ਯਸਾਯਾਹ 50:1-11

  • ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ (1-3)

  • ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੇਵਕ (4-11)

    • ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਨ (4)

50  ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ+ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ? ਦੇਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ+ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਗਏਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।+   ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?+ ਕੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੁਡਾ ਨਾ ਸਕੇ,ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ?+ ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝਿੜਕ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ;+ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।+ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਗਲ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।   ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ+ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”   ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ* ਦਿੱਤੀ ਹੈ+ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ* ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ।*+ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ;ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਾਂ।+   ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,+ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।+   ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਥੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾਇਆ।+   ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।+ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚਕਮਾਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ+ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।   ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?*+ ਆ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ।* ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ।   ਦੇਖੋ! ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ! ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ?+ ਕੌਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਗੈਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਏ। 11  “ਦੇਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੱਗ ਬਾਲ਼ਦੇ ਹੋ,ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ,ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਾਲ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲੋ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ: ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਰਹੋਗੇ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ।”
ਇਬ, “ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ।”
ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, “ਹੌਸਲਾ ਦਿਆਂ।”
ਜਾਂ, “ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਜਾਂ, “ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋਈਏ।”