2 rencanané Njenengan ora bakal g.

GAMALIÈL

, Kis 22:3 dadi muridé G.

GAMPANG NESU

, WB 19:19 g. bakal kena akibaté

WB 21:19 wong wédok sing seneng padu lan g.

GANTI RUGI

, Pa 21:36 dhèwèké kudu mènèhi g.

GATÈKNA

, Ayb 37:14 g. tumindaké Gusti Allah

GAWÉAN

, Yoh 14:12 nindakké g. sing luwih gedhé

Rm 11:13 nganggep g. sing tak tindakké berharga

Rm 15:20 ora neruské g. sing dimulai wong liya

2Kor 6:3 ngomong èlèk soal g. kanggo Gusti Allah

GEDHÉ

, 1Kor 14:20 mikir kaya wong sing wis g.

 GÉHAZI

, 2Raj 5:20 G. mbatin bakal nututi Naaman

GÉHÉNA

, Mat 10:28 matèni jiwa lan badan ing G.

GELA

, Yl 2:13 nduduhké nèk kowé g.

GELAS

, Mat 20:22 ngombé saka g. sing tak ombé

Luk 22:20 G. iki nglambangké perjanjian anyar

Luk 22:42 tulung singkirna g. iki

1Kor 11:25 dhèwèké njupuk g. lan kandha

GELEM

, Pa 19:8 Aku g. nglakoni sing dipréntahké

1Bb 29:17 g. mènèhi kabèh dadi persembahan

GELEM NAMPA

, Mat 10:11 golèka wong sing g.

GEMBALA

, Yés 40:11 Kaya g. ngopèni ternaké

Yèh 34:2 g. nyedhiakké panganan

Yèh 37:24 Wong-wong kuwi bakal nduwé g. siji

Za 13:7 Serangen g. kuwi bèn dombané kocar-kacir

Mat 9:36 ora diopèni kaya domba tanpa g.

Yoh 10:11 Aku iki g. sing apik

Yoh 10:14 Aku g. sing apik lan kenal dombaku

Kis 20:28 pengawas dadi g. jemaaté Gusti Allah

Éf 4:11 ana sing dadi g. lan guru

1Ptr 5:2 g. sing ngopèni dombané Gusti Allah

GEMBALAKU

, Mzm 23:1 Yéhuwah kuwi G.

GEMBALANÉ

, Yoh 10:16 g. mung siji

GEMPA BUMI

, Luk 21:11 Bakal ana g. sing gedhé

GENERASI

, Mat 24:34 g. iki mesthi ora bakal mati

GENI

, Yér 20:9 kaya g. ing balung-balungku

Mat 25:41 g. sing murub terus ngukum Iblis

1Kor 3:13 g. nduduhké gawéané saben wong

2Ptr 3:7 bumi bakal dihancurké nganggo g.

GENINÉ

, 1Tés 5:19 Aja matèni g. roh suci

GERBANG

, Mat 7:13 Mlebua liwat g. sing sempit

GETIH

, Km 7:26 kowé ora éntuk mangan g. apa waé

Mat 26:28 getihku yaiku g. kanggo perjanjian

Kis 15:29 kudu terus nyingkir saka g.

GETIHÉ

, PD 9:4 g. aja dipangan

Km 17:11 Nyawané saben makhluk hidup ana ing g.

Km 17:13 g. kéwan kudu diecurké lan diurugi lemah

Kis 20:28 dituku nganggo g. Anaké Gusti Allah

Éf 1:7 nganggo g. Anaké. Awaké dhéwé dibébaské

1Ptr 1:19 nganggo g. Kristus sing berharga

1Yoh 1:7 G. Yésus ngresiki dosa

Why 18:24 ditemokké g. wong suci

GIBÉON

, Yos 9:3 Penduduk G. ya krungu

GIDÉON

, PH 7:20 Perangé Yéhuwah lan perangé G.!

GODHAAN

, 1Kor 10:13 g. sing biasa diadhepi

GODHONGÉ

, Yèh 47:12 lan g. dadi obat

Mat 24:32 cabangé sing enom metu g.

GOLÈKA

, Yés 55:6 G. tuntunané Yéhuwah

GOLÈKANA

, Mzm 119:176 Tulung g. abdi-Mu iki

GOLGOTA

, Yoh 19:17 G. Panggonan Tengkorak

GOLIAT

, 1Sam 17:4 jagoan jenengé G.

GOMORA

, PD 19:24 udan geni lan belérang ing G.

GRIMIS

, PT 32:2 Apa sing tak wulangké kaya g.

GROMBOLAN

, Kis 17:5 mbentuk g.

GULUNGAN-GULUNGAN

, Why 20:12 g. dibukak

GUNANÉ

, PT 8:16 sukmbèn ana g. kanggo kowé

Pkh 1:2 Ora ana g.!

Rm 12:4 akèh anggota g. béda-béda

1Kor 1:27 Gusti Allah milih sing dianggep ora ana g.

1Kor 3:19 kawicaksanané donya iki ora ana g.

1Kor 15:58 kerja kerasmu mesthi ana g.

Éf 4:17 nuruti pikirané sing ora ana g.

2Tim 3:16 asalé saka Gusti Allah lan g. kanggo

GUNUNG

, PD 7:20 Banyuné luwih dhuwur saka g.

Dan 2:35 dadi g. sing gedhé

GUNUNGÉ

, Mzm 24:3 éntuk munggah g. Yéhuwah?

Yés 2:3 Ayo munggah ing g. Yéhuwah

GUNUNGKU

, Yés 11:9 Ora ana cilaka ing g.

GUNUNG WATUNÉ

, PT 32:4 G. awaké dhéwé

GUNUNG ZAITUN

, Luk 22:39 Yésus lunga ing G.

Kis 1:12 saka G. jaraké mung sak kilomèter

GURU

, Éf 4:11 ana sing dadi gembala lan g.

GURUKU

, Mzm 119:99 luwih akèh timbang g.

GUSTI

, PT 10:17 Yéhuwah G. sing luwih unggul

Mat 7:22 G. G. aku kan wis ngramal

1Kor 7:39 bébas nikah, ning kudu muridé G.

1Kor 8:5 ana akèh sing disebut allah lan g.

GUSTI ALLAH

, PT 10:17 Yéhuwah G. luwih unggul

Mat 5:3 sadhar nèk mbutuhké tuntunané G.

Yoh 1:18 Ora ana sing tau ndelok G.

Yoh 17:3 siji-sijiné G. sing sejati

1Kor 8:4 G. kuwi mung siji

Éf 4:6 G. siji sing dadi Bapaké kabèh wong

1Yoh 4:8 G. kuwi katresnan

GUSTI ALLAHKU

, Mat 27:46 G. ngapa kok ninggalké?

Yoh 20:17 lunga marang G.

GUSTIKU

, Mat 22:44 Yéhuwah ngomong karo G.

GUSTI SING MAHAKUWASA

, Kis 4:24 G. sing nggawé langit

GUWA

, Dan 6:7 diuncalké ing g. singa

GUWANÉ

, Mat 21:13 mbok dadèkké g. perampok

GUYON

, PD 19:14 nganggep Lot mung g.

WB 26:19 Aku mung g.

H

HABÈL

, PD 4:8 Kain nyerang H.

Mat 23:35 saka getihé H. wong sing bener

HADÈS. Deloken KUBURAN.

 

HADIAH

, Mzm 127:3 Anak kuwi h. saka Yéhuwah

Rm 8:18 timbang h. sing diduduhké sukmbèn

Rm 8:19 anak-anaké wis nampa h. luar biasa

1Kor 9:24 mung siji sing nampa h.

1Kor 9:25 Wong-wong éntuk h. sing isa lenyap

Éf 4:8 nggawé wong-wong kuwi dadi h.

Kol 2:18 wong sing nyebabké kowé ora éntuk h.

Yak 1:17 h. sing apik asalé saka ndhuwur

HADIAHÉ

, Rm 6:23 h. Gusti Allah kuwi urip saklawasé

HAK

, Yèh 21:27 sing nduwé h. sing sah teka

HAKÉ

, 1Tés 4:6 aja nglanggar h. sedulurmu

HAKIM

, Luk 18:2 h. sing ora wedi karo Gusti Allah

HAKIMÉ

, Yés 33:22 Yéhuwah kuwi H. awaké dhéwé

HAKKU

, 1Kor 9:18 ora nuntut h. merga martakké

HALÉLUYAH. Deloken PUJINEN YAH.

 

HANA

, Luk 2:36, 37 nabi wédok H. umuré 84 taun

HARAPAN

, WB 13:12 H. sing ora ndang kelakon

WB 24:20 wong sing jahat ora nduwé h.

Rm 8:24 h. wis ditampa, ora disebut h. manèh

Rm 15:4 nduwé h. merga sabar

Éf 1:18 ngerti soal h. sing diwènèhké kowé

Éf 2:12 ora nduwé h. lan ora kenal Gusti Allah

Ibr 6:19 H. kaya jangkar

HARAPANMU

, Rm 12:12 bahagia merga h.

HARTA

, WB 10:2 Nggolèk h. ora jujur

WB 11:4 H. ora ana gunané ing dina Gusti Allah

Pkh 5:10 sing ngutamakké h. ora bakal puas

Mat 6:24 ora isa dadi budhaké Gusti Allah lan H.

 Luk 12:15 h. sing akèh ora isa nggawé urip

Luk 12:33 h. ing swarga ora bakal entèk

Luk 16:9 Gunakna h. saka donya iki

2Kor 4:7 wadhah tanah liat sing isiné h.

Ibr 10:34 h. sing luwih apik lan ana saklawasé

HARTA KARUN

, WB 2:4 mbok gali kaya nggali h.

Mat 13:44 Kerajaan swarga kuwi kaya h.

HARTAMU

, Mzm 62:10 aja ngendelké h.

Mat 6:21 Ing endi h., ing kono atimu

Luk 14:33 ora ninggalké kabèh h.

Ibr 10:34 tetep bahagia senajan h. dirampas

HARTANÉ

, WB 18:11 sugih mikir h. kaya témbok

Yés 61:6 Kowé bakal nggunakké h. bangsa-bangsa

HASILÉ

, Yés 65:23 Kerja kerasé mesthi bakal ana h.

HATI NURANI

, Rm 2:15 H. nduduhké apik utawa èlèk

1Ptr 3:21 njaluk h. sing apik

HATI NURANIMU

, Rm 13:5 ning ya merga h.

1Ptr 3:16 kudu njaga h. tetep apik

HATI NURANINÉ

, 1Kor 8:12 nglarani h. sing lemah

1Tim 4:2 sing h. wis mati rasa

HÉNOKH

, PD 5:24 H. terus nindakké sing dikarepké

HIZKIA

, 2Raj 19:15 H. mulai ndonga marang Yéhuwah

HORMATI

, Kis 24:3 Gubernur Fèliks sing tak h.

HUBUNGAN SÈKS

, WB 6:29 h. karo wong wédok

1Kor 6:9 h. karo wong lanang

HUBUNGAN SÈKS SING ORA PANTES

, Mat 15:19 saka ati nyebabké nindakké h.

Kis 15:20 nyingkir saka h.

1Kor 5:9 mandheg bergaul karo sing nindakké h.

1Kor 6:9 sing nindakké h. ora nampa warisan

1Kor 6:18 nolak h.

1Kor 10:8 Aja nindakké h.

Gal 5:19 h., tumindak najis

Éf 5:3 Aja ngomongké soal h.

1Tés 4:3 péngin bèn kowé ora nindakké h.

HUBUNGAN SING APIK

, Rm 3:25 bèn nduwé h.

Rm 5:1 nduwé h. karo Gusti Allah liwat Yésus

HUKUM

, Mzm 94:20 h. kanggo nggawé masalah

Hab 1:4 Ora ana sing manut h.

Mat 7:23 Lungaa kana wong sing nglanggar h.

Mat 24:12 akèh sing nglanggar h.

Luk 22:37 dianggep wong sing nglanggar h.

Rm 13:8 sing nresnani wong liya wis nindakké h.

Gal 6:2 manut karo h. Kristus

Flp 1:7 nggunakké h. kanggo mbéla

Yak 2:8 nindakké h. raja

HUKUM ALAM

, Km 18:23 nglanggar h.

HUKUMAN

, Pkh 8:11 h. ora ndang ditindakké

HUKUMÉ

, Mzm 19:7 H. Yéhuwah sampurna

Rm 7:22 aku seneng h. Gusti Allah

HUKUMKU

, Yér 31:33 H. ana ing wong-wong kuwi

HUKUMMU

, Mzm 40:8 h. ana ing atiku

Mzm 119:97 Aku seneng banget karo h.

HUKUM MUSA

, Rm 10:4 nggawé H. ora berlaku

Gal 3:24 H. nuntun marang Kristus

I

IBLIS

, Mat 25:41 geni sing murub terus ngukum I.

Luk 4:6 I. ngomong karo Yésus

Luk 8:12 I. ngrampas omongan kuwi

Yoh 8:44 Bapakmu kuwi I.

Éf 4:27 Aja mènèhi I. kesempatan

Éf 6:11 terus kuwat nglawan siasat liciké I.

Yak 4:7 nglawan I. lan dhèwèké bakal mlayu

1Ptr 5:8 I. mlaku mrana-mréné kaya singa

1Yoh 3:8 nyingkirké kabèh tumindaké I.

Why 12:12 cilaka merga I. wis marani kowé

Why 20:10 I. diuncalké ing danau geni

IBUKU

, Mzm 27:10 Senajan bapak i. ninggalké aku

Luk 8:21 I. lan adhi-adhiku kuwi

IBUMU

, Pa 20:12 Kowé kudu ngajèni bapakmu lan i.

WB 23:22 aja ngécé i. mung merga wis tuwa

Yoh 19:27 ngomong karo murid mau kuwi i

IBUNÉ

, Gal 4:26 Yérusalèm ing ndhuwur kuwi i.

IGANÉ

, PD 2:22 wong wédok saka i. wong lanang

IKHLAS

, Pa 35:5 Wong-wong sing atiné i.

ILANG

, Mzm 119:176 Aku kesasar kaya domba sing i.

Yèh 34:4 sing i. ora mbok golèki

Luk 15:24 anakku i. ning wis ketemu

ILAT

, Yak 3:8 ora ana sing isa nggawé i. dadi manut

ILATÉ

, Yak 1:26 ora isa ngendhalèni i.

ILMU GAIB

, PT 18:10 wong sing ahli i.

Kis 19:19 sing mbiyèn nggunakké i.

IMAM

, Mzm 110:4 i. saklawasé kaya Mèlkhizèdèk

Hos 4:6 Aku ya wegah kowé dadi i.

Mal 2:7 para i. kuduné mulangké pengetahuan

Kis 6:7 akèh i. dadi wong sing percaya

Ibr 2:17 i. agung sing nduwé rasa mesakké

1Ptr 2:9 i. sing dadi raja bangsa sing suci

IMAMÉ

, Mi 3:11 Para i. mulang mung nèk dibayar

IMAM-IMAM

, Why 20:6 i. kanggo Gusti Allah

IMAN

, Mzm 27:13 ora nduwé i. ora ngerti piyé

Luk 17:6 nduwé i. senajan gedhéné mung

Luk 18:8 nemokké i. sing kaya ngono

Yoh 3:16 saben wong sing nduduhké i.

Rm 1:17 Wong bener urip merga nduwé i.

1Kor 16:13 Kowé kudu nduwé i. sing kuwat

2Kor 4:13 Merga nduwé i. aku ngomong

2Kor 5:7 urip menurut i.

Éf 4:5 Gusti siji, i. siji, baptisan siji

2Tés 3:2 ora kabèh wong nduwé i.

Ibr 11:1 I. artiné tenanan yakin

Ibr 11:6 ora nduwé i. ora isa nyenengké

Yak 2:26 nduwé i. ning ora nindakké i. kuwi mati

IMANÉ

, Rm 4:20 I. nggawé dhèwèké kuwat

Éf 4:13 dadi wong sing i. kuwat kaya Kristus

IMANMU

, 2Tim 1:5 Aku éling soal i. sing ora munafik

1Ptr 1:7 i. sing wis diuji

IRI

, Mzm 37:1 aja i. karo sing kelakuané ora bener

Mzm 73:3 aku i. wektu ndelok wong sombong

Mzm 106:16 wong-wong kuwi i. karo Musa

WB 14:30 rasa i. nggawé balung dadi bosok

1Kor 13:4 Dhèwèké ora seneng i.

