ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 8:1-13

  • ਸੱਤਵੀਂ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ ਗਈ (1-6)

  • ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ (7-12)

  • ਤਿੰਨ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (13)

8  ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ+ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੁਹਰ ਤੋੜੀ,+ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਰਹੀ।  ਮੈਂ ਸੱਤ ਦੂਤ ਦੇਖੇ+ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ+ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਧੂਪਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂਪ+ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੇਦੀ+ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ।  ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ+ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਧੂਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਧੂਪਦਾਨ ਵਿਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗਰਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੀ+ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ਼ ਆਇਆ।  ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਦੂਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ+ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।  ਪਹਿਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। ਫਿਰ ਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ+ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਰਲ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇੜ-ਪੌਦੇ ਸੜ ਗਏ।+  ਦੂਸਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ਼ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ+ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ੂਨ ਬਣ ਗਿਆ;+  ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਮਰ ਗਏ+ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। 10  ਤੀਸਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। ਫਿਰ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਂਗ ਬਲ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਗਿਆ।+ 11  ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਗਦੋਨਾ* ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ।+ 12  ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ+ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ+ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। 13  ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਉਕਾਬ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ: “ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਇ! ਹਾਇ! ਹਾਇ!+ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਨ!”+

ਫੁਟਨੋਟ