ਜ਼ਬੂਰ 110:1-7

  • ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਵਾਂਗ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ

    • ‘ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ’ (2)

    • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤ੍ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਗੇ (3)

ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ। 110  ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ+ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।”+   ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਜ-ਡੰਡਾ ਸੀਓਨ ਤੋਂ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹੇਗਾ: “ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਜਾਹ।”+   ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤ੍ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ।   ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ:* “ਤੂੰ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਵਾਂਗ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈਂ+ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹੇਂਗਾ।”+   ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ;+ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ।+   ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ;+ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇਗਾ।+ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼* ਦੇ ਆਗੂ* ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ।   ਉਹ* ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਜਾਂ, “ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਜਾਂ, “ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ।”
ਇਬ, “ਸਿਰ।”
ਆਇਤ 1 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ।’