ISAI

, 1Sam 17:12 I. nduwé anak lanang wolu

Yés 11:1 cabang sing bakal metu saka bonggolé I.

ISA MIKIR

, WB 1:4 bèn cah enom i.

ISHAK

, PD 22:9 Abraham nalèni I.

ISIN

, Ézr 9:6 i. lan ngrasa ora pantes

Mzm 25:3 berharap marang Njenengan ora i.

Mrk 8:38 sing i. ngakoni aku lan omonganku

Rm 1:16 Aku ora i. martakké kabar apik

1Kor 4:14 dudu kanggo nggawé kowé i.

Éf 4:19 Wong-wong kuwi wis ora nduwé i.

2Tim 1:8 aja i. martakké soal Gusti

Ibr 11:16 ora i. disebut Gusti Allahé wong-wong

1Ptr 4:16 sengsara dadi wong Kristen aja i.

 ISRAÈL

, PD 35:10 jenengmu dadi I.

Mzm 135:4 milih I. dadi umaté sing istiméwa

Gal 6:16 Muga-muga I. duwèké Gusti Allah

ISTIRAHAT

, Dan 12:13 Kowé bakal i. ning bakal tangi

IWAK

, Yun 1:17 nyebabké ana i. nyaplok Yunus

Yoh 21:11 Jala kuwi kebak i. gedhé jumlahé 153

IZEBÈL

, 1Raj 21:23 I. bakal dipangan asu-asu

Why 2:20 meneng waé wektu ana sing kaya I.

J

JAGA-JAGA

, Mat 26:41 terus j. lan terus ndonga

Luk 21:36 terus j. lan terus njaluk

Why 16:15 sing tetep j. kuwi bahagia

JAGO

, Mat 26:34 sakdurungé j. kluruk kowé bakal

JAHAT

, PD 3:5 kaya Gusti Allah, ngerti sing apik lan j.

Mzm 37:9 Wong j. bakal dipatèni

Mzm 37:10 wong j. ora bakal ana manèh

Mzm 72:14 nylametké saka wong sing nindhes lan j.

Mzm 101:3 ora bakal ndelok apa sing j.

WB 15:8 Yéhuwah sengit persembahané wong j.

WB 15:29 Yéhuwah adoh saka wong j.

WB 29:2 wong j. mréntah, wong-wong sambat

Yés 5:20 Cilaka wong sing ngomong j. kuwi apik

Yés 26:10 wong j. dimesakké ora bakal ngerti

Yés 57:21 Wong j. ora tau ngrasa ayem

2Tés 2:3 wong sing j. bakal disingkapké

JALA

, Mat 13:47 Kerajaan swarga kuwi kaya j.

JALAMU

, Luk 5:4 tebarna j. ing kono

JALUK

, Mzm 20:5 nggawé sing mbok j. kelakon

Mat 6:8 ngerti sakdurungé mbok j.

Yoh 14:13 mbok j. nganggo jenengku bakal

JAMÉ

, Mat 24:36 dina lan j. ora ana sing ngerti

JAMINAN

, 2Kor 1:22 j. kanggo sing bakal teka

Éf 1:14 j. awaké dhéwé bakal nampa warisan

JANGKAR

, Ibr 6:19 Harapan kaya j.

JANJI

, PT 23:21 Nèk nggawé j. marang Yéhuwah

JANJINÉ

, Mzm 15:4 nepati j. senajan rugi

2Kor 1:20 j. Gusti Allah dadi ya liwat Yésus

JARAN

, Why 6:2 j. putih lan sing numpak

Why 19:11 Aku ndelok ana j. putih

JAWABAN

, WB 15:1 J. sing alus nggawé ora nesu

WB 15:23 seneng nèk mènèhi j. sing cocog

Kol 4:6 ngerti carané mènèhi j.

1Ptr 3:15 siap mènèhi j.

JEBAKAN

, Mzm 91:3 j. tukang nangkep manuk

JEMAAT

, Mzm 22:25 muji Njenengan ing j.

Mzm 40:9 Aku nyritakké kabar apik ing j.

Rm 16:5 Salam kanggo j. sing ngibadah ing omahé

Kol 4:5 urusan karo sing dudu anggota j.

JEMAATÉ

, Kis 20:28 gembala kanggo j. Gusti Allah

JEMAATKU

, Mat 16:18 ing ndhuwuré watu iki aku mbangun j.

JENDHÉLA

, Kis 20:9 Éutikhus lungguh ing cedhak j.

JENENG

, WB 18:10 J. Yéhuwah bèntèng sing kuwat

Pkh 7:1 J. sing apik luwih apik timbang minyak

Kis 4:12 ora ana j. liya sing dipilih

Rm 10:13 nyebut j. Yéhuwah dislametké

Flp 2:9 j. sing luwih unggul timbang j. liyané

JENENGÉ

, Pa 3:13 Nèk takon sapa j.?

Pa 20:7 nggunakké j. nganggo cara sing ora bener

1Sam 17:45 aku nglawan nganggo j. Yéhuwah

Mal 3:16 wong sing mikirké j.

Kis 15:14 umat sing disebut nganggo j.

JENENGKU

, Pa 3:15 Yéhuwah. Iki j. nganti saklawasé

Pa 9:16 bèn kabèh wong ing bumi ngerti j.

Yér 23:27 nggawé umat-Ku nglalèkké j.

Yèh 39:25 Aku bakal semangat mbéla j. sing suci

Mal 1:11 j. bakal diluhurké bangsa-bangsa

Yoh 14:14 njaluk apa waé nganggo j.

JENENGMU

, 1Bb 29:13 muji j. sing indah

Mzm 9:10 sing ngerti j. bakal percaya

Mzm 79:9 Demi j. sing mulya

Mat 6:9 muga-muga j. disucèkké

Yoh 12:28 Bapak muga-muga j. diluhurké

Yoh 17:26 Aku wis nduduhké j.

JÈNGKÈL

, Mzm 37:8 Aja j., aja nindakké sing jahat

JERAMI

, Yés 65:25 Singa bakal mangan j. kaya sapi

Zéf 2:2 cepet banget kaya j. sing kabur

Mat 7:3 ndelok j. ing mripaté sedulurmu

1Kor 3:12 ana sing mbangun nganggo j.

JERAT

, Luk 21:34, 35 kagèt kaya kéwan sing kena j.

JERO

, 1Kor 2:10 roh suci nyelidiki pengetahuan sing j.

JERONÉ

, Éf 3:18 ngerti tenan sepira j.

JIWAMU

, Mat 22:37 nresnani Yéhuwah sepenuh j.

Kol 3:23 nindakké apa waé sepenuh j.

JUJUR

, Mzm 15:2 ngomong j. ing njero atiné

WB 15:27 nggolèk untung nganggo cara sing ora j.

Yés 32:1 ana raja sing j. wektu mréntah

2Kor 8:21 j. wektu nindakké apa waé

Éf 4:25 saben wong kudu ngomong j.

Ibr 13:18 j. wektu nindakké apa waé

JURANG SING JERO BANGET

, Why 11:7 kéwan buas saka j.

Why 17:8 Kéwan buas metu saka j.

Why 20:3 nguncalké naga menyang j.

K

KABAR

, Pa 23:1 Aja nyebarké k. sing ora bener

Mzm 112:7 ora bakal wedi karo k. èlèk

WB 25:25 k. apik saka panggonan sing adoh

KABAR APIK

, Yés 52:7 teka karo nggawa k.

Mat 24:14 K. soal Kerajaan diumumké

Luk 4:43 Gusti Allah ngutus kanggo martakké k.

Rm 1:16 Aku ora isin martakké k.

1Kor 9:16 cilaka nèk ora martakké k.

1Kor 9:23 Apa waé tak tindakké kanggo k.

KABUT

, Yak 4:14 kaya k. sing mung ana sedhéla

KAIN

, 1Yoh 3:12 ora kaya K. sing matèni adhiné

KAISAR

, Mat 22:17 Mbayar pajeg K. éntuk ora?

Mrk 12:17 Wènèhna K. sing dadi duwèké K.

Yoh 19:12 Nèk mbébaské kowé mungsuhé K.

Yoh 19:15 Rajaku kuwi mung K.

Kis 25:11 Aku njaluk bandhing marang K.

KALAHNA

, Rm 12:21 k. kejahatan nganggo sing apik

KALÈB

, Wi 13:30 K. nggawé bangsa kuwi tenang

Wi 14:24 K. nduwé watak sing béda

KALÈN

, Mat 15:14 loro-loroné bakal kecemplung k.

KALI

, Why 12:16 Bumi ngeleg k. sing disemburké

Why 22:1 k. sing banyuné isa marakké urip

KALI YORDAN

, 2Raj 5:10 nglelebké awakmu ing K.

KAMARMU

, Yés 26:20 Umat-Ku, mlebua ing k.

KAMBING

, Mat 25:32 misahké domba saka k.

KANA

, Yoh 2:1 pésta mantènan ing kutha K.

KANCA

, Mzm 25:14 Yéhuwah bakal dadi k. akrabé

Mzm 55:13 sing kaya ngono malah k. akrabku

 WB 16:28 wong sing mitnah nggawé k. ora rukun

WB 17:17 K. sejati kuwi terus nresnani

WB 18:24 k. sing luwih akrab timbang sedulur

WB 27:6 K. sing setya mènèhi naséhat

Luk 16:9 harta saka donya kanggo nggolèk k.

1Kor 3:9 k. nyambut gawéné Gusti Allah

KANCANÉ

, WB 14:20 wong sugih akèh k.

Rm 5:10 awaké dhéwé dadi k. Gusti Allah

Yak 4:4 k. donya berarti mungsuhé Gusti Allah

KANDHA

, Yés 29:13 k. nèk ngajèni Aku

KANDHANG

, Yoh 10:16 domba liya dudu saka k. iki

KANDHANI

, Why 3:19 sing tak sayangi kuwi tak k.

KANGEN

, Ayb 14:15 Njenengan bakal k. karo aku

Mzm 84:2 Aku k. karo halaman omahé Yéhuwah

Yés 26:9 aku k. karo Njenengan saktulusé ati

Flp 1:8 aku k. banget karo kowé

KAPAKÉ

, Pkh 10:10 rekasa banget nèk k. kethul

KAPAL

, PD 6:14 Gawéa k. saka kayu sing apik

KARAM

, 2Kor 11:25 ping telu ngalami kapal k.

1Tim 1:19 imané kaya kapal sing k.

KAREPÉ

, Mat 7:21 mung sing nindakké k. Bapakku

Kis 21:14 Muga-muga k. Yéhuwah kelakon

Rm 8:28 sing dipilih sesuai k. Gusti Allah

Rm 9:11 Gusti Allah milih wong sesuai k.

Rm 10:2 ora paham karo k. Gusti Allah

Rm 12:2 k. Gusti Allah sing sampurna

Éf 3:11 sesuai k. sing ana saklawasé

1Yoh 2:17 nindakké k. Gusti Allah bakal urip

1Yoh 5:14 njaluk apa waé sing sesuai karo k.

Why 17:17 mènèhi kepénginan bèn nindakké k.

KAREPKÉ

, Mat 6:10 sing Njenengan k. kelakon

KAREPKU

, Luk 22:42 dudu k. sing kelakon

Yoh 6:38 ora arep nindakké k. dhéwé

KASAR

, WB 15:1 omongan sing k. nggawé nesu

Kol 3:19 aja k. karo bojomu

KATRESNAN

, Pa 34:6 Yéhuwah nduwé k. sing gedhé

Kid 8:6 K. padha kuwaté karo kematian

Hos 6:6 Aku seneng k. dudu korban

Mat 24:12 suwé-suwé ora nduwé k. manèh

Yoh 15:13 ora ana sing ngungkuli k. kaya ngono

Rm 13:10 sing nduwé k. wis nindakké hukum

1Kor 8:1 k. isa nguwatké wong

1Kor 13:2 ora nduwé k. ora ana gunané

1Kor 13:8 K. ora ana entèké

1Kor 13:13 sing paling unggul kuwi k.

1Kor 16:14 nindakké apa waé nganggo k.

1Yoh 4:8 Gusti Allah kuwi k.

KATRESNANÉ

, Mzm 136:1-26 K. ana saklawasé

KATRESNANMU

, Why 2:4 k. ora kaya mbiyèn

KAWICAKSANAN

, WB 2:6 Yéhuwah mènèhi k.

WB 2:7 Dhèwèké kuwi sumberé k.

WB 4:7 K. kuwi sing paling penting

WB 8:11 K. luwih apik timbang watu berharga

WB 24:3 Omah dibangun nganggo k.

Pkh 7:12 k. njaga uripé sing nduwèni kuwi

Pkh 10:10 k. isa nggawé suksès

Rm 11:33 K. lan pengetahuané luar biasa

Kol 2:3 Kabèh k. disimpen ing dhèwèké

Yak 3:17 k. saka ndhuwur nggawé seneng rukun

KAWICAKSANANÉ

, Mat 11:19 k. wong kebukti bener saka tumindaké

1Kor 2:5 nduwé iman dudu marang k. manungsa

1Kor 2:6 k. para pemimpin ing donya

1Kor 3:19 k. donya iki ora ana gunané

KAWICAKSANANMU

, WB 3:7 Aja ngendelké k. dhéwé

KAYU

, WB 26:20 Nèk ora ana k., geniné mati

KEADAAN SING ANGÈL

, Luk 22:28 k. ora ninggalké

KEADILAN

, Luk 18:7 mosok ora mènèhi k.?

Kis 28:4 K. ora ngijinké dhèwèké tetep urip

KEAHLIAN

, Pa 35:35 mènèhi wong-wong kuwi k.

KEBAHAGIAAN

, Luk 15:7 k. merga siji mertobat

KEBAK

, Yés 35:1 Padhang pasir k. kembang

KEBÉBASAN

, Rm 8:21 k. kaya anak-anaké Gusti Allah

2Kor 3:17 sing nduwé roh suci, nduwé k.

2Ptr 2:19 Wong-wong kuwi janji mènèhi k.

KEBÉBASANMU

, 1Ptr 2:16 k. kanggo nglayani

KEBERUNTUNGAN

, Yés 65:11 déwa sing mènèhi k.

KEBLASUK

, Ibr 2:1 supaya awaké dhéwé ora k.

KEBON ANGGUR

, Yés 65:21 nggawé k. lan mangan

Mat 21:28 dina iki kowé kerja ing k. ya

Luk 20:9 nggawé k. lan nyéwakké

KEBON ANGGURÉ

, Mat 20:1 buruh kanggo k.

KEBUTUHANÉ

, Rm 12:13 bantuan sesuai k.

KEBUTUHANMU

, Yés 60:16 bakal nyedhiakké k.

KECÉWA

, Rm 5:5 Harapan ora nggawé k.

Rm 9:33 sing nduwé iman ora bakal k.

KEDAMAIAN

, Yoh 14:27 Aku bakal terus mènèhi k.

KÉFAS

, 1Kor 15:5 dhèwèké nemoni K.

Gal 2:11 K. ing Antiokhia aku ngélikké

KEGUGURAN

, Pa 23:26 Wong wédok ora bakal k.

KEHORMATAN

, Flp 1:29 k. ngalami kesengsaraan

KEJAHATAN

, PD 6:11 bumi kebak k.

Pa 23:2 Aja nindakké k. merga akèh sing ngono

Rm 12:17 Aja mbales k. nganggo k.

1Tés 5:22 Aja nindakké k.

KEJAHATANÉ

, 2Tés 2:7 nindakké k. sing didhelikké

KEJEM

, Mzm 5:6 Yéhuwah sengit karo wong sing k.

Mzm 11:5 sing seneng karo tumindak k.

WB 11:17 wong sing k. nyusahké awaké dhéwé

WB 12:10 ngrasa apikan padahal sakjané k.

KEKAYAAN

, Mat 13:22 k. sing nggawé kapusan

KEKAYAANÉ

, WB 11:28 ngendelké k. bakal susah

Yés 60:5 K. bangsa-bangsa bakal diwènèhké kowé

KEKAYAANMU

, Yèh 28:5 dadi sombong merga k.

