Skip to content

Skip to table of contents

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਉਸਾਰੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 3:10 ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ~ ਕਰਦਾ

ਉਕਾਬ

, ਯਸਾ 40:31 ਉਹ ~ ਵਾਂਗ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉੱਡਣਗੇ

ਉਂਗਲ

, ਕੂਚ 8:19 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ~ ਹੈ

ਕੂਚ 31:18 ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ~ ਨਾਲ

ਉੱਚ

, ਰੋਮੀ 13:1 ~ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ

ਉੱਚਾ ਖ਼ਾਨਦਾਨ

, 1 ਕੁਰਿੰ 1:26 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ~ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

ਉਜਾੜ

, ਯਸਾ 35:6 ~ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ

ਯਸਾ 41:18 ~ ਨੂੰ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ ਬਣਾ

ਉਜ਼ੀਯਾਹ

, 2 ਇਤਿ 26:21 ਰਾਜਾ ~ ਮੌਤ ਤਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ

ਉਡਾ

, ਲੂਕਾ 15:13 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ~ ਦਿੱਤਾ

ਉਡੀਕ

, ਜ਼ਬੂ 37:7 ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ~ ਕਰ

ਮੀਕਾ 7:7 ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ~ ਕਰਾਂਗਾ

ਰੋਮੀ 8:25 ਧੀਰਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ~ ਕਰਦੇ

ਉਣੀਂਦੇ

, 2 ਕੁਰਿੰ 6:5 ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ~ ਰਹਿ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ

ਉੱਤਮ

, ਮੱਤੀ 6:26 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ~ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ

, ਦਾਨੀ 11:7 ~ ਦੇ ਕਿਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵੇਗਾ

ਦਾਨੀ 11:40 ~ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ

ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ

, ਕਹਾ 15:28 ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਨ ਸੋਚ ਕੇ ~

ਉਤਾਵਲਾ

, ਜ਼ਬੂ 84:2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਲਈ ~

ਰੋਮੀ 1:15 ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ~ ਹਾਂ

ਉਦਾਸ

, ਜ਼ਬੂ 38:6 ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ~ ਰਹਿੰਦਾ

ਉਦਾਸੀ

, ਉਪ 7:3 ਚਿਹਰੇ ਦੀ ~ ਦਾ ਦਿਲ ʼਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ

2 ਕੁਰਿੰ 2:7 ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ~ ਵਿਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ

2 ਕੁਰਿੰ 7:9 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ

ਉਧਾਰ

, ਜ਼ਬੂ 37:21 ਦੁਸ਼ਟ ~ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ

ਕਹਾ 19:17 ਗ਼ਰੀਬ ʼਤੇ ਦਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ~ ਦਿੰਦਾ

ਲੂਕਾ 6:35 ~ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ

, ਕਹਾ 22:7 ~ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ

ਉੱਨ

, ਨਿਆ 6:37 ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ~ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਰੱਖ

ਉਮੀਦ

, ਜ਼ਬੂ 146:5 ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ~ ਲਾਉਂਦਾ

ਹੱਬ 2:3 ਜੇ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ~ ਰੱਖ!

ਰੋਮੀ 8:24 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ~ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕੀ ~ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਰੋਮੀ 12:12 ~ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋ

ਰੋਮੀ 15:4 ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ~ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਅਫ਼ 1:18 ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ~ ਲਈ ਸੱਦਿਆ

ਅਫ਼ 2:12 ਕੋਈ ~ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਇਬ 6:19 ਇਹ ~ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ

ਉਲੰਘਣਾ

, ਰਸੂ 17:7 ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ~ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਉਲਝਣ

, 2 ਥੱਸ 2:2 ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਝੱਟ ~ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ

ਊਠ

, ਮੱਤੀ 19:24 ~ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ

ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ

, ਕੂਚ 28:30 ਸੀਨੇਬੰਦ ਵਿਚ ~ ਪਾਈਂ

ਅਸਲੀ

, 1 ਤਿਮੋ 6:19 ~ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਸਕਣ

ਅਸ਼ਲੀਲ

, ਰੋਮੀ 1:27 ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ~ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ

ਕੁਲੁ 3:8 ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ: ~ ਗੱਲਾਂ

ਅਸੀਸਾਂ

, ਲੂਕਾ 6:28 ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ

ਅਸ਼ੁੱਧ

, ਲੇਵੀ 13:45 ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਹੇ, ~, ~

ਅੱਯੂ 14:4 ~ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਸੂਲ

, ਗਲਾ 6:16 ਇਸ ~ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ

ਅੱਕਣਾ

, ਮਲਾ 1:13 ਅਸੀਂ ~ ਗਏ

ਅਕਲ

, ਲੂਕਾ 15:17 ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ~ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ,

ਲੂਕਾ 16:8 ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ~ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ

ਲੂਕਾ 12:20 ਓਏ ~ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਅਕੂਲਾ

, ਰਸੂ 18:2 ~ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਮਿਲਿਆ

ਅੱਖ

, ਜ਼ਬੂ 115:5 [ਬੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ] ~ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ

ਕਹਾ 15:3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ~ ਹਰ ਪਾਸੇ

ਮੱਤੀ 5:38 ~ ਦੇ ਬਦਲੇ ~ ਅਤੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ

ਮੱਤੀ 6:22 ਜੇ ਤੇਰੀ ~ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ʼਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰ 2:9 ਨਾ ~ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ

1 ਕੁਰਿੰ 12:21 ~ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ

1 ਕੁਰਿੰ 15:52 ~ ਝਮਕਦਿਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਅੱਗ

, ਯਿਰ 20:9 ਸੰਦੇਸ਼ ~ ਵਾਂਗ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ

ਮੱਤੀ 25:41 ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲ਼ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ~ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ

1 ਕੁਰਿੰ 3:13 ~ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ

2 ਪਤ 3:7 ਧਰਤੀ ~ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ

ਅੰਗ

, 1 ਕੁਰਿੰ 12:18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ~ ਨੂੰ

ਅਗਵਾਈ

, ਜ਼ਬੂ 48:14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ~ ਕਰੇਗਾ

ਮੱਤੀ 5:3 ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ~ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ

ਰੋਮੀ 12:8 ਜਿਹੜਾ ~ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰੇ

ਗਲਾ 5:25 ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ~ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ

1 ਥੱਸ 5:12 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ~ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਬ 13:​7, 17 ~ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਇਬ 13:​7, 17 ਜਿਹੜੇ ~ ਕਰਦੇ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ

ਅਗਵਾਕਾਰ

, ਬਿਵ 24:7 ~ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼

, ਮੱਤੀ 21:28 ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ~ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ

ਲੂਕਾ 20:9 ਆਦਮੀ ਨੇ ~ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ

ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼

, ਯਸਾ 65:21 ~ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਣਗੇ

ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ

, ਮੀਕਾ 4:4 ਆਪਣੀ ~ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ

ਯੂਹੰ 15:1 ਮੈਂ ਅਸਲੀ ~ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ

ਅੱਗੇ

, ਮੱਤੀ 19:30 ਜਿਹੜੇ ~ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਅਚਾਨਕ

, ਉਪ 9:11 ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ~ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ

ਲੂਕਾ 21:34 ਉਹ ਦਿਨ ~ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ

ਅਜਗਰ

, ਪ੍ਰਕਾ 12:9 ~ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ

ਅਜਨਬੀ

, ਯੂਹੰ 10:5 ਉਹ ~ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ

ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼

, ਲੂਕਾ 22:28 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ~ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ

ਯਾਕੂ 1:2 ਜਦੋਂ ~ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੋ

ਯਾਕੂ 1:12 ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ~ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

2 ਪਤ 2:9 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦਾ

ਅਜ਼ਰਾ

, ਅਜ਼ 7:11 ਪੁਜਾਰੀ ~, ਮਾਹਰ ਗਿਆਨੀ ਸੀ

ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ

, ਲੇਵੀ 16:8 ਹਾਰੂਨ ~ ਲਈ ਗੁਣਾ ਪਾਵੇ

ਅੰਜਾਮ

, ਕਹਾ 27:12 ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰ ~ ਭੁਗਤਦਾ

ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖ਼ਤ

, 1 ਰਾਜ 4:25 ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ~ ਥੱਲੇ

ਮੀਕਾ 4:4 ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ~ ਹੇਠ

ਮੱਤੀ 21:19 ~ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ

ਮਰ 13:28 ~ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ

ਅਟਕਲਾਂ

, 1 ਤਿਮੋ 1:4 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ~ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ

, ਕੂਚ 34:6 ਯਹੋਵਾਹ ~ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ

ਜ਼ਬੂ 13:5 ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ~ ʼਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ

ਜ਼ਬੂ 136:​1-26 ਉਸ ਦਾ ~ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਹੋਸ਼ੇ 6:6 ਮੈਨੂੰ ~ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਲ਼ੀਆਂ ਤੋਂ

ਅੱਡ

, ਮੱਤੀ 25:32 ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ~ ਕਰੇਗਾ

ਅੱਡਾ

, ਮੱਤੀ 21:13 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ~

ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ

, 1 ਥੱਸ 5:14 ~ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ

ਅਣਜਾਣ

, 2 ਕੁਰਿੰ 2:11 ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ~ ਨਹੀਂ

ਅਣਜਾਣੇ

, 1 ਤਿਮੋ 1:13 ਮੈਂ ਇਹ ~ ਵਿਚ ਕੀਤਾ

ਅਣਵਿਆਹਿਆ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:8 ਮੈਂ ~ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ

ਅੰਤ

, ਯਸਾ 46:10 ਮੈਂ ~ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ

ਮੱਤੀ 24:14 ਫਿਰ ~ ਆਵੇਗਾ

ਅੱਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ

, ਦਾਨੀ 7:9 ~ ਬੈਠ ਗਿਆ

ਅੱਤ ਮਹਾਨ

, ਜ਼ਬੂ 83:18 ਯਹੋਵਾਹ ~

ਦਾਨੀ 4:17 ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ

ਅਤਿਆਚਾਰ

, ਜ਼ਬੂ 119:86 ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ʼਤੇ ~ ਕਰਦੇ

ਉਪ 7:7 ~ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਮੱਤੀ 13:21 ~, ਨਿਹਚਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਮਰ 4:17 ਜਦ ~ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ

ਮਰ 10:30 ਬੱਚੇ ਤੇ ਖੇਤ, ਪਰ ~ ਨਾਲ

ਯੂਹੰ 15:20 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ~ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ~ ਕਰਨਗੇ

ਰਸੂ 22:4 ਮੈਂ ~ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ

ਰੋਮੀ 12:14 ਜਿਹੜੇ ~ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ

2 ਕੁਰਿੰ 4:9 ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ~ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ

ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ

, ਪ੍ਰਕਾ 11:7 ~ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ

ਪ੍ਰਕਾ 17:8 ਦਰਿੰਦਾ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਾ 20:3 ਉਸ ਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ

ਅਦਨ

, ਉਤ 2:8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ~ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ

ਅੰਦਰੋਂ

, 2 ਕੁਰਿੰ 4:16 ਅਸੀਂ ~ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ

ਅਦਾਲਤ

, ਦਾਨੀ 7:10 ~ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ

ਮਰ 13:9 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਘੜੀਸਣਗੇ

1 ਕੁਰਿੰ 6:6 ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਘੜੀਸਦਾ

ਅਦਿੱਖ

, ਯੂਹੰ 4:24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ

2 ਕੁਰਿੰ 3:17 ਯਹੋਵਾਹ ~ ਹੈ

ਇਬ 11:27 ਉਹ ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ

ਅੰਧਕਾਰ

, ਸਫ਼ 1:15 ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ~ ਦਾ ਦਿਨ

ਅਧਰੰਗੀ

, ਲੂਕਾ 5:24 ~ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ

ਅਧਰਮੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 6:9 ~ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ

ਅਧਿਕਾਰ

, ਮੱਤੀ 28:18 ਸਾਰਾ ~ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਲੂਕਾ 4:6 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ~ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ

1 ਕੁਰਿੰ 6:19 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ~ ਨਹੀਂ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰ 9:18 ਆਪਣੇ ~ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ

2 ਪਤ 2:10 ~ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਧਿਕਾਰੀ

, ਰੋਮੀ 13:1 ਉੱਚ ~ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ

ਤੀਤੁ 3:1 ~ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ

ਅਧੀਨ

, ਉਤ 1:28 ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ~ ਕਰੋ

ਲੂਕਾ 2:51 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ~ ਰਿਹਾ

ਰੋਮੀ 13:1 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ~ ਰਹੇ

ਇਬ 13:17 ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ~ ਰਹੋ

1 ਪਤ 2:13 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ~ ਕਰੋ

1 ਪਤ 5:6 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ~ ਕਰੋ

ਅਧੂਰਾ

, 1 ਕੁਰਿੰ 13:9 ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ~ ਹੈ

ਅੰਨ

, ਜ਼ਬੂ 72:16 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ~ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਨਮੋਲ

, ਦਾਨੀ 9:23 ਤੂੰ ~ ਹੈਂ

1 ਪਤ 1:19 ਮਸੀਹ ਦੇ ~ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ

ਅੱਨਾ

, ਲੂਕਾ 2:​36, 37 ~ ਨਬੀਆ ਸੀ ਅਤੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ

ਅਨਿਆਂ

, ਬਿਵ 32:4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕਦੇ ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਅੱਯੂ 34:12 ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਰੋਮੀ 9:14 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ

, ਕਹਾ 1:7 ਮੂਰਖ ਬੁੱਧ ਤੇ ~ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ

ਕਹਾ 3:11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ~ ਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾ

ਕਹਾ 19:18 ਜਦ ਤਕ ਆਸ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ~ ਦੇ

ਕਹਾ 23:13 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ~ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ

ਇਬ 12:11 ~ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਪ੍ਰਕਾ 3:19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਦਿੰਦਾ

ਅਨੁਵਾਦ

, 1 ਕੁਰਿੰ 12:30 ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ~ ਕਰਦੇ

ਅੰਨ੍ਹਾ

, ਉਤ 19:11 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ~ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਲੇਵੀ 19:14 ~ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਯਸਾ 35:5 ~ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਮੱਤੀ 15:14 ਉਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ~ ਹਨ

ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ

, 2 ਕੁਰਿੰ 4:4 ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ~ ਕੀਤੀਆਂ

ਅਪਣਾਉਣਾ

, ਰੋਮੀ 8:15 ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ~ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਪਮਾਨ

, 2 ਸਮੂ 12:14 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਘੋਰ ~ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਪਰਾਧੀ

, ਲੂਕਾ 22:37 ਉਹ ~ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ

ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ

, ਯੂਹੰ 1:17 ~ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ

1 ਕੁਰਿੰ 15:10 ਉਸ ਨੇ ~ ਕੀਤੀ, ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ

2 ਕੁਰਿੰ 6:1 ~ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

2 ਕੁਰਿੰ 12:9 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ~ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ

ਅਪੁੱਲੋਸ

, ਰਸੂ 18:24 ~ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ

ਅਫ਼ਸੁਸ

, 1 ਕੁਰਿੰ 15:32 ~ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ

ਅਬਰਾਹਾਮ

, ਉਤ 21:12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ~ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣ

2 ਇਤਿ 20:7 ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ~ ਦੀ ਸੰਤਾਨ

ਮੱਤੀ 22:32 ~ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਰੋਮੀ 4:3 ~ ਨੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ

ਅੱਬਾ

, ਰੋਮੀ 8:15 ~, ਹੇ ਪਿਤਾ! ਪੁਕਾਰਨ ਲਈ

ਅਬੀਗੈਲ

, 1 ਸਮੂ 25:3 ~ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਸੀ

ਅਮਨ-ਚੈਨ

, 1 ਰਾਜ 4:25 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ~ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ

ਅਮਰ

, 1 ਕੁਰਿੰ 15:53 ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ~ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਮੀਰ

, ਲੇਵੀ 19:15 ~ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਲੂਕਾ 14:12 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ, ~ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦ

2 ਕੁਰਿੰ 6:10 ਗ਼ਰੀਬ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

1 ਤਿਮੋ 6:9 ~ ਬਣਨ ʼਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ

1 ਤਿਮੋ 6:17 ~ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ

ਪ੍ਰਕਾ 3:17 ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ~ ਹਾਂ ਅਤੇ

ਅਮੀਰੀ

, ਯਿਰ 9:23 ਨਾ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ~ ʼਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰੇ

ਅਯਾਸ਼ੀ

, ਪ੍ਰਕਾ 18:7 ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ~ ਕੀਤੀ

ਅੱਯੂਬ

, ਅੱਯੂ 1:9 ਕੀ ~ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ

ਯਾਕੂ 5:11 ~ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਸਨ

ਅਰਜੋਈ

, ਜ਼ਬੂ 20:5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ~ ਸੁਣੇ

ਅਰਤਿਮਿਸ

, ਰਸੂ 19:34 ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ: ~ ਮਹਾਨ ਹੈ!