KEKUWATAN

, 1Sam 30:6 éntuk k. merga Yéhuwah

Mzm 143:4 Aku blas ora nduwé k.

Yés 40:29 mènèhi k. marang sing kesel

2Kor 4:7 k. luar biasa saka Gusti Allah

Flp 2:13 mènèhi kowé kepénginan lan k.

Flp 4:13 Aku nduwé k. ngadhepi apa waé

KEKUWATANÉ

, Za 4:6 dudu k. manungsa

KEKUWATANKU

, Mzm 31:10 K. saya suda

KEKUWATANMU

, Mrk 12:30 nggunakké kabèh k.

KELAKON

, WB 13:12 Harapan ora k. lara ati

Yés 42:9 aku arep ngandhani apa sing bakal k.

Yés 46:10 Aku wis ngandhani sing bakal k.

Yés 55:11 sing Tak omongké mesthi bakal k.

Yés 60:22 Yéhuwah bakal nggawé ndang k.

KELAPARAN

, Mzm 37:19 Wektu k. nduwé panganan

Am 8:11 Dudu k. merga ora ana roti

Mat 24:7 bakal ana k.

KELEDAI

, Wi 22:28 Yéhuwah nggawé k. ngomong

Za 9:9 Rajamu numpak k.

KELEMAHANÉ

, Rm 15:1 nanggung k. sing lemah

KELOMPOK

, Luk 12:32k. cilik aja wedi

 KELOMPOK CILIK

, Luk 12:32k. kowé aja wedi

KELOMPOK-KELOMPOK AGAMA

, Tit 3:10 nggawé k.

2Ptr 2:1 nggawé k. sing ngrusak

KELUARGA

, Éf 3:15 Dhèwèké nggawé k. ing bumi ana

KELUARGANÉ

, Éf 2:19 anggota k. Gusti Allah

KÉMAH

, Yos 18:1 ngedegké k. pertemuan ing Syilo

Kis 18:3 kerja bareng nggawé k.

2Kor 12:9 kuwasané Kristus nglindhungi kaya k.

KÉMAHÉ

, Why 21:3 K. Allah ing antarané manungsa

KÉMAHMU

, Mzm 15:1 sing éntuk dadi tamu ing k.?

Yés 54:2 Dawakna taliné k. sak dawa-dawané

KEMAMPUAN

, Rm 12:6 nampa k. sing béda-béda

KEMATIAN

, Rut 1:17 sing misahké kecuali k.

Yés 25:8 Dhèwèké bakal nyingkirké k. saklawasé

Hos 13:14 K. endi kekuwatanmu

Rm 5:12 k. nyebar liwat dosa

Rm 6:23 Upahé dosa kuwi k.

1Kor 15:26 Mungsuh sing terakhir yaiku k.

Ibr 2:15 dadi budhak merga wedi k.

Why 21:4 k. ora bakal ana manèh

KEMATIAN SING KELORO

, Why 2:11 ora ngalami k.

Why 20:6 ora bakal ngalami k.

Why 20:14 Danau geni iki maksudé k.

KEMBANG LILI

, Luk 12:27 Gatèkna piyé k. thukul

KEMULIAAN

, Why 4:11 Yéhuwah pantes nampa k.

KEMULIAANÉ

, 1Kor 10:31 demi k. Gusti Allah

KENAL

, Yér 31:34 Kowé kudu k. karo Yéhuwah

Tit 1:16 tumindaké nduduhké nèk ora k. Gusti Allah

KENDEL

, Yos 1:7 kudu k. lan bener-bener kuwat

Kis 4:31 k. ngumumké omongané Gusti Allah

1Kor 16:13 Kowé kudu tetep k.

Éf 6:20 dongakna aku bèn isa k.

Flp 1:14 k. martakké omongané Gusti Allah

1Tés 2:2 Gusti Allah nggawé aku k.

KENYATAAN

, Mat 5:17 nggawé Taurat dadi k.

KEPALANÉ

, 1Kor 11:3 wong lanang k. wong wédok

Éf 5:23 Kristus kuwi k. jemaat

Éf 5:23 wong lanang kuwi k. bojoné

KEPÉNGINAN

, Mzm 51:10 bèn nduwé k. sing bener

Rm 8:6 mikirké k. sing salah nyebabké kematian

Gal 5:16 ora nuruti k. sing salah

Gal 5:19 Tumindak saka k. sing salah kétok jelas

Éf 2:3 tumindak menurut k. sing salah

Flp 2:13 mènèhi kowé k. lan kekuwatan

1Ptr 2:11 terus nolak k. sing salah

1Yoh 2:16 k. sing salah lan kepénginané mripat

KEPÉNGINANÉ

, Rm 16:18 budhaké k. dhéwé

1Kor 2:14 manut k. dhéwé ora nampa

2Tim 2:22 ngedohi k. cah enom

Yak 1:14 digodha karo k. dhéwé

1Ptr 4:3 Mbiyèn kowé nuruti k. donya iki

KEPÉNGINANMU

, Mzm 40:8 aku seneng nindakké k.

1Kor 3:3 kowé isih manut karo k. dhéwé

KEPENTINGANÉ

, 1Kor 10:24 mikirké dudu k. dhéwé

1Kor 13:5 [katresnan] ora mikirké k. dhéwé

Flp 2:4 gatèkna k. wong liya

Flp 2:21 liyané mung mikirké k. dhéwé

KEPENTINGANMU

, Flp 2:3 Aja iri lan mikirké k. dhéwé

KEPRIBADIAN

, Éf 4:24 nganggo k. sing anyar

Kol 3:9 kudu nyingkirké k. sing lawas

KERAJAAN

, Dan 2:44 Gusti Allah bakal ngedegké k.

Dan 7:14 diwènèhi kuwasa, kehormatan, lan k.

Dan 7:18 wong-wong suci bakal nampa k.

Mat 24:14 Kabar apik soal K. diumumké

Mat 25:34 warisan K. sing wis disiapké

Luk 12:32 Bapakmu gelem mènèhi kowé K.

Luk 22:29 bèn kowé isa mréntah ing k.

Kis 1:6 apa saiki K. Israèl arep mbok pulihké

1Kor 15:24 nyerahké K. kuwi marang Gusti Allah

KERAJAANÉ

, Mat 6:33 K. Gusti Allah mbok utamakké

Mat 21:43 K. Gusti Allah diwènèhké marang bangsa

Gal 5:21 ora nampa warisan K. Gusti Allah

Kol 1:13 nuntun awaké dhéwé menyang k. Anaké

Why 11:15 K. wis mréntah ndonya

KERAJAANKU

, Yoh 18:36 K. ora padha kaya

KERAJAANMU

, Mat 6:10 Muga-muga K. teka

KERJA

, Pkh 2:24 ngrasakké hasil k. kerasé

KERJA BARENG

, Mat 11:30 K. karo aku kuwi pénak

KERJA KERAS

, 1Ptr 1:13 nyiapké bèn siap k.

KERJANÉ

, Néh 4:6 Kabèh wong k. semangat banget

KERUB

, PD 3:24 ndèlèhké k. lan pedhang

Yèh 28:14 bèn dadi k. sing dipilih

KESABARAN

, WB 25:15 k. isa ngyakinké

KESAKSIAN

, Km 5:1 ngerti ning ora mènèhi k.

Yoh 18:37 tujuanku mènèhi k. soal apa sing bener

KESALAHAN

, Mzm 130:3 nèk mung ndelok k.

KESALAHANKU

, Mzm 40:12 K. akèh banget

Yés 53:5 disiksa merga k.

KESANDHUNG

, Mzm 119:165 ora ana sing nggawé k.

KESANGGUPANÉ

, Mat 25:15 sesuai karo k.

KESASAR

, Mzm 119:176 k. kaya domba sing ilang

Yés 53:6 Aku kaya domba sing k.

KESÈD

, WB 6:6 Wong k., deloken semut

WB 10:26 wong sing k. kaya asap ing mripat

WB 19:15 wong sing k. bakal ngelih

WB 19:24 Wong k. ndèlèhké tangané ing mangkok

WB 20:4 wong k. ora gelem mbajak

KESEL

, Yés 40:28 Yéhuwah ora tau k.

Yés 40:29 mènèhi kekuwatan wong sing k.

Yés 40:31 Wong-wong kuwi bakal mlaku lan ora k.

Ibr 12:3 bèn kowé ora k. lan nyerah

KESEMPATAN

, Kis 5:41 k. bèn dirèmèhké

1Kor 16:9 k. gedhé kanggo ngrampungi gawéan

Gal 6:10 mumpung ana k., ayo nindakké sing apik

KESENENGAN

, Luk 8:14 k. nggawé ora fokus

KESENGSARAAN

, Kis 14:22 kudu ngalami akèh k.

2Kor 4:17 K. kuwi mung sedhéla

Flp 1:29 ngalami k. demi dhèwèké

Ibr 2:10 Wakil Utama sampurna liwat k.

1Ptr 5:9 kabèh sedulur ya ngalami k.

KESERAKAHAN

, Kol 3:5 k. padha nyembah brahala

KESIMPULANÉ

, Pkh 12:13 Sakwisé ngrungokké iki k.

KESURUPAN

, Mat 8:28 wong lanang loro sing k.

KESUSAHAN

, Mzm 34:19 Wong bener akèh k.

Mzm 119:71 Ana apiké aku ngalami k.

Rm 5:3 ngrasa seneng wektu ngalami k.

Rm 8:18 k. sing saiki ora ana apa-apané

Rm 12:12 sabar ngadhepi k.

1Kor 7:28 sing nikah bakal ngalami k.

2Kor 1:8 K. sing tak alami kuwi abot banget

2Tés 1:4 sabar lan nduwé iman wektu ngalami k.

Yak 1:2 bahagia nèk ngadhepi akèh k.

Yak 1:12 sabar ngadhepi k. bakal bahagia

KESUSU

, WB 19:2 k. tumindak nggawé dosa

Yak 1:19 ora k. ngomong

 KÉTOK

, 2Kor 10:7 ngadili menurut apa sing k.

KÉTOKÉ NYENENGKÉ

, Rm 16:18 kata-kata sing k.

KETURUNAN

, PT 7:14 Kabèh wong bakal nduwé k.

Yér 23:5 mènèhi Daud k. sing tumindaké bener

KETURUNANÉ

, Yés 65:23 k. diberkahi Yéhuwah

Gal 3:29 kowé bener-bener k. Abraham

KETURUNANMU

, PD 3:15 nggawé k. mungsuhan karo

PD 22:17 Aku bakal nggawé k. dadi akèh

Gal 3:16 kanggo k., maksudé Kristus

KETUTUP

, 2Kor 3:15 atiné wong-wong kuwi isih k.

KEWAJIBAN

, Rm 1:14 k. mbantu kabèh wong

KEWAJIBANÉ

, Pkh 12:13 iki kabèh k. manungsa

KÉWAN

, PD 7:2 nggawa k. pitu sing ora haram

Km 18:23 hubungan sèks karo k.

Km 26:6 bakal ngusir k. buas saka negaramu

WB 12:10 Wong sing bener ngopèni k.

Pkh 3:19 sing dialami manungsa ya dialami k.

Dan 7:3 k. raksasa papat metu saka laut

Hos 2:18 perjanjian karo k. liar

KÉWAN-KÉWAN

, Yèh 34:25 nyingkirké k. liar

KEWEDÈN

, Luk 21:26 wong-wong semaput merga k.

KILAT

, Mat 24:27 kaya k. metu saka wétan

Luk 10:18 Sétan tiba kaya k. saka langit

KITAB SUCI

, Mat 22:29 kowé ora ngerti K. lan

Luk 24:32 wektu dhèwèké nerangké K.

Kis 17:2 mulang bèn paham K.

Kis 17:11 saben dina mriksa K.

2Tim 3:16 K. asalé saka Gusti Allah

KLAMBI

, PD 3:21 Gusti Allah nggawé k. dawa

KLAMBINÉ

, WB 7:10 K. kaya pelacur

KOBRA

, Yés 11:8 dolanan ing cedhaké sarang ula k.

KORAH

, Wi 26:11 anak-anaké lanang K. ora mati

Yud 11 nglawan wewenang kaya K.

KORBAN

, 1Sam 15:22 Manut luwih apik timbang k.

2Sam 24:24 mènèhké k. bakaran marang Yéhuwah

Mzm 40:6 Njenengan ora péngin k.

Mzm 51:17 Rasa salah lan rasa sedhih kuwi k.

Hos 6:6 Aku seneng katresnan dudu k.

Rm 12:1 mènèhké badan kaya mènèhké k. suci

Ibr 13:15 mènèhké k. pujian marang Gusti Allah

KORÈKSI

, Mzm 94:12 wong sing mbok k. bahagia

KORÈS

, Ézr 6:3 K.: Omah kuwi kudu dibangun manèh

Yés 45:1 K. sing Tak pilih, wong sing Tak dhukung

KORNÉLIUS

, Kis 10:24 K. ngundang kabèh seduluré

KOTORANÉ

, PT 23:13 ngising k. kudu mbok tutup

KRANJANG

, Mat 14:20 sisané ana 12 k. kebak

KRÉTA PERANG

, PH 4:13 900 k. ana sabit wesiné

2Raj 6:17 k. sing murub sak ubengé Èlisa

KRISTEN

, Kis 11:26 ing Antiokhia disebut K.

KRISTUS

, Mat 16:16 Njenengan kuwi K.

Luk 24:26 K. kudu ngalami kesengsaraan

Yoh 17:3 Yésus K. sing Njenengan utus

Kis 18:28 saka Kitab Suci nèk Yésus kuwi K.

1Kor 11:3 kepalané K. kuwi Gusti Allah

KRISTUS-KRISTUS PALSU

, Mat 24:24 bakal ana K.

KRUNGU

, Mat 24:14 diumumké bèn kabèh bangsa k.

Rm 10:14 piyé k. nèk ora ana sing martakké?

KUBURAN

, Ayb 14:13 ndhelikké aku ing njero K.

Pkh 9:10 ora ana kegiatan ing K.

Hos 13:14 nebus umat-Ku saka K.

Yoh 5:28 sing ana ing njero k. bakal krungu

Kis 2:31 Kristus ora ditinggalké ing K.

Why 1:18 kunci kanggo mbukak lawangé K.

Why 20:13 K. nyerahké wong-wong mati

KUIL-KUIL

, Kis 17:24 ora manggon ing k. sing digawé

KUMPULAN GEDHÉ

, Why 7:9 k. wong akèh

KUNCI

, Luk 11:52 njupuk k. pengetahuan

Why 1:18 k. kanggo mbukak lawangé kematian

KUNCI-KUNCINÉ

, Mat 16:19 mènèhi kowé k. Kerajaan

KURSI PENGADILAN

, Yoh 19:13 Pilatus ing k.

KUSTA

, Km 13:45 Wong k. kudu mbengok, Najis!

Wi 12:10 Miriam kena k.

Luk 5:12 wong lanang lara k. sak awak

KUTHA

, Ibr 11:10 k. sing nduwé pondhasi sing kokoh

KUTHA-KUTHA

, Luk 4:43 tak umumké ing k. liya

KUTHA-KUTHA PERLINDUNGAN

, Yos 20:2 Pilihen k.

KUTHA PERLINDUNGAN

, Wi 35:11 cocog dadi k.

KUTUKAN

, Wi 23:23 Utawa k. sing nyilakani Israèl

KUWASA

, Mrk 5:30 Yésus krasa ana k. sing metu

Yoh 14:28 Bapak luwih k. timbang aku

Kis 1:8 nampa roh suci kowé bakal nduwé k.

KUWASAKU

, Za 4:6 kelakon nganggo k.

2Kor 12:9 wektu lemah k. dadi kétok jelas

KUWASANÉ

, Pa 8:19 Kuwi k. Gusti Allah

1Bb 28:12 rancangan disampèkké liwat k.

WB 28:16 nggunakké k. nganggo cara ora bener

Yoh 12:38 Yéhuwah nduduhké k. marang sapa?

KUWAT

, Yos 1:7 kudu kendel lan bener-bener k.

Mzm 84:7 mlaku terus lan dadi saya k.