ਅਰਾਰਾਤ

, ਉਤ 8:4 ਕਿਸ਼ਤੀ ~ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ

ਅਲੱਗ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:10 ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ~ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:12 ~ ਪਤਨੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

1 ਕੁਰਿੰ 6:6 ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ~ ਸਾਮ੍ਹਣੇ!

2 ਕੁਰਿੰ 6:14 ~ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ

ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 15:42 ਸਰੀਰ ~ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਆਉਣਾ

, ਯਸਾ 55:1 ਪਿਆਸੇ ਲੋਕੋ, ~, ਪਾਣੀ ਕੋਲ ~!

ਯਾਕੂ 4:8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ~ ਅਤੇ ਉਹ

2 ਪਤ 3:4 ਉਸ ਨੇ ~ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਪ੍ਰਕਾ 22:17 ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ, ~!

ਆਸ

, ਕਹਾ 13:12 ~ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ

ਮੱਤੀ 24:44 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ~ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ

ਆਹਾਂ

, ਕੂਚ 2:24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ~ ਸੁਣੀਆਂ

ਆਕਰਸ਼ਣ

, ਕਹਾ 31:30 ~ ਛਲ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਲ ਭਰ

ਆਕਾਸ਼

, ਜ਼ਬੂ 8:3 ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ~, ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਦੇਖਦਾ

ਜ਼ਬੂ 19:1 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ

2 ਪਤ 3:13 ਨਵੇਂ ~ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ

ਆਕਾਨ

, ਯਹੋ 7:1 ~ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ

ਆਖ਼ਰੀ

, ਯਸਾ 2:2 ~ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੱਤੀ 28:20 ਮੈਂ ਯੁਗ ਦੇ ~ ਸਮੇਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ

2 ਤਿਮੋ 3:1 ~ ਦਿਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਆਗਿਆ

, ਜ਼ਬੂ 51:12 ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ~ ਮੰਨਾਂ

ਯੂਹੰ 3:36 ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ~ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ

ਆਗਿਆਕਾਰ

, 1 ਰਾਜ 3:9 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ~ ਦਿਲ ਦੇ

ਰੋਮੀ 16:26 ਨਿਹਚਾ ਕਰ ਕੇ ~ ਬਣਨ

ਫ਼ਿਲਿ 2:8 ਉਹ ਮਰਨ ਤਕ ~ ਰਿਹਾ

ਇਬ 5:8 ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ~ ਸਿੱਖੀ

ਇਬ 13:17 ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ~ ਕਰੋ

ਆਗਿਆਕਾਰੀ

, ਰੋਮੀ 5:19 ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ~ ਕਰਕੇ

ਆਗੂ

, ਕਹਾ 28:16 ~ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਮੱਤੀ 23:10 ਤੁਹਾਡਾ ~ ਸਿਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਹੈ

ਯੂਹੰ 12:42 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ~ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ

ਆਜ਼ਾਦ

, ਯੂਹੰ 8:32 ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ~ ਕਰੇਗੀ

ਰੋਮੀ 6:18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ~ ਕਰਾ ਲਿਆ

ਆਜ਼ਾਦੀ

, ਲੇਵੀ 25:10 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ~ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਰੋਮੀ 8:21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ~

2 ਕੁਰਿੰ 3:17 ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਥੇ ~

1 ਪਤ 2:16 ~ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ

2 ਪਤ 2:19 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ~ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਆਦਮ

, ਉਤ 5:5 ~ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ 930 ਸਾਲ

1 ਕੁਰਿੰ 15:22 ~ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਨ

1 ਕੁਰਿੰ 15:45 ਆਖ਼ਰੀ ~ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ

1 ਤਿਮੋ 2:14 ~ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੱਵਾਹ

ਆਦਮੀ

, ਲੇਵੀ 20:13 ਜੇ ~ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ

ਆਦਰ

, ਕੂਚ 20:12 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ~ ਕਰ

ਕਹਾ 3:9 ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ~ ਕਰ

ਅਫ਼ 5:33 ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ~ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

1 ਥੱਸ 5:12 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ~ ਕਰੋ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ

1 ਤਿਮੋ 5:17 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ~ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

2 ਤਿਮੋ 2:20 ਭਾਂਡੇ ~ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

1 ਪਤ 3:15 ਪੂਰੇ ~ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ

ਆਨੰਦ

, ਨਹ 8:10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ~ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਹੈ

ਕਹਾ 8:30 ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ~ ਮਾਣਦੀ ਸੀ

ਆਫ਼ਤ

, ਕੂਚ 11:1 ਫ਼ਿਰਊਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ~

ਪ੍ਰਕਾ 18:4 ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ~ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ

ਆਮ

, ਰਸੂ 4:13 ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ~ ਆਦਮੀ

ਆਮੀਨ

, ਬਿਵ 27:15 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ~!

1 ਕੁਰਿੰ 14:16 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ~

2 ਕੁਰਿੰ 1:20 ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ~ ਕਹਿੰਦੇ

ਆਰਮਾਗੇਡਨ

, ਪ੍ਰਕਾ 16:16 ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ~ ਕਿਹਾ

ਆਰਾਮ

, ਦਾਨੀ 12:13 ਤੂੰ ~ ਕਰੇਂਗਾ ਪਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ

ਲੂਕਾ 12:19 ਹੁਣ ਤੂੰ ~ ਕਰ, ਖਾ-ਪੀ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ

2 ਥੱਸ 1:7 ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਦੇਵੇਗਾ

ਆਲਸੀ

, ਕਹਾ 6:6 ਓਏ ~, ਕੀੜੀ ਕੋਲ ਜਾਹ

ਕਹਾ 10:26 ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ~

ਕਹਾ 19:24 ~ ਕਟੋਰੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਡੋਬਦਾ ਹੈ

ਕਹਾ 20:4 ਸਿਆਲ਼ ਵਿਚ ~ ਹਲ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ

ਮੱਤੀ 25:26 ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ~ ਨੌਕਰ

ਰੋਮੀ 12:11 ਮਿਹਨਤੀ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ~

ਆਵਾਗੌਣ

, ਅੱਯੂ 6:3 ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ~ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ

ਆਵਾਜ਼

, 1 ਰਾਜ 19:12 ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਮੀ ਤੇ ਨਰਮ ~ ਆਈ

ਜ਼ਬੂ 19:4 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ~ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਦੀ

ਯੂਹੰ 5:28 ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ~ ਸੁਣਨਗੇ

ਯੂਹੰ 10:27 ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ~ ਸੁਣਦੀਆਂ

ਐਸ਼ਪਰਸਤੀ

, ਲੂਕਾ 8:14 ~ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ

ਐਰੀਆਪਗਸ ਦੀ ਸਭਾ

, ਰਸੂ 17:22 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ~ ਵਿਚ ਕਿਹਾ

ਐਲਾਨ

, ਰੋਮੀ 10:10 ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ~

1 ਕੁਰਿੰ 11:26 ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ~ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਇਬ 10:23 ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ~ ਕਰਦੇ

ਔਰਤ

, ਉਤ 3:15 ਤੇਰੇ ਅਤੇ ~ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

ਕਹਾ 31:3 ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ~ ʼਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਂ

ਪ੍ਰਕਾ 12:1 ~ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਇਸਹਾਕ

, ਉਤ 22:9 ~ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

, ਅਫ਼ 1:10 ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ~ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ

, ਇਬ 10:25 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ~ ਨਾ ਛੱਡੀਏ

ਇਕਰਾਰ

, ਉਤ 15:18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ~ ਕਰਦੇ

ਯਿਰ 31:31 ਮੈਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ~ ਕਰਾਂਗਾ

ਲੂਕਾ 22:20 ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ~

ਲੂਕਾ 22:29 ਮੈਂ ~ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ

ਇਕੱਲਾ

, ਯੂਹੰ 16:32 ਮੈਨੂੰ ~ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ; ਪਰ ਮੈਂ ~ ਨਹੀਂ

ਇਕਲੌਤਾ

, ਯੂਹੰ 1:18 ~ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ

ਯੂਹੰ 3:16 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ~ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਇੱਕੋ

, 1 ਕੁਰਿੰ 8:6 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ~ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ

ਇੱਛਾ

, 1 ਇਤਿ 29:17 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ~ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟ

ਜ਼ਬੂ 40:8 ਤੇਰੀ ~ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ

ਜ਼ਬੂ 51:12 ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ~ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂ

ਜ਼ਬੂ 143:10 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ~ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ

ਜ਼ਬੂ 145:16 ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ~ ਪੂਰੀ

ਮੱਤੀ 6:10 ਤੇਰੀ ~ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ

ਮੱਤੀ 7:21 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ~ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ

ਯੂਹੰ 6:38 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ~ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਰਸੂ 21:14 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ~ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ

ਰੋਮੀ 7:18 ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ~ ਹੈ

ਰੋਮੀ 12:2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ~

1 ਕੁਰਿੰ 2:14 ਆਪਣੀਆਂ ~ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਲ

1 ਕੁਰਿੰ 3:3 ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ~ ਚੱਲਦੇ

ਗਲਾ 5:16 ਸਰੀਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ~ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਅਫ਼ 2:3 ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ~ ਮੁਤਾਬਕ

ਫ਼ਿਲਿ 2:13 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ~ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ

1 ਥੱਸ 4:3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ~ ਕਿ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ

2 ਤਿਮੋ 2:22 ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ~ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ

ਇਬ 13:21 ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ~ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ

ਯਾਕੂ 1:14 ਆਪਣੀ ~ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ

1 ਪਤ 2:11 ਸਰੀਰਕ ~ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

1 ਯੂਹੰ 2:17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ~ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ

1 ਯੂਹੰ 5:14 ਉਸ ਦੀ ~ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ

ਇੱਜ਼ਤ

, ਰੋਮੀ 12:10 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ~ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰੋ

1 ਥੱਸ 5:13 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ~ ਕਰੋ

1 ਪਤ 3:2 ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੇਕ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ~

ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ

, ਕਹਾ 5:9 ਆਪਣਾ ~ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ

, ਉਤ 35:10 ਤੇਰਾ ਨਾਂ ~ ਹੋਵੇਗਾ

ਜ਼ਬੂ 135:4 ~ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ

ਗਲਾ 6:16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ~ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ

ਇੰਤਜ਼ਾਰ

, ਲੂਕਾ 3:15 ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ~ ਕਰ ਰਹੇ

ਇਤਬਾਰ

, ਕਹਾ 3:5 ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ~ ਨਾ ਕਰ

ਇਨਸਾਨ

, ਹਿਜ਼ 18:4 ਜਿਹੜਾ ~ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗਾ

ਮੱਤੀ 4:19 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ~ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ

ਇਨਸਾਨੀ

, ਕੁਲੁ 2:18 ਉਹ ਆਪਣੀ ~ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਘਮੰਡ

ਇਨਸਾਫ਼

, ਅੱਯੂ 40:8 ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ~ ʼਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇਂਗਾ?

ਮੀਕਾ 6:8 ~ ਕਰ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖ

ਲੂਕਾ 18:7 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ

ਇਨਕਾਰ

, ਮਰ 14:30 ਤਿੰਨ ਵਾਰ ~ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ

ਇਨਾਮ

, 1 ਕੁਰਿੰ 9:24 ਪਰ ~ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਕੁਲੁ 2:18 ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ~ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ

ਕੁਲੁ 3:24 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ~ ਦੇਵੇਗਾ

ਇਬ 11:6 ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇਰਾਦਾ

, 1 ਇਤਿ 28:9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨ ਦੇ ਹਰ ~ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦਾ

ਕਹਾ 16:2 ਯਹੋਵਾਹ ~ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ

ਇਲਾਕਾ

, ਰੋਮੀ 15:23 ~ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ

ਇਲਾਜ

, ਲੂਕਾ 4:23 ਹੇ ਹਕੀਮ, ਆਪਣਾ ~ ਕਰ

ਪ੍ਰਕਾ 22:2 ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ~ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਈਸ਼ਵਰ

, 2 ਕੁਰਿੰ 4:4 ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ~ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਈਜ਼ਬਲ

, 1 ਰਾਜ 21:23 ਕੁੱਤੇ ~ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ

ਪ੍ਰਕਾ 2:20 ~ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ

ਈਮਾਨਦਾਰ

, ਲੂਕਾ 16:10 ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ~ ਹੈ

ਈਮਾਨਦਾਰੀ

, 2 ਕੁਰਿੰ 8:21 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ~ ਨਾਲ ਕਰਦੇ

ਇਬ 13:18 ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ~ ਤੋਂ ਕੰਮ

ਈਰਖਾ

, ਜ਼ਬੂ 37:1 ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ~ ਨਾ

ਜ਼ਬੂ 73:3 ਮੈਨੂੰ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ~ ਹੋ ਗਈ

ਜ਼ਬੂ 106:16 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ~ ਕੀਤੀ

ਕਹਾ 14:30 ~ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ਼ ਦਿੰਦੀ

1 ਕੁਰਿੰ 13:4 ਪਿਆਰ ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਏਸਾਓ

, ਉਤ 25:34 ~ ਨੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ

ਇਬ 12:16 ~ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਏਕਤਾ

, ਅਫ਼ 4:3 ~ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅਫ਼ 4:13 ਜਦ ਤਕ ਨਿਹਚਾ ਵਿਚ ~ ਹਾਸਲ ਨਾ

1 ਯੂਹੰ 3:6 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ~ ਵਿਚ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ

ਏਕਾ

, ਫ਼ਿਲਿ 2:2 ਆਪਸ ਵਿਚ ~ ਰੱਖੋ

ਏਲੀ

, 1 ਸਮੂ 1:3 ~ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ

ਏਲੀਯਾਹ

, ਯਾਕੂ 5:17 ~ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ

ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਕ

, 1 ਤਿਮੋ 3:8 ~ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ

ਸਹਾਰਾ

, 1 ਪਤ 4:11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ~ ਲੈ ਕੇ

ਸਹਿਣਾ

, ਮੱਤੀ 24:13 ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤਕ ~ ਰਹੇਗਾ, ਬਚਾਇਆ

ਅਫ਼ 4:2 ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ~ ਲਵੋ

ਸ਼ਹਿਦ

, ਕੂਚ 3:8 ਦੁੱਧ ਅਤੇ ~ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ

ਕਹਾ 25:27 ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ~ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ

ਸਹਿਮਤ

, 1 ਕੁਰਿੰ 1:10 ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ~ ਹੋਵੋ

ਰਸੂ 15:25 ਅਸੀਂ ~ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ

, ਲੂਕਾ 4:43 ਹੋਰਨਾਂ ~ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਇਬ 11:10 ~ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ

ਸਹੀ

, ਯਸਾ 26:9 ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿ ~ ਕੀ ਹੈ

ਲੂਕਾ 1:3 ~ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਲੂਕਾ 4:13 ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ~ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

1 ਕੁਰਿੰ 14:8 ਆਵਾਜ਼ ~ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ

1 ਕੁਰਿੰ 14:40 ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ~ ਨਾਲ ਕਰੋ

ਅਫ਼ 4:12 ~ ਰਾਹ ʼਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ

2 ਤਿਮੋ 1:13 ~ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ

ਤੀਤੁ 2:1 ਜਿਹੜੀਆਂ ~ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ

ਸਹੀ ਗਿਆਨ

, ਰੋਮੀ 10:2 ਜੋਸ਼ ~ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੁਲੁ 3:10 ~ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ

1 ਤਿਮੋ 2:4 ਇੱਛਾ ਕਿ ਲੋਕ ~ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ

ਸਹੁੰ

, ਉਤ 22:16 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ~ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ

ਮੱਤੀ 5:34 ਕਦੀ ~ ਨਾ ਖਾਓ

ਸ਼ੱਕ

, ਮੱਤੀ 21:21 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਨਿਹਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ~ ਨਾ ਕਰੋ

ਯਾਕੂ 1:6 ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ~ ਨਾ ਕਰੇ

ਯਹੂ 22 ~ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ʼਤੇ ਦਇਆ

ਸ਼ਕਤੀ

, ਗਿਣ 11:25 ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ~ ਲੈ ਕੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ

ਯਸਾ 61:1 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ~ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ

ਜ਼ਕ 4:6 ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ~ ਨਾਲ

ਮੱਤੀ 3:16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ~ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਮਰ 5:30 ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ~ ਨਿਕਲੀ

1 ਕੁਰਿੰ 2:15 ~ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ

ਸਖ਼ਤ

, ਰੋਮੀ 12:9 ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ~ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ

1 ਪਤ 1:13 ~ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਸੰਗਤ

, 1 ਕੁਰਿੰ 5:9 ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ~ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ

1 ਕੁਰਿੰ 15:33 ਬੁਰੀਆਂ ~ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜ

ਸੱਚ

, ਜ਼ਬੂ 15:2 ਦਿਲੋਂ ~ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਅਫ਼ 4:25 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ~ ਬੋਲੋ

ਸੱਚਾਈ

, ਜ਼ਬੂ 119:160 ਤੇਰਾ ਬਚਨ ~ ਹੀ ਹੈ

ਕਹਾ 23:23 ~ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਚੀ ਨਾ

ਯਸਾ 32:1 ਇਕ ਰਾਜਾ ~ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ

ਯੂਹੰ 4:24 ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ~ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ

ਯੂਹੰ 8:32 ~ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ~ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ

ਯੂਹੰ 14:6 ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ, ~ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ

ਯੂਹੰ 16:13 ~ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ~ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ

ਯੂਹੰ 17:17 ~ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ; ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਹੀ ~ ਹੈ

ਯੂਹੰ 18:38 ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ~ ਕੀ ਹੁੰਦੀ?

2 ਕੁਰਿੰ 13:8 ਅਸੀਂ ~ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

2 ਪਤ 1:12 ਤੁਸੀਂ ~ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ

3 ਯੂਹੰ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ~ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੱਚੀ ਵਫ਼ਾ

, ਸ੍ਰੇਸ਼ 8:6 ~ ਕਬਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ

ਸੱਚੇ

, ਯੂਹੰ 17:3 ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇਕ ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ

ਸੰਜਮ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:5 ~ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ

ਗਲਾ 5:​22, 23 ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੁਣ: ~

ਸਜ਼ਾ

, ਉਪ 8:11 ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ~ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਰੋਮੀ 12:19 ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ~ ਦਿਆਂਗਾ

1 ਕੁਰਿੰ 11:29 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਦੇ ਲਾਇਕ

ਸੱਟ

, ਯਸਾ 11:9 ਨਾ ~ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ

, ਉਤ 9:13 ~ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਤਾਏ

, ਮੱਤੀ 5:10 ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ~ ਜਾਂਦੇ

ਸੰਤਾਨ

, ਉਤ 3:15 ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ~ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

ਉਤ 22:17 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ~ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ

ਯਸਾ 65:23 ~ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ

ਗਲਾ 3:16 ਤੇਰੀ ~ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੈ

ਗਲਾ 3:29 ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ~ ਅਤੇ ਵਾਰਸ

ਸੰਤੁਸ਼ਟ

, ਫ਼ਿਲਿ 4:11 ~ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ

1 ਤਿਮੋ 6:8 ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਇਸ ਵਿਚ ~ ਰਹਿਣਾ

ਸੱਦਣਾ

, ਮੱਤੀ 22:14 ~ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚੁਣੇ

ਸੱਦਾ

, ਅਫ਼ 4:1 ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ~ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ

ਸੰਦੂਕ

, ਕੂਚ 25:10 ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ~ ਬਣਾ

2 ਸਮੂ 6:6 ਊਜ਼ਾਹ ਨੇ ~ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਫੜ

1 ਇਤਿ 15:2 ਲੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ~ ਨਾ ਚੁੱਕੇ

ਸਦੂਮ

, ਉਤ 19:24 ~ ਉੱਤੇ ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਅੱਗ

2 ਪਤ 2:6 ~ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਮੂਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ

ਯਹੂ 7 ~, ਗਮੋਰਾ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ

ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

, ਮਲਾ 3:1 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ~ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗਾ

ਸਨਹੇਰੀਬ

, 2 ਰਾਜ 19:16 ~ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਨ

ਸਨਮਾਨ

, ਰਸੂ 5:41 ਰਸੂਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ

ਫ਼ਿਲਿ 1:29 ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ~

ਸੱਪ

, ਉਤ 3:4 ~ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:

ਯਸਾ 11:8 ਬੱਚਾ ~ ਦੀ ਖੁੱਡ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ

ਯੂਹੰ 3:14 ਮੂਸਾ ਨੇ ~ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ

ਸਫ਼ਲ

, ਯਹੋ 1:8 ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ~

1 ਰਾਜ 2:3 ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤੂੰ ~ ਹੋਵੇਂਗਾ

2 ਇਤਿ 20:20 ਨਬੀਆਂ ʼਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ~ ਹੋਵੋਗੇ

ਯਸਾ 55:11 ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ~ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਬਕ

, 1 ਕੁਰਿੰ 10:6 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ~ ਹਨ

ਸਬਤ

, ਕੂਚ 20:8 ਤੂੰ ~ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ

ਮੱਤੀ 12:8 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ~ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ

ਮਰ 2:27 ~ ਦਾ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ

ਲੂਕਾ 14:5 ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਬਲਦ ~ ਡਿਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ

ਕੁਲੁ 2:16 ~ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੇ

ਇਬ 4:9 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ~ ਵਾਂਗ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ

ਸ਼ਬਦ

, ਯੂਹੰ 1:1 ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ~ ਸੀ

ਸਬੂਤ

, ਲੂਕਾ 3:8 ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ~ ਦਿਓ

ਰੋਮੀ 5:8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ~ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਭਾ

, ਲੇਵੀ 23:4 ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ~ ਰੱਖੋ

ਸ਼ਮਊਨ

, ਰਸੂ 8:18 ~ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ

ਸਮਸੂਨ

, ਨਿਆ 13:24 ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ~ ਰੱਖਿਆ

ਸਮਝ

, 1 ਰਾਜ 3:11 ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ~ ਮੰਗੀ

ਜ਼ਬੂ 119:99 ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ~

ਕਹਾ 3:5 ਆਪਣੀ ~ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ

ਕਹਾ 4:7 ਤੂੰ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ~ ਵੀ ਹਾਸਲ

ਦਾਨੀ 11:33 ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਦੇਣਗੇ

ਮੱਤੀ 22:37 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ~ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ

ਮੱਤੀ 24:15 ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ~ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ

1 ਕੁਰਿੰ 14:20 ~ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ

ਅਫ਼ 3:5 ਭੇਤ ਦੀ ~ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ

ਸਮਝਣਾ

, ਨਹ 8:8 ਗੱਲਾਂ ~ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਅੱਯੂ 6:24 ~ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ

ਜ਼ਬੂ 119:27 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ~

ਰੋਮੀ 12:3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ~

ਗਲਾ 6:3 ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ~

ਇਬ 4:15 ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ~ ਸਕੇ

ਇਬ 5:11 ਤੁਸੀਂ ~ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

1 ਪਤ 1:12 ਦੂਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ~ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ

ਸਮਝਦਾਰ

, ਕਹਾ 12:23 ~ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦਾ

ਕਹਾ 22:3 ~ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ

ਮੱਤੀ 24:45 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ~ ਨੌਕਰ ਕੌਣ ਹੈ

ਗਲਾ 6:1 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ~ ਹੋ

ਇਬ 5:14 ~ ਲੋਕ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ

ਇਬ 6:1 ਆਪਾਂ ~ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ

ਸਮਝਦਾਰੀ

, ਫ਼ਿਲਿ 4:5 ਆਪਣੀ ~ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ

ਸਮਝਾਉਣਾ

, ਨਹ 8:8 ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ~ ਰਹੇ ਅਤੇ

ਯੂਹੰ 1:18 ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ~

ਰਸੂ 17:3 ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ~ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ

2 ਤਿਮੋ 3:14 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ~ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ

ਸਮਰਾਟ

, ਯੂਹੰ 19:12 ਤੂੰ ~ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ

ਯੂਹੰ 19:15 ~ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ

ਰਸੂ 25:11 ਮੈਂ ~ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!

ਸਮਾਂ

, ਉਪ 3:1 ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇਕ ~

ਉਪ 9:11 ਬੁਰਾ ~ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ

ਦਾਨੀ 2:21 ਉਹ ~ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਦਾਨੀ 7:25 ਇਕ ~ ਦੋ ~ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ~

ਯੂਹੰ 7:8 ਮੇਰਾ ~ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

ਰਸੂ 1:7 ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ~ ਕਿਹੜਾ

1 ਕੁਰਿੰ 7:29 ~ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਫ਼ 5:16 ਆਪਣੇ ~ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ

1 ਥੱਸ 5:1 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ~

ਸਮੁੰਦਰ

, ਕੂਚ 14:21 ~ ਤਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ

ਯਸਾ 57:20 ਦੁਸ਼ਟ ~ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਸਮੂਏਲ

, 1 ਸਮੂ 1:20 ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ~ ਰੱਖਿਆ

1 ਸਮੂ 2:18 ~ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ

, 1 ਤਿਮੋ 2:9 ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ~ ਝਲਕਣੀ

ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ

, ਮਰ 8:38 ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ~ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ

ਰੋਮੀ 1:16 ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ~ ਨਹੀਂ

2 ਤਿਮੋ 1:8 ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ~ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ

2 ਤਿਮੋ 2:15 ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ~ ਨਹੀਂ

ਇਬ 11:16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ~ ਨਹੀਂ ਹੈ

1 ਪਤ 4:16 ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ~ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ

ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ

, ਅਜ਼ 9:6 ~ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਬੂ 25:3 ਤੇਰੇ ʼਤੇ ਆਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ~ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

1 ਕੁਰਿੰ 4:14 ~ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸੀਹਤ

ਸਰਾਪ

, ਗਿਣ 23:8 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾਂ

ਯੂਹੰ 7:49 ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ~ ਹੋਏ

ਰੋਮੀ 12:14 ਬਰਕਤ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ~ ਨਾ ਦਿਓ

ਸ਼ਰਾਬ

, ਕਹਾ 20:1 ~ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ

ਸ਼ਰਾਬੀ

, ਕਹਾ 23:21 ~ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

1 ਕੁਰਿੰ 5:11 ~ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ

1 ਕੁਰਿੰ 6:10 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ

ਅਫ਼ 5:18 ~ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਸਰੀਰ

, ਉਤ 2:24 ਉਹ ਇਕ ~ ਹੋਣਗੇ

ਮੱਤੀ 26:26 ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ~ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ

ਰੋਮੀ 6:13 ਆਪਣੇ ~ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਰੋਮੀ 8:5 ਜਿਹੜੇ ~ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ

ਰੋਮੀ 12:1 ਆਪਣੇ ~ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਓ

1 ਕੁਰਿੰ 7:4 ਆਪਣੇ ~ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ

1 ਕੁਰਿੰ 12:18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ~ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ

1 ਕੁਰਿੰ 15:44 ਇਨਸਾਨੀ ~ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ

1 ਕੁਰਿੰ 15:50 ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ~ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ

ਗਲਾ 5:19 ~ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਫ਼ਿਲਿ 3:21 ਸਾਡੇ ਮਾਮੂਲੀ ~ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ

ਸਰੂਪ

, ਉਤ 1:26 ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ~ ਉੱਤੇ

ਸਲਾਹ

, ਕਹਾ 15:22 ਜੇ ~ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ

ਸਲਾਹਕਾਰ

, ਯਸਾ 9:6 ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ~ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

, ਕਹਾ 15:22 ~ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਸਲਾਮਤ

, ਯਿਰ 39:18 ਤੇਰੀ ਜਾਨ ~ ਰਹੇਗੀ

ਸਲੀਕਾ

, 1 ਤਿਮੋ 3:2 ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਸਮਝਦਾਰ, ~ ਕੰਮ ਕਰੇ

1 ਕੁਰਿੰ 14:40 ਸਾਰੇ ਕੰਮ ~ ਨਾਲ ਕਰੋ

ਸਵਰਗ

, ਯੂਹੰ 3:13 ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ~ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ

2 ਕੁਰਿੰ 12:2 ਤੀਸਰੇ ~ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਸਵਰਗੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 15:44 ਇਸ ਨੂੰ ~ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ

1 ਪਤ 3:18 ਪਰ ~ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਾਊਲ

, 1 ਸਮੂ 15:11 ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਮੈਂ ~ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ

ਸਾਇਆ

, ਜ਼ਬੂ 91:1 ਉਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ~ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਹ

, ਉਤ 2:7 ਨਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ~ ਫੂਕਿਆ

ਜ਼ਬੂ 104:29 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ~ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ

ਜ਼ਬੂ 146:4 ਉਸ ਦਾ ~ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ

ਸਾਂਝਾ

, ਰੋਮੀ 12:13 ~ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ

ਸ਼ਾਂਤ

, ਕਹਾ 14:30 ~ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਉਣ

ਕਹਾ 17:27 ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ~ ਰਹਿੰਦਾ

1 ਪਤ 3:4 ~ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ

ਸ਼ਾਂਤੀ

, ਜ਼ਬੂ 29:11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ~ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ

ਜ਼ਬੂ 37:11 ~ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣਗੇ

ਜ਼ਬੂ 72:7 ਜਦ ਤਕ ਚੰਦ, ਉਦੋਂ ਤਕ ~

ਜ਼ਬੂ 119:165 ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ~

ਯਸਾ 9:7 ~ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ

ਯਸਾ 32:18 ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ~ ਹੋਵੇਗੀ

ਯਸਾ 48:18 ਤੇਰੀ ~ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ

ਯਸਾ 54:13 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ~ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਯਸਾ 57:21 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ~ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ

ਯਸਾ 60:17 ਮੈਂ ~ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ

ਯਿਰ 6:14 ~ ਹੈ ਬਈ ~!