Yés 35:4 Aja wedi. Kowé kudu k.

Yés 40:31 berharap marang Yéhuwah k. manèh

Rm 15:1 sing k. nanggung sing lemah

1Kor 1:8 Gusti Allah nggawé kowé tetep k.

1Kor 15:58 sedulur-sedulur kowé kudu k.

1Kor 16:13 Kowé kudu tetep k.

2Kor 12:10 Wektu aku lemah aku dadi k.

Kol 2:7 Imanmu ya kudu terus k.

1Ptr 5:10 Gusti Allah bakal nggawé kowé k.

Why 3:8 Aku ngerti nèk kowé ora patia k.

KUWATIR

, Mzm 94:19 Wektu aku k. banget

WB 12:25 Rasa k. nggawé wong ora semangat

Yés 41:10 Aja k. merga Aku Gusti Allahmu

Mat 6:34 aja nganti k. soal dina sésuk

Mat 10:19 aja k. apa sing kudu mbok omongké

Mrk 4:19 rasa k. ing urip

Luk 8:14 rasa k. kekayaan lan kesenengan

Luk 12:25 k. isa nggawé umuré rada dawa?

Luk 21:26 k. karo sing bakal dialami

Luk 21:34 pikiranmu aja nganti rusak merga k.

1Kor 7:32 péngin kowé bébas saka rasa k.

2Kor 11:28 k. karo kabèh jemaat

KUWATIRMU

, Mzm 55:22 Pasrahna k.

KUWATNA

, Yés 35:3 K. tangan sing lemes

Luk 22:32 sakwisé imanmu kuwat k. sedulurmu

Yud 20 k. awakmu liwat imanmu sing suci

L

LABU AIR

, Yun 4:10 Kowé mesakké tanduran l. kuwi

LADHANG

, Mat 13:38 l. kuwi donya

1Kor 3:9 kowé l. sing digarap Gusti Allah

LADHANG-LADHANG

, Yoh 4:35 l. siap dipanèn

LAGU

, Mzm 98:1 nyanyi l. anyar kanggo Yéhuwah

Kol 3:16 l. kanggo ngibadah nganggo rasa syukur

LAGU PUJIAN

, Kis 16:25 Paulus lan Silas nyanyi l.

LAIR

, Mzm 139:16 ndelok sakdurungé aku l.

 LAKU JINA

, Pa 20:14 Aja l.

Mat 5:28 wis l. ing njero atiné

Mat 19:9 nikah karo wong liya, kuwi artiné l.

1Kor 6:9 l. ora bakal nampa warisan

LALI

, PT 4:23 Aja nganti kowé l.

Mzm 119:141 tapi aku ora l. karo peraturan-Mu

Yés 49:15 Apa mungkin ibu l. karo anaké?

Ibr 6:10 Gusti Allah ora bakal l. karo

LAMBÉKU

, Hos 14:2 pujian saka l. dadi korban

LAMBÉNÉ

, Ibr 13:15 korban pujian nggunakké l.

LAMPU

, Mzm 119:105 Omongan-Mu kaya l.

Mat 25:1 prawan sepuluh nggawa l.

LANANG

, Km 20:13 wong l. hubungan karo wong l.

1Kor 7:14 Wong l. sing ora seiman éntuk berkah

Éf 5:25 Wong l. kudu terus sayang karo bojo

LANCANG

, 1Sam 15:23 L. kuwi padha karo

Mzm 19:13 Tulung aku dicegah bèn ora l.

WB 11:2 Wong sing l. dirèmèhké

LANGIT

, Mzm 8:3 aku ndelok l., bulan, bintang

Mzm 19:1 L. nyritakké kemuliaané

2Ptr 3:13 ana l. anyar lan bumi anyar

LANGKAHÉ

, Yér 10:23 Wong ora isa ngarahké l.

LANTIK

, Mzm 105:15 Wong sing Tak l.

LAPORAN

, Wi 14:36 l. sing èlèk soal tanah kuwi

LAPORAN-LAPORAN

, Dan 11:44 l. nggawé kuwatir

LARA

, Mzm 41:3 ngrawat dhèwèké wektu l.

Yés 33:24 ora bakal ngomong, Aku l.

Rm 8:22 nganti saiki, kabèh ciptaan ngrasakké l.

Yak 5:14 Apa ana sing l.?

LARA ATI

, Mzm 147:3 Dhèwèké nambani wong sing l.

WB 17:25 Wong bodho nggawé ibuné l.

WB 27:6 mènèhi naséhat senajan nggawé l.

Yés 57:15 Aku manggon bareng karo sing l.

Éf 6:4 aja nggawé anak-anakmu l.

Kol 3:21 aja nggawé anak-anakmu l.

LAUT

, Pa 14:21 dhasar l. kuwi dadi garing

Yés 57:20 wong jahat kaya ombaké l.

LAWANG

, Why 3:20 ngadeg ing ngarep l. lan

LAWANG-LAWANGÉ

, Yoh 20:19 ngancing l.

LAYANI

, Yos 24:15 pilihen sapa sing mbok l.

LAYAT

, Pkh 7:2 Luwih apik menyang panggonan l.

LAZARUS

, Luk 16:20 Ana pengemis jenengé L.

Yoh 11:11 L. sahabaté awaké dhéwé wis turu

Yoh 11:43 L. metua!

LEMAH

, Mat 13:23 benih sing tiba ing l. sing subur

Rm 14:1 ramah lan apikan karo sing imané l.

2Kor 12:10 Wektu aku l., aku dadi kuwat.

1Tés 3:3 ora ana sing imané l. merga kesusahan

1Tés 5:14 mbantu wong sing l.

1Ptr 3:7 wong wédok luwih l.

LÈMPÈNGAN

, Pa 31:18 mènèhi Musa loro l.

LÈWI

, Pa 32:26 wong L. ngumpul ing cedhaké Musa

Wi 3:12 Wong L. bakal dadi duwèk-Ku

2Bb 35:3 wong L. yaiku para guru Israèl

Mal 3:3 nggawé resik anak-anaké lanang L.

LICIK

, WB 3:32 Yéhuwah sengit karo wong sing l.

Yér 17:9 Ati luwih l. timbang apa waé

LIDIA

, Kis 16:14 L. dodolan kain ungu

LORO-LORO

, Luk 10:1 murid 70 dikongkon lunga l.

LOT

, Luk 17:32 Élinga bojoné L.

2Ptr 2:7 Dhèwèké nylametké L. wong bener

LUAR BIASA

, Mzm 139:14 carané nggawé aku l.

Rm 11:33 Kawicaksanan lan pengetahuané l.

LUBANG

, WB 26:27 sing nggali l. bakal tiba ing l.

LUKA

, Km 21:5 ora éntuk nggawé l. ing awaké

WB 23:29 Sapa sing l., ning ora ana sebabé?

Why 13:3 salah siji endhasé tau l. parah

LUKA-LUKA

, Yés 53:5 Dhèwèké nganti l.

LULUH

, Rm 12:20 kowé bakal nggawé atiné l.

LUMPUH

, Yés 35:6 Wong l. bakal mlumpat

Luk 5:24 kandha marang wong l. ngadega

LUNGGUHA

, Mzm 110:1 L. ing sebelah tengen-Ku

LUNYU

, Mzm 73:18 ing panggonan sing l.

LUWIH

, 1Kor 12:31 nduduhi kowé sing l. apik

M

MABUK

, WB 23:21 sing seneng m. bakal mlarat

1Kor 5:11 mandheg bergaul karo sing seneng m.

1Kor 6:10 sing seneng m. ora nampa Kerajaan

Éf 5:18 Aja m. merga anggur

MACA

, PT 17:19 terus nggawa lan m. buku kuwi

MACAN TUTUL

, Yés 11:6 M. karo anak kambing

Dan 7:6 Kéwan kuwi kaya m.

MADU

, WB 25:27 Kakèhan mangan m. kuwi ora apik

MADUNÉ

, Pa 3:8 tanah sing akèh susu lan m.

MAGOG

, Yèh 38:2 deloken Gog saka tanah M.

MAHAKUWASA

, Mzm 73:28 Gusti Yéhuwah sing M.

MAHALUHUR

, Mzm 83:18 Yéhuwah sing M.

Dan 4:17 Gusti Allah sing M. kuwi Penguasané

MAHASUCI

, Why 4:8 Gusti Allah Yéhuwah kuwi M.

MAHKOTA

, WB 12:4 Wong wédok sing apik kaya m.

Mat 27:29 nggawé m. saka tanduran eri

MAJIKAN

, Mat 6:24 dadi budhak kanggo m. loro

Kol 4:1 kowé nduwé M. ing swarga

MAJIKANÉ

, Rm 14:4 M. sing mutuské

MAJU

, Flp 3:16 awaké dhéwé terus m.

MAJU TERUS

, Yl 2:7 Pasukan kuwi m.

MAKÉDONIA

, Kis 16:9 Maraa ing M.

MALAÉKAT

, PD 28:12 M. munggah mudhun

Hos 12:4 [Yakub] terus-terusan gelut karo m.

Mat 22:30 bakal dadi kaya m. ing swarga

1Kor 4:9 ditonton m.

1Kor 6:3 awaké dhéwé bakal ngadili para m.

Ibr 13:2 ora sadhar nampa m. dadi tamuné

1Ptr 1:12 m. péngin banget ngerti soal iki

Yud 6 m. sing ninggalké tugasé

MALAÉKATÉ

, 2Raj 19:35 m. matèni 185.000 wong

Ayb 4:18 nggolèki kesalahané para m.

Mzm 34:7 M. Yéhuwah njaga

Dan 3:28 ngutus m. lan nylametké

Mat 13:41 ngutus para m. kanggo nglumpukké

Kis 5:19 m. Yéhuwah mbukak lawangé penjara

Kis 12:11 ngongkon m. mbébaské aku

MALAÉKAT-MALAÉKATÉ

, Mat 24:31 m. nglumpukké

MALES

, Mat 25:26 budhak sing jahat lan m.

2Ptr 1:8 ngasilké buah lan ora dadi m.

MALES-MALESAN

, Rm 12:11 Aja m.

MALING

, WB 29:24 kena masalah nèk mbantu m.

Mat 6:20 ing swarga m. ya ora isa nyolong

Mat 24:43 ngerti jam pira m. arep teka

1Tés 5:2 dinané Yéhuwah teka kaya m.

MALTA

, Kis 28:1 ngerti nèk pulau kuwi jenengé M.

MANASYÉ

, 2Bb 33:13 M. ngerti nèk Yéhuwah

MANDHEG

, Kis 5:42 tanpa m. mulangké lan

MANDHUL

, Pa 23:26 Wong wédok ora bakal m.

Yés 56:4 wong lanang m. sing nindakké

 MANÈN

, Pkh 11:4 sing ngamati awan ora bakal m.

Hos 8:7 nyebar angin bakal m. badai

2Kor 9:6 nyebar sithik bakal m. sithik

Gal 6:9 bakal m. hasilé nèk wis wektuné

MANFAAT

, 1Kor 7:31 éntuk m. saka donya iki

MANFAATÉ

, WB 14:23 Kabèh kerja keras ana m.

Yés 48:17 mulang sing ana m. kanggo kowé

Kis 20:20 ngandhani kabèh sing ana m.

1Kor 6:12 éntuk ditindakké, ning ora kabèh ana m.

MANFAATMU

, 1Kor 7:35 Aku ngomongké iki demi m.

MANGAN

, Mat 24:45 mènèhi m. ing wektu sing pas?

Yoh 21:17 Wènèhana m. anak-anak dombaku

1Kor 5:11 aja m. bareng wong kaya ngono

2Tés 3:10 ora gelem nyambut gawé, ora usah m.

MANGAN BENGI

, 1Kor 11:20 m. kanggo ngéling-éling Gusti

MANNA

, Pa 16:31 Wong Israèl njenengi roti kuwi m.

Yos 5:12 sésuké m. wis ora ana manèh

MANTÈNAN

, Mat 22:2 raja sing nggawé pésta m.

Yoh 2:1 pésta m. ing kutha Kana

MANTÈNANÉ

, Why 19:7 pésta m. Anak Domba

MANTÈN WÉDOK

, Why 21:9 m. bojoné Anak Domba

MANTRA

, Wi 23:23 Ora ana m. sing isa nyilakani

MANTULKÉ

, 2Kor 3:18 m. kemuliaané Gusti Allah

MANUK DARA

, Mat 3:16 roh suci kaya m.

Mat 10:16 ngati-ati kaya ula tulus kaya m.

MANUK-MANUK

, Mat 6:26 deloken m. ing langit

MANUNGSA

, Mzm 8:4 M. kuwi apa ta

Kol 2:18 bangga karo pikirané m. sing dosa

MANUT

, Pa 24:7 gelem nindakké lan m.

1Sam 15:22 M. luwih apik timbang mènèhké korban

1Raj 3:9 wènèhana abdi-Mu ati sing m.

Mzm 51:12 Gawénen aku bèn péngin m.

Luk 2:51 Yésus terus m. karo wong tuwané

Yoh 3:36 ora m. marang Anak ora bakal urip

Kis 4:19 m. Gusti Allah utawa m. njenengan

Rm 5:19 wong siji sing m. nggawé akèh wong

Rm 6:17 saiki kowé saktulusé ati m.

Rm 13:1 m. marang pamréntah

Rm 16:26 padha m. lan nduwé iman

Gal 5:25 terus tumindak m. roh suci

Éf 6:5 Budhak kudu m. karo majikan

Flp 2:8 m. nganti mati

Flp 2:16 m. omongané Gusti Allah sing marahi urip

Ibr 5:8 sinau bèn m. wektu kesusahan

Ibr 13:17 kudu m. karo sing mimpin kowé

1Ptr 2:13 kudu m. marang raja

MARANI

, Kis 15:36 m. para sedulur bèn ngerti

MARÈKKÉ

, Luk 9:11 Yésus m. wong sing lara

MARÈKNA

, Luk 4:23 Dokter m. awakmu dhéwé

Luk 10:9 m. wong lara

MARIA 1.

, Mrk 6:3 Ibuné jenengé M.

MARIA 2.

, Luk 10:39 M. terus ngrungokké

Luk 10:42 M. milih bagéan paling apik

Yoh 12:3 M. njupuk minyak wangi sing larang

MARIA 3.

, Mat 27:56 ana M. Magdaléna

Luk 8:2 M. Magdaléna dibébaské saka roh jahat

MARIA 4.

, Mat 27:56 M. ibuné Yakobus lan

MARIA 5.

, Kis 12:12 omahé M. ibuné Yohanes Markus

MARKUS

, Kol 4:10 M. sepupuné Barnabas

MARTA

, Luk 10:41 M. sing mbok kuwatirké akèh

MARTAKKÉ

, Mat 9:35 Yésus m. kabar apik soal

Luk 8:1 Yésus lunga m. kabar apik

Rm 10:14 piyé krungu nèk ora ana sing m.?

1Kor 11:26 m. kematiané Gusti nganti

2Tim 4:2 kudu semangat m. omongané Gusti Allah

Ibr 10:23 m. harapané awaké dhéwé

2Ptr 2:5 Nuh wong sing m. apa sing bener

MASA DEPAN

, Yés 65:11 déwa sing ngatur m.

MASA DEPANÉ

, Mzm 73:17 ngerti m. wong jahat kuwi

MASRAHKÉ

, Rm 6:13 m. badanmu marang Gusti

1Ptr 2:23 m. kabèh marang Hakim sing adil

1Ptr 4:19 m. uripmu marang Sing Nggawé Urip

MASTÈKKÉ

, 1Kor 11:28 kudu m. sik apa pantes

Flp 1:10 m. endi sing luwih penting

1Tés 5:21 m. sing bener lan terus nindakké

1Yoh 4:1 m. sik ajaran kuwi pancèn saka

MATA

, Mzm 115:5 nduwé m. tapi ora isa ndelok

MATA AIR

, Why 7:17 ing m. kehidupan

MATAHARI

, Yos 10:12 M. mandhega ing Gibéon

Mat 24:29 sakwisé kesengsaraan m. peteng

Kis 2:20 M. bakal dadi peteng

MATÈNI

, Pa 20:13 Aja m. wong

Wi 35:6 wong sing ora sengaja m.