ਮੱਤੀ 5:9 ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ~ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਮਰ 9:50 ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ~ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਯੂਹੰ 14:27 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ~ ਦੇ ਰਿਹਾ; ਆਪਣੀ ~ ਦਿੰਦਾ

ਰਸੂ 9:31 ਮੰਡਲੀ ਲਈ ~ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਰੋਮੀ 5:1 ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ~ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਰੋਮੀ 8:6 ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ~

ਰੋਮੀ 12:18 ~ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਫ਼ਿਲਿ 4:7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ~ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ

1 ਥੱਸ 4:11 ~ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

1 ਥੱਸ 5:3 ~ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਵਿਨਾਸ਼

1 ਪਤ 3:11 ~ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ

ਪ੍ਰਕਾ 6:4 ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ~ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਾਥ

, ਲੂਕਾ 22:28 ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ~ ਨਿਭਾਇਆ

ਲੂਕਾ 23:51 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ~ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਸਾਥੀ

, ਜ਼ਬੂ 55:13 ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ~ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਸ਼ਾਨ

, ਕਹਾ 19:11 ਠੇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ~ ਹੈ

ਸਾਫ਼

, ਦਾਨੀ 11:35 ~ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਦਾਨੀ 12:10 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ

ਮੱਤੀ 5:8 ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ~ ਦਿਲ ਵਾਲੇ

ਸਾਬਤ

, ਰਸੂ 17:3 ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ~ ਕੀਤਾ

2 ਕੁਰਿੰ 6:4 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ~ ਕਰਦੇ

ਸ਼ਾਬਾਸ਼

, ਮੱਤੀ 25:21 ~, ਚੰਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੌਕਰ

ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ

, 1 ਕੁਰਿੰ 11:20 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ~ ਖਾਣ ਲਈ

ਸਾਮਰਿਯਾ

, 2 ਰਾਜ 17:6 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ~ ʼਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ

ਸਾਮਰੀ

, ਲੂਕਾ 10:33 ~ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ

ਯੂਹੰ 4:7 ~ ਤੀਵੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈ

ਸਾਰਾਹ

, ਉਤ 17:19 ~ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ

1 ਪਤ 3:6 ~ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ

ਸਾਲ

, ਗਿਣ 14:34 40 ਦਿਨ, ਇਕ ਦਿਨ ਬਦਲੇ ਇਕ ~

ਸਾਵਧਾਨ

, ਮੱਤੀ 10:16 ਸੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ~, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਸੂਮ

ਸਿਆਣੇ

, 1 ਕੁਰਿੰ 14:20 ਸਮਝ ਵਿਚ ~ ਬਣੋ

ਸਿੱਕਾ

, ਲੂਕਾ 15:8 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਸ ~ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਆਚ

ਸ਼ਿਕਾਰ

, ਲੇਵੀ 17:13 ~ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ

ਸਿੱਖਣਾ

, ਬਿਵ 4:10 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ~

ਫ਼ਿਲਿ 4:9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ~, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ

2 ਤਿਮੋ 3:7 ~ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ

ਸਿਖਲਾਈ

, 1 ਪਤ 5:10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ~ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ

ਸਿਖਾਉਣਾ

, ਅਜ਼ 7:10 ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ~ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲ ਤਿਆਰ

ਜ਼ਬੂ 32:8 ਤੈਨੂੰ ~ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ

ਜ਼ਬੂ 143:10 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ~

ਕਹਾ 9:9 ਧਰਮੀ ਨੂੰ ~, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ

ਕਹਾ 22:6 ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ~; ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ

ਯਸਾ 54:13 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ~ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ

ਮੱਤੀ 28:20 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ~

ਰੋਮੀ 2:21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ~ ਹੈਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ~

1 ਤਿਮੋ 2:12 ਮੈਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ~ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

2 ਤਿਮੋ 4:2 ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ~ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਕੇ

ਸਿੱਖਿਅਕ

, ਜ਼ਬੂ 119:99 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ~ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ

ਅਫ਼ 4:11 ਕੁਝ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ~ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ

ਸਿੱਖਿਆ

, ਯਸਾ 48:17 ਜੋ ਤੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ~ ਦਿੰਦਾ

ਯਿਰ 31:34 ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ~ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ

ਮੱਤੀ 7:28 ਉਸ ਦੇ ~ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ

ਮੱਤੀ 7:29 ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ~

ਮੱਤੀ 15:9 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ~ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਯੂਹੰ 7:16 ਜੋ ~ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ

ਰੋਮੀ 15:4 ਸਾਨੂੰ ~ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ

ਸਿੰਗ

, ਦਾਨੀ 7:7 ਚੌਥਾ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸ ~

ਦਾਨੀ 8:8 ਵੱਡਾ ~ ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ

, 1 ਪਤ 3:3 ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ

ਸਿੰਘਾਸਣ

, ਜ਼ਬੂ 45:6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੁਗਾਂ-ਯੁਗਾਂ ਤਕ ਤੇਰਾ ~

ਯਸਾ 6:1 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ~ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ

ਦਾਨੀ 7:9 ~ ਰੱਖੇ ਗਏ

ਮੱਤੀ 25:31 ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ~ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ

ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣਾ

, ਲੇਵੀ 19:9 ਨਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ~

ਰੂਥ 2:8 ਬੋਅਜ਼: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ~ ਨਾ ਜਾਈਂ

ਸਿਦਕੀਯਾਹ

, ਯਿਰ 52:11 ~ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਸਿਰ

, ਉਤ 3:15 ਉਹ ਤੇਰੇ ~ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ

ਦਾਨੀ 2:32 ਮੂਰਤ ਦਾ ~ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ

1 ਕੁਰਿੰ 11:3 ਹਰ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ~ ਆਦਮੀ ਹੈ

ਅਫ਼ 5:23 ਮਸੀਹ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ~ ਹੈ

ਅਫ਼ 5:23 ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ~ ਹੈ

ਸਿਰਜਣਹਾਰ

, ਉਪ 12:1 ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ~ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ

ਸਿਰਜਣਾ

, ਯਸਾ 45:18 ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ~

ਰੋਮੀ 1:20 ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ~ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ

ਕੁਲੁ 1:16 ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ~ ਗਈਆਂ

ਪ੍ਰਕਾ 4:11 ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ~ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ

ਸੀਓਨ

, ਜ਼ਬੂ 2:6 ~ ʼਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ʼਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ

ਜ਼ਬੂ 48:2 ~ ਪਹਾੜ, ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਯਸਾ 66:8 ~ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਕਾ 14:1 ~ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਨਾਲ 1,44,000 ਜਣੇ

ਸ਼ੀਸ਼ਾ

, 1 ਕੁਰਿੰ 13:12 ਧਾਤ ਦੇ ~ ਵਿਚ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ

2 ਕੁਰਿੰ 3:18 ਅਸੀਂ ~ ਵਾਂਗ ਮਹਿਮਾ ਝਲਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਯਾਕੂ 1:23 ~ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ

ਸੀਨਈ

, ਕੂਚ 19:20 ਯਹੋਵਾਹ ~ ਪਹਾੜ ʼਤੇ ਉੱਤਰਿਆ

ਸੀਨਾ

, ਯਸਾ 40:11 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਨਾਲ ਲਾਈ ਫਿਰੇਗਾ

ਸੀਨਾਬੰਦ

, ਅਫ਼ 6:14 ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ~

ਸ਼ੀਲੋਹ

, ਉਤ 49:10 ਜਦ ਤਕ ~ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ

ਯਹੋ 18:1 ~ ਵਿਚ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ

ਸੁਸਤ

, ਕਹਾ 19:15 ~ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ

ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ

, ਕੁਲੁ 3:15 ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ~ ਹੋ

1 ਤਿਮੋ 1:12 ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ~ ਹਾਂ

ਸੁੱਖਣਾ

, ਬਿਵ 23:21 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ~ ਸੁੱਖਦੇ ਹੋ

ਨਿਆ 11:30 ਯਿਫਤਾਹ ਨੇ ~ ਸੁੱਖੀ

ਸੁਣਨਾ

, ਕਹਾ 1:5 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ~ ਹੈ

ਹਿਜ਼ 2:7 ਦੱਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ~ ਜਾਂ ਨਾ

ਮੱਤੀ 17:5 ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ~

ਲੂਕਾ 10:16 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ~, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ~

ਰਸੂ 4:19 ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ~ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਹਾਡੀ

ਰੋਮੀ 10:14 ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ~ ਜਦ ਤਕ

ਯਾਕੂ 1:19 ~ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ

ਸੁੱਤੇ

, 1 ਥੱਸ 5:6 ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ~ ਨਾ ਰਹੀਏ

ਸੁੰਦਰਤਾ

, ਕਹਾ 6:25 ਉਸ ਦੀ ~ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰ

ਕਹਾ 31:30 ~ ਪਲ ਭਰ ਦੀ

ਸ਼ੁੱਧ

, ਜ਼ਬੂ 51:2 ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ~ ਕਰ

ਸਫ਼ 3:9 ~ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ

ਜ਼ਕ 13:9 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗ ~ ਕਰਾਂਗਾ

ਯੂਹੰ 15:3 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ~ ਹੋ

2 ਕੁਰਿੰ 7:1 ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਕਰੀਏ

ਸੁਧਰਨਾ

, 2 ਇਤਿ 36:16 ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ~ ਕੋਈ ਉਮੀਦ

ਸੁਧਾਰਨਾ

, ਜ਼ਬੂ 94:12 ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ~

2 ਕੁਰਿੰ 13:11 ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਰਹੋ

ਗਲਾ 6:1 ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ~ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਸੁੰਨ

, ਜ਼ਬੂ 143:4 ਮੇਰਾ ਦਿਲ ~ ਹੋ ਗਿਆ

ਯਸਾ 44:8 ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ~ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਮੱਤੀ 13:15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ~ ਹੋ ਗਏ

ਸੁੰਨਤ

, ਰੋਮੀ 2:29 ਦਿਲ ਦੀ ~ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ

1 ਕੁਰਿੰ 7:19 ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ~ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਸੁਨਿਆਰਾ

, ਮਲਾ 3:3 ਜਿਵੇਂ ~ ਚਾਂਦੀ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮੈਲ਼ ਕੱਢਦਾ

ਸੁਪਨਾ

, ਉਪ 5:3 ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ~ ਆਉਂਦੇ

ਸੁਭਾਅ

, ਅਫ਼ 4:24 ਨਵੇਂ ~ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ

ਫ਼ਿਲਿ 2:5 ਮਨ ਦਾ ~ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ

ਕੁਲੁ 3:9 ਪੁਰਾਣੇ ~ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ

ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ

, ਬਿਵ 18:10 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ~ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ

ਸੁਰਖ਼ ਲਾਲ

, ਯਸਾ 1:18 ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ~ ਹੋਣ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ

, ਕਹਾ 3:23 ਆਪਣੇ ਰਾਹ ʼਤੇ ~ ਚੱਲੇਂਗਾ

ਹੋਸ਼ੇ 2:18 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਵਸਾਵਾਂਗਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ

, ਉਪ 7:12 ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ~ ਦਿੰਦਾ, ਬੁੱਧ ~ ਦਿੰਦੀ

ਯਸਾ 32:17 ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਫਲ ~ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੁਰਤ

, 1 ਰਾਜ 8:47 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ~ ਟਿਕਾਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੜਨ

ਸ਼ੁਰੂ

, ਯਸਾ 46:10 ਮੈਂ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ~ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ

, ਜ਼ਕ 4:10 ਛੋਟੀ ~ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇ

ਮੱਤੀ 24:8 ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ~ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਾ 1:8 ਮੈਂ ਹੀ ~ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ

ਸੁਲੇਮਾਨ

, 1 ਰਾਜ 4:29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ~ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ

ਮੱਤੀ 6:29 ~ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਸੀ

ਸੁਲ੍ਹਾ

, ਮੱਤੀ 5:24 ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ~ ਕਰ

ਰੋਮੀ 3:25 ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ~

ਰੋਮੀ 5:10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ~ ਹੋਈ

1 ਕੁਰਿੰ 7:11 ਅਣਵਿਆਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ~ ਕਰ ਲਵੇ

2 ਕੁਰਿੰ 5:19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ~ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ

1 ਯੂਹੰ 2:2 ਉਸ ਨੇ ~ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਸੂਰ

, ਲੂਕਾ 8:33 ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ~ ਨੂੰ ਜਾ ਚਿੰਬੜੇ

ਲੂਕਾ 15:15 ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ~ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ

ਸੂਰਜ

, ਯਹੋ 10:12 ~, ਗਿਬਓਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ

ਯਸਾ 41:2 ~ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ

ਮੱਤੀ 24:29 ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ, ~ ਹਨੇਰਾ

ਰਸੂ 2:20 ~ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੂਰਨੀ

, 2 ਪਤ 2:22 ਨਵ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ~ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਲਿਟਣ

ਸੂਲ਼ੀ

, ਮਰ 15:25 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ~ ʼਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ

ਲੂਕਾ 23:21 ਉਸ ਨੂੰ ~ ʼਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ!

ਗਲਾ 3:13 ~ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸਰਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸ਼ੇਖ਼ੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 1:31 ਜੇ ਕੋਈ ~ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ~ ਮਾਰੇ

ਸੇਧ

, ਕਹਾ 11:14 ਸਹੀ ~ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ

ਯਿਰ 10:23 ਇਨਸਾਨ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ~ ਦੇਵੇ

ਸੇਬ

, ਕਹਾ 25:11 ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ~ ਵਾਂਗ

ਸ਼ੇਰ

, 1 ਸਮੂ 17:36 ~ ਅਤੇ ਰਿੱਛ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ

ਜ਼ਬੂ 91:13 ਤੂੰ ~ ਅਤੇ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਿੱਧੇਂਗਾ

ਯਸਾ 11:7 ~ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਖਾਵੇਗਾ

ਦਾਨੀ 6:27 ਉਸੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ~ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ

1 ਪਤ 5:8 ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਰਜਦੇ ~ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ

ਪ੍ਰਕਾ 5:5 ~ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ

ਸੇਵਕ

, 1 ਸਮੂ 2:11 ਮੁੰਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ~ ਬਣ ਗਿਆ

ਯਸਾ 42:1 ਦੇਖੋ! ਮੇਰਾ ~ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ

ਯਸਾ 65:13 ਮੇਰੇ ~ ਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ

ਮਰ 10:43 ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ~ ਬਣੇ

2 ਕੁਰਿੰ 3:6 ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ~ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ

2 ਕੁਰਿੰ 6:4 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ~ ਸਾਬਤ

ਸੇਵਕਾਈ

, 2 ਕੁਰਿੰ 6:3 ਸਾਡੀ ~ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ

ਸੇਵਾ

, 1 ਇਤਿ 28:9 ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ~ ਕਰ

ਜ਼ਬੂ 100:2 ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ~ ਕਰੋ

ਦਾਨੀ 7:10 ਦਸ ਲੱਖ ਉਸ ਦੀ ~ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਮੱਤੀ 20:28 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ~ ਕਰਨ ਆਇਆ

ਰਸੂ 20:24 ਦੌੜ ਅਤੇ ~ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ

ਰੋਮੀ 11:13 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ~ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ

2 ਕੁਰਿੰ 4:1 ~ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਇਆ ਸਦਕਾ

ਗਲਾ 5:13 ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ~ ਕਰੋ

1 ਤਿਮੋ 1:12 ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ~ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ

2 ਤਿਮੋ 4:5 ~ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ

1 ਪਤ 4:10 ਹੁਨਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ~ ਲਈ ਵਰਤੋ

ਸ਼ੈਤਾਨ

, ਅੱਯੂ 1:6 ~ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ

ਜ਼ਕ 3:2 ਹੇ ~, ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ

ਮੱਤੀ 4:10 ~ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਮੱਤੀ 16:23 ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ਹੇ ~, ਪਰੇ ਹਟ!