Yoh 16:2 sing m. kowé bakal ngira

Kol 3:5 kudu m. kepénginanmu sing salah

MATI

, PD 3:4 kowé ora bakal m.

Ayb 14:14 manungsa m. apa isa urip manèh

Mzm 89:48 Apa ana manungsa sing ora m.?

Mzm 146:4 Wektu m., dhèwèké dadi debu

Pkh 9:5 wong m. ora ngerti apa-apa

Yèh 18:4 Wong sing nindakké dosa bakal m.

Yèh 18:32 Aku ora seneng nèk wong m.

Mat 25:46 bakal m. saklawasé

Luk 15:24 anakku m. ning wis urip manèh

Luk 20:38 dudu Gusti Allahé wong m.

Yoh 8:51 sing manut wulanganku ora bakal m.

Yoh 11:25 bakal urip manèh senajan wis m.

Yoh 11:26 sing nduduhké iman ora bakal m.

Yoh 13:1 nganti m. Yésus tetep nresnani muridé

Rm 14:8 nèk m., awaké dhéwé duwèké Yéhuwah

1Kor 15:53 diubah dadi badan sing ora isa m.

2Kor 1:9 ngrasa nèk aku mesthi bakal m.

2Kor 5:15 urip kanggo Kristus sing m. kanggo

Éf 2:1 urip, senajan wis m. merga dosamu

1Tés 4:13 ngerti soal wong-wong sing wis m.

1Tés 4:16 Muridé Kristus sing m. urip luwih dhisik

Ibr 2:9 Yésus m. demi kabèh wong

Why 14:13 sing wis m. bakal bahagia

MATURNUWUN

, WB 29:21 dimanja ora nduwé m.

Yoh 11:41 Bapak m. Njenengan ngrungokké aku

MBAJAK

, Luk 9:62 m. tanah karo ndelok mburi

MBAKYUNÉ

, PT 27:22 hubungan sèks karo m.

MBALÈKKÉ

, Mzm 37:21 Wong jahat nyilih tapi ora m.

MBALES

, PT 32:35 Aku sing nduwé hak kanggo m.

Rut 2:12 Muga-muga Yéhuwah m. tumindakmu

Mzm 116:12 Piyé carané m. Yéhuwah

WB 20:22 Aja kandha, Aku bakal m. kejahatan

MBANDHINGKÉ

, Gal 6:4 m. karo wong liya

MBANGUN

, Mzm 127:1 Nèk dudu Yéhuwah sing m.

Yés 65:21 bakal m. omah lan manggon ing kono

Luk 17:28 wong-wong nandur lan m. omah

1Kor 3:10 kudu nggatèkké carané m.

MBANTU

, Mzm 41:1 sing m. wong cilik kuwi bahagia

Kis 16:14 m. bèn isa nggatèkké Paulus

Gal 6:1 m. dhèwèké nindakké sing bener manèh

 Éf 4:12 m. wong suci nindakké sing bener

Éf 4:16 saben anggotané isa m. liyané

MBATESI

, 1Kor 7:35 dudu kanggo m. kowé

MBAYAR

, Why 22:17 banyu marakké urip ora m.

MBEBANI

, 1Tés 2:6 m. kowé nganggo ragad gedhé

MBÉBASKÉ

, Yoh 8:32 apa sing bener bakal m. kowé

MBÉDAKKÉ

, Km 11:47 isa m. endi sing najis lan

Ibr 5:14 dilatih bèn isa m. bener lan salah

MBÉDAK-MBÉDAKKÉ

, Kis 10:34 Gusti Allah ora m.

MBÉLA

, Flp 1:7 hukum kanggo m. kabar apik

Yud 3 ngupaya tenanan m. iman

MBERKAHI

, PD 1:28 Gusti Allah m. manungsa

PD 32:26 ora bakal ngeculké kowé nèk ora m. aku

Wi 6:24 Muga-muga Yéhuwah m. kowé

Luk 6:28 m. wong sing nyumpahi

Rm 12:14 njaluk Gusti Allah bèn m. sing nganiaya

2Kor 6:2 Saiki wektuné Gusti Allah m.

MBIYÈN

, Yés 65:17 sing m. ora diéling-éling

MBOSENI

, Mal 1:13 Kowé kandha, Iki m.!

MBOTHAKI

, Km 21:5 ora éntuk m. sirahé

MBREBES MILI

, Kis 20:31 mènèhi naséhat karo m.

MBRONTAK

, 1Sam 15:23 M. padha jahaté karo

WB 1:32 ora pengalaman mati merga m.

WB 24:21 Aja kekancan karo wong m.

MBUKTÈKKÉ

, Kis 17:3 m. liwat ayat-ayat

Kis 17:31 nguripké manèh wong kuwi kanggo m.

MBUNGKEM

, 1Ptr 2:15 m. cangkemé wong bodho

MBURI

, Luk 9:62 mbajak tanah karo ndelok m.

MBURU

, Km 17:13 m. kéwan getihé kudu diecurké

MBUTUHKÉ

, Mat 6:32 Bapakmu ngerti nèk kowé m.

MEDÈNI

, Ibr 10:31 M. nèk nampa hukuman

MÉGA

, Ibr 12:1 seksi sing akèh banget kaya m.

MÉGA-MÉGA

, Mat 24:30 teka nganggo m.

MEGAT

, Mat 19:9 m. bojoné sakliyané merga

Mrk 10:11 m. bojoné lan nikah karo wong liya

MÉJA

, Dan 11:27 lungguh sak m. kanggo omongan

MÉJANÉ

, 1Kor 10:21 mangan ing m. Yéhuwah

MÈLKHIZÈDÈK

, PD 14:18 Raja M. saka Salèm

Mzm 110:4 imam saklawasé kaya M.

MÈLU

, Mat 4:20 ninggalké gawéané lan m. Yésus

MÈLU-MÈLU

, Kis 5:38 aja m. urusané wong-wong iki

MENANG

, Yér 1:19 wong-wong kuwi ora bakal m.

2Kor 2:14 dipimpin kaya prajurit sing m. perang

Why 2:7 sing m. bakal tak ijinké mangan

MENARA

, PD 11:4 Ayo mbangun m.

Luk 13:4 wong 18 mati kambrukan m. Siloam

MENARA PENJAGA

, Yés 21:8 ngadeg ing m.

MENARIK

, 1Kor 2:4 ora nganggo kata-kata sing m.

MÈNÈHI

, Mzm 84:11 Yéhuwah mesthi m. sing apik

Kis 20:35 M. kuwi luwih bahagia timbang

Ibr 13:21 m. sing dibutuhké bèn isa nindakké

MÈNÈHI URIP

, Mzm 36:9 Njenengan sing m.

MÈNÈHKÉ

, 2Kor 12:15 aku seneng m. marang kowé

MENENG

, Pkh 3:7 Wektu kanggo m. lan ngomong

Yés 53:7 Kaya domba m. waé wektu arep dicukur

Hab 1:13 ora isa m. waé ndelok kejahatan

MENGHIBUR

, Ayb 16:2 ora m. malah nggawé susah

Yés 49:13 Yéhuwah m. umaté

Yés 61:2 M. kabèh wong sing sedhih

2Kor 1:4 awaké dhéwé isa m. wong liya

MÈNSTRUASI

, Km 15:19 m. najis pitung dina

Km 18:19 hubungan sèks karo wong wédok sing m.

MERCAYAKKÉ

, Luk 16:11 ora m. harta sing sejati

MERTOBAT

, Luk 15:7 kebahagiaan merga siji m.

Kis 3:19 kowé kudu m. lan berubah

Kis 17:30 kabèh wong ing endi-endi kudu m.

Rm 2:4 Gusti Allah mbantu kowé bèn m.

2Kor 7:10 Rasa sedhih nggawé kowé m.

Why 16:11 Kuduné m. malah ngrèmèhké Gusti Allah

MESAKKÉ

, Pa 34:6 Yéhuwah, apikan, gampang m.

1Bb 21:13 merga Yéhuwah gampang m.

Néh 9:19 ora ninggalké merga m.

Mzm 78:38 Dhèwèké nduwé rasa m., mula ngapura

Yés 55:7 bali marang Yéhuwah sing bakal m.

Mat 5:7 sing nduwé rasa m. kuwi sing bahagia

Mat 9:13 luwih seneng nèk kowé nduwé rasa m.

Mat 9:36 ndelok wong akèh Yésus ngrasa m.

Mat 20:34 Merga m. Yésus ndemèk mripaté

Luk 6:36 nduduhké rasa m. kaya Bapakmu

1Kor 15:19 dadi wong sing paling m.

2Kor 1:3 Bapak sing gampang m.

Kol 3:12 nduwé rasa m.

Yak 2:13 rasa m. luwih unggul timbang ngadili

Yak 5:11 Yéhuwah kuwi gampang m.

1Yoh 3:17 ora m. karo seduluré

MÉSIAS

, Dan 9:25 nganti tekané M. Sang Pemimpin

Dan 9:26 Sakwisé 62 minggu, M. dipatèni

Yoh 1:41 Aku wis ketemu M.

Yoh 4:25 Aku ngerti nèk M. bakal teka

MESIR

, Mat 2:15 Saka M. Aku ngundang anak-Ku

MESTHI JUJUR

, Dan 6:4 Danièl m.

METENG

, Pa 21:22 gelut lan ngenani wong m.

METERAI

, Kid 8:6 Dèlèhna aku kaya m. ing atimu

2Kor 1:22 ndèlèhké m., kuwi dadi jaminan

Éf 1:13 kowé percaya, Gusti Allah mènèhi m.

Why 7:3 rampung mènèhi m. budhak-budhaké

METUA

, Yés 52:11 M. saka panggonan kuwi

Why 18:4 Umat-Ku m. saka kono

MÉWAH

, Why 18:7 dhèwèké urip m. tanpa isin

MÉZBAH

, PD 8:20 Nuh nggawé m.

Pa 27:1 nggawé m. saka kayu akasia

Mat 5:24 tinggalen korbanmu ing ngarepé m.

Kis 17:23 m. Kanggo Allah sing Ora Dikenal

MIKHAÈL

, Dan 10:13 M. pemimpin sing kedudukané

Dan 12:1 Wektu kuwi M. bakal tumindak

Why 12:7 M. lan malaékaté perang

MIKIR

, Mzm 146:4 ora m. apa-apa manèh

WB 15:28 Wong bener m. sakdurungé njawab

1Kor 14:20 m. kaya wong sing wis gedhé

MIKIRKÉ

, 1Kor 7:32 ora nikah m. gawéan saka Gusti

Flp 3:19 m. soal kabèh sing ana ing donya

Kol 3:2 terus m. apa sing ana ing ndhuwur

2Ptr 3:11 m. sing kuduné mbok tindakké

MIKIRKÉ TENANAN

, Yos 1:8 Kowé kudu maca lan m.

Mzm 1:2 maca lan m. hukum kuwi

Mzm 77:12 m. kabèh kegiatan-Mu

MILIH

, PT 30:19 Kowé kudu m. urip

Yés 61:1 m. aku bèn nyritakké kabar apik

Kis 9:15 Aku wis m. dhèwèké

Rm 9:11 Gusti Allah m. wong sesuai karepé

MILITÈR

, Za 4:6 dudu nganggo kekuwatan m.

MIMPI

, Pkh 5:3 M. disebabké merga kakèhan gawéan

MIMPIN

, Rm 12:8 m. kudu rajin

1Tés 5:12 ngajèni sing m. kowé

Ibr 13:7, 17 wong-wong sing m. kowé

 MINA

, Luk 19:16 aku éntuk untung sepuluh m.

MINGGU

, Dan 9:24 Wektu kanggo bangsamu 70 m.

1Kor 16:2 Dina pertama saben m.

MINYAK

, 1Raj 17:16 m. ing wadhah cilik ora entèk

Mzm 141:5 nyenèni aku, kaya ngesokké m.

Mat 25:4 sing wicaksana nggawa lampu lan m.

Mrk 14:4 kok m. wangi kuwi dibuwang-buwang?

MIRIAM

, Wi 12:1 M. lan Harun ngèlèk-èlèk Musa

MIRIP

, PD 1:26 Ayo nggawé manungsa sing m.

MISAHKÉ

, Mat 25:32 dhèwèké bakal m. wong-wong

MITNAH

, WB 16:28 m. nggawé ora rukun

MLAKU

, PD 33:14 m. alon-alon karo anakku

Yoh 6:19 Yésus m. ing ndhuwur laut

MLARAT

, 1Sam 2:8 ngangkat wong m. saka awu

Mzm 9:18 ora bakal lali karo wong m.

Mzm 69:33 Yéhuwah ngrungokké wong m.

WB 30:8 Aja nggawé aku m. utawa sugih

WB 30:9 aja nganti aku m. lan nyolong

Luk 4:18 kabar apik marang wong m.

Yoh 12:8 Wong m. bakal terus ana

2Kor 6:10 m. padahal nggawé dadi sugih

2Kor 8:2 murah hati senajan m. banget

2Kor 8:9 Kristus dadi m. demi kowé

Gal 2:10 terus éling karo sedulur sing m.

MLAYU

, 2Tim 4:7 aku wis m. nganti akhir

MLAYUA

, 1Kor 9:24 M. supaya isa nampa hadiah

MLEBU

, Yud 4 meneng-meneng m. ing antaramu

MRÉNÉ

, Why 22:17 sing krungu kudu kandha Ayo m.

MRÉNÉA

, Yés 55:1 m. ing kéné ana banyu

MRÉNTAH

, Mzm 2:9 Wektu m. mbok hancurké

WB 29:2 wong jahat m., wong-wong sambat

Dan 4:34 Dhèwèké m. kanggo saklawasé

Why 11:15 bakal m. dadi raja saklawasé

MRIKSA

, Kis 17:11 m. Kitab Suci kanggo mastèkké

2Kor 13:5 terus m. apa uripmu wis cocog karo

Gal 6:4 saben wong kudu m. tumindaké dhéwé

MRIPAT

, Mat 5:38 M. ganti m., lan untu ganti untu

1Kor 12:21 M. ngomong, Aku ora butuh kowé

1Kor 15:52 singkat banget kaya sak kedhèp m.

MRIPATÉ

, Mzm 17:8 kaya njaga m. Njenengan

WB 15:3 M. Yéhuwah nggatèkké ing endi-endi

MRIPATKU

, Za 2:8 nglarani kowé berarti nglarani m.

MRIPATMU

, Mat 6:22 nèk fokusé m. mung siji

MUJI

, Mzm 147:1 m. Dhèwèké kuwi nyenengké

WB 27:2 Bèn wong liya waé sing m. kowé

MUKJIJAT

, 2Tés 2:9 m. sing ngapusi, tumindak ajaib

MULANG

, Ézr 7:10 Ézra nduwé tékad kanggo m.

Yés 48:17 m. sing ana manfaaté kanggo kowé

Yér 31:34 ora bakal m. seduluré

Mat 7:28 kagum karo carané Yésus m.

Kis 17:2 m. bèn paham Kitab Suci

Rm 2:21 m. wong liya, ora m. awakmu dhéwé?

Rm 15:4 sing ditulis kanggo m. awaké dhéwé

1Tim 2:12 ora ngéntukké wong wédok m.

MULANGKÉ

, Mat 15:9 malah m. préntahé manungsa

MULYA

, Yèh 28:17 sombong merga kowé m. banget

Rm 3:23 ora isa niru sipaté Gusti Allah sing m.

2Ptr 2:10 ngèlèk-èlèk wong-wong sing m.

MUNDUR

, Ibr 10:39 dudu wong sing m. merga wedi

MUNGGAH

, Yoh 3:13 Ora ana sing tau m. swarga

MUNGSUHAN

, PD 3:15 kowé lan wong wédok kuwi m.

Mat 10:35 Tekaku iki nggawé wong m.

MUNGSUHMU

, Rm 12:20 m. ngelih wènèhi mangan

MUNGSUH-MUNGSUHMU

, Mzm 110:2 ngalahké m.

Mat 5:44 kudu terus nresnani m.

Flp 1:28 Aja wedi karo m.

MURAH HATI

, 1Tim 6:18 m., seneng mènèhi

Tit 1:7, 8 pengawas kudu m.

Ibr 13:2 Aja lali nduduhké sipat m.

Yak 1:5 Gusti Allah bakal m. mènèhké kuwi

MURIDKU

, Mat 19:21 Bar kuwi, dadia m.

Mat 28:19 dadèkna wong-wong dadi m.

Yoh 8:31 Nèk percaya wulanganku kowé m.

MURID-MURIDKU

, Yoh 13:35 ngerti nèk kowé m.

MURNI

, Dan 11:35 supaya dadi m., resik, lan suci

Zéf 3:9 mènèhi basa sing m.

Za 13:9 kaya nggawé m. pérak

Mal 3:3 nggawé pérak dadi m. lan resik

MURTAD

, WB 11:9 wong m. nggawé wong liya cilaka

2Tés 2:3 sakdurungé dina kuwi, ana sing m.

MUSA

, Wi 12:3 M. wong lanang sing paling alus

Mzm 106:32 M. kena masalah

Kis 7:22 M. wong sing tumindaké nduwé kuwasa

2Kor 3:7 ora isa ndelok wajahé M.

MUSIM

, Dan 2:21 Dhèwèké ngubah wektu lan m.

MUSIM KERING

, Yér 17:8 Pas m. ora kuwatir

MUSIM PANAS

, Mat 24:32 ngerti nèk m. wis cedhak

MUSTAHIL

, Mat 19:26 Kanggoné manungsa kuwi m.

MUTIARA

, Mat 13:45 kaya pedagang nggolèk m.

MUTIARAMU

, Mat 7:6 aja nguncalké m. marang babi

MUTUSKÉ

, Kis 15:25 aku m. kanggo ngutus

N

NABI

, PT 18:18 Aku bakal milih n. sing kaya kowé

1Raj 18:4 Obaja ndhelikké n. 100

Yèh 2:5 ana n. ing antarané wong-wong kuwi

Am 3:7 ngandhani rahasiané marang para n.

Am 7:14 aku dudu n. utawa anaké n.

Kis 10:43 Kabèh n. mènèhi kesaksian

NABI-NABI PALSU

, Mat 7:15 n. éthok-éthok

Mrk 13:22 n. bakal nggawé akèh mukjijat

NABI PALSU

, Mat 24:11 Bakal ana akèh n.

NAFSU

, Rm 1:26 n. sèks sing ora isa dikendhalèni

Kol 3:5 n. sèks sing ora isa dikendhalèni

1Tés 4:5 n. sèks sing ora dikendhalèni

NAGA

, Why 12:9 n. diuncalké ing bumi

NAHAN

, WB 16:32 n. émosiné kuwi luwih kuwat

NAIN

, Luk 7:11 Yésus lunga menyang kutha N.

NAJIS

, Km 13:45 kudu mbengok, N.! N.!

Yèh 39:7 nèk ana sing nggawé n. jeneng-Ku

Rm 1:24 ngejarké wong kuwi nindakké sing n.

2Kor 7:1 ngresiki urip saka sing nggawé n.

NALÈNI

, PD 22:9 Abraham n. Ishak

NAMBANI

, Mzm 147:3 Dhèwèké n. wong sing lara ati

Yés 61:1 n. lukané wong sing lara ati

Why 22:2 godhongé kanggo n. bangsa-bangsa

NAMPA

, Ayb 2:10 gelem n. sing apik kuduné

Yoh 8:37 kowé ora n. omonganku

Ibr 6:4 n. anugrah saka swarga

NANDUR

, 1Kor 3:6 Aku sing n., Apolos sing nyirami

NANGGUNG

, Rm 15:1 sing kuwat n. sing lemah

NANGIS

, 2Raj 20:5 wis ndelok kowé n.

Mzm 6:6 n. nganti panggonanku turu teles

Mzm 126:5 sing nyebar benih karo n. bakal manèn

 Yés 65:19 ora bakal ana wong sing n.

Mat 26:75 Pétrus n. sesenggukan

Luk 6:21 sing saiki n. kuwi sing bahagia

Rm 12:15 n. karo wong sing n.

Ibr 5:7 Kristus ndonga tenanan karo n.

NANGIS-NANGIS

, Hos 12:4 n. njaluk berkah

Kis 20:19 ngrasakké sengsara nganti n.

NANTANG

, 1Sam 17:26 kok wani-waniné n. pasukané

NAPASÉ

, Mzm 104:29 njupuk n., kabèh mati

NARI

, PH 11:34 anaké wédok nemoni karo n.

NARIK

, Yoh 6:44 kecuali Bapak n. wong kuwi

NASÉHAT

, WB 15:22 berhasil nèk akèh sing mènèhi n.

WB 27:5 N. sing terus terang luwih apik

NASÉHATÉ

, Pkh 7:5 ngrungokké n. wong wicaksana

NATAN

, 2Sam 12:7 N. kandha, njenengan wongé

NDABLEG

, WB 29:1 sing tetep n. bakal cilaka

Ibr 3:13 ora ana sing n. merga dosa

NDELOK

, 2Bb 16:9 Yéhuwah n. kabèh

Yoh 1:18 Ora ana sing tau n. Gusti Allah

Yoh 14:9 sing wis n. aku ya wis n. Bapak

1Kor 2:9 Durung tau ana sing n., ngrungokké

Kol 3:22 Aja mung pas ana sing n.

NDEMÈK

, Mat 8:3 n. lan kandha aku gelem

NDHIDHIK

, WB 13:24 Wong sing ora n. anaké

WB 23:13 Aja nganti ora n. anakmu

NDHUKUNG

, Luk 23:51 ora gelem n. Mahkamah

1Tim 3:15 jemaat sing n. apa sing bener

NDHUWUR

, Kol 3:2 mikirké apa waé sing ana ing n.

NDONGA

, 2Raj 19:15 Terus Hizkia mulai n.

Dan 6:13 Dhèwèké n. sedina ping telu

Mat 6:9 kudu n. kaya ngéné

Mrk 1:35 Ing kono Yésus mulai n.

Mrk 11:24 nèk kowé n. kudu nduwé iman

Luk 5:16 panggonan sepi kanggo n.

Rm 12:12 Kowé kudu terus n.

1Tés 5:17 Kowé kudu terus n.

Ibr 5:7 Kristus n. tenanan

NDONGAKKÉ

, Mat 5:44 n. wong sing nganiaya

Kis 12:5 Pétrus dipenjara jemaat n.

2Tés 3:1 kowé kudu terus n. aku

NDUDUHKÉ

, Mat 11:25 n. marang wong rendah hati

Yoh 5:20 Bapak n. kabèh sing Dhèwèké tindakké

1Kor 2:10 Gusti Allah n. liwat roh suciné

2Kor 6:4 ing keadaan apa waé aku n.

NDUWÉ ANAK

, PD 1:28 Kowé kudu n. akèh

NÉBUKHADNÉZAR

, Dan 2:1 N. ngimpi

NEBUS

, Mzm 49:7 Ora isa n. wong liya

Hos 13:14 n. umat-Ku saka Kuburan

NEGARA

, Yés 66:8 Apa ana n. sing ujug-ujug ana?

NEGARA SING APIK

, Dan 11:45 gunung suci ing N.

NENTANG

, Luk 21:15 sing n. ora isa ngalahké

1Kor 16:9 ana akèh sing n.

1Tés 2:2 kendel senajan akèh sing n.

NEPATI

, 1Kor 10:13 Gusti Allah mesthi n. janjiné

NERANGKÉ

, Néh 8:8 n. Hukumé Gusti Allah

Yoh 1:18 dhèwèké sing n. soal Gusti Allah

Kis 17:3 n. lan mbuktèkké liwat ayat-ayat

NERJEMAHKÉ

, 1Kor 12:30 Apa kabèh isa n.?

NESU

, Mzm 37:8 Aja n., aja ngamuk

Mzm 103:8 Yéhuwah kuwi ora gampang n.

WB 14:17 Wong sing gampang n. kaya

1Kor 13:5 ora gampang n.

Éf 4:26 Aja n. nganti matahari terbenam

Kol 3:8 aja nganti kowé n.

NGABDI

, Rm 12:1 n. nggunakké kabèh pikiranmu

1Tim 4:7 ngupaya n. marang Gusti Allah

1Tim 4:8 n. marang Gusti Allah manfaaté akèh

1Tim 6:6 n. marang Gusti Allah éntuk akèh manfaat

2Tim 3:12 n. marang Gusti Allah bakal dianiaya

NGACA

, Yak 1:23 kaya wong n.

NGADEG

, 1Kor 10:12 rumangsa terus n. ngati-ati

NGADILI

, Yés 26:9 Pas Njenengan n. bumi

Mat 7:2 diadili nurut caramu n.

Luk 6:37 aja n. wong manèh

Luk 22:30 lungguh ing tahta kanggo n. 12 suku

Yoh 5:22 wewenang kanggo n. diwènèhké Anak

Kis 17:31 nentokké dina kanggo n.

Rm 14:4 Kowé sapa kok nganti n.

1Kor 6:2 wong suci bakal n. donya

Yak 4:12 kowé sapa kok n. sedulurmu?

1Ptr 4:17 wektu kanggo n. dimulai saka umaté

NGAJARI

, Mzm 32:8 n. kowé nindakké sing bener

NGAJÈNI

, Pa 20:12 Kowé kudu n. bapakmu lan ibumu

Rm 12:10 kudu luwih dhisik n. liyané

1Kor 16:18 n. wong sing kaya ngono

Éf 5:33 Wong wédok kudu n. bojoné

1Tés 5:12 n. sing mimpin kowé

1Tés 5:13 n. apa sing wis ditindakké

1Ptr 3:2 ndelok dhéwé tumindakmu sing n.

1Ptr 3:15 kudu n. wektu njawab

NGAKONI

, Mzm 32:3 ora n. dosaku, aku dadi kesel

Mzm 32:5 akhiré aku n. dosaku

WB 28:13 sing n. kesalahané bakal dimesakké

WB 30:9 dadi wareg lan ora n. Njenengan

Yak 5:16 jujur n. kesalahanmu

1Yoh 1:9 n. dosa bakal diapura

NGALAH

, Flp 4:5 nduduhké nèk kowé seneng n.

NGALAHKÉ

, Yoh 16:33 Aku wis n. donya

2Kor 10:5 n. pikirané saben wong bèn manut

Why 6:2 nglawan lan n. mungsuh-mungsuhé

NGALANG-ALANGI

, 1Tés 2:16 wong Yahudi n. aku

2Tés 2:6 sapa sing n. wong jahat kuwi

NGALANGI

, 1Kor 7:35 ngabdi tanpa ana sing n.

NGALEM

, 1Kor 11:2 Aku n. kowé merga kowé

NGAMBUNG

, Luk 22:48 n. kanggo ngianati

NGANCAM

, Éf 6:9 Aja n. budhak-budhakmu

1Ptr 2:23 Wektu sengsara dhèwèké ora n.

NGANDHANI

, WB 3:11 aja nesu nèk Dhèwèké n. kowé

NGANIAYA

, Mzm 119:86 n. aku tanpa alesan

Yoh 15:20 n. aku ya bakal n. kowé

Rm 12:14 njaluk bèn mberkahi sing n.

NGAPURA

, Néh 9:17 Gusti Allah siap n.

Mzm 103:3 Dhèwèké n. kabèh kesalahanku

WB 17:9 sing n. pelanggaran nduduhké tresna

Yés 55:7 Merga Gusti Allah bakal bener-bener n.

Mat 6:14 Nèk n. ya bakal diapura

Mat 18:21 nganti ping pira n. dhèwèké?

Kis 3:19 supaya Yéhuwah n. dosa-dosamu

Kol 3:13 kaya Yéhuwah tulus n. kowé

NGAPUSI

, Km 19:13 Aja n. wong liya

Mzm 34:13 aja nganti kowé n.

Mzm 101:7 sing seneng n. ora éntuk ing omahku

WB 19:22 Luwih apik mlarat timbang n.

Kis 5:9 arep n. roh suciné Yéhuwah?

 Gal 6:7 Aja n. awakmu dhéwé

Kol 3:9 Aja n. wong liya

2Tés 2:11 percaya karo omongan sing n.

Tit 1:2 Gusti Allah sing ora isa n.

2Ptr 2:3 n. kowé nggunakké kata-kata

NGARAHKÉ

, Yér 10:23 Wong ora isa n. langkahé

NGAREP-AREP

, Luk 3:15 padha n. tekané Kristus

NGATI-ATI

, WB 14:16 Wong wicaksana kuwi n.

Mat 10:16 n. kaya ula, tulus kaya manuk dara

NGAWUR

, Ayb 6:3 omonganku n.

WB 14:16 wong sing bodho kuwi n.

NGEBAKI

, PD 1:28 kudu n. lan nguwasani bumi

NGÉCÉ

, Mat 5:11 bahagia nèk ana sing n.

Luk 22:63 mulai n. lan nggebugi Yésus

1Ptr 2:23 diécé ora mbales n.

2Ptr 3:3 akhir jaman bakal ana sing seneng n.

NGEJARKÉ

, 2Raj 10:16 ora n. sapa waé ora setya

NGELAK

, WB 25:25 kaya wong n. ngombé banyu

Yés 49:10 ora bakal ngelih lan n.

Yés 55:1 Hé kowé sing n., mrénéa

Yoh 7:37 sing n. maraa marang aku

NGÈLÈK-ÈLÈK

, WB 27:11 njawab sing n. aku

NGELIH

, Yés 65:13 Abdi-Ku mangan, tapi kowé n.

NGÉLIKKÉ

, PT 8:5 Yéhuwah n. kaya bapak

Yèh 33:9 nèk kowé n. wong jahat tapi

1Kor 10:11 ditulis kanggo n. awaké dhéwé

1Tim 5:1 Aja kasar n. wong tuwa

NGÉLING-ÉLING

, Ayb 14:13 tulung n. aku

Luk 22:19 Terus tindakna iki kanggo n. aku

1Kor 13:5 ora n. salahé wong liya

NGÉLINGKÉ

, 2Ptr 1:12 aku terus n. kowé soal iki

NGENDELKÉ

, Mzm 56:11 n. Gusti Allah aku ora wedi

WB 3:5 aja n. pengetahuanmu dhéwé

2Kor 1:9 ora n. awakku dhéwé, ning n. Gusti Allah

1Ptr 4:11 n. kekuwatan saka Gusti Allah

NGENDHALÈNI

, 1Kor 9:27 n. badanku kaya budhak

1Tés 4:4 ngerti carané n. badané dhéwé

NGENDHALÈNI DHIRI

, 1Kor 7:5 ora isa n.

Gal 5:22, 23 sing dituntun roh suci bakal n.

NGENTÈK-ENTÈKKÉ

, Luk 15:13 dhèwèké n. warisané

NGENTÈNI

, Mzm 37:7 kudu sabar n. Yéhuwah

Rm 8:25 awaké dhéwé sabar n. kuwi

NGEPUNG

, Luk 19:43 n. nganggo kayu-kayu lancip

NGERTI

, Pa 9:16 bèn kabèh n. jeneng-Ku

Néh 8:8 bèn n. apa sing lagi diwacakké

Ayb 6:24 kandhani aku bèn n. salahku.

WB 21:2 Yéhuwah sing isa n. atiné

Pkh 7:14 ora n. apa sing bakal dialami sukmbèn

2Kor 2:11 awaké dhéwé wis n. siasat-siasaté

Ibr 4:15 isa n. kelemahané awaké dhéwé

1Ptr 1:12 malaékat péngin banget n. soal iki

NGÉTUNG

, Luk 14:28 lungguh lan n. biayané dhisik

NGETUTKÉ

, Yoh 10:27 dombaku n. aku

Why 14:4 n. Anak Domba kuwi lunga

NGGATÈKKÉ

, Yèh 33:4 krungu ning ora gelem n.

Kis 20:28 kudu n. awakmu dhéwé

1Kor 12:25 anggotané padha-padha n.

Éf 5:15 kudu terus n. tumindakmu

NGGEDHÈKKÉ

, PH 13:8 n. bocah sing bakal lair

NGGETAK-NGGETAK

, Éf 4:31 nesu, ngamuk, n.