ਮੱਤੀ 25:41 ਅੱਗ ~ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ

ਮਰ 4:15 ~ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਲੂਕਾ 4:6 ~ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਲੂਕਾ 8:12 ~ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ

ਯੂਹੰ 8:44 ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਉ ~ ਹੈ

ਰੋਮੀ 16:20 ਤੁਸੀਂ ~ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਦਿਓ

1 ਕੁਰਿੰ 5:5 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ~ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ

2 ਕੁਰਿੰ 2:11 ~ ਸਾਡੇ ʼਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

2 ਕੁਰਿੰ 11:14 ~ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ

ਅਫ਼ 4:27 ~ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ

ਅਫ਼ 6:11 ~ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ

2 ਥੱਸ 2:9 ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ~ ਕਰਕੇ

ਯਾਕੂ 4:7 ~ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ

1 ਪਤ 5:8 ~ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ

1 ਯੂਹੰ 3:8 ~ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ

1 ਯੂਹੰ 5:19 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ~ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਾ 12:9 ਸੱਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ~ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਕਾ 12:12 ਹਾਇ! ਹਾਇ! ~ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਾ 20:2 ~ ਨੂੰ 1,000 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰਕਾ 20:10 ~ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ

ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼

, ਦਾਨੀ 11:45 ਅਤੇ ~ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ

ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ਼

, 2 ਕੁਰਿੰ 12:4 ਉਸ ਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ

ਸੋਕਾ

, ਯਿਰ 17:8 ~ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ

ਸੋਗ

, ਉਪ 7:2 ~ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ

ਮੱਤੀ 5:4 ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ~ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ

1 ਥੱਸ 4:13 ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ~ ਨਾ ਮਨਾਓ

ਸੋਚ

, ਜ਼ਬੂ 26:2 ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ~ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ

ਰੋਮੀ 12:2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ~ ਬਦਲੋ

2 ਕੁਰਿੰ 10:5 ਹਰ ~ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ

ਅਫ਼ 4:23 ~ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ

ਸੋਚਣਾ

, ਕਹਾ 15:28 ਧਰਮੀ ~ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ

ਲੂਕਾ 21:26 ਉਸ ਬਾਰੇ ~ ਕੇ ਲੋਕ ਚਕਰਾ ਜਾਣਗੇ

ਰੋਮੀ 15:1 ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ~

1 ਕੁਰਿੰ 13:5 [ਪਿਆਰ] ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ~

ਫ਼ਿਲਿ 2:21 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ~ ਹਨ

ਸੋਚਣਾ-ਸਮਝਣਾ

, ਕਹਾ 1:4 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ~ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ

ਰੋਮੀ 12:1 ~ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਰਤ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ

ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ

, ਫ਼ਿਲਿ 4:8 ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ~ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ

ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ

, ਕਹਾ 12:18 ~ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੰਨ੍ਹਦੀਆਂ

ਸੋਨਾ

, ਹਿਜ਼ 7:19 ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ~ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ

ਦਾਨੀ 3:1 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ~ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਵਾਈ

ਸ਼ੋਭਾ

, ਤੀਤੁ 2:10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ~ ਵਧਾਉਣ

ਸੋਮਾ

, ਜ਼ਬੂ 36:9 ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ~ ਹੈ

ਸੌਦਾ

, 2 ਕੁਰਿੰ 2:17 ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦਾ ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਸੌਂਪਣਾ

, ਜ਼ਬੂ 31:5 ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ~

ਲੂਕਾ 16:11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ~?

1 ਪਤ 2:23 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਦਿੱਤਾ

1 ਪਤ 4:19 ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ~

ਸੌਲੁਸ

, ਰਸੂ 7:58 ~ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ

ਰਸੂ 8:3 ~ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗਾ

ਰਸੂ 9:1 ~ ਉੱਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ

ਰਸੂ 9:4 ~, ~, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

, ਰੋਮੀ 8:20 ~ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਛੱਡ

2 ਕੁਰਿੰ 5:17 ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ~ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਾ 3:14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ~ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ

ਹਉਕਾ

, ਯਸਾ 35:10 ਦੁੱਖ ਅਤੇ ~ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ

ਹਿਜ਼ 9:4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ~ ਭਰਦੇ ਅਤੇ

ਰੋਮੀ 8:22 ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ~ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਰੋਮੀ 8:26 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ~ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ

ਹੱਸਣਾ

, ਉਤ 18:13 ਸਾਰਾਹ ਕਿਉਂ ~

ਜ਼ਬੂ 2:4 ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ʼਤੇ ~

ਕਹਾ 14:13 ~ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ

ਹੱਕ

, ਹਿਜ਼ 21:27 ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ~ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ

1 ਕੁਰਿੰ 7:3 ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ~ ਪੂਰਾ ਕਰੇ

1 ਕੁਰਿੰ 7:5 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ~ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਣ

ਹੱਕਦਾਰ

, ਪ੍ਰਕਾ 4:11 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ~ ਹੈਂ ਕਿਉਂਕਿ

ਹੰਕਾਰ

, ਕਹਾ 16:18 ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ~ ਹੁੰਦਾ

ਫ਼ਿਲਿ 2:3 ~ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ

ਹੰਕਾਰੀ

, ਯਾਕੂ 4:6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹਕੀਮ

, ਲੂਕਾ 5:31 ~ ਦੀ ਲੋੜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਹਕੂਮਤ

, ਦਾਨੀ 4:34 ਉਸ ਦੀ ~ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ

ਹਜ਼ਾਰ

, ਜ਼ਬੂ 91:7 ਤੇਰੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ~ ਡਿਗਣਗੇ

ਯਸਾ 60:22 ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ~ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਜ਼ਾਰ

, 2 ਪਤ 3:8 ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ~ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ

, ਪ੍ਰਕਾ 5:11 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ~ ਸੀ

ਹਜ਼ੂਰ

, ਰਸੂ 24:2 ~ ਫ਼ੇਲਿਕਸ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ

ਹੰਝੂ

, 2 ਰਾਜ 20:5 ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ~ ਦੇਖੇ

ਜ਼ਬੂ 6:6 ਮੇਰਾ ਪਲੰਘ ~ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ

ਜ਼ਬੂ 126:5 ~ ਵਹਾ-ਵਹਾ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੱਢਣਗੇ

ਉਪ 4:1 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ~ ਦੇਖੇ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ

ਰਸੂ 20:19 ~ ਵਹਾ-ਵਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ

ਰਸੂ 20:31 ~ ਵਹਾ-ਵਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ

ਇਬ 5:7 ਮਸੀਹ ਨੇ ~ ਵਹਾ-ਵਹਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ

ਪ੍ਰਕਾ 21:4 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ~ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ

ਹਟਣਾ

, ਜ਼ਬੂ 84:11 ਯਹੋਵਾਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ~

ਕਹਾ 3:27 ਭਲਾ ਕਰਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ~

ਹੱਡੀ

, ਉਤ 2:23 ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ~

2 ਰਾਜ 13:21 ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ~ ਨਾਲ ਛੂਹੀ

ਜ਼ਬੂ 34:20 ~ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ; ਇਕ ਵੀ ~ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ

ਕਹਾ 17:22 ਕੁਚਲਿਆ ਮਨ ~ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ

ਕਹਾ 25:15 ਕੋਮਲ ਜ਼ਬਾਨ ~ ਤੋੜ ਸਕਦੀ

ਯਿਰ 20:9 ਮੇਰੀਆਂ ~ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਸੀ

ਯੂਹੰ 19:36 ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ~ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ

ਹੱਥ

, ਜ਼ਬੂ 145:16 ਤੂੰ ~ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ

ਯਸਾ 35:3 ਕਮਜ਼ੋਰ ~ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ

ਯਸਾ 41:10 ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ~ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ

ਯਸਾ 52:11 ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ~ ਨਾ ਲਾਓ

ਜ਼ਕ 14:13 ~ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇਗਾ

ਮੱਤੀ 6:3 ਖੱਬੇ ~ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੱਜਾ ~ ਕੀ ਕਰ

2 ਕੁਰਿੰ 6:17 ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ~ ਨਾ ਲਾਓ

ਹੱਥ-ਵੱਸ

, ਕਹਾ 3:27 ਜੇ ਤੇਰੇ ~ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਕਰ

ਹਥਿਆਰ

, ਯਸਾ 54:17 ਤੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ~ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ

2 ਕੁਰਿੰ 10:4 ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ~ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ

ਅਫ਼ 6:13 ਸਾਰੇ ~ ਚੁੱਕੋ

ਹੱਦ

, 1 ਥੱਸ 4:6 ਆਪਣੀ ~ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਯਿਰ 30:11 ਜਾਇਜ਼ ~ ਤਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਆਂਗਾ

ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ

, ਕਹਾ 14:16 ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ʼਤੇ ~ ਰੱਖਦਾ

ਹਨਾਨਿਆ

, ਰਸੂ 5:1 ~ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਫ਼ੀਰਾ ਨਾਲ

ਹਨੇਰਾ

, ਯਸਾ 60:2 ~ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢਕ ਲਵੇਗਾ

ਯੋਏ 2:31 ਸੂਰਜ ~ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੱਤੀ 4:16 ~ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦੇਖਿਆ

ਯੂਹੰ 3:19 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ~ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ

ਅਫ਼ 4:18 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ~ ਵਿਚ ਹਨ

1 ਪਤ 2:9 ਤੁਹਾਨੂੰ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ

ਹਨੇਰੀ

, ਮੱਤੀ 7:25 ~ ਵਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾ

ਹਨੋਕ

, ਉਤ 5:24 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ

ਹਫ਼ਤਾ

, ਦਾਨੀ 9:24 70 ~ ਠਹਿਰਾਏ

1 ਕੁਰਿੰ 16:2 ਹਰ ~ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਲਵੇ

ਹੰਭਣਾ

, ਯਸਾ 40:28 ਉਹ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ~ ਹੈ

ਹਮਦਰਦ

, ਯਾਕੂ 5:11 ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ~ ਹੈ

ਹਮਦਰਦੀ

, ਕੁਲੁ 3:12 ਮੋਹ, ~

ਹਮੇਸ਼ਾ

, ਉਤ 3:22 ਖਾ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ~ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ

ਜ਼ਬੂ 37:29 ਧਰਮੀ ਧਰਤੀ ~ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਉਪ 3:14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ~ ਰਹਿੰਦਾ

ਦਾਨੀ 6:16 ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ~ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ

1 ਪਤ 1:25 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ~ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

, ਦਾਨੀ 12:2 ਕੁਝ ਨੂੰ ~ ਮਿਲੇਗੀ

ਲੂਕਾ 18:30 ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ~

ਯੂਹੰ 3:16 ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ~ ਪਾਵੇ

ਯੂਹੰ 5:29 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ~

ਯੂਹੰ 17:3 ~ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ

ਰਸੂ 13:48 ~ ਦੇ ਰਾਹ ʼਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ

ਰੋਮੀ 6:23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ~

1 ਤਿਮੋ 6:12 ~ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ

ਹਰਜਾਨਾ

, ਕੂਚ 21:36 ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ~ ਭਰੇ

ਹਰਾਮਕਾਰ

, 1 ਕੁਰਿੰ 5:9 ~ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ

1 ਕੁਰਿੰ 6:9 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ

ਹਰਾਮਕਾਰੀ

, ਕੂਚ 20:14 ਤੂੰ ~ ਨਾ ਕਰ

ਮੱਤੀ 5:28 ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ~ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਮੱਤੀ 15:19 ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ~ ਚੋਰੀਆਂ,

ਮੱਤੀ 19:9 ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ~ ਕਰਦਾ

ਰਸੂ 15:20 ~ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ

1 ਕੁਰਿੰ 6:18 ~ ਤੋਂ ਭੱਜੋ!

1 ਕੁਰਿੰ 10:8 ਨਾ ਅਸੀਂ ~ ਕਰੀਏ

ਗਲਾ 5:19 ~, ਗੰਦ-ਮੰਦ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ

ਅਫ਼ 5:3 ~ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

1 ਥੱਸ 4:3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ~ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਹਲ਼

, ਲੂਕਾ 9:62 ਜਿਹੜਾ ~ ʼਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ

ਹਲਲੂਯਾਹ

। “ਯਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ” ਦੇਖੋ।

ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

, ਰਸੂ 13:15 ~ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ

1 ਕੁਰਿੰ 8:1 ਪਰ ਪਿਆਰ ~ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰ 14:31 ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਮਿਲੇ

ਤੀਤੁ 1:9 ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ~ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ

ਇਬ 10:24 ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ~ ਦੇ

ਹਲੀਮ

, ਜ਼ਬੂ 37:11 ~ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ

ਯਸਾ 57:15 ~ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਵਾਂ

ਸਫ਼ 2:3 ਹੇ ~ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲੋ

ਹਵਾ

, ਉਪ 11:4 ਜਿਹੜਾ ~ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖਦਾ, ਬੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ

1 ਕੁਰਿੰ 9:26 ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ~ ਵਿਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ

ਅਫ਼ 4:14 ਡੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ~ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਮੁੰਦਰ

ਪ੍ਰਕਾ 7:1 ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ~ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ

ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ

, ਰੋਮੀ 6:13 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ~

ਹਾਂ

, ਮੱਤੀ 5:37 ਤੁਹਾਡੀ ~ ਦੀ ~ ਹੋਵੇ

ਹਾਇ

, ਯਸਾ 5:20 ~ ਜੋ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ

ਪ੍ਰਕਾ 12:12 ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ~ ~

ਹਾਕਮ

, ਜ਼ਬੂ 45:16 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ~ ਠਹਿਰਾਏਂਗਾ

ਯਸਾ 32:1 ~ ਨਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ

ਦਾਨੀ 10:13 ਫਾਰਸ ਦਾ ~ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ

ਯੂਹੰ 12:31 ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ~ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਯੂਹੰ 14:30 ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ~ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਸ

ਰਸੂ 4:26 ~ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ

ਹਾਬਲ

, ਉਤ 4:8 ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ~ ʼਤੇ ਹਮਲਾ

ਮੱਤੀ 23:35 ਧਰਮੀ ~ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਹਾਰ

, 2 ਕੁਰਿੰ 4:1 ਅਸੀਂ ~ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ

2 ਕੁਰਿੰ 4:16 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ~ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ

ਹਾਲ-ਚਾਲ

, ਰਸੂ 15:36 ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ~ ਪਤਾ ਕਰੀਏ

ਹਾਵੀ

, ਜ਼ਬੂ 119:133 ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ʼਤੇ ~ ਨਾ

ਹਿੱਸਾ

, ਵਿਰ 3:24 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ~ ਹੈ

ਦਾਨੀ 12:13 ਤੂੰ ~ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ

ਹਿੰਸਾ

, ਜ਼ਬੂ 11:5 ~ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ

ਜ਼ਬੂ 72:14 ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ~ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ

ਹਿਸਾਬ

, ਲੂਕਾ 14:28 ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ~ ਨਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰ 13:5 ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ~ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ

ਹਿਜ਼ਕੀਯਾਹ

, 2 ਰਾਜ 19:15 ~ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ

ਹਿਫਾਜ਼ਤ

, ਫ਼ਿਲਿ 3:1 ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ~ ਲਈ ਹਨ

ਹਿੰਮਤ

, ਗਲਾ 6:9 ਅਸੀਂ ~ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਾਂਗੇ

ਹਿਲਾਉਣਾ

, ਹੱਜ 2:7 ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ~

ਹੁਸ਼ਿਆਰ

, ਕਹਾ 14:15 ~ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕਦਮ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ

ਹੁਕਮ

, ਉਤ 3:16 ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ~ ਚਲਾਵੇਗਾ

ਉਪ 8:9 ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ʼਤੇ ~ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁੱਖ

ਮੱਤੀ 22:40 ਦੋਹਾਂ ~ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰਿਤ

ਮਰ 12:28 ਸਾਰੇ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ~ ਕਿਹੜਾ

ਮਰ 12:31 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ~ ਨਹੀਂ

ਯੂਹੰ 13:34 ਨਵਾਂ ~ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ

ਰਸੂ 5:28 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ~ ਦਿੱਤਾ

ਰਸੂ 5:29 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ~ ਮੰਨਾਂਗੇ

2 ਕੁਰਿੰ 1:9 ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ~ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ

ਹੁਨਰ

, ਕੂਚ 35:35 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ

ਹੂੰਗਣਾ

, ਹਿਜ਼ 9:4 ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ~

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ

, ਜ਼ਬੂ 139:14 ਮੈਨੂੰ ~ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਿਆ

ਹੋਂਦ

, ਯੂਹੰ 7:28 ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ~ ਵਿਚ ਹੈ

ਹੋਮ-ਬਲ਼ੀ

, ਯਸਾ 1:11 ~ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ

, ਯੂਹੰ 10:16 ਮੇਰੀਆਂ ~ ਇਸ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ

ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

, 1 ਥੱਸ 4:10 ਤੁਸੀਂ ~ ਪਿਆਰ ਕਰੋ

ਹੌਸਲਾ

, ਰਸੂ 14:22 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਰਸੂ 28:15 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ~ ਮਿਲਿਆ

ਰੋਮੀ 1:12 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ~ ਮਿਲ

ਰੋਮੀ 14:19 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ~ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਫ਼ਿਲਿ 1:14 ~ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਕੁਲੁ 3:16 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ~ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ

ਇਬ 10:25 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ~ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ

, ਇਬ 2:1 ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ~ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ

ਕਸ਼ਟ

, ਲੂਕਾ 21:25 ਕੌਮਾਂ ~ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੜਫਣਗੀਆਂ

ਰੋਮੀ 12:12 ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ~ ਸਹੋ

ਪ੍ਰਕਾ 7:14 ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ

ਕਹਿਣਾ

, ਕੂਚ 24:7 ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ~ ਮੰਨਾਂਗੇ

1 ਸਮੂ 15:22 ~ ਮੰਨਣਾ ਬਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ

ਅਫ਼ 6:5 ਗ਼ੁਲਾਮੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ~ ਮੰਨੋ

ਕੱਖ

, ਮੱਤੀ 7:3 ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਪਏ ~ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ

ਕੱਚੀ ਉਮਰ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:36 ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ~ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਕੰਜੂਸ

, ਕਹਾ 23:6 ~ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਹ

ਕੱਟਣਾ-ਵੱਢਣਾ

, ਲੇਵੀ 21:5 ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ~

ਕਠੋਰ

, ਬਿਵ 15:7 ਗ਼ਰੀਬ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲ ~ ਨਾ ਕਰਿਓ

ਕਹਾ 15:1 ~ ਬੋਲ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਾਉਂਦਾ

ਮਰ 3:5 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ~ ਦਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ

ਇਬ 3:13 ਪਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ~ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਕੰਡਾ

, 2 ਕੁਰਿੰ 12:7 ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ~ ਚੋਭਿਆ ਗਿਆ

ਮਰ 15:17 ~ ਦਾ ਮੁਕਟ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ

ਕੰਡਿਆਲ਼ੀ ਝਾੜੀ

, ਰਸੂ 7:30 ~ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ

ਕੱਢਣਾ

, ਹੋਸ਼ੇ 13:14 ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ~

1 ਕੁਰਿੰ 5:13 ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ~

ਕਣਕ

, ਮੱਤੀ 13:25 ~ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਬੀ ਬੀਜੇ

ਕੱਦ-ਕਾਠ

, ਅਫ਼ 4:13 ਸਾਡਾ ~ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਕੇ

ਕਦਮ

, ਯਿਰ 10:23 ਇਨਸਾਨ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ~ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ

ਗਲਾ 6:1 ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ~ ਉਠਾ ਲਵੇ

ਕਦਰ

, 1 ਕੁਰਿੰ 16:18 ਅਜਿਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ~ ਕਰੋ

ਫ਼ਿਲਿ 2:29 ਉਸ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ~ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਕੰਧ

, ਯਹੋ 6:5 ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ~ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਹਿਜ਼ 38:11 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ~, ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ

ਦਾਨੀ 5:5 ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ~ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ

ਯੋਏ 2:7 ਉਹ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ~ ਟੱਪਦੇ ਹਨ

ਕੱਪੜੇ

, ਕਹਾ 7:10 ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੇ ~ ਪਾਏ

ਯਾਕੂ 2:15 ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ~

ਕੰਬਦੇ

, ਫ਼ਿਲਿ 2:12 ਡਰਦੇ ਅਤੇ ~ ਹੋਏ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ

ਕਬਰ

, ਅੱਯੂ 14:13 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਦੇਵੇਂ

ਉਪ 9:10 ~ ਵਿਚ ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬੁੱਧ

ਹੋਸ਼ੇ 13:14 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ~ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ

ਯੂਹੰ 5:28 ~ ਵਿਚ ਪਏ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ

ਰਸੂ 2:31 ਮਸੀਹ ਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ

ਪ੍ਰਕਾ 1:18 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ~ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ

ਪ੍ਰਕਾ 20:13 ਮੌਤ ਤੇ ~ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ

ਕਬੂਤਰ

, ਮੱਤੀ 3:16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ~ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਮੱਤੀ 10:16 ~ ਵਾਂਗ ਮਾਸੂਮ

ਕਬੂਲ

, ਜ਼ਬੂ 32:5 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ~ ਕਰ ਲਿਆ

ਮੱਤੀ 25:34 ਰਾਜ ਨੂੰ ~ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਯੂਹੰ 8:37 ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਰੋਮੀ 14:1 ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ~ ਕਰੋ

ਰੋਮੀ 15:7 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ~ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ

ਯਾਕੂ 5:16 ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ~ ਕਰੋ

1 ਯੂਹੰ 1:9 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ~ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ

ਕੰਮ

, ਨਹ 4:6 ਲੋਕ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ~ ਕਰਦੇ

ਜ਼ਬੂ 104:24 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ~ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ

ਯੂਹੰ 5:17 ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਤਕ ~ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਯੂਹੰ 14:12 ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ~ ਕਰੇਗਾ

ਰੋਮੀ 7:15 ਜੋ ~ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਰੋਮੀ 12:4 ਕਈ ਅੰਗ, ਪਰ ਇੱਕੋ ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਅਫ਼ 4:16 ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ~ ਕਰਦਾ

1 ਥੱਸ 2:9 ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ~ ਕੀਤਾ

2 ਥੱਸ 3:10 ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਇਬ 9:14 ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ~ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ

ਕਮਜ਼ੋਰ

, ਲੂਕਾ 17:2 ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ~ ਕਰੇ

ਰੋਮੀ 14:1 ~ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ

ਰੋਮੀ 15:1 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ~ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰ 1:27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ~ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ

2 ਕੁਰਿੰ 12:10 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ~ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ

1 ਥੱਸ 5:14 ~ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ

ਕਮਰਬੰਦ

, ਯਸਾ 11:5 ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ~

ਕਮਾਈ

, ਉਪ 5:10 ~ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ

ਕਰਜ਼ਦਾਰ

, ਰੋਮੀ 1:14 ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ~ ਹਾਂ

ਰੋਮੀ 13:8 ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ~ ਨਾ ਬਣੋ

ਕਰਜ਼ਾ

, ਕਹਾ 11:15 ਜਿਹੜਾ ~ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ

ਕਰੂਬੀ

, ਉਤ 3:24 ਪੂਰਬ ਵਿਚ ~ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਹਿਜ਼ 28:14 ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ~ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

ਕੱਲ੍ਹ

, ਕਹਾ 27:1 ~ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ

1 ਕੁਰਿੰ 15:32 ਖਾਈਏ-ਪੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ~ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ

ਕਵੀ

, ਰਸੂ 17:28 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ~ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਕਾਇਨ

, 1 ਯੂਹੰ 3:12 ~ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ

ਕਾਇਲ

, 1 ਕੁਰਿੰ 2:4 ਗਿਆਨ ਨਾਲ ~ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

2 ਕੁਰਿੰ 5:11 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ~ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕਾਹਲੀ

, ਕਹਾ 29:20 ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ~ ਕਰਦਾ

ਯਾਕੂ 1:19 ਬੋਲਣ ਵਿਚ ~ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ

ਕਾਤਲ

, ਯੂਹੰ 8:44 ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ~ ਹੈ

ਕਾਨਾ

, ਯੂਹੰ 2:1 ਗਲੀਲ ਦੇ ~ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਹ

ਕਾਨੂੰਨ

, ਜ਼ਬੂ 19:7 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ~ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ

ਜ਼ਬੂ 40:8 ਤੇਰਾ ~ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ

ਜ਼ਬੂ 94:20 ~ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ

ਜ਼ਬੂ 119:97 ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ~ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ

ਯਿਰ 31:33 ਮੈਂ ~ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਾਂਗਾ

ਹੱਬ 1:4 ~ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ

ਰੋਮੀ 7:22 ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ~ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ

ਰੋਮੀ 10:4 ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦਾ ~ ਖ਼ਤਮ

ਰੋਮੀ 13:8 ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੂਸਾ ਦੇ ~ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਗਲਾ 3:24 ~ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ

ਗਲਾ 6:2 ਮਸੀਹ ਦਾ ~ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

ਯਾਕੂ 2:8 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ~ ʼਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ

ਯਾਕੂ 4:12 ਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ~ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ

, ਫ਼ਿਲਿ 1:7 ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ~

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿਖਤ

, ਯਿਰ 32:12 ~ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ

ਕਾਬਲ

, ਕੂਚ 18:21 ~ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ

2 ਤਿਮੋ 2:2 ਭਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ~ ਬਣਨ

ਕਾਬੂ

, ਕਹਾ 16:32 ਗੁੱਸੇ ʼਤੇ ~ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ

2 ਕੁਰਿੰ 10:5 ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ~ ਕਰ ਕੇ

1 ਥੱਸ 4:4 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ~ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ

2 ਤਿਮੋ 2:24 ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ~ ਰੱਖੇ

ਕਾਮਯਾਬ

, ਜ਼ਬੂ 1:3 ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ~ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ

, ਰੋਮੀ 1:26 ਨੀਚ ~

ਰੋਮੀ 1:27 ਬੰਦੇ ~ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਚਣ ਲੱਗੇ

ਕੁਲੁ 3:5 ਬੇਕਾਬੂ ~

1 ਥੱਸ 4:5 ਲਾਲਚ ਵਿਚ, ~ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ

ਕਾਮਾ

, ਲੂਕਾ 10:7 ~ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ

ਕਾਰੋਬਾਰ

, ਯਾਕੂ 4:13 ਅਸੀਂ ~ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ

ਕਾਲ਼

, ਜ਼ਬੂ 37:19 ~ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ

ਆਮੋ 8:11 ~ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਮੱਤੀ 24:7 ਥਾਂ-ਥਾਂ ~ ਪੈਣਗੇ

ਕਾਲੇਬ

, ਗਿਣ 13:30 ~ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਗਿਣ 14:24 ~ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ

ਕਿਉਂ

, ਉਪ 7:25 ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ~ ਹੁੰਦਾ

ਕਿਸ਼ਤੀ

, ਉਤ 6:14 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ~ ਬਣਾਈਂ

ਕਿਸਮਤ

, ਯਸਾ 65:11 ਚੰਗੀ ~ ਦੇ ਦੇਵਤੇ

ਕਿਤਾਬ

, ਕੂਚ 32:33 ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ

ਬਿਵ 17:18 ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ~ ਵਿਚ ਲਿਖੇ

ਯਹੋ 1:8 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ~ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਉਪ 12:12 ਬਹੁਤੀਆਂ ~ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ

ਮਲਾ 3:16 ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ~ ਲਿਖੀ

ਰਸੂ 19:19 ~ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਕਾ 20:12 ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ~ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਪ੍ਰਕਾ 20:15 ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ~ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਕਿਤੇ ਵੱਧ

, ਅਫ਼ 3:20 ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ~ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ

ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ

, 1 ਕੁਰਿੰ 12:31 ਇਕ ਰਾਹ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ~ ਹੈ

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ

, ਉਤ 15:5 ~ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ

ਕਿਲਾ

, ਜ਼ਬੂ 18:2 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ~ ਹੈ

2 ਕੁਰਿੰ 10:4 ~ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕੀਮਤ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:23 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ~ ਚੁਕਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ

ਕੀਮਤੀ

, ਕਹਾ 3:9 ~ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ

ਹੱਜ 2:7 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ~ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ

ਕੀੜੀ

, ਕਹਾ 6:6 ਓਏ ਆਲਸੀਆ, ~ ਕੋਲ ਜਾਹ

ਕਹਾ 30:25 ~ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ

ਕੁਆਰਾ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:25 ~ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ

1 ਕੁਰਿੰ 7:32 ~ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕੁਆਰੀਆਂ

, ਮੱਤੀ 25:1 ਰਾਜ ਦਸ ~ ਵਰਗਾ

ਕੁਹਾੜਾ

, ਉਪ 10:10 ਜਦ ~ ਖੁੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਕੁੱਕੜ

, ਮੱਤੀ 26:34 ~ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ

ਕੁੱਕੜੀ

, ਮੱਤੀ 23:37 ਜਿਵੇਂ ~ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ

ਕੁਚਲ

, ਜ਼ਬੂ 34:18 ਉਹ ~ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ

ਕਹਾ 18:14 ~ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਯਸਾ 57:15 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੋ ~ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ

ਕੁੱਟ

, 2 ਕੁਰਿੰ 6:5 ~ ਖਾ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ

ਕੁੰਡ

, ਕਹਾ 5:15 ਆਪਣੇ ਹੀ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ

ਕੁੱਤਾ

, ਕਹਾ 26:17 ~ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜਦਾ

ਉਪ 9:4 ਜੀਉਂਦਾ ~ ਮਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ

2 ਪਤ 2:22 ~ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ

ਕੁਦਰਤੀ

, ਰੋਮੀ 1:27 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ~ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ

ਕੁਧਰਮੀ

, ਰਸੂ 24:15 ~ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ

ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ

, ਰਸੂ 10:24 ~ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸੱਦੇ

ਕੁੜੀ

, 2 ਰਾਜ 5:2 ਇਕ ਛੋਟੀ ~ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ

ਮਰ 5:42 ~ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ

ਕੁੜ੍ਹਦੇ

, ਯਹੂ 16 ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੇ, ~ ਹਨ

ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ

, ਫ਼ਿਲਿ 3:8 ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ~ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ

ਕੇਫ਼ਾਸ

, 1 ਕੁਰਿੰ 15:5 ~ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ

ਗਲਾ 2:11 ~ ਅੰਤਾਕੀਆ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ

ਕੋਸਾ

, ਪ੍ਰਕਾ 3:16 ਤੂੰ ~ ਹੈਂ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

, ਰੋਮੀ 14:19 ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ~

1 ਥੱਸ 4:1 ਚਾਲ-ਚਲਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ~

2 ਪਤ 1:5 ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ~ ਕਰ ਕੇ

ਕੋਠੜੀਆਂ

, ਯਸਾ 26:20 ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੀਆਂ ~ ਵਿਚ ਜਾਓ

ਕੋਨੇ ਦਾ ਪੱਥਰ

, ਜ਼ਬੂ 118:22 ਉਹੀ ~ ਬਣ ਗਿਆ

ਅਫ਼ 2:20 ਨੀਂਹ ਦੇ ~ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ

ਕੋਮਲ

, ਕਹਾ 25:15 ~ ਜ਼ਬਾਨ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ

ਕੋਰਹ

, ਗਿਣ 26:11 ~ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ

ਯਹੂ 11 ~ ਵਾਂਗ ਬਗਾਵਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾਸ਼

ਕੋਲਾ

, ਰੋਮੀ 12:20 ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਲ਼ਦੇ ~ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਏਂਗਾ

ਕੋੜ੍ਹ

, ਲੇਵੀ 13:45 ਜਿਸ ਨੂੰ ~ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ

ਗਿਣ 12:10 ਮਿਰੀਅਮ ਨੂੰ ~ ਹੋ ਗਿਆ

ਲੂਕਾ 5:12 ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ~ ਨਾਲ ਭਰਿਆ

ਕੌਮ

, ਉਤ 22:18 ਸਾਰੀਆਂ ~ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ

ਕੂਚ 19:6 ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ~

ਜ਼ਬੂ 33:12 ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ~ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ

ਯਸਾ 66:8 ਕੀ ਇਕ ~ ਇਕਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਮੱਤੀ 21:43 ਰਾਜ ਉਸ ~ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ

ਮੱਤੀ 24:7 ~ ~ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਮੱਤੀ 25:32 ਸਾਰੀਆਂ ~ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ

ਲੂਕਾ 21:24 ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ~ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ

ਰਸੂ 17:26 ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ~ ਬਣਾਈਆਂ

1 ਥੱਸ 2:14 ਆਪਣੀ ~ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹੇ

1 ਪਤ 2:9 ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਪਵਿੱਤਰ ~

ਕ੍ਰੋਧ

, ਕਹਾ 16:32 ਜਿਹੜਾ ~ ਕਰਨ ਵਿਚ ਧੀਮਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਨਾਲੋਂ

ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

, ਕਹਾ 2:4 ਗੁਪਤ ~ ਵਾਂਗ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ

ਮੱਤੀ 13:44 ਰਾਜ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ~ ਵਰਗਾ ਹੈ

ਲੂਕਾ 6:45 ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ~ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ

2 ਕੁਰਿੰ 4:7 ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ~

ਖ਼ਤਮ

, ਮੱਤੀ 25:46 ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ~ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

2 ਕੁਰਿੰ 4:16 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ~ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

2 ਥੱਸ 1:9 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ~ ਕਰ

ਖ਼ਤਰਾ

, ਕਹਾ 22:3 ਸਮਝਦਾਰ ~ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ

ਰੋਮੀ 16:4 ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ~ ਵਿਚ ਪਾਈ

2 ਕੁਰਿੰ 11:26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ~ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ

ਖ਼ਬਰ

, ਕੂਚ 23:1 ਤੂੰ ਝੂਠੀ ~ ਨਾ ਫੈਲਾਈਂ

ਗਿਣ 14:36 ਬੁਰੀ ~ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ

ਜ਼ਬੂ 112:7 ਉਹ ਬੁਰੀ ~ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ

ਕਹਾ 25:25 ਦੂਰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆਈ ਚੰਗੀ ~

ਦਾਨੀ 11:44 ਉਹ ~ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਖ਼ਬਰਦਾਰ

, ਹਿਜ਼ 3:17 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ~ ਕਰੀਂ

ਹਿਜ਼ 33:9 ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ~ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਆਵੇ

1 ਕੁਰਿੰ 16:13 ~ ਰਹੋ, ਨਿਹਚਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ

ਖੰਭ

, ਰੂਥ 2:12 ਜਿਸ ਦੇ ~ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ

ਖਮੀਰ

, ਮੱਤੀ 13:33 ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ~ ਵਰਗਾ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰ 5:6 ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ~ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਣ

ਖਰਾ

, ਬਿਵ 32:4 ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ~ ਹੈ

1 ਇਤਿ 29:17 ਤੂੰ ~ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ

ਜ਼ਬੂ 101:2 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ~ ਮਨ ਨਾਲ

ਖ਼ਰਾਬ

, ਰੋਮੀ 14:20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ~ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਓ

ਖ਼ਰੀਦਿਆ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:23 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕੇ ~ ਗਿਆ

ਖੜਕਾਉਣਾ

, ਮੱਤੀ 7:7 ~ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਖੜ੍ਹਾ

, 1 ਕੁਰਿੰ 10:12 ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ~ ਹੈ

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

, ਰਸੂ 14:17 ~ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ

1 ਕੁਰਿੰ 8:13 ~ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਖਾਣਾ

, ਦਾਨੀ 1:5 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ~ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

1 ਕੁਰਿੰ 5:11 ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ~

2 ਥੱਸ 3:10 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ~ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਖਾਲੀ ਹੱਥ

, ਬਿਵ 16:16 ਕੋਈ ਵੀ ~ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਖ਼ਿਆਲ

, 1 ਰਾਜ 18:21 ਕਦ ਤਕ ਦੋ ~ ʼਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ

ਜ਼ਬੂ 19:14 ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ~ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ

1 ਕੁਰਿੰ 12:25 ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ~ ਰੱਖਣ

ਖਿੱਚਣਾ

, ਯੂਹੰ 6:44 ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ~

ਖਿਝਾਉਣਾ

, ਅਫ਼ 6:4 ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ~

ਖ਼ਿਲਾਫ਼

, ਰੋਮੀ 8:31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ~ ਹੋਵੇਗਾ?

1 ਥੱਸ 4:8 ਇਨਸਾਨਾਂ ~ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ~ ਜਾਂਦਾ

ਖਿੜਕੀ

, ਰਸੂ 20:9 ਯੂਤਖੁਸ ~ ʼਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਖਿੜਨਾ

, ਯਸਾ 35:1 ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕੇਸਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ~

ਖ਼ੁਸ਼

, 1 ਇਤਿ 29:9 ਲੋਕ ਬਲ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ~ ਸਨ

ਜ਼ਬੂ 32:1 ~ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਪ ਢਕਿਆ ਗਿਆ

ਜ਼ਬੂ 94:12 ~ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ

ਜ਼ਬੂ 144:15 ~ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ

ਜ਼ਬੂ 149:4 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ~ ਹੁੰਦਾ

ਕਹਾ 8:30 ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ~ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਕਹਾ 27:11 ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ~ ਕਰ

ਮੱਤੀ 5:3 ~ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਲੂਕਾ 3:22 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ; ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ~ ਹਾਂ

ਯੂਹੰ 8:29 ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ~ ਹੁੰਦਾ

ਰਸੂ 5:41 ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਮ੍ਹਣਿਓਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ~ ਸਨ

ਰੋਮੀ 12:12 ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ~ ਰਹੋ

ਰੋਮੀ 15:3 ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਨਹੀਂ

1 ਕੁਰਿੰ 7:33 ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ~ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

1 ਕੁਰਿੰ 10:33 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ~ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਗਲਾ 1:10 ਕੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ~ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਗਲਾ 1:10 ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ~ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ

ਅਫ਼ 6:6 ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ~ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ

ਫ਼ਿਲਿ 3:1 ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ~ ਰਹੋ

ਫ਼ਿਲਿ 4:4 ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ~ ਰਹੋ, ~ ਰਹੋ

ਕੁਲੁ 1:10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ~ ਕਰ ਸਕੋ

ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ

, ਯਸਾ 52:7 ਜਿਹੜਾ ~ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ

ਮੱਤੀ 24:14 ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ~ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਲੂਕਾ 4:43 ~ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ

ਰੋਮੀ 1:16 ਮੈਨੂੰ ~ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ

1 ਕੁਰਿੰ 9:16 ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ʼਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ~ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ

1 ਕੁਰਿੰ 9:23 ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ~ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਖ਼ੁਸ਼ਦਿਲ

, 1 ਤਿਮੋ 1:11 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ

ਖੁਸਰਾ

, ਯਸਾ 56:4 ਜਿਹੜੇ ~ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ

ਖ਼ੁਸ਼ੀ

, ਅੱਯੂ 38:7 ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ~ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ

ਜ਼ਬੂ 1:2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ~ ਹੁੰਦੀ

ਜ਼ਬੂ 37:4 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਅਪਾਰ ~ ਪਾ

ਜ਼ਬੂ 40:8 ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ~ ਮਿਲਦੀ

ਜ਼ਬੂ 100:2 ~ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ

ਜ਼ਬੂ 137:6 ~ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਂ

ਜ਼ਬੂ 147:1 ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਕੇ ~ ਹੁੰਦੀ

ਉਪ 8:15 ਚੰਗਾ ਕਿ ਖਾਵੇ-ਪੀਵੇ ਅਤੇ ~ ਮਨਾਵੇ

ਹਿਜ਼ 18:32 ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ~ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਲੂਕਾ 15:7 ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ~ ਪਾਪੀ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ

ਯੂਹੰ 16:22 ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ~ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ

ਰਸੂ 20:35 ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ~

ਰੋਮੀ 5:3 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ~ ਮਨਾਈਏ

ਰੋਮੀ 7:22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ~ ਹੁੰਦੀ

ਰੋਮੀ 12:15 ~ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ~ ਮਨਾਓ

ਰੋਮੀ 15:13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ~ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ

2 ਕੁਰਿੰ 9:7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ

ਅਫ਼ 1:5 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ~ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ

1 ਥੱਸ 1:6 ~ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ

ਇਬ 12:2 ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜੋ ~ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਸਹੀ

3 ਯੂਹੰ 4 ~ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ

ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ

, ਕੂਚ 19:8 ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ~ ਕਰਾਂਗੇ

1 ਇਤਿ 28:9 ~ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ

ਜ਼ਬੂ 27:4 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ~ ਤੱਕਾਂ

ਜ਼ਬੂ 110:3 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ

ਉਪ 2:24 ~ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ

ਲੂਕਾ 8:13 ਬਚਨ ਨੂੰ ~ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

1 ਪਤ 5:2 ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ~ ਕਰੋ

ਖੁਰਲੀ

, ਲੂਕਾ 2:7 ਉਸ ਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ

, ਕਹਾ 11:24 ਜੋ ~ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ

ਯਾਕੂ 1:5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ

, ਬਿਵ 15:8 ~ ਉਧਾਰ ਦਿਓ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ

, ਕਹਾ 11:25 ~ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗਾ

1 ਤਿਮੋ 6:18 ~ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਖ਼ੂਨ

, ਉਤ 9:4 ਮਾਸ ~ ਸਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ

ਕੂਚ 20:13 ਤੂੰ ~ ਨਾ ਕਰ

ਲੇਵੀ 7:26 ਤੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ~ ਨਾ ਖਾਈਂ

ਲੇਵੀ 17:11 ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਾਨ ~ ਵਿਚ ਹੈ

ਲੇਵੀ 17:13 ~ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵੇ

ਜ਼ਬੂ 72:14 ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ~ ਅਨਮੋਲ

ਹਿਜ਼ 3:18 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ~ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗਾ

ਮੱਤੀ 9:20 ਜਿਸ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ~ ਵਹਿ ਰਿਹਾ

ਮੱਤੀ 27:25 ਇਸ ਦਾ ~ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ

ਰਸੂ 15:29 ~ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਰਸੂ 20:28 ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ~ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ

1 ਯੂਹੰ 1:7 ਯਿਸੂ ਦਾ ~ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ

ਪ੍ਰਕਾ 18:24 ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ~ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ

, ਉਤ 6:11 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ~ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਜ਼ਬੂ 5:6 ਯਹੋਵਾਹ ~ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਣ

ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ

, ਗਿਣ 35:6 ਜਿੱਥੇ ~ ਭੱਜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕੇ

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ

, ਹਿਜ਼ 28:17 ~ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ

ਖੇਡ

, ਕਹਾ 10:23 ਮੂਰਖ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ~ ਸਮਝਦਾ

ਖੇਤ

, ਮੱਤੀ 13:38 ~ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ

ਯੂਹੰ 4:35 ~ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪੱਕ

1 ਕੁਰਿੰ 3:9 ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ~ ਹੋ

ਖੋਖਲੇ

, ਅਫ਼ 4:17 ਮਨ ਦੇ ~ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ

ਖੋਜ

, ਯਸਾ 55:6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ~ ਕਰੋ ਜਦ ਤਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ

ਦਾਨੀ 12:4 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ~ ਕਰਨਗੇ

1 ਪਤ 1:10 ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ~

ਖੋਰਸ

, ਅਜ਼ 6:3 ਰਾਜਾ ~: ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ

ਯਸਾ 45:1 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ~ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ

ਖੋਲ੍ਹਣਾ

, ਜ਼ਬੂ 62:8 ਉਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ~ ਦਿਓ

ਮੱਤੀ 18:18 ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ~

ਖ਼ੌਫ਼

, ਜ਼ਬੂ 91:5 ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ~ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਹਾ 29:25 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ~ ਇਕ ਫੰਦਾ

ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ

, ਇਬ 10:31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ~ ਗੱਲ

ਗ਼ਹੈਨਾ

, ਮੱਤੀ 10:28 ਤੁਹਾਨੂੰ ~ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗੰਜਾ

, ਲੇਵੀ 13:40 ਜੇ ਆਦਮੀ ~ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ

ਲੇਵੀ 21:5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ~ ਨਾ ਕਰਾਉਣ

ਗੰਜਿਆ

, 2 ਰਾਜ 2:23 ਓਏ ~, ਚੜ੍ਹ ਜਾ!

ਗੰਦ

, 1 ਕੁਰਿੰ 4:13 ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ~ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਗੰਦਗੀ

, 2 ਕੁਰਿੰ 7:1 ਸਾਰੀ ~ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ

ਗੰਦ-ਮੰਦ

, ਕੁਲੁ 3:5 ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ~

ਗੰਦਾ

, ਅਫ਼ 5:4 ਨਾ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ~ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ

ਗੰਦੇ-ਮੰਦੇ ਕੰਮ

, ਰੋਮੀ 1:24 ਉਹ ~ ਕਰ ਕੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ

ਗਧਾ

, ਜ਼ਕ 9:9 ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ~ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ

ਗਧੀ

, ਗਿਣ 22:28 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ~ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਗਮ

, ਜ਼ਬੂ 31:10 ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ~ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ

ਰੋਮੀ 9:2 ਮੇਰਾ ਦਿਲ ~ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ

ਗਮਲੀਏਲ

, ਰਸੂ 22:3 ~ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ

ਗਮੋਰਾ

, ਉਤ 19:24 ~ ਉੱਤੇ ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਅੱਗ

ਗਰਭ

, ਕੂਚ 23:26 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ~ ਨਹੀਂ ਡਿਗੇਗਾ

ਗਰਭਵਤੀ

, ਕੂਚ 21:22 ~ ਔਰਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

1 ਥੱਸ 5:3 ਜਿਵੇਂ ~ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ

ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ

, ਕਹਾ 19:19 ~ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੇਗਾ

ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ

, ਮੱਤੀ 24:32 ~ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਗ਼ਰੀਬ

, 1 ਸਮੂ 2:8 ਉਹੀ ~ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਬੂ 9:18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ

ਜ਼ਬੂ 69:33 ਯਹੋਵਾਹ ~ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ

ਕਹਾ 30:9 ~ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ

ਲੂਕਾ 4:18 ~ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ

ਯੂਹੰ 12:8 ~ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ

2 ਕੁਰਿੰ 6:10 ~, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ

2 ਕੁਰਿੰ 8:2 ਇੰਨੇ ~ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾਨ

2 ਕੁਰਿੰ 8:9 ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਤਰ ~ ਬਣਿਆ

ਗਲਾ 2:10 ਅਸੀਂ ~ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ

ਗ਼ਰੀਬੀ

, ਕਹਾ 30:8 ਮੈਨੂੰ ਨਾ ~ ਦੇ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਦੇ

ਗੱਲ

, ਕਹਾ 25:11 ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ~

ਗਲਗਥਾ

, ਯੂਹੰ 19:17 ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਬਰਾਨੀ ਵਿਚ ~

ਗ਼ਲਤ

, 1 ਕੁਰਿੰ 9:18 ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ~ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ

2 ਥੱਸ 3:6 ਭਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ~ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ

ਗ਼ਲਤੀ

, ਜ਼ਬੂ 40:12 ~ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਜ਼ਬੂ 130:3 ਜੇ ਤੂੰ ~ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ

ਯਾਕੂ 3:2 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ~ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਗੱਲਾਂ

, ਕਹਾ 14:23 ~ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਆ ਘੇਰਦੀ

ਰਸੂ 15:32 ਆਪਣੀਆਂ ~ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਗੱਲ੍ਹ

, ਮੱਤੀ 5:39 ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ~ ʼਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ

ਗਵਾਹ

, ਬਿਵ 19:15 ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ~ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਯਸਾ 43:10 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ~ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਐਲਾਨ

ਮੱਤੀ 18:16 ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ~ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਪ੍ਰਕਾ 1:5 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ~ ਹੈ

ਪ੍ਰਕਾ 11:3 ਦੋ ~ ਨੂੰ 1,260 ਦਿਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ

ਗਵਾਹੀ

, ਲੇਵੀ 5:1 ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਪਰ ~ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਮੱਤੀ 24:14 ~ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਯੂਹੰ 7:7 ਦੁਨੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ~ ਦਿੰਦਾ

ਯੂਹੰ 18:37 ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ~ ਦੇ ਸਕਾਂ

ਰਸੂ 1:8 ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ~ ਦਿਓਗੇ

ਰਸੂ 10:42 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ~ ਦੇਈਏ

ਰਸੂ 28:23 ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ~ ਦਿੰਦਾ

ਪ੍ਰਕਾ 12:17 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ~ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ

ਗੜਬੜੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 14:33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ~ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ

ਗਾਉਣਾ

, ਜ਼ਬੂ 96:1 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ~

ਗਾਇਕ

, 1 ਇਤਿ 15:16 ਦਾਊਦ ਨੇ ~ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ

ਗਾਰੰਟੀ

, ਰਸੂ 17:31 ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰ ਕੇ ~ ਦਿੱਤੀ

ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ

, ਅਫ਼ 4:31 ਕ੍ਰੋਧ, ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, ~

ਗਿਆਨ

, ਕਹਾ 1:7 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ~ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕਹਾ 2:10 ~ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ

ਕਹਾ 24:5 ~ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ

ਯਸਾ 5:13 ~ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ

ਯਸਾ 11:9 ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ~ ਨਾਲ ਭਰੀ

ਦਾਨੀ 12:4 ਸੱਚਾ ~ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ

ਮਲਾ 2:7 ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ʼਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ~ ਦੀਆਂ

ਲੂਕਾ 11:52 ਤੁਸੀਂ ~ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ

1 ਕੁਰਿੰ 8:1 ~ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲ

ਗਿਆਨਵਾਨ

, ਲੂਕਾ 10:21 ਇਹ ਗੱਲਾਂ ~ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖੀਆਂ

ਗਿਣਨਾ

, ਜ਼ਬੂ 90:12 ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ~ ਸਿਖਾ

ਲੂਕਾ 22:37 ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ~ ਗਿਆ

ਗਿਦਾਊਨ

, ਨਿਆ 7:20 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ~ ਦੀ

ਗਿਬਓਨ

, ਯਹੋ 9:3 ~ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ

ਗੀਤ

, ਨਹ 12:46 ਉਸਤਤ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ~

ਜ਼ਬੂ 98:1 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ~ ਗਾਓ

ਮੱਤੀ 26:30 ਮਹਿਮਾ ਦੇ ~ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ

ਰਸੂ 16:25 ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸੀਲਾਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ~ ਗਾ ਰਹੇ

ਗੁਆਚਣਾ

, ਜ਼ਬੂ 119:176 ਮੈਂ ~ ਭੇਡ ਵਾਂਗ ਭਟਕ ਗਿਆ

ਹਿਜ਼ 34:4 ਤੁਸੀਂ ~ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਗਏ

ਲੂਕਾ 15:24 ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ~ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਭ

ਗੁਆਂਢੀ

, ਲੂਕਾ 10:27 ~ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਲੂਕਾ 10:36 ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ~ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ

ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ

, ਬਿਵ 17:12 ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ~

1 ਸਮੂ 15:23 ~ ਕਰਨੀ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਜ਼ਬੂ 19:13 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ~ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ

ਕਹਾ 11:2 ਜਿਹੜਾ ~ ਕਰਦਾ

ਗੁੱਸਾ

, ਜ਼ਬੂ 37:8 ~ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ

ਜ਼ਬੂ 37:8 ~ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ

ਜ਼ਬੂ 103:8 ਯਹੋਵਾਹ ਛੇਤੀ ~ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਕਹਾ 14:17 ਛੇਤੀ ~ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਖਤਾਈ

1 ਕੁਰਿੰ 13:5 ~ ਵਿਚ ਭੜਕਦਾ ਨਹੀਂ

ਅਫ਼ 4:26 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ~

ਕੁਲੁ 3:8 ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ: ~, ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ

ਕੁਲੁ 3:21 ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ

ਗੁੰਗਾ

, ਯਸਾ 35:6 ~ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ

ਮੱਤੀ 15:31 ~ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ

ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼

, ਫਿਲੇ 9 ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ~ ਕਰਦਾ

ਗੁਣ

, ਰੋਮੀ 1:20 ਉਸ ਦੇ ~ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ

ਰੋਮੀ 3:23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ~ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ

ਗਲਾ 5:22 ਇਹ ~ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪਿਆਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਗੁਣਵਾਨ

, ਕਹਾ 31:29 ~ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ

ਗੁਣੇ

, ਜ਼ਬੂ 22:18 ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ʼਤੇ ~ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਗੁਨਾਹ

, ਯਸਾ 53:5 ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ~ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ

ਗੁਪਤ

, ਜ਼ਬੂ 91:1 ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ~ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ

ਲੂਕਾ 8:17 ~ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਗੁਮਰਾਹ

, ਮੱਤੀ 24:24 ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ~ ਕਰਨ

ਗ਼ੁਲਾਮ

, ਕਹਾ 22:7 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ~

ਯੂਹੰ 8:34 ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ~ ਹੈ

1 ਕੁਰਿੰ 6:12 ਮੈਂ ~ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ

ਗ਼ੁਲਾਮੀ

, 1 ਕੁਰਿੰ 7:23 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ~ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਗੇਹਾਜੀ

, 2 ਰਾਜ 5:20 ~ ਨੇ ਸੋਚਿਆ: ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ

ਗ਼ੈਰ ਆਦਮੀ / ਤੀਵੀਂ

, 1 ਕੁਰਿੰ 6:9 ~ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ

ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ

, ਲੇਵੀ 18:23 ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ~

ਰੋਮੀ 1:26 ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ~

ਯਹੂ 7 ~ ਸਰੀਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ

ਗੋਤ

, ਉਤ 49:28 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 12 ~ ਬਣੇ

ਗੋਦਨੇ

, ਲੇਵੀ 19:28 ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ~ ਨਾ ਗੁੰਦਵਾਓ

ਗੋਲਿਅਥ

, 1 ਸਮੂ 17:4 ਯੋਧਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ~ ਸੀ

ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ

, ਰਸੂ 4:13 ਯੂਹੰਨਾ, ~ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ

ਘਬਰਾਉਣਾ

, ਯਸਾ 28:16 ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ~

ਯਸਾ 41:10 ਨਾ ~ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਕਾ 2:10 ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ~ ਨਾ

ਘਮੰਡ

, ਕਹਾ 8:13 ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ~ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ

ਕਹਾ 16:5 ~ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਘਿਣ

ਘਰ

, 2 ਸਮੂ 7:13 ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ~ ਬਣਾਵੇਗਾ

ਜ਼ਬੂ 27:4 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ~ ਵੱਸਾਂ

ਜ਼ਬੂ 101:2 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ~ ਵਿਚ ਖਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ

ਜ਼ਬੂ 127:1 ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ~ ਨਾ ਬਣਾਵੇ

ਯਸਾ 56:7 ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ~ ਕਹਾਵੇਗਾ

ਯਸਾ 65:21 ~ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਸਣਗੇ

ਲੂਕਾ 2:49 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ~ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ

ਯੂਹੰ 2:16 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ~ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਯੂਹੰ 14:2 ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ~ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ

ਰਸੂ 7:48 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ~ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

2 ਕੁਰਿੰ 5:1 ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਾ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ~

ਇਬ 3:4 ਹਰ ~ ਨੂੰ ਕਿਸੇ-ਨਾ-ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ

ਘਰ-ਘਰ

, ਰਸੂ 5:42 ਉਹ ~ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ

ਰਸੂ 20:20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਤੇ ~ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣ

ਘੱਲਣਾ

, ਯਸਾ 6:8 ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ~!

ਘੜਨਾ

, ਜ਼ਬੂ 94:20 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ~ ਹਨ

ਘੜੀ

, ਮੱਤੀ 24:36 ਦਿਨ ਜਾਂ ~ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ

ਘਾਹ-ਫੂਸ

, ਯਸਾ 65:25 ਸ਼ੇਰ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ~ ਖਾਏਗਾ

ਘਿਣਾਉਣਾ

, ਯੂਹੰ 6:60 ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ~ ਗੱਲ ਹੈ; ਕੌਣ

ਘਿਣਾਉਣੀ

, ਗਿਣ 21:5 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ~ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ

ਮੱਤੀ 24:15 ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ~ ਚੀਜ਼

ਘੀਆ

, ਯੂਨਾ 4:10 ਤੈਨੂੰ ~ ਦੀ ਵੇਲ ʼਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ

ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨਾ

, ਰੋਮੀ 12:9 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ~ ਰੱਖੋ

ਘੁਮਿਆਰ

, ਯਸਾ 64:8 ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ~ ਹੈਂ

ਰੋਮੀ 9:21 ਕੀ ~ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਘੁਰਨਾ

, ਦਾਨੀ 6:7 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ~ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਘੇਰਾ

, ਯਸਾ 40:22 ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ~ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ

ਘੋੜਾ

, ਪ੍ਰਕਾ 6:2 ਚਿੱਟਾ ~ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ

ਪ੍ਰਕਾ 19:11 ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੱਟਾ ~ ਦੇਖਿਆ

ਚਸ਼ਮਾ

, ਯਿਰ 2:13 ਮੈਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ~ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ

ਚੱਖਣਾ

, ਜ਼ਬੂ 34:8 ~ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ

ਚੰਗਾ

, ਉਤ 3:5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੇ, ~ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ

ਅੱਯੂ 2:10 ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ~~ ਹੀ ਲਈਏ

ਜ਼ਬੂ 147:3 ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਕਰਦਾ

ਕਹਾ 12:18 ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ~ ਕਰ ਦਿੰਦੀ

ਰਸੂ 5:16 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ~ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਰੋਮੀ 5:7 ~ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਰੋਮੀ 7:19 ਮੈਂ ~ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ

1 ਕੁਰਿੰ 12:18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ~ ਲੱਗਿਆ

ਫ਼ਿਲਿ 2:3 ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ~ ਸਮਝੋ

ਚਟਾਨ

, ਬਿਵ 32:4 ਉਹ ~ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਖਰਾ

ਮੱਤੀ 7:24 ਆਪਣਾ ਘਰ ~ ʼਤੇ ਬਣਾਇਆ

ਚੰਦ

, ਯੋਏ 2:31 ~ ਖ਼ੂਨ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਲੂਕਾ 21:25 ਸੂਰਜ, ~ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਚਮੜੀ

, ਅੱਯੂ 33:25 ~ ਬੱਚੇ ਦੀ ~ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਮਲ ਹੋ

ਚਰਵਾਹਾ

, ਜ਼ਬੂ 23:1 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ~ ਹੈ

ਯਸਾ 40:11 ~ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ

ਹਿਜ਼ 34:2 ~ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ

ਹਿਜ਼ 37:24 ਦਾਊਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ~ ਹੋਵੇਗਾ

ਜ਼ਕ 13:7 ~ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਝੁੰਡ

ਮੱਤੀ 9:36 ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜੋ ~ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ

ਯੂਹੰ 10:11 ਮੈਂ ਵਧੀਆ ~ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ

ਯੂਹੰ 10:14 ਮੈਂ ਵਧੀਆ ~ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ

ਯੂਹੰ 10:16 ਇੱਕੋ ਝੁੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ~

ਅਫ਼ 4:11 ਕੁਝ ~ ਵਜੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਵਜੋਂ

1 ਪਤ 5:2 ~ ਵਾਂਗ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ

ਚਰਵਾਹੀ

, ਰਸੂ 20:28 ਨਿਗਾਹਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ~ ਕਰੋ

ਚਰਾਂਦ

, ਯਸਾ 30:23 ਪਸ਼ੂ ~ ਵਿਚ

ਚੱਲਣਾ

, ਮੀਕਾ 6:8 ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ~

ਗਲਾ 5:7 ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ~ ਰਹੇ

ਯਾਕੂ 1:22 ਬਚਨ ਉੱਤੇ ~ ਵਾਲੇ ਬਣੋ

ਚਾਹੁਣਾ

, ਬਿਵ 10:12 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ~ ਹੈ?

ਯੂਹੰ 4:23 ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ~ ਹੈ ਜਿਹੜੇ

ਚਾਤਰ

, ਲੂਕਾ 16:8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ~ ਜਿਹੜੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ

ਚਾਂਦੀ

, ਕਹਾ 2:4 ~ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂ

ਹਿਜ਼ 7:19 ਆਪਣੀ ~ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ

ਸਫ਼ 1:18 ਨਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ~ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ

, ਲੂਕਾ 19:16 ~ ਨਾਲ ਦਸ ਹੋਰ ~ ਕਮਾਏ

ਚਾਨਣ

,