NGGODHA

, WB 7:21 n. nganggo rayuané

NGGOLÈKI

, 1Bb 28:9 Nèk n. bakal mbok temokké

Yèh 34:11 Aku dhéwé sing bakal n. domba-Ku

Luk 15:8 tliti banget pas n. dhuwité

Yoh 4:23 Gusti Allah n. wong sing kaya ngono

Kis 17:27 supaya manungsa n. Gusti Allah

NGGONCANGKÉ

, Hag 2:7 Aku arep n. kabèh bangsa

NGGOSIP

, WB 20:19 karo wong sing seneng n.

1Tim 5:13 wong-wong kuwi dadi seneng n.

NGGUGAH

, Yoh 11:11 aku mrana arep n. dhèwèké

NGGUMUN

, 1Ptr 4:4 Wong-wong kuwi n. merga

NGGUYU

, PD 18:13 Ngapa Sara n.?

Mzm 2:4 sing mréntah ing swarga bakal n.

WB 14:13 Senajan n., isa waé lagi sedhih

NGIANATI

, Mal 2:15 aja nganti n. wong wédok

Mat 26:21 salah siji saka kowé bakal n. aku

NGIDAK-IDAK

, Ibr 10:29 n. Anaké Gusti Allah

NGIDONI

, Mat 26:67 njotosi Yésus lan n. wajahé

NGLAIRKÉ

, Yés 54:1 ora tau n. anak kudu sorak-sorak

Yés 66:7 durung ngrasa lara ning wis n.

1Tés 5:3 kaya wong wédok sing arep n.

NGLALÈKKÉ

, Flp 3:13 N. apa waé sing ana ing mburi

1Tim 4:14 Aja n. kemampuan sing mbok tampa

NGLARANI

, Mzm 78:40 n. atiné ing padhang pasir

Mzm 78:41 n. atiné Gusti Allah sing Mahasuci

Gal 5:15 Nèk kowé terus n. sedulurmu

NGLATIH

, 1Ptr 5:10 Gusti Allah n. nganti rampung

NGLAWAN

, Za 14:13 Saben wong bakal n. kancané

Kis 5:39 jebulé kowé n. Gusti Allah

Kis 17:7 n. hukumé Kaisar

Rm 8:31 mihak awaké dhéwé, sapa sing isa n.?

NGLAWAN KRISTUS

, 1Yoh 2:18 ana akèh sing n.

NGLAYANI

, 1Bb 28:9 seneng wektu n. saktulusé ati

Dan 7:10 sèwu ping sèwu malaékat n. Dhèwèké

Mat 20:28 Anaké manungsa teka kanggo n.

Mrk 10:43 péngin dadi sing utama kudu n.

Gal 5:13 n. liyané merga katresnan

1Tim 1:12 mènèhi aku tugas kanggo n.

1Ptr 4:10 nggunakké anugrah kanggo n. liyané

NGLELEBKÉ

, 2Raj 5:10 n. awakmu ing Kali Yordan

NGLINDHUNGI

, Pkh 7:12 Kawicaksanan isa n.

Flp 3:1 nulis surat sing padha kanggo n. kowé

NGLUHURKÉ

, WB 3:9 Gunakna kanggo n. Yéhuwah

Tit 2:10 isa n. ajarané Gusti Allah

NGLUWIHI

, 1Kor 4:6 Aja n. apa sing wis ditulis

NGOMONG

, WB 14:23 sing n. thok bakal mlarat

Mat 16:22 Aja n. ngono Gusti

Rm 8:26 ora ngerti kudu n. apa

NGOMONGKÉ

, Mzm 34:13 Aja nganti n. sing èlèk

WB 17:9 n. pelanggaran nggawé ora rukun

Éf 5:3 Aja n. soal sing najis

NGRAMAL

, PT 18:10 aja nganti ana wong sing n.

Yl 2:28 anakmu lanang lan wédok bakal n.

NGRAMPOK

, Km 19:13 aja n.

NGRAMPUNGKÉ

, Kis 20:24 n. sing tak tindakké

NGRASAKKÉ

, 1Ptr 2:3 n. nèk Gusti kuwi apikan

NGRASA ORA PANTES

, Ézr 9:6 aku n. ndonga

NGRÈMÈHKÉ

, Mrk 3:29 sing n. roh suci ora diapura

Éf 4:31 ngamuk, nggetak-nggetak, n.

NGRENDHAHKÉ

, Yak 4:10 n. dhiri ing ngarepé

1Ptr 5:6 n. dhiri ing ngarepé Gusti Allah

NGRENUNG

, PD 24:63 mlaku-mlaku kanggo n.

NGRESIKI

, 2Kor 7:1 ayo n. uripé awaké dhéwé

 NGRUBUHKÉ

, 2Kor 10:4 n. sing kuwat kaya bèntèng

NGRUNGOKKÉ

, PT 4:10 kumpulna bèn isa n. Aku

WB 1:5 Wong sing wicaksana gelem n.

Yèh 2:7 embuh padha n. apa ora

Luk 10:16 sing n. kowé n. aku

Yak 1:19 cepet n. ora kesusu ngomong

NGRUSAK

, Rm 14:20 Aja n. hasil gawéané Gusti Allah

1Kor 8:13 nèk panganan isa n. imané sedulurku

NGUBAH

, Rm 12:2 kowé kudu n. pikiranmu

2Kor 4:2 n. omongané Gusti Allah

NGUCAP SYUKUR

, Mzm 92:1 n. marang Yéhuwah

Mzm 95:2 mara karo n.

Kis 28:15 Paulus n. marang Gusti Allah

1Kor 1:4 Aku terus n. marang Gusti Allah

Éf 5:20 terus n. marang Gusti Allah

Kol 3:15 Kowé kudu terus n.

1Tim 1:12 Aku n. marang Kristus Yésus

NGUDHUNGI

, 1Kor 11:6 wong wédok ora n. sirahé

NGUJI

, 1Kor 10:9 Aja n. Yéhuwah

NGUKUM

, Pa 11:1 Aku bakal n. Firaun sepisan manèh

2Tés 1:6 n. wong ing nggawé kowé sengsara

2Tés 1:8 n. wong sing ora kenal Gusti Allah

NGUMPUL

, Ibr 10:25 n. kanggo ngibadah

NGUMPULKÉ

, Éf 1:10 n. kabèh marang Kristus

NGUMPUL LAN NGIBADAH

, Km 23:4 dina n.

NGUPAYA

, WB 25:2 raja n. éntuk keterangan sing

Luk 13:24 n. sak kuwat tenagamu mlebu lawang

Rm 12:9 n. tenanan nindakké sing apik

Kol 3:1 n. bèn éntuk sing ana ing ndhuwur

1Tim 4:15 mikirké tenanan lan n. nindakké

1Tim 4:16 n. tenanan dadi conto sing apik

1Ptr 4:18 kudu n. tenanan bèn dislametké

2Ptr 1:5 n. tenanan nindakké sing apik

NGURIPKÉ

, Yoh 11:25 Aku iki sing n. manèh

Kis 2:24 Gusti Allah n. dhèwèké manèh bèn

Kis 24:15 n. manèh wong sing bener lan ora bener

1Ptr 3:18 makhluk roh pas Gusti Allah n. dhèwèké

NGURUSI

, 1Tés 4:11 ora n. urusané wong liya

1Tim 5:13 mèlu-mèlu n. urusané wong liya

1Ptr 4:15 aja mèlu-mèlu n. urusané wong liya

NGUTANGI

, Luk 6:35 n. tanpa ngarep-arep dibayar

NGUTUKI

, Wi 23:8 Mosok aku n. wong-wong

NGUWASANI

, PD 1:28 kudu n. kabèh kéwan

PD 3:16 bojomu bakal n. kowé

Pkh 8:9 manungsa n. manungsa mulané sengsara

Rm 6:12 aja nganti dosa n. uripmu

NGUWATIRKÉ

, Flp 4:6 Aja n. apa waé

NGUWATKÉ

, Mzm 29:11 Yéhuwah bakal n. umaté.

Yés 57:15 n. wong sing sedhih

Kis 14:22 n. supaya tetep nduwé iman

Rm 1:12 isa padha-padha n.

Rm 14:19 nindakké apa waé sing n. wong liya

1Kor 8:1 katresnan isa n. wong

1Kor 10:23 éntuk ditindakké, ning ora kabèh n.

1Kor 14:26 kabèh kuwi kanggo n. jemaat

Kol 3:16 terus mulang lan n. wong liya

1Tés 2:11 terus mènèhi naséhat, n.

Tit 1:9 n. nganggo wulangan lan ngélikké

Ibr 10:25 padha-padha n. lan luwih tenanan

NGWIJIKI

, Yoh 13:5 mulai n. sikilé murid-muridé

NIAT

, 1Bb 28:9 Yéhuwah mriksa kabèh n. lan pikiran

NIATÉ

, WB 16:2 Yéhuwah isa ngerti n.

NIKAH

, PD 27:46 Yakub n. karo wong Hèt

PT 7:3 Aja n. karo wong saka

Mat 22:30 Wektu diuripké manèh ora bakal n.

Mat 24:38 Sakdurungé Banjir Gedhé wong-wong n.

1Kor 7:8 Kanggo sing durung n. lan para randha

1Kor 7:9 mendhing n. timbang ora isa ngendhalèni

1Kor 7:25 naséhat kanggo sing durung n.

1Kor 7:32 sing ora n. mung mikirké gawéané Gusti

1Kor 7:36 ora isa ngendhalèni nafsuné mendhing n.

1Kor 7:38 sing ora n. éntuk manfaat luwih akèh

1Kor 7:39 bébas n. ning kudu muridé Gusti

Ibr 13:4 Aja nganti sing wis n. ora setya

NINDAKKÉ

, Mzm 101:2 ing omahku aku n. sing bener

Mat 21:43 bangsa sing n. karepé Gusti Allah

Mat 28:20 Wulangen bèn n. kabèh

Yoh 14:15 Nèk nresnani bakal n. préntahku

Rm 7:15 Aku ora n. sing tak péngini

Rm 14:19 n. apa waé sing nggawé rukun

Éf 4:16 Nèk saben anggota n. bagéané

1Yoh 3:6 bersatu karo dhèwèké ora n. dosa

NINDHES

, Mzm 72:14 nylametké saka wong sing n.

Pkh 4:1 Wong sing n. nduwé kuwasa

NINGGALKÉ

, PT 31:8 Yéhuwah ora bakal n. kowé

1Sam 12:22 Yéhuwah ora bakal n. umaté

Mzm 27:10 Senajan bapak ibuku n. aku

Mzm 37:28 Yéhuwah ora n. wong sing setya

Yés 1:28 sing n. Yéhuwah bakal disingkirké

Mat 19:29 Saben wong sing wis n. omahé

Luk 22:28 kowé ora tau n. aku

Yoh 8:29 Dhèwèké ora n. aku dhèwèkan

Kis 26:11 Aku meksa wong-wong n. imané

Flp 2:7 Dhèwèké n. kabèh lan dadi budhak

Ibr 13:5 Aku ora bakal n. kowé

NINIWÉ

, Yun 4:11 Kuduné aku mesakké N. ta?

NIRU

, Éf 5:1 kowé kudu n. Gusti Allah

Ibr 13:7 Kowé kudu n. imané

NJABA

, 1Kor 5:13 bakal ngadili wong ing n. jemaat

NJABANÉ

, Yoh 7:24 Aja ngadili mung saka n. waé

Gal 2:6 sing didelok Gusti Allah dudu n.

NJAGA

, WB 4:23 kowé kudu n. atimu

WB 10:19 sing n. omongané kuwi wicaksana

Nah 1:7 n. sing berlindung marang Dhèwèké

Yoh 17:12 aku terus n. wong-wong kuwi

1Ptr 2:25 gembalamu lan sing n. uripmu

NJALUK

, PT 10:12 Yéhuwah n. apa saka kowé?

Mat 7:7 Terusa n. lan kowé bakal diwènèhi

Rm 8:34 Kristus Yésus n. kanggo awaké dhéwé

Rm 12:1 merga Gusti Allah apikan aku n.

2Kor 5:20 aku n. bèn kowé nduwé hubungan apik

1Tim 2:1 n. bantuané Gusti Allah

Flm 9 n. tenanan merga tresna

1Yoh 5:14 n. apa waé sing sesuai karo karepé

NJALUKA

, Mzm 2:8 N. lan Aku bakal mènèhké

NJANJÈKKÉ

, Ibr 10:23 sing n. harapan kuwi setya

NJAWAB

, WB 15:28 mikir dhisik sakdurungé n.

WB 18:13 n. sakdurungé ngrungokké kuwi bodho

Yés 65:24 sakdurungé ngundang Aku wis n.

NJELASKÉ

, Éf 3:5 n. rahasia iki marang para rasul

NJERO

, Rm 7:22 Ing n. atiku seneng banget

NJIJIKI

, Wi 21:5 wis bosen karo roti sing n.

Rm 1:27 Tumindaké wong-wong kuwi n.

NJIRET

, Mrk 4:19 rasa kuwatir n. berita kuwi

NJUPUKI

, Rut 2:8 aja n. sisa panèn ladhang liya

 NLITI

, Dan 12:4 Akèh sing bakal n. buku kuwi

NOLAK

, Yér 8:9 n. omongané Yéhuwah

Mat 16:24 kudu n. kepénginané dhéwé

1Kor 6:18 cepet n. hubungan sèks sing ora pantes

1Kor 7:5 Aja n. mènèhké kebutuhané bojomu

1Kor 9:27 Gusti Allah bakal n. aku

1Tés 4:8 dudu n. manungsa ning n. Gusti Allah

NOMER SIJI

, Mrk 9:35 dadi n. kudu dadi sing terakhir

NRESNANI

, Km 19:18 n. wong liya kaya n.

PT 6:5 n. Yéhuwah saktulusé atimu

Mzm 13:5 aku percaya Njenengan n. aku

Mat 22:37 n. Yéhuwah saktulusé atimu

Mrk 10:21 merga n. Yésus kandha

Yoh 12:25 sing n. nyawané bakal kélangan

Yoh 13:1 nganti mati Yésus tetep n. muridé

Yoh 13:34 kowé kudu padha-padha n.

Yoh 14:15 Nèk n. aku kowé nindakké préntahku

Gal 2:20 Anaké Gusti Allah n. aku

Kol 3:19 Wong lanang kudu n. bojomu

Ibr 10:24 n. liyané lan nindakké sing apik

1Yoh 2:15 Aja n. donya iki

1Yoh 3:18 aja mung ngomong nèk n.

1Yoh 4:10 merga Dhèwèké n. awaké dhéwé

1Yoh 4:20 ora n. seduluré ora isa n. Gusti Allah

1Yoh 5:3 n. Gusti Allah nindakké préntahé

NUDHUH

, Rm 8:33 sapa sing isa n. wong-wong kuwi?

1Tim 5:19 n. pinituwa aja mbok rungokké

Why 12:10 sing n. seduluré awaké dhéwé

NUH

, PD 6:9 N. nindakké sing dikarepké Gusti Allah

Mat 24:37 keadaané kaya pas jamané N.

NUKU

, Why 5:9 njenengan n. wong-wong

NULIS MANÈH

, PT 17:18 kudu n. Hukum iki ing buku

NULUNGI

, Mzm 46:1 siap n. wektu aku susah

NUNGGU

, Mi 7:7 aku bakal terus n. Yéhuwah

NUNTUN

, Mzm 48:14 Gusti Allah bakal n. nganti

NUNTUT

, 1Kor 9:18 ora n. hakku merga martakké

NUTUPI

, PT 25:4 Aja n. cangkemé sapi

NUTUP-NUTUPI

, WB 28:13 n. kesalahané ora bakal

NYALAHKÉ

, Tit 1:7 bèn ora ana sing n. dhèwèké

NYAMBUT GAWÉ

, Luk 10:7 n. pantes nampa upahé

Yoh 5:17 Bapakku terus n. nganti saiki

Yoh 6:27 Aja n. kanggo panganan sing isa bosok

Éf 4:28 kudu n. sing tenanan

1Tés 2:9 Aku n. awan lan bengi

2Tés 3:10 ora gelem n. ora usah mangan

NYANJUNG-NYANJUNG

, WB 26:28 seneng n.

WB 29:5 n. wong kuwi kaya masang jerat

Yud 16 n. bèn éntuk untung

NYANYI

, Mzm 96:1 n. lagu anyar kanggo

Mat 26:30 Sakwisé n. lagu pujian Yésus

NYANYIA

, Éf 5:19 N. lagu pujian saka atimu

NYANYIAN

, Néh 12:46 ana n. kanggo muji

NYAWA

, Pkh 12:7 n. bali menyang Gusti Allah

NYAWANÉ

, Mzm 72:14 N. wong-wong kuwi berharga

Yèh 3:18 nuntut tanggung jawab kanggo n.

Luk 9:24 nylametké n. bakal kélangan n.

NYEBAR

, Mzm 126:5 n. benih karo nangis

NYEBUL

, PD 2:7 Gusti Allah n. ing irungé manungsa

NYEBUT

, Rm 10:13 n. jeneng Yéhuwah dislametké

NYEDHAK

, Mzm 73:28 nyenengké isa n. Gusti Allah

Yak 4:8 kudu n. marang Gusti Allah

NYEDHIAKKÉ

, Wi 18:20 Aku bakal n. kebutuhanmu

1Tim 5:8 n. kebutuhané keluargané

NYEKEL

, Yés 52:11 Aja n. sing najis

2Kor 6:17 aja n. apa waé sing najis

NYELIDIKI

, Pkh 7:25 n. alesané kabèh sing kelakon

1Ptr 1:10 nliti lan n. soal Gusti Allah

NYEMANGATI

, Yés 41:10 Aku bakal n. kowé

Kis 13:15 arep njenengan sampèkké kanggo n.

NYEMBAH

, Pa 34:14 Aja n. allah liya

Mzm 100:2 seneng wektu n. Yéhuwah

Yoh 4:24 n. sesuai karo apa sing bener

1Kor 6:9 n. brahala ora nampa warisan Kerajaan

NYENENGKÉ

, Mzm 147:1 muji Dhèwèké kuwi n.

Rm 15:1 Aja mung n. awakmu dhéwé

Rm 15:2 Ayo padha n. wong liya

Rm 15:3 Kristus ora n. dhèwèké dhéwé

1Kor 7:33 wong lanang péngin n. bojoné

1Kor 10:33 nindakké apa waé kanggo n. kabèh

Gal 1:10 n. manungsa utawa Gusti Allah?

Gal 1:10 Nèk n. manungsa dudu budhaké Kristus

Éf 6:6 ora merga péngin n. manungsa

Kol 1:10 kowé isa bener-bener n. Dhèwèké

2Tim 2:15 dadi wong sing n. Gusti Allah

NYEPÈLÈKKÉ

, Mat 23:23 n. sing luwih penting

NYERAH

, 2Kor 4:1 merga tugas suci aku ora n.

2Kor 4:16 Kuwi sebabé awaké dhéwé ora n.

Gal 6:9 nèk ora n. bakal manèn

Gal 6:9 aja n. nindakké apa sing apik

NYERANG

, 2Bb 20:17 kowé ora perlu n.

NYESATKÉ

, Mat 24:24 n. wong-wong pilihan

NYIAPKÉ

, Yoh 14:2 lunga arep n. panggonan

NYILIH

, Mzm 37:21 Wong jahat n. tapi ora mbalèkké

NYINGKIRKÉ

, 2Ptr 3:7 dina kanggo n. wong sing

Why 11:18 n. wong-wong sing ngrusak bumi

NYIPTAKKÉ

, PD 1:1 Awalé Gusti Allah n.

Yés 45:18 Dhèwèké n. bumi merga ana tujuané

Why 4:11 Njenengan sing n. kabèh

NYIRAMI

, 1Kor 3:6 Aku sing nandur Apolos sing n.

NYLAMETKÉ

, 2Bb 20:17 deloken piyé Yéhuwah n.

Mzm 3:8 Yéhuwah sing isa n.

Yés 59:1 Yéhuwah isa n.

Mat 16:25 sing péngin n. nyawané bakal

Luk 19:10 Anaké manungsa teka kanggo n.

Kis 4:12 ora ana wong liya sing isa n.

Kis 5:31 Dhèwèké dilantik bèn isa n. wong

1Tim 4:16 n. awakmu dhéwé lan wong liya

2Ptr 2:9 Yéhuwah ngerti carané n. sing ngabdi

NYOLONG

, Pa 20:15 Aja n.

WB 6:30 n. merga ngelih

WB 30:9 aja nganti aku mlarat lan n.

1Kor 6:10 sing n. ora nampa warisan Kerajaan

Éf 4:28 sing seneng n. aja n. manèh

NYRITAKKÉ

, Rm 10:10 n. imanmu marang wong liya

NYUCÈKKÉ

, 1Raj 9:3 Aku wis n. omah iki

NYUKUPI

, Mzm 145:16 Njenengan n. sing dibutuhké

NYULIK

, PT 24:7 wong sing n. kuwi kudu dipatèni

NYUMPAHI

, Ayb 2:5 bakal langsung n. Njenengan

Ayb 2:9 Kowé kuduné n. Gusti Allah

Rm 12:14 aja n. wong-wong kuwi

NYUSONI

, 1Tés 2:7 kaya ibu sing n. lan sayang

O

OBAT

, WB 17:22 Ati sing seneng kuwi o. sing manjur

OMAH

, 2Sam 7:13 mbangun o. kanggo jeneng-Ku

Mzm 127:1 Nèk dudu Yéhuwah sing mbangun o.

 Yés 56:7 bakal disebut o. sing dienggo ndonga

Yés 65:21 bakal mbangun o. lan manggon ing kono

Kis 5:42 saka o. menyang o. tanpa mandheg

Kis 20:20 mulang kowé saka o. menyang o.

2Kor 5:1 mènèhi o. ing swarga saklawasé

Ibr 3:4 Saben o. dibangun karo wong

OMAHÉ

, Mzm 27:4 éntuk manggon ing o. Yéhuwah

Luk 2:49 aku kudu ing o. Bapakku

Yoh 2:16 O. Bapakku aja mbok dadèkké pasar

Yoh 14:2 Ing o. Bapakku ana akèh panggonan

OMAHKU

, Mzm 101:2 ing njero o., aku nindakké

OMONGAN

, WB 18:21 O. nggawé wong urip utawa

WB 25:11 O. ing wektu sing pas kaya apel

Luk 8:12 Iblis teka lan ngrampas o. kuwi

Gal 6:16 apikan marang sing manut karo o. iki

OMONGANÉ

, Mzm 8:2 liwat o. bocah cilik lan bayi

WB 10:19 sing njaga o. kuwi wicaksana

WB 12:18 o. wong sing wicaksana isa nambani

Yés 40:8 o. Gusti Allah bakal ana sakterusé

Mrk 7:13 ngrèmèhké o. Gusti Allah merga tradhisi

Kis 18:5 Paulus sibuk martakké o. Gusti Allah

Flp 2:16 manut o. Gusti Allah sing marahi urip

1Tés 2:13 nganggep kuwi o. Gusti Allah

Ibr 4:12 O. Gusti Allah urip lan nduwé kuwasa

2Ptr 1:19 o. Gusti Allah mesthi kelakon

2Ptr 1:20 o. Gusti Allah dudu saka manungsa

2Ptr 1:21 O. dudu menurut karepé manungsa

OMONGANKU

, Yés 55:11 O. mesthi bakal berhasil

OMONGANMU

, Yoh 17:17 o. kuwi sing bener

ORA ADIL

, Rm 9:14 Apa Gusti Allah o.?

1Ptr 2:19 ngadhepi tumindak sing o.

ORA ANA AKHIRÉ

, Pkh 3:11 mènèhi wektu sing o.

ORA ANA GUNANÉ

, Yés 41:29 Patung logamé o.

Yés 45:19 Golèkana Aku ning upayamu o.

Mat 15:9 O. terus ngibadah marang Aku

ORA DIPIKIR

, WB 12:18 Omongan o. kaya pedhang

ORA DISANGKA-SANGKA

, Pkh 9:11 wektu lan kedadéan sing o.

ORA GELEM MBANTU

, WB 3:27 o. sing mbutuhké

ORA JELAS

, 1Kor 14:8 Nèk swara trompèté o.

ORA KENAL

, Yés 5:13 ditawan merga o. Gusti Allah

Mrk 14:30 ngomong ping telu nèk o. aku

ORA KÉTOK

, Yoh 4:24 Gusti Allah kuwi o.

Rm 1:20 senajan o. sipat-sipat kuwi isa dipahami

2Kor 3:17 Yéhuwah kuwi o. lan ana ing swarga

2Kor 4:18 nggatèkké sing o.

Ibr 11:27 kaya wis ndelok Gusti Allah sing o.

ORA LENGKAP

, 1Kor 13:9 Pengetahuané o.

ORA MASUK AKAL

, Luk 12:20 Hé wong sing o.

ORA MUNGKIN

, PD 18:14 o. kanggoné Yéhuwah?

PD 18:25 O. Njenengan matèni wong bener

ORA NANGGEPI

, Mat 13:15 wis ngrungokké ning o.

ORA NDUWÉ

, Yak 2:15 sedulur sing o. klambi

ORA NGAJÈNI

, 2Sam 12:14 o. Yéhuwah soal iki

ORA NGERTI

, Flp 1:23 o. endi sing bakal tak pilih

1Tim 1:13 aku o. apa sing tak tindakké

ORA NIKAH

, Mat 19:12 o. merga cacad kèt lair

ORA PANTES

, 1Kor 11:27 ngombé padahal o.

ORA PANTES DIPUJI

, Luk 17:10 budhak lan o.

ORA PENTING

, Mzm 119:141 aku iki o. lan rendhah

ORA PERCAYA

, Luk 24:11 murid-murid o.

ORA RUKUN

, Rm 16:17 wong sing nggawé o.

ORA SEDHIH MANÈH

, Ayb 2:11 nggawé Ayub o.

ORA SEIMAN

, 1Kor 6:6 ing ngarepé wong sing o.

1Kor 7:12 bojo o. gelem manggon bareng

ORA TANGGAP

, Mrk 3:5 sedhih merga wong-wong o.

ORA TERATUR

, 1Kor 14:33 dudu Gusti Allah sing o.

ORA TERTIB

, 1Tés 5:14 ngélikké wong-wong sing o.

2Tés 3:6 kudu ngedohi sedulur-sedulur sing o.

ORA TRIMA

, Yoh 6:60 o. ngomong ngono

ORA WAJAR

, Yud 7 nindakké hubungan sèks sing o.

P

PADHA

, Éf 4:13 mbantu bèn nduwé iman sing p.

Flp 2:6 ora mikir bèn dadi p. karo Gusti Allah

PADHAKKÉ

, Yés 46:5 mbok p. karo Aku?

PADHANG

, 2Kor 4:6 Saka peteng dadi p.

PADHANG BELANTARA

, Yés 35:6 Banyu metu saka p.

Yés 41:18 Aku bakal nggawé p. dadi kolam

PADHANG PASIR

, Yés 35:1 P. kebak kembang

Yés 35:6 bakal ana kali ing p.

PADHANG RUMPUT

, Yés 30:23 ternakmu mangan ing p.

PADHA-PADHA

, Rm 1:12 isa p. nguwatké

PADU

, WB 6:19 seneng nggawé p. para sedulur

WB 15:18 sing ora gampang nesu ngendhegké p.

WB 17:14 lunga sakdurungé p. saya ndadi

Kis 15:39 p. nganti wong loro kuwi pisah

1Kor 1:10 aja p.

2Tim 2:24 budhaké Gusti ora perlu p.

PAHAM

, Mzm 119:27 Bantu aku bèn p. peraturan-Mu

Mat 24:15 sing maca kudu bener-bener p.

Ibr 5:11 kowé ora cepet p.

PAJEG

, Mat 17:25 sapa sing kuduné mbayar p.

Luk 20:22 mbayar p. kuwi éntuk apa ora?

Luk 23:2 nglarang wong mbayar p.

Rm 13:6 Kuwi sebabé kowé mbayar p.

Rm 13:7 Bayaren p. marang

PALSU

, Mat 26:59 Sanhèdrin nggolèk seksi p.

Gal 2:4 sedulur-sedulur p. meneng-meneng mlebu

PAMÈR

, 1Yoh 2:16 kepénginan kanggo p. harta

PAMRÉNTAH

, Rm 13:1 manut karo p.

PAMRÉNTAHAN

, Luk 4:6 Kabèh p. iki bakal tak

PAMRÉNTAHANÉ

, Yés 9:7 p. bakal nggawé rukun

Mat 4:8 Iblis nduduhké kabèh p. manungsa

PANAH

, Mzm 127:4 Kaya p. ing tangané wong kuwat

PANDHANGANÉ

, Gal 4:9 manut karo p. donya

PANÈNANÉ

, Mat 9:37 P. pancèn akèh ning

PANGAN

, Mzm 72:16 Bakal ana akèh p.

Mzm 145:15 Njenengan mènèhi p. pas wektuné

PANGANAN

, Mzm 37:25 anaké ora njaluk-njaluk p.

Yés 55:2 Ngapa tuku apa sing dudu p.?

Mat 4:4 urip ora mung saka p. waé

Mat 6:11 Wènèhana aku p. sing tak butuhké

Yoh 6:27 nyambut gawé kanggo p. sing isa bosok

Kis 14:17 mènèhi kowé p. sing akèh

1Kor 8:13 nèk p. ngrusak imané sedulurku

PANGANANKU

, Yoh 4:34 P. kuwi nindakké karepé

PANGANAN SING ÉNAK-ÉNAK

, Dan 1:5 diwènèhi p.

PANGGONAN

, Pa 25:8 nggawé p. kanggo ngibadah

Kis 7:48 ora ing p. sing digawé manungsa

PANGGONANMU

, Mzm 84:1 Aku seneng karo p.

PANGGONAN SUCINÉ

, Mzm 73:17 p. Gusti Allah

 PANIK

, Yés 28:16 sing nduwé iman ora p.

PANTES

, Mat 10:37 ora p. dadi muridku

Luk 15:19 ora p. disebut anakmu manèh

Kis 13:46 nduduhké nèk ora p. urip saklawasé

Éf 4:1 p. dadi wong sing dipilih Gusti Allah

2Tés 1:5 p. mlebu Kerajaané Gusti Allah

Ibr 11:38 Donya iki dudu panggonan sing p.

Why 4:11 Yéhuwah p. nampa kemuliaan

PASA

, Yés 58:6 p. sing Tak senengi kuwi kaya ngéné

Luk 18:12 Aku p. lan mènèhké sepersepuluh

PASAR

, Kis 17:17 Paulus mulang ing p.

PASIR

, PD 22:17 keturunanmu kaya p. ing pantai

Why 20:8 Jumlahé kaya p. ing laut

PASKAH

, Pa 12:11 Kuwi P. kanggo Yéhuwah

Pa 12:27 Iki korban P. kanggo Yéhuwah

PASKAHÉ

, 1Kor 5:7 Anak Domba P. awaké dhéwé

PASRAHKÉ

, Mzm 31:5 Uripku tak p. Njenengan

PASUKAN

, Mzm 68:11 Wong wédok martakké kaya p.

Why 19:14 P. ing swarga ngetutké dhèwèké

PATHOKAN

, 1Kor 4:17 Timotius ngélingké soal p.

PATHOKANÉ

, 2Tim 1:13 manut p. ajaran sing bener

PATUNG

, PD 19:26 bojoné Lot dadi p. uyah

Pa 20:4 Aja nggawé p.

Mzm 115:4 P. allahé saka emas lan pérak

Dan 2:31 ndelok p. gedhé banget

Dan 3:18 ora bakal sujud marang p. emas

PAULUS. Deloken SAUL

, 1Kor 1:12 Aku muridé P.

PAYUDARANÉ

, WB 5:19 p. nggawé kowé seneng

PEDAGANG

, Mat 13:45 p. lunga nggolèk mutiara

Why 18:3 Para p. ing bumi dadi makmur

PEDHANG

, 1Sam 17:47 Yéhuwah ora mbutuhké p.

Mat 26:52 nggunakké p. mati merga p.

Éf 6:17 nggunakké p. saka roh suci

Ibr 4:12 luwih landhep timbang p.

PEDHANGÉ

, Yés 2:4 nggawé p. dadi pisau bajak

PEGATAN

, Mal 2:16 Aku sengit karo p.

PEJABAT